Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dı. ka dı ta dı ca dı sar dı var dı yan dı di.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dı. ka dı ta dı ca dı sar dı var dı yan dı di."— Sunum transkripti:

1

2 ka dı

3 ta dı

4 ca dı

5 sar dı

6 var dı

7 yan dı

8 di

9 er di

10 ver di

11 ser di

12 sev di

13 ke di

14 ye di

15 gel di

16 du

17 koy du

18 sol du

19 vur du

20 sor du

21 bul du

22 ol du

23 dol du

24

25 döv dü

26 gül dü

27 öl dü

28 sür dü

29 gör dü

30 ör dü

31 üz dü

32 ki

33 ö te ki

34 be ri ki

35 kar şı ki

36 be nim ki

37 se nin ki

38 şim di ki

39 ev vel ki

40

41 dün kü

42 bu gün kü

43 o gün kü

44 Ba kü

45 a kü

46 mış

47 al mış

48 at mış

49 aç mış

50 as mış

51 yat mış

52 sat mış

53 var mış

54 miş

55 it miş

56 iç miş

57 gel miş

58 git miş

59 ye miş

60 ver miş

61 sev miş

62 muş

63 ol muş

64 o ku muş

65 yor muş

66 vur muş

67 sol muş

68 koş muş

69 don muş

70 müş

71 ü şü müş

72 gör müş

73 sön müş

74 sök müş

75 döv müş

76 öl müş

77 dön müş

78 malı

79 at malı

80 ya malı

81 ka malı

82 sat malı

83 say malı

84 al malı

85 pi ja malı

86 meli

87 et meli

88 ez meli

89 ye meli

90 te meli

91 ör meli

92 gör meli

93 git meli

94 mak

95 al mak

96 at mak

97 aç mak

98 as mak

99 say mak

100 yat mak

101 kır mak

102 bat mak

103 uç mak

104 fır la mak

105 pat la mak

106 kaç mak

107 yap mak

108 koş mak

109 kat mak

110 yor mak

111 mek

112 e le mek

113 it mek

114 git mek

115 iç mek

116 ek mek

117 et mek

118 ye mek

119 biç mek

120 görmek

121 geçmek

122 deşmek

123 seçmek

124 söy le mek

125 vermek

126 gelmek

127 örmek

128 yor

129 e li yor

130 a lı yor

131 a tı yor

132 ö tü yor

133 ge li yor

134 gi di yor

135 se vi yor

136 ve ri yor

137 u çu yor

138 vu ru yor

139 ka çı yor

140 zıp lı yor

141 par lı yor

142 dağ lı yor

143 va rı yor

144 u yu yor

145 lar

146 al lar

147 at lar

148 av lar

149 ay lar

150 an lar

151 on lar

152 al tı lar

153 a rı lar

154 ca dı lar

155 ko yun lar

156 o yun lar

157 ço cuk lar

158 hay van lar

159 dağlar

160 bağlar

161 sağlar

162 ler

163 el ler

164 et ler

165 er ler

166 ekler

167 eşler

168 evler

169 itler

170 birler

171 i ki ler

172 üçler

173 fa re ler

174 ke di ler

175 bit ki ler

176 jetler

177 günler

178 işler

179 lık

180 al lık

181 aç lık

182 baş lık

183 ya ma lık

184 a ğaç lık

185 ki tap lık

186 lik

187 iç lik

188 yem lik

189 ye mek lik

190 ge ce lik

191 ev li lik

192 zey tin lik

193 luk

194 kol luk

195 o dun luk

196 tuz luk

197 bol luk

198 yol luk

199 zor luk

200 lük

201 ön lük

202 çöp lük

203 kör lük

204 kö mür lük

205 Türk lük

206 göz lük

207 sız

208 ıs sız

209 a kıl sız

210 a maç sız

211 ta raf sız

212 ta sız

213 yağ sız

214 siz

215 eş siz

216 dem siz

217 yer siz

218 bil gi siz

219 kim se siz

220 se vim siz

221 suz

222 kol suz

223 su suz

224 yol suz

225 yurt suz

226 tuz suz

227 uç suz

228 süz

229 güç süz

230 ö lüm süz

231 pü rüz süz

232 ör tü süz

233 ön lük süz

234 göz lük süz

235 cık

236 ba ba cık

237 kı sa cık

238 u fa cık

239 a zı cık

240 cik

241 bi ri cik

242 ke di cik

243 ser çe cik

244 mi ni cik

245 cuk

246 to sun cuk

247 to mur cuk

248 boncuk

249 gocuk

250 cük

251 kü çü cük

252 göl cük

253 cek

254 ge le cek

255 se ve cek

256 de min cek

257 gi de cek

258 ve re cek

259 çe ke cek

260 si le cek

261 bi ne cek

262 cak

263 o yun cak

264 yu mur cak

265 ka ça cak

266 vu ra cak

267 sa ta cak

268 ya ta cak

269 so ya cak

270 ladı

271 ça ba ladı

272 ko va ladı

273 fır ladı

274 pat ladı

275 gaz ladı

276 zıp ladı

277 se lam ladı

278 o ya ladı

279 ledi

280 iş ledi

281 i ki ledi

282 üç ledi

283 tek ledi

284 te pe ledi

285 ör se ledi

286 güm ledi

287 yem ledi

288 in

289 Yaren’in

290 Emel ’ in

291 Kerem ’ in

292 Sevim ’ in

293 Tekin ’ in

294 Meral ’ in

295 Selen ’ in

296 Akif ’ in

297 Okan’ın

298 Sedat’ın

299 Burak’ın

300 Orhan’ın

301 Hasan’ın

302 Murat’ın

303 Nuray’ın

304 Talat’ın

305 nin

306 Lale’nin

307 Ali’nin

308 Mine’nin

309 Sevgi’nin

310 Veli’nin

311 Döne’nin

312 ni ne nin

313 ke di nin

314 nın

315 Seda’nın

316 Sevda’nın

317 Ceyda’nın

318 Fatma’nın

319 Tuğba’nın

320 Eda’nın

321 Ziya’nın

322 Ela’nın

323 yat mış

324 taş mış

325 bat mış

326 yan mış

327 şaş mış

328 an mış

329 say mış

330 ol muş

331 bul muş

332 o tur muş

333 o ku muş

334 sun muş

335 sus muş

336 kur muş

337 yok muş

338 kon muş

339 sor muş

340 öt müş

341 sus

342 ör müş

343 gör müş

344 küs müş

345 sön müş

346 bük müş

347 düş müş

348 ü şü müş

349 dök müş

350 sür müş

351 sök müş

352 Cen giz

353 Ce lal

354 Coş kun

355 Ca nan

356 Ce lil

357 Cey da

358 Can su

359 Na ci

360 Öz can

361 Er can

362 Tun cay

363 a ce le

364 ba kı cı

365 bo ya cı

366 ci la

367 de mir ci

368 cüm le

369 ço cuk

370 ı sı tı cı

371 mu cit

372 in celt

373 yü zü cü

374 sü rü cü

375 a ce mi

376 ben cil

377 de niz ci

378 cim ri

379 mer ci mek

380 zin cir

381 üc ret

382 yol cu

383 su cu

384 bon cuk

385 a cur

386 cay mak

387 in ce

388 çek me ce

389 ce sur

390 ma cun

391 i cat

392 ec za cı

393 cı lız

394 çay cı

395 ya zı cı

396 sa tı cı

397 vi raj

398 pa saj

399 ga raj

400 fır sat

401 fır lat

402 fır tı na

403 fık ra

404 de fi ne

405 Si vas

406 ki vi

407 çi vi

408 Ne vin

409 vi ta min

410 hel va

411 var lık

412 ka vak

413 va liz

414 de ğer

415 ci ğer

416 be ğen

417 ye ğen

418 ö ğün

419 dü ğün

420 a ğır

421 sa ğır

422 sı ğır

423 ba ğır

424 hu dut

425 hu zur

426 hur da

427 hur ma

428 her kes

429 he di ye

430 he ye can

431 he ye lan

432 hep si

433 he sap

434 hem şi re

435 po şet

436 po lis

437 pos ta

438 por ta kal

439 pi ke

440 pi ra mit

441 pi yaz

442 pu sat

443 pu an

444 ta pu

445 kar puz cu

446 ka pus ka

447 pı ra sa

448 pır lan ta

449 göm lek

450 gön der

451 Gö nül

452 göz lük

453 uy gun

454 dol gu

455 kur gu

456 say gı

457 çal gı

458 ba zen

459 do zer

460 la zer

461 ku zen

462 dü zen

463 mü ze

464 tey ze

465 ro zet

466 do kuz

467 şir ket

468 ı şık

469 ka şık

470 Şu le

471 şu be


"Dı. ka dı ta dı ca dı sar dı var dı yan dı di." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları