Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU: GÖLLER VE OLU Ş UMLARINA GÖRE ÇE Şİ TLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU: GÖLLER VE OLU Ş UMLARINA GÖRE ÇE Şİ TLER İ."— Sunum transkripti:

1 KONU: GÖLLER VE OLU Ş UMLARINA GÖRE ÇE Şİ TLER İ

2 GÖLLER Göl, karalar üzerindeki çanakları doldurmu ş tatlı veya tuzlu su kütlesi. Göller, kapalı havzaları dolduran geni ş, durgun su kütlesi olarak da tanımlanır. Göller, yeryüzündeki tatlı suların %87'sini olu ş tururken, karalar üzerinde kapladı ğ ı alan %2'dir.su Göller, yer altı ve yer üstü sularıyla beslenir ve acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilir. Bu farklılı ğ ın nedenleri, iklim ko ş ulları, beslenme kaynakları, gölün bulundu ğ u arazinin yapısı, gölün büyüklü ğ ü, derinli ğ i ve gide ğ eninin (göl aya ğ ı) olup olmamasıdır.sodalıiklim Beslenme kayna ğ ı güçlü olan göller fazla sularını bir gide ğ en yardımıyla denizlere bo ş altır. Sularını dı ş arıya bir gide ğ en yardımıyla bo ş altan göllerin suyu tatlı, sularını dı ş arıya bo ş altamayan göllerin suyu ise acı veya tuzludur. Göller ve nehirler tatlı su ekosistemine girer.ekosistemine

3 TÜRKİYE GÖLLER HARİTASI

4 DÜNYA GÖLLERİ HARİTASI

5 OLUŞUMLARıNA GÖRE GÖL ÇEŞITLERI… A)DO Ğ AL GÖLLER *TEKTON İ K GÖLLER *KARST İ K GÖLLER *VOLKAN İ K GÖLLER *BUZUL GÖLLER *SET GÖLLER İ -HEYELAN SET GÖLÜ -KIYI SET GÖLÜ -VOLKAN İ K SET GÖLÜ -ALÜVYAL SET GÖLÜ *KARMA YAPILI GÖLLER

6 B) YAPAY GÖLLER (BARAJLAR)

7 DOĞAL GÖLLER: DOĞAL GÖLLER: İÇ VE DıŞ KUVVETLERIN ETKISIYLE OLUŞAN ÇUKURLUKLARDA SU BIRIKMESIYLE OLUŞAN GÖLLERDIR.ÇUKURLUKLARDA TEKTON İ K GÖLLER : Yer kabu ğ unun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla olu ş urlar. Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü (1741 m), Lût Gölü, Hazar Gölü ve Çad Gölü yeryüzündeki ba ş lıca büyük tektonik göllerdir. Ülkemizdeki ba ş lıca tektonik göller ise ş unlardır: Marmara Bölgesi’nde; Sapanca, İ znik, Ulubat ve Manyas gölleri, Ege Bölgesi’nde; Simav Gölü, Göller Yöresi’nde; Bey ş ehir, E ğ irdir, Acıgöl, Burdur, Ilgın (Çavu ş çu), Ak ş ehir, Eber, Su ğ la ve Kovada gölleri, İ ç Anadolu Bölgesi’nde; Tuz, Seyfe ve Tuzla gölleri, Do ğ u Anadolu Bölgesi’nde Hazar, Hozapin ve Van gölleri.

8 KARSTİK GÖLLER: Bu tür göller, kayatuzu, jips, kalker gibi çözünebilen tabakaların bulundu ğ u sahalarda meydana gelir. Bazı karstik göllerin olu ş umunda tektonik olaylar da etkili olmu ş tur. Karstik göller, ülkemizde en fazla AKDEN İ Z BÖLGES İ Toros Da ğ ları’nın batı kesiminde bulunur. Buralarda yer alan Kızılören obruk gölü, Kestel, Avlan, Yarı ş lı ve Salda gölleri tipik birer karstik göldür. Bu göllerimiz sadece, kireçta ş larının çözülmesiyle olu ş an çanaklar üzerinde meydana gelmi ş lerdir. Bununla birlikte, bu alandaki bazı göllerimizin ise olu ş umu, tektonik çanaklarda ba ş lamı ş, karstik olaylarla devam etmi ş tir. Bu göllerimizin ba ş lıcaları, Bey ş ehir, E ğ irdir, Burdur, Acıgöl, Kovada ve Su ğ la gölleridir.

9 VOLKANİK GÖLLER: Volkanik faaliyetler sonucunda olu ş an çukurlarda ya da sönmü ş yanarda ğ a ğ ızlarındaki kraterlerde suların birikmesiyle olu ş an göllerdir. Bu göller olu ş tukları çukurlara göre krater, kaldera ya da maar gölleri adını alırlar. Maar gölleri, volkanik gazların yer altında patlamasıyla olu ş an çukurların sularla dolmasıyla olu ş ur. Krater ve kaldera gölleri ise yanarda ğ ı a ğ ızlarında olu ş maktadır. Bu tür göllere volkanik faaliyetlerin yo ğ un oldu ğ u pasifik ate ş çemberi çevresi ( İ zlanda, Endonezya, jopanya gibi) ülkelerinde rastlanır. Karstik göller gibi küçük göllerdir.pasifik ate ş çemberi

10 BUZUL GÖLLERİ Buzul gölü, buzul a ş ındırmasıyla olu ş an sirk adı verilen çanaklarda olu ş an göllerdir. Son Buz Ça ğ ı sonlarında, yakla ş ık 10,000 yıl önce eriyen buzullar [1] sebebiyle olu ş maya ba ş layan co ğ rafi çöküntülerin eriyen mineraller, çökeltiler ve su ile dolması sonucu buzul gölü olu ş maktadır. Bu tür göller aynı zamanda Çanak Göl olarak da nitelendirilmektedir.buzulBuz Ça ğ ı [1]suÇanak Göl Türkiye'de, Sat, A ğ rı, Erciyes, Kaçkar ve Bolkar Da ğ ları ile Alada ğ lar üzerinde yer yer bu türden göller bulunmaktadır.SatA ğ rıErciyesKaçkar Bolkar Da ğ larıAlada ğ lar

11 SET GÖLLERI Akarsu vadisi, koy, körfez ve tektonik çukurların ön kısmının herhangi bir do ğ al setle kapanmasıyla olu ş ur. Heyelan Set Gölü heyelan sonucu bir akarsuyun önünün kapanmasıyla olu ş an göl. Tortum, Sera, Abant, Zinav ve Sülük gölleri ile Yedigöller bu tür göllerdendir.heyelanSeraAbantYedigöller Kıyı set gölleri, deniz akıntılarının olu ş turdu ğ u kıyı kordonlarının koyların önünü kapatmasıyla olu ş ur. Volkan set gölü, volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelen göllerdir. Alüvyal set gölleri, alüvyonlarla akarsuyun önünün kapanması sonucu olu ş an göller.alüvyonlarlagöller

12 HEYELAN SET GÖLLERİ

13 VOLKANIK SET GÖLLLERI

14 KıYı SET GÖLLERI

15 YAPAY GÖLLER: Yapay göller:insanların elektirik enerjisi elde etmek,sulama,kullanma ve içme suyu sa ğ lamak amacıyla akarsuların önünü bir setle kapatması sonucu olu ş an göllerdir.Bu göllere baraj gölleride denir.

16 TÜRKIYE’DE BULUNAN GÖLLER TEKTON İ K GÖLLER Tuz Gölü Sapanca Gölü İ znik Gölü Manyas Gölü Burdur Gölü Eber Gölü Ak ş ehir Gölü Hazar Gölü KARST İ K GÖLLER Salda Gölü Kestel Gölü Karagöl Gölü Kızören Gölü Timra ş Gölü Akgöl BUZUL GÖLLER İ Aynalı Göl Kilimli Göl Karagöl

17 SET GÖLLERI HEYELAN SET GÖLLER İ Tortum Gölü Sera Gölü Abant Gölü Yedigöller KIYI SET GÖLELR İ Büyük Çekmece Gölü Küçük Çekmece Gölü VOLKAN İ K SET GÖLLER İ Erçek Gölü Nazik Gölü Haçlı Gölü Çıldır Gölü Balık Gölü

18 KARMA OLUŞUMLU GÖLLER, OLUŞUMUNDA BIRDEN FAZLA FAKTÖRÜN ETKILI OLDUĞU GÖLLERDIR. KARMA OLU Ş UMLU GÖLLER Van Gölü E ğ irdir Gölü Kovada Gölü ALÜVYAL SET GÖLLER İ Mogan Gölü Eymir Gölü Bafa(Çamiçi) Gölü Köyce ğ iz Gölü YAPAY GÖLLER Keban Baraj Gölü Hirfanlı Baraj Gölü Atatürk Baraj Gölü Altınkaya Baraj Gölü Adıgüzel Baraj Gölü


"KONU: GÖLLER VE OLU Ş UMLARINA GÖRE ÇE Şİ TLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları