Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE BİYOLOJİK KALİTE UNSURU:MAKROFİT Nida BAKIR Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK 4 Ağustos 2015

2 İÇERİK Su Kalite Unsuru: Makrofit Örnekleme noktalarının seçimi Örnekleme sıklıkları Örnekleme zamanı Örnekleme noktalarının seçiminden sonra kesit belirlenmesi Örnekleme metodolojisi Örnekleme kaydı ve miktarı Ekipmanlar Örneklerin muhafaza edilmesi Örneklerin teşhisi Metrikler İnterkalibrasyon çalışmalarında makrofitler de ülkelerdeki son durum Tartışma/Sonuç/Öneriler

3 TEZİN AMACI Su Çerçeve Direktifine göre ülkemizde yapılacak biyolojik izleme çalışmalarında makrofit kalite unsuru açısından standart metodların bir arada bulunduğu ve Türkiye’ye özgü yeni bir indeksin önerilmesine yönelik bir dökümanın oluşturulması amaçlanmaktadır. SÇD kapsamında Madde-8 Ek V’de hangi biyolojik kalite unsurunun hangi değerlendirme kriterine tabi tutulacağı ve örnekleme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini içermektedir.

4 TEZİN AMACI MADDE 8 Yerüstü suyu izleme
(ekolojik ve kimyasal durum ve ekolojik potansiyel) Yer altı suyu izleme (miktar ve kimyasal durum) Korunan Alanlar ( içme suyu, kuş ve habitat direktifi koruma alanları) EK V.1 – YÜZEY SUYU DURUMU Ekolojik durum sınıflandırması için kalite unsurları Ekolojik durum sınıflandırması normatif tanımları Ekolojik ve kimyasal durumun izlenmesi, sınıflandırılması ve sunumu Tez kapsamında madde 8 Ek V.1’de yerüstü sularının ekolojik durum değerlendirilmesi ele alınmıştır. Yerüstü sularının izlenmesinde biyolojik kalite unsuru olarak kullanılan makrofit örneklemesi ve nasıl örnekleneceğine dair prosedür, teşhisi gibi konularda yararlanılacak bir doküman oluşturulmaya çalışılmıştır.

5 TEZİN KAPSAMI Standartlar & Avrupa Birliği Proje Çıktıları
TS EN (2014). Water quality – Guidance standard for the surveying of aquatic macrophytes in running waters   TS EN 15460: (2008). Water quality – Guidance standard for the surveying of aquatic macrophytes in lakes Makrofit izleme konusunda Avrupada yapılan çalışmalar incelenmiş olup, literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucu elde edilen verilerin, ülkemizde kullanılmak üzere, nehir, göl, kıyı ve geçiş suları kapsamında, biyolojik izleme ve makrofitleri değerlendirme metrik önerileri sunulmuştur. Bu çalışmada makrofit izleme konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, izleme çalışmalarında sahada hangi prosedürlerin takip edileceği ülkemiz koşullarına ve SÇD‘ye uygun olarak hazırlanarak nehir, göl, kıyı ve geçiş suları için ayrı ayrı sunulmuştur.

6 MAKROFİTLER

7 MAKROFİTLER Makrofitler sulak alanlar, sığ göller ve akarsu kenarlarında su içinde veya su çevresinde, su altında veya üstünde büyüyen sucul bitkilerdir. Makrofitler yetiştikleri ortama göre su altı (submersed) makrofitleri, su üstü (emerged) makrofitleri, bağımsız yüzen (unattached floating) makrofitler ve bağımlı yüzen (attached floating) makrofitler olmak üzere dört ana kategoriye ayrılır Su üstünde yükselen (emerged) Tamamen yüzen Su altı (submersed) Yüzen yapraklı su altı

8 Tamamen suya batmış su bitkileri (submergent)
Makrofitler ) Tek hücreli algler İpliksi algler Ağaçlar Genel su kalite unsurları arasında makrofitleri kullanmanın avantajları, nispeten düşük maliyet, ayrıntılı laboratuvar analizleri gerektirmeyen, mobil olduklarını, daha az işgücü talepleri, kolayca kesit (transekt) belirlenerek veya hava fotoğrafın kullanımı yoluyla kolayca örneklenir. Basit bolluk ölçümleri hesaplanması ve çevre durumun entegratörleri bulunmaktadır. Bu nedenle, Göllerin SÇY Ek V makrofitlerin bolluğu ve kompozisyonu çevre açısından değerlendirildiklerinde, kullanılması gerekmektedir. Birçok Avrupa ülkesi makrofit tabanlı göl değerlendirme şemaları oluşturmak için çaba üstlenmiştir. Sucul ekosistemde makrofitlerin olmaması bulanıklık, herbisitler veya salinizasyon nedeniyle su kalitesindeki düşüşe işaret eder. Ancak sudaki yüksek nütrient oranı makrofitlerin bolluk komposizyonda aşırı miktarda artışına sebep olmaktadır. Bu da suyun doğal işlevlerini yitirmesine neden olur. Makrofitler nütrientler, ışık, toksik kirleticiler, metaller, herbisitler, bulanıklık, su seviyesi değişimleri ve tuzluluk gibi baskılara yanıt veren canlılardır. Bu nedenle su kütlelerinin durumunu yansıtan iyi indikatörler olarak nitelendirilirler (CIS No. 7; Haury, 2006) Bentik algler ve makrofitler nütrientlerden kaynaklanan baskıların,iyi birer göstergesidir. Tamamen suya batmış su bitkileri (submergent) Yaprakları yüzen su bitkileri (with floating leaves) Bataklık bitkileri (serbets yüzen) Bataklık bitkileri (emergent)

9 MAKROFİT Makrofit, makroskobik algler, sucul karayosunları, sucul eğreltiler, tohumlu bitkileri de içine alacak şekilde sınıflandırılır.

10 MAKROFİTLER Sucul ortamın asıl birincil üreticileridir. Fotosentez yoluyla oksijen sağlarlar. Makrofitler aynı zamanda patojen bakterilerin ortamdan uzaklaştırılmasında rol oynarlar. Sucul flora ise ortamın kimyasal yapısınıda etkilemektedir. Örneğin su bitkilerinin suyun sertliğinin azalmasına neden olması gibi Elodea vb bazı su bitkileri sudaki kireci alarak suyu yumuşatırlar. Makrofitler kirliliğin biyolojik yöntemlerle tespitinin saptanmasında önemli belirleyici(indikatör) organizmalardır. Özellikle kıyı zonu dağılımında ise canlıların üreme ve barınak alanlarını oluşturmaktadır. Sucul makrofitler sağlıklı ekosistemlerde hayati bir rol oynamaktadır. Onlar birçok omurgasız, ve tortulardan besin döngüsü içinde yardım yosun ve barınak için bir substrat sağlamak ve nehir stabilize ve bankalar akışı yardımcı fotosentez yoluyla oksijen birincil üreticileri hizmet vermektedir. Biyolojik filtrasyon kanalizasyon arıtma giderek daha popüler bir yöntemdir; Bazı su bitkileri besin kaldırmak ve işlenmemiş kanalizasyon veya atık kanalizasyon arıtma tesislerinden fosfor ve azot konsantrasyonlarının azaltılması için kullanılmaktadır. Su bitkileri aynı zamanda, fenoller gibi kirleticiler dahil olmak üzere diğer maddeler, emebilmektedir. Sucul bitkiler gıda ve uygun yuvalanma habitatları ile yaban hayatı çeşitli kaynağı. Bazıları, hatta zararlı popülasyonlarını kontrol etmek yardımcı; su mercimekleri bazı böcek kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını azaltarak yararı vardır sivrisinek numaralarını azaltmak için bilinmektedir.

11 Makrofitler

12 MAKROFİT Makrofit Nehir Göl Kıyı Suyu Geçiş Suyu Bolluk X Kompozisyon
_ Hassas tür varlığı Derinlik Dağılımı/Örtüş oranı Çeşitlilik Makrofit Baskılara karşı gösterdikleri tepkiler şu şekilde SÇD’de belirtilen önemli göstrgeler bunlar

13

14 MAKROFİT Örnekleme Noktalarının Belirlenmesi Nehirler insan etkisi
yer yapısındaki değişiklik, eğim veya akış düzeni ya da arazi kullanımındaki değişiklik Araştırılacak temsili alanın nehir boyunun bu ekolojik tipi için bitki numunelerinin özelliklerinin çeşitliliğini yansıtacak yeterli uzunlukta olmalıdır. Araştırmacılar araştırılan nehrin uzunluğu büyüdükçe tür sayılarının artacağının farkında olmalıdır. Her bir araştırma uzunluğunun kendisine karşılık gelen referans alanla aynı olması tavsiye edilir. Aynı nehir üzerindeki alanlar veya en azından bir nehirdeki her bir akıntı düzeni için aynı uzunluğun kullanılması idealdir. Bant kesitleri kullanıldığında, aynı genişlikteki bantlar kullanılmalıdır. sert ve hareketli yer yapısı vb. içeren jeomorfolojik kriter su depoları, setler, gemi gezinti kanalları, drenaj kanalları

15 MAKROFİT Göller Göllerdeki makrofit araştırmalarında kullanılan en yaygın metot kesit araştırmalarına dayanır. Bu yaklaşım her bir türün yayılma haritasının çıkarılmasını ve makrofit miktarını belirlemesini benimser. Bu yöntem indeksler ve ölçümler üretmede kullanmak için güçlü veri setleri sağlar ve yine bu veri toplamanın uygun maliyetli bir aracıdır. Araştırma yapılan bant kesitlerindeki araştırma bölgelerinin sayısı ve yeri belirlenirken, göldeki insan etkisini gösterecek şekilde temsili bir bitki örtüsünün ve yayılma alanının kaydedilmiş olmasına imkan tanınmalıdır Bölgelerin araştırılması gölün tabanındaki asıl yaşam ortamlarını ve bileşikleri kapsamalıdır – (sadece hissedilir bir akımın olmadığı yerde olsa dahi) giriş çıkış noktalarını, körfezleri, etkilenmeye müsait alanları, adaları vs. kapsamalıdır – ve ani su toplanmasında birkaç arazi kullanım tipini sunmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda çalışmaya dâhil edilmişse alt tabaka, su derinliği, kıyıya yakın arazinin bitkilerle gölgelenmesi vs. ile ilgili doğal şartlar referans alan(lar)ın araştırma bölgelerindekilere benzer olmalıdır, böylece bitki örtüsündeki insan etkisinden kaynaklı farklılıklar doğal hidromorfolojik şartlardan kaynaklanan farklılıklardan daha kolay ayırt edilebilir. Araştırma yapılan bant kesitlerindeki araştırma bölgelerinin sayısı ve yeri belirlenirken, göldeki insan etkisini gösterecek şekilde temsili bir bitki örtüsünün ve yayılma alanının kaydedilmiş olmasına imkan tanınmalıdır. Bu kararlar mümkün mertebe saha çalışması başlamadan önce alınmalıdır. (standart)alan araştırmasından önce bölgeler seçilmiş ve harita üzerinde uygun sayıda araştırma bölgeleri olarak işaretlenmiş olmalıdır. pilot araştırmadan toplanan veri kesitleri temsil edecek sayının seçim süreci hakkında bilgi verir. bu, bölgesel koşulların çeşitliliğini özellikle gölde mevcut olan körfezler, etkilenmeye müsait alanlar, adalar, arazi kullanım çeşitliliği, (bilindiği yerlerde) gölün tabanına(jeolojik) ait bilgileri, giriş çıkış noktalarını vs. dâhil olmak üzere içermelidir Sert ve hareketli yer yapısı vb. ’yi içeren jeomorfolojik kriter tespit edilmelidir. Makrofit topluluklarını etkileyebilecek herhangi bir fiziksel engel veya fiziksel tıkanmanın yerini saptayın.

16 MAKROFİT Kıyı Suları-Geçiş Suları
Kıyı suyunda nokta seçimi o ortamı en iyi temsil edecek durum göstergesi yer seçilmelidir. Yetersiz kalındığı durumlarda uzman görüşüne başvurularak yeri belirlenir. Kirliliğin en iyi temsil edilecek yer seçilmelidir. Standart bulunmamasından dolayı örneklemesi CİG dahil üye devlet metodolojileri uygulanmıştır.

17 Makrofit Örnekleme Sıklıkları
Kalite Unsuru Nehirler Göller Geçiş Suları Kıyı Suları Biyolojik Makrofit 3 Yıl Fizikokimya sal Termal Koşullar 3 Ay Oksijenlenme Tuzluluk _ Nütrient Durumu Asitlenme Durumu Diğer Kirleticiler Öncelikli Maddeler 1 Ay Ülkemizde makrofitleri izlenmek için örnekleme sıklığı __ Makrofit araştırmaları mümkün olduğunca makrofit gelişiminin optimum olduğu ilkbahar sonları ve sonbahar başları arasına kadar devam eden bir vejetasyon devresi boyunca (genellikle Mayıs’tan Eylül’e kadardır, ancak bu bölgesel iklim şartlarına bağlıdır) yapılmalıdır. Ülkemizde coğrafik ve iklim koşulları göz önünde bulundurulduğunda proje çıktılarının da değerlendirilmesi sonucunda uzmanlarımız Nisan-Ekim ayları örnekleme zamanı olarak uygun aralıkta izleme için seçilebilir. Örnekleme sıklığını da mevsimsel olarak izlenmesinin ise daha uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Bu, iri ölçekli yosunlar için gerekli olan optimum büyüme dönemi olmayabilir. Araştırmanın Avrupa’nın daha kuzey bölgelerinde daha geç yapılması gerekebilir. Saha araştırması tercihen su berraklığının azami ve su derinliğinin makul biçimde düşük seviyede olduğu, böylece görünürlüğün arttığı yavaş akıntıyı izleyen birkaç günde yapılmalıdır. Bitkilerin kesim zamanlarına dair bilgi bunun olağan yönetim uygulaması olarak bilindiği araştırmada temel önceliktir. Makrofit türleri yaz dönemi boyunca farklı zamanlarda büyüyüp üretkenlik dönemine girer. Bu nedenle karşılaştırmalı verinin gerekli olduğu benzer nehir sistemindeki alanların araştırması birbirine çok yakın kronolojik sırada yapılmalıdır. Daha sonraki yıllardaki karşılaştırmalı araştırmalar önceki yılın aynı zamanında yapılmalıdır. Bu, farklı mevsimlerdeki büyüme şekillerinden kaynaklanan değişikliklerin en aza indirilmesini sağlayacaktır. İlkbaharda makrofit büyümesinin gelişimi büyük ölçüde su derinliğine, fiziksel bozulmaya, akarsu rejimine, güneş radyasyonuna (fotosentetik aktif radyasyon, PAR) ve su sıcaklığına bağlı olarak yıldan yıla değişebilir. Bu faktörlerin hepsi yıllar içinde önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenlerle araştırma alanlarına yapılan pilot ziyaretler gelişim durumunu değerlendirmek için gereklidir. (standart) İlkbaharda makrofit büyümesinin gelişimi büyük ölçüde su derinliğine, fiziksel bozulmaya/değişikliğe, güneş radyasyonuna (fotosentetik aktif radyasyon, PAR) ve su sıcaklığına bağlı olarak yıldan yıla değişebilir. Bu faktörlerin hepsi yıllar içinde önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenlerle araştırma alanlarına yapılan pilot ziyaretler gelişim durumunu değerlendirmek için gereklidir. Bir göl seviyesinde büyük dalgalanmalar tespit edildiğinde, göl seviyesinin önceki yıllarla kıyaslanabilirliği araştırmanın zamanlanmasında dikkate alınmalıdır. Ovada belirlenmiş göllerde dalgalanma derecesi daha az olabilir ancak makrofit örtüsünün üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir [29~] Tercihen ilk araştırma, araştırma döneminin başlarında (örneğin Mayıs / Haziran civarında) olacaktır. İkinci araştırma birkaç ay sonra olmalıdır (örneğin Ağustos veya Eylül). Bölgesel iklim etkileri dikkate alınarak zamanlamalar Avrupa’nın kuzey ve güney kesimlerinde değişecektir. Bu, tüm türlerin listelerinin zaman içerisinde oluşan çok küçük değişiklikler için bir tespit aracı olarak önemli olduğu referans alanlar için özellikle önemlidir.

18 MAKROFİTLER Örnekleme metodolojisi ve Kullanılan Ekipmanlar
Tüm Gözlemlerde kullanılan ortak donanım Dalış Alanları için ek donanım Tekne araştırmaları için ek donanım Diğer ek donanım Araştırılan her bir RefS ve RepS için detaylı nehir adı, özel alan kimlik numarası, harita konumu ve ilgili diğer bilgileri içeren bir veri sayfası hazırlayın. Kaydı kolaylaştırmak için mümkün olduğunda sahada karşılaşılması muhtemel makrofit türleri için bir kontrol listesi kullanın. Bu kontrol listeleri her bir nehir ekolojik tipine göre değişecek şekilde ulusal araştırmalar temelli olacaktır. Arazide kullanılan ekipmanla Yüksek Çözünürlüklü Haritalar Arazi Protokol Kayıt Sayfaları Plastik Kilitli Torbalar, Etiketler Şerit MetreDereceli yüzen halat ve ağırlık demiri olan şamandıra El Merceği(Lup) 10X20 Teşhis kılavuzları ve Rehber Kaynaklar Uygun Kıyafet Polarize Gözlük Kamera ve Polarize Objektifler GPS Tırmık ve Çapa Batiskop Grapnel Örnekleme Küvetleri Derin Sularda Opsiyonel Olarak( bot, çapa, batiskop, dalgıç kıyafeti ve ekipman) İletkenlik Ölçer Derinlik Ölçer pH Ölçer Seki Disk

19 Nehirlerde örnekleme metodolojisi
1-2 m derinliğe sahip nehir su kütlesinde 100 m boyunda transekt çizilerek akışın tersi yönde Z (zigzag) şeklinde örnekleme yapılır. 100 m transekt

20 Nehirlerde örnekleme metodolojisi
Su derinliğinin 1,2 m’den fazla olduğu akarsularda tırmık ya da grapnel yardımı ile örnekleme yapılır. Ayrıca suyun akış yönüne ters yönde örnekleme yapılır. Toplanan örnekler teşhis edilmek üzere prese ve % 70’lik alkole alınır. Toplanan örneklerin bolluk değerleri kaydedilir. Görece bolluklar batiskopla yada su berraksa su dışından gözlemlenir.

21 Makrofitler 1,2 m den derin nehir sularında 100 metre boyunca grapnel atılarak örnekleme yapılır. Görece bolluk tayini de her takson için skalaya göre belirlenir. Ki(Bolluk Değeri) Görsel inceleme ile kaydedilen örnekler için örtüş %’si Grapnel kullanılarak toplanan bitkiler 1 ˂0,1 Sadece kök-gövde parçaları 2 0,1-1 Az miktarda belirli takson 3 1-10 Orta miktarda belirli takson 4 10-50 Bol miktarda belirli takson 5 ≥50 Kitlesel olarak görülen belirli takson Sadece gövde parçası Taksonun Küçük bir parçası Taksonun ortalama bir parçası Taksonun bol bulunması Taksonun çok bol bulunması

22 Makrofitler Lokalite no: Lokasyon: Transekt no: Transekt uzunluğu:
Koordinatlar : Rakım: Fotoğraf no: Tarih: Çalışmayı gerçekleştiren: Özelliği Göl □ Baraj gölü □ Kıyı: Doğal □ Modifiye □ Dip: Balçık □ Kum □ Çakıl □ Bitki adı Bitki no Örtüş (%)

23 Makrofitler Göllerde örnekleme metodolojisi
Gölü temsil edecek türlerin komposizyon-bolluğunu en iyi yansıtacak ve gölü eşit olarak bölen 4 farklı nokta seçilmelidir. Bu noktaların her birinden gölün merkezine doğru gidilerek 100 m boyunda ve 25 m genişliğinde 4 farklı koridor (Transekt) oluşturulmalıdır. 100 m transektte 5’er m aralıklarla örnek toplayıp (Tırmık ve grapnel) bunların bollukları kaydedilmelidir. Çekilen örnekler teşhis edilmek üzere prese ve % 70’lik alkolde bekletilmelidir. Bitkilerin her bir transekteki örtüşleri, toplam örtüşleri ve tüm transektlerin ortalamaları alınarak örtüşleri yüzde (%) olarak kaydedilmiştir.

24 Örnekleme Metodolojisi
ha = 3’ten 250ha-10km²=6’dan 10km² ˃ =8’den az olamaz Gözlem nokta sayısı 50 – 250 ha arası bir göl için 3’ten, 250 ha – 10 km² arası bir göl için 6’dan, 10 km² üzeri bir göl için 8’den az olamaz, burada amaç tüm su kütlesinde bulunan makrofit topluluğunu en iyi temsil etmeyi sağlamak için her bir büyük kıyı kategorisinde en az bir gözlem noktası konumlandırmaktır

25 Örneklerin Teşhisi Her ne kadar bitkilerin muhafazasının en iyi metodu presleme olsa da, bu bazı bitkiler için uygun değildir (ör. Characeae). Su altında yetişen bu bitkiler tespit solüsyonlarında sabitlenmiş ve ardından koruyucu solüsyonlarda saklanmıştır. Detaylı bilgi “Makrofit örnekleme metotları” Toplanan vasküler örnekler, makroalg ve yosunlar sırasıyla “Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası / Flora of Turkey and East Aegean Islands”, “Britanya Adaları Tatlı Su Alg Florası / The Freshwater Algal Flora of the British Isles” ve “Britanya ve İrlanda Yosun Florası / The Moss Flora of Britain and Ireland” kullanılarak teşhis edilmiştir. Ülkemizde daha çok tanımlamada “Flora Of Turkey Tohumlu ve Eğrelti Otlarının teşhisinde, The Freshwater Algal Flora of the British Isles”,”The Moss Flora Of Britain & Ireland” ise Alg ve Karayosunları tanımlamasında kullanılır.

26 Metrikler Metrikler sucul ekosistemler üzerindeki insan kaynaklı etkiyi ve ekolojik bütünlüğü değerlendirmek için gereklidir. Genellikle bitki toplulukları çok farklı şekillerde değerlendirilebilirler, buna rağmen (örneğin, tür kompozisyonu, bitki büyüme, kolonizasyon maksimum derinlik dağılımı), bitki bolluğu sucul bitki çalışmalarında önemli bir metrik kriteridir. Bitki bolluk biyohacim, bitki boyu ve yoğunluğu değerlendirmesi ölçütleri kullanılarak değerlendirildiği birçok metrik bulunmaktadır. CİG İnterkalibrasyon çalışmaları AB Proje çıktıları İnterkalibrasyon üye devletlerde kullanılmış metrikler Genellikle bitki toplulukları çok farklı şekillerde değerlendirilebilirler, buna rağmen (örneğin, tür kompozisyonu, bitki büyüme, kolonizasyon maksimum derinlik dağılımı), bitki bolluğu sucul bitki çalışmalarında önemli bir metrik kriteridir. Bitki bolluk (Nichols 1984, Madsen 1993, Vadisi ve Drake 2005) biyohacim, bitki boyu ve yoğunluğu değerlendirmesi ölçütleri kullanılarak değerlendirildiği birçok metrik bulunmaktadır. Belçika, İrlanda, Hollanda gibi üye devletlerde indeks yaklaşımları multimetric, makrofit toplumun çeşitli yönlerini kullanarak, örneğin İrlandalı multimetric endeksi, hem bolluk tanımlayıcıları (maksimum kolonizasyon derinlik, varlığı, ortalama derinliği) ve kompozisyon özelliklerinin (Elodeids ve Chara yüzdesi göreceli sıklığına) içerir. (Poikane 2011) .Trofik indeksleri ötrofikasyon bozulma ile ilgili trofik puanların ağırlıklı ortalaması İskandinav ülkelerinde kullanılan bir metriktir. ötrofikasyon bozulma boyunca kendi oluşumuna dayalı hassas toleranslı ve kayıtsız türlerin göreceli bolluğuna dayanmaktadır. Trofik endeksleri ötrofikasyon bozulma ile ilgili trofik puanların ağırlıklı ortalaması İsveç, örneğin, çeşitli İskandinav ülkelerinde kullanılır hesaplanmıştır.

27 Makrofitler

28 Makrofitler Avrupa Komisyonu İnterkalibrasyon çalışmaları

29 Nehir

30 Metrikler Nehirler için

31 Makrofitler/Nehirde Örnekleme Metodu: TS EN-14184
Kullanılan İndeks: IBMR (Nehirler için biyolojik makrofit indeksi) Referans Koşul: Tipe özgü referans değerlerinin belirlenmesi için literatürdeki referanslar ve uzman görüşü kullanılmıştır. İnterkalibrasyon Sınıf Sınırları (Yunanistan)

32 Makrofitler/Nehirde

33

34 CSi = Tür skoru Herbir türün çözünen nitrat ve fosfat konsantrasyonları ile varlık ve yoklukları ile yüzde bulunurlukları karşılaştırılarak arası Csi değerleri verilecektir

35 Ei = Ekolojik rahatlık (1-3)
Herbir türün bulundukları trofik seviyeler belirlenerek 1-3 arasında Ei = Ekolojik rahatlık skoru verilecektir.

36 IBMR IBMR > 14 = Çok İyi 14 ≥ IBMR > 12 = İyi
12 ≥ IBMR > 10 = Orta 10 ≥ IBMR > 8 = Zayıf 8 ≥ IBMR = Kötü

37 IBMR-EQR Szoszkiewicz et al. 2007. EQR= O- E1/ E1- E0
O = Gözlenen değer E1 = Bu indeks için su kütlesinin EQR=1 olduğu değer (Referans değer) E0 = Bu indeks için su kütlesinin EQR=0 olduğu değer (Ekstrem kötü değer)

38 Göller

39 Doğal Göller İçin

40 Kuzey İnterkalibrasyon grubuna

41

42 Göller Örnekleme Metodu: TS EN 15460
Kullanılan İndeks: LEAFPACS (makrofit kullanılarak göllerin ekolojik sınıflandırması Referans Koşul: LEAFPACS metodu referans değerleri ve sınır değerleri Göller için geliştirilen ve bu çalışmada kullanılan LEAFPACS metodunun, baraj göllerindeki ekolojik durumu yansıtması beklenmez, çünkü böyle yapay göllerde su seviyesindeki dalgalanmalar makrofit oluşumunu ve yetişmesini etkiler.

43 Göller

44 Göller Lake LEAFPACS (Göl Nutrient Makrofit İndeksi) LMNI

45

46 LAKE LEAFPACS Lake LEAFPACS 3.(Takson Sayısı) NTAXA 4.(Örtüş) COV

47 5.(Alg Örtüşü) ALG

48 GEÇİŞ VE KIYI SULARINDA MAKROALG
Örnekleme Metodu: Tahribatsız Görsel Örnekleme metodu (Salomidi 2009) Kullanılan İndeks: Ekolojik Değerlendirme İndeksi Sürekli Formülü (EEI-c). Referans Koşul: İndeksin sınır belirleme yaklaşımından faydalanılmıştır. Kıyı suyu- geçiş suyu makroalg için=Ekolojik Değerlendirme İndeksi (EEI – EDI) – Sürekli Formül (EEI – c) Kıyı suyu-Geçiş Suyu angiosperm için=CymoSkew Endeksi

49 GEÇİŞ VE KIYI SULARINDA ANGİOSPERMLER
Örnekleme Metodu: CymoSkew indeksi gereklilikleri uyarınca Kullanılan İndeks: CymoSkew indeksi Referans Koşul: CymoSkew indeksi için herhangi bir tip-spesifik referans koşul değeri bulunmamaktadır

50

51 Tartışma-sonuç Nehir, göl, kıyı ve geçiş suyunda izlenmesinin gerekliliği, En önemli gösterge olan kıyı-geçiş suları için henüz bir standartın bulunmaması ve Proje çıktıları yöntemleri, tecrübelerinin olmaması ve bu konuda kullanılacak ülke yöntemleri sınırlı olması, İnterkalibrasyon metriklerinin kullanılabilirliği, Uygun interkalibrasyon grupları ve faydalanılabilecek su kütlesi/biyolojik kalite unsurları, WISER ve STAR Projeleri gibi büyük çaplı projeler, Kullanılması tavsiye edilen indeksler

52 Sonuç Göllerde makrofit izlenmesinde değerlendirme metodlarına bakacak olursak, UKTAG projesi çalışmalarından doğal göllerde makrofiti izlemenin çok iyi bir kalite unsuru olarak kullanılması gösterilebilir. Uktag projesinde ve Kuzey Coğrafik interkalibrasyon gruplarında yer alan İngiltere'nin kullanmış olduğu göre sahaya özgü referans LEAFPACS İngiltere'deki göller için geliştirilen multimetrik indeks tavsiye edilmektedir. İngiltere’deki göller ülkemiz göllerinden çok farklıdır ve bundan dolayı, değerlendirme sonuçları temkinli kullanılmalıdır. İngiltere'de yer alan göllerin çoğu büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi olan rezervuar özelliğinde olduğu için dikkatli olunmalıdır. Bu nedenden dolayı interkalibre olan metriklerinin doğal göllere uygulanan ortak tipolojiler ve potansiyel referans alan bulunamayan yerlerde ise referans koşul değerleri, sınıf sınır değerleri üye devlet değerleri alınabilir.

53 Sonuç Nehirlerde makrofit izlenmesine bakıldığında, interkalibrasyon çalışmaları ve yine proje çıktıları arasında Akdeniz coğrafik interkalibrasyon grubu yerüstü sularının ekolojik durumunu değerlendirmek amacıyla Avrupa’da 1970 lerden bu yana bir dizi makrofitik indeks geliştirilmiştir. Bu indeksler farklı eko-bölgelerdeki su kalitesini izleme amaçlı olup aralarından ikisi Akdeniz nehirlerinde kullanılmaktadır: IBMR (Nehirler için biyolojik makrofit indeksi) ve RMI (Nehir makrofit indeksi). RMI yalnızca Slovenya’da kullanılmaktayken, IBMR İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi Akdeniz ülkelerinde yaygındır; dolayısıyla, bu çalışmada ülkemize en yakın koşullarda olan IBMR indeksinin kullanılabilirliği düşünülmektedir.

54 Sonuç Kıyı ve Geçiş sularında angiospermler (damarlı bitkiler) için önerilen metrik aynı olmakla birlikte bolluk komposizyon yanısıra Akdeniz'de en yaygın deniz çayırı türleri Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson ve Posidonia oceanica(Linnaeus)'dır. SÇD'nin şartlarını karşılamak için son yıllarda bu iki türe dayalı olarak birkaç indeks geliştirilmiştir. Doğu Akdeniz kıyı ortamı için tek bir tipin bulunduğuna karar verilmiştir. Yine de interkalibrasyon uygulamasının tamamlanmasından sonra deniz çayırı CymoSkew indeksi dâhil sınıflandırma indeksleri ile Akdeniz'de kullanılan referans koşullarının su kütlesi tipine bağlı olmadığını kanıtlamıştır. Bu nedenden dolayı Akdeniz coğrafik interkalibrasyon metrik arsında bulunan CymoSkew indeksi tavsiye edilmektedir.

55 Sonuç Kıyı ve Geçiş suyunda makroalg Akdeniz'de uygulamak için kayalık kıyı ve tortul geçiş suları ve farklı nehir dibi makroalg indeksleri önerilmiştir ancak bunlardan sadece biri her iki tipi dğerlendirmek için uygulanabilir. Buda Ekolojik Değerlendirme İndeksi(EEI) interkalibrasyon metrikleri arasında yer alan bir diğer metrik çeşididir. Ekolojik Değerlendirme İndeksi(EEI) EEI-c, kirlilik - ötrofikasyon gibi insan kaynaklı bozulmanın en iyi göstergelerini değerlendiren metrik metodudur. SÇD kapsamında Doğu Akdeniz'de kullanılan en yaygın makroalg indeksidir. Ana avantajları sonuçların doğruluğu, sualtı dalışı veya pahalı ekipman gerektirmeyen kolay örnekleme prosedürü kolayca yapılabilecek basit örnek analizini içermesi olarak sayılabilir yılında Akdeniz Coğrafik İnterkalibrasyon Grubu (MEDGIG) tarafından interkalibrasyonu yapılmıştır.

56 Öneriler Referans alanların en yakın zamanda belirlenmesi
Kendi ülkemize has flora ve fauna listelerinin oluşturulması Ekolojik durum belirlemek için flora ve fauna listeleri dikkate alınarak metriklerin geliştirilmesi Ülke çapında örnekleme standartlarının belirlenmesi ve herkes tarafından aynı standardın kullanılması Tüm izleme çalışması yapan kurumlar tarafından ulaşılabilir ortak veri tabanı Çok iyi/iyi, iyi/orta, orta/zayıf, zayıf/kötü sınıf sınır değerleri belirlenmesi Rutin biyolojik izleme sistemi

57 TEŞEKKÜRLER


"T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları