Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans Tacettin İnandı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans Tacettin İnandı."— Sunum transkripti:

1 Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans Tacettin İnandı

2 Kapsam Tanımlar Sürveyans, olgu, salğın Sürveyans türleri Temel ilkeler Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar

3 Sürveyans Bulaşıcı hastalıklara dair verilerin, uygun koruyucu ve karşı önlemlerin önerilmesi, alınması ve uygulanması amacıyla; özellikle yer ve zaman ilişkisi temelinde hastalık yayılma eğilimleri, hastalıklara yakalanmadaki risk faktörlerinin analizi ve epidemiyolojik çalışmaların yapılması dahil, sürekli ve sistematik bir şekilde toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve ilgili taraflarla paylaşılması

4 Sürveyans “Sürveyans, sağlık uygulamalarını planlama, müdahale ve değerlendirme için gerekli sağlık bilgilerinin, bilmesi gereken kişilere zamanlı dağıtılması ile yakından ilişkili olarak, devamlı ve sistematik toplanması, analizi ile yorumudur DSÖ

5 Sürveyans –tarihi bakış William Farr (1807 – 1883) İstatistik dairesi, Genel Kayıt Ofisi, İngiltere ve Galler Hayati istatistikleri topladı,analiz etti, yorumladı. Bulaşıcı hastalık salgınlarında artış ve düşüşleri gösterdi. Bilgiyi haftalık, üç aylık ve yıllık raporlarla, tıp dergileriyle ve gazetelerle yaydı.

6 Sürveyans Veri toplama Analiz Raporlama Dağıtım İlgili tüm birimlere Müdahale yapan Önlem alması gereken veri toplayan

7 Sürveyans – klasik model Sağlık hizmeti vericileriHalk Sağlığı Yetkilisi Olay Veri Bilgi Müdahale (Geri bildirim) Bildirim Analiz ve Yorum Gerçek dünya! … Beklenen değişimler Karar

8 Sürveyans için gerekli 8 basamak 1.Problemin tanımlanması: Sürveyans sisteminin yapı ve içeriğini belirler. Sürveyansın altına ne yerleştirileceğini ve hangi bilginin toplanması gerektiğini söyler. Bilgi için potansiyel kaynakların tanınmasını, bilginin nerede ve nasıl toplanacağı kararını sağlar 2.Bilginin toplanması: Bilginin uygunluğunun tanımlanmasını, bu bilginin kaydı için kullanılacak yöntemi, formları doldurmak için en uygun kişinin yerleştirilmesini ve bu insanların nerede konumlanacağını belirlemeyi içerir. 3.Bilginin dahil edilmesi ve işlenmesi 4.Bilginin yorumlanması: Ham istatistikler genellikle yeterli değildir, bilgilerin en önemli özelliklerinin çizilmesi ve kolay anlaşılabilir halde sunumu için daha ileri analiz ve yorumlar gerekmektedir.

9 Sürveyans için gerekli 8 basamak -devamı 5.Sonuçların sunulması 6.Müdahalelerin planlanması için sonuçların kullanılması: Sürveyansın sonuçlarının amacı, koruma ve müdahale için mevcut politikalar ve stratejilerin iyileştirilmesi yada yenilerinin geliştirilmesi için, planlayıcıların sürveyanstaki probleme cevap oluşturmasına yardım etmektir. 7.Sürveyans sisteminin değerlendirilmesi 8.Sistemin güncellenmesi

10 Sürveyansın amaçları Hastalık oluşumundaki ve dağılımındaki ani değişiklikleri saptamak Seküler trendi izlemek Hastalığın gelecekteki etkisini tahmin etmek Hastalık etkenindeki ve konakçıdaki değişiklerin fark edilmesi Sağlık hizmet sunumunda değişim yaratma - Kontrol ve korunma önlemleri -Müdahale -Politika oluşturanların bilgilendirilmesi

11 Sürveyansta öncelik oluşturma Sıklık (insidans - prevelans) Şiddet, (vaka/ölüm oranı, hastaneye yatış hızı) Salgın potansiyeli Sosyoekonomik etki Maliyet Önlenebilirlik Kamuyu ilgilendiren sorunu ve haber değeri

12 Sürveyans Türleri Aktif sürveyans: Sürveyans sisteminde bildirim yapmakla yükümlü kişi veya birimlerin kendiliğinden rapor etmesini beklemeksizin, yetkili birimlerce düzenli olarak verilerin toplanması. (örn. Klinisyenleri ayda bir telefonla aramak.) Sentinal sürveyans; seçilmiş örneklerden sürveyans Pasif Sürveyans Rutin kayıt sistemi içinden gelen verilere dayanır

13 Pasif Sürveyans Sistemleri Pasif sistemler dinamik bir planlama ve yaklaşım gerektiren sistemlerdir. Bu sistemde verileri toplayan birime veriler bildirilir. Pasif sistemin en sık kullanıldığı alan, hastalık bildirim sistemleridir ve bu sistem doktorların merkezi sağlık otoritelerine hastalıkları bildirmeleri esasına dayanmaktadır.

14 Vaka:Olgu Sürveyans amaçları veya salgın için yapılmış bir vaka tanımı ile uyumlu bir hastalığa ya da sağlık sorununa sahip kişi Kesin vaka: laboratuvar incelemeleri ile doğrulanmış, Olası vaka: net bir klinik tabloya sahip ve/veya destekleyici bir laboratuvar testi sonucu pozitif bulunmuş veya kesin vaka ile epidemiyolojik olarak ilişkili,

15 Veri Maruziyet Klinik örnek Semptomlar Laboratuar doğr. İnfeksiyon Hastaneye başvuru Bildirim

16 Atak hızı Bir grupta bir epidemi sırasında gözlenen kümülatif enfeksiyon insidansı (bu oran klinik olguların ampirik olarak saptanmasıyla ve/veya seroepidemiyolojik olarak saptanabilir. Zaman aralığı belirsiz ise atak hızından söz edilemez)

17 BOĞMACA Klinik tanımlama Bir kişide en az 2 hafta süren öksürüğe aşağıdakilerden en az birinin eşlik etmesi ile karakterize hastalık; - Öksürük nöbetleri, - İç çekmeli öksürük, - Öksürükten hemen sonra kusma, - Öksürüğe yol açacak başka neden olmaması (pnömoni, sinüzit, plörezi, v.b.) Tanı için laboratuvar kriterleri - Etken Bordetella pertussis'in kültürden izolasyonu (ve identifikasyonu) Vaka sınıflaması Olası vaka: Klinik tanımlamaya uyan vaka Kesin vaka: (a) Laboratuvar olarak doğrulanmış olası vaka veya (b) Bir kesin vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan olası vaka.

18 Salgın Bir hastalığın veya sağlıkla ilişkili özel bir durumun belirli bir coğrafyada veya toplulukta beklenenden daha fazla sayıda görülmesi

19 KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital Rubella Tetanoz Neonatal Tetanoz Çocuk felci [Poliomyelitis] Çiçek Haemophilus influenza Tip b [Hib] Menenjiti Influenza

20 2. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Chlamydia trachomatis enfeksiyonları Gonore Sifiliz AIDS (kazanılmış immün yetmezlik sendromu) HIV enfeksiyonu (insan immün-yetmezlik virüsü enfeksiyonu) 3. Viral hepatitler Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E

21 4. Gıda ve su kaynaklı hastalıklar ve zoonozlar Botulismus Bruselloz Campylobacter jejuni/coli [Campylobacter sp enfeksiyonu] Enterohemorajik E.coli [EHEC] enfeksiyonu Kolera Leptospiroz Listeria monocytogenes enfeksiyonu Shigella sp enfeksiyonu Salmonella sp enfeksiyonu [non-tifoidal salmonelloz] Salmonella Typhi enfeksiyonu [Tifo; enterik ateş] Akut kanlı ishal Şarbon Tularemi Veba [Plague] Yersinia sp enfeksiyonu [Yersiniosis] Trişinoz Ekinokokkoz Cryptosporidium sp enfeksiyonu Giardia intestinalis enfeksiyonu Entamoeba histolytica [amipli dizanteri etkeni olarak] Kala-azar [viseral leishmaniasis] Şark Çıbanı [kutanöz leishmaniasis] Şistozomiyaz [üriner] Sıtma [Malaria] Toksoplazmoz Kuduz ve Kuduz Riskli Temas Viral Hemorajik Ateş Sendromu Sarı humma Epidemik Tifüs Q-ateşi

22 5. Solunum (hava) yolu ile bulaşan hastalıklar Lejyoner hastalığı [legionellosis] Meningokokkal hastalık Tüberküloz Pnömokok enfeksiyonları 6. Diğer hastalıklar Varyant Creutzfeldt-Jakob's hastalığı [nvCJD] Lepra Trahom

23 Veri Kaynakları Klinik hizmetler Çevre sağlığı hizmetleri Laboratuvar hizmetleri Toplum ve acil durum hizmetleri Kamu hizmetleri

24 Okuyun BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:30.5.2007 - 26537

25 Kaynaklar 1.Dr. M. Bülent ONUK, Bulaşıcı Hastalıklar 2.BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ, Resmi Gazete:30.5.2007 - 26537


"Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans Tacettin İnandı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları