Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUŞ GRİBİ VE İNSANA TESİR EDEN SALGINA HAZIRLIK VE MÜCADELE PROJESİ TAZMİNAT ÖDEMELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUŞ GRİBİ VE İNSANA TESİR EDEN SALGINA HAZIRLIK VE MÜCADELE PROJESİ TAZMİNAT ÖDEMELERİ."— Sunum transkripti:

1 KUŞ GRİBİ VE İNSANA TESİR EDEN SALGINA HAZIRLIK VE MÜCADELE PROJESİ TAZMİNAT ÖDEMELERİ

2 KUŞ GRİBİ VE İNSANA TESİR EDEN SALGINA HAZIRLIK VE MÜCADELE PROJESİ Proje Bütçesi TKB33,143,938 USD WB –19,938,062 USD EU –12,205,877 USD USAID –1,000,000 USD SB 21,340,585 USD Toplam 54,484,524 USD “PAD” hazırlanması –21 Mart 2006 İkraz Anlaşması –17 Mayıs 2006 Bakanlar Kurulu Tarafından Onaylanması 12 Temmuz 2006 Resmi Gazete’de yayımlanması. –8 Ağustos 2006 Yürürlüğe Girme Tarihi –11 Eylül 2006 İkraz Tadilatı –16 Mayıs 2007 İkraz Kapanış Tarihi –30 Kasım 2010

3 KUŞ GRİBİ VE İNSANA TESİR EDEN SALGINA HAZIRLIK VE MÜCADELE PROJESİ Mal Alımları 8,340,000 EURO İnşaat İşleri 760,000 EURO Danışmanlık Hizmetleri 1,660,000 EURO Tazminat Ödemeleri 3,970,000 EURO Köy Tavukçuluğu Biogüvenlik Önlemleri 990,000 EURO İşletme Giderleri 120,000 EURO TOPLAM 15,840,000 EURO

4 Tazminat Ödemesi Niçin tazminat ödeniyor? Kime tazminat ödeniyor? Ne kadarı tazmin ediliyor? Nasıl ödeniyor? Tazminat ödemelerini kim karşılıyor?

5 AMAÇ Kümes hayvanlarında Tavuk vebası (Avian influenza) hastalığı ile mücadele kapsamında hastalık görülen ve/veya görülme riski bulunan bölgelerde kümes hayvanı ve/veya kümes hayvanı maddelerinin itlaf ve imha edilmesinde; üreticilerin katılımcılığını teşvik etmek, hastalık bildirimlerinin hızlı yapılmasını temin etmek ve, hastalığın yayılmadan kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

6 Hastalıkla ilgili herhangi bir ihbar veya duyum alındığında; 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği 116’ıncı Maddesi ve, “Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi” ile, Bakanlığın hastalıkla ilgili (10 Nisan 2008) yönetmelik ve uygulama talimatları çerçevesinde uygulamalar yapılır. uygulama talimatları

7 TAZMİNAT ÖDENECEK DURUMLAR Tazminat ödemeleri aşağıdaki durumlar için geçerlidir: a) Hastalık tespitine yönelik zamanında bildirim yaparak hastalığın tesbitine katkıda bulunan yetiştiricilerin hastalıktan dolayı öldüğü Hükümet Veteriner Hekimince tespit edilen kanatlı hayvanlarına, b) Kuş gribi hastalığına benzer klinik semptomları gösteren, kümeste ölümlere neden olan ve Kuş gribi hastalığından şüpheli bulunan durumlarda, Hükümet Veteriner Hekimince laboratuar sonucu beklenmeksizin itlaf edilmesi gerekli görülen ve gözetim altında imha edilen aile tipi kanatlı işletmeleri veya ticari kanatlı işletmelerindeki kanatlı hayvanı ve kanatlı hayvan maddelerine,

8 c) İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazılı talimatlarına uyan ve toplam olarak 350’nin altında kanatlı hayvanı bulunduran işletmelerde hastalık şüphesi veya hastalık nedeniyle Hükümet Veteriner Hekiminin gözetiminde itlaf ve/veya imha edilen kanatlı hayvanları ve kanatlı hayvan maddelerine, d) Toplam olarak 350 veya daha fazla adet kanatlı hayvan bulunduran Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kanatlı işletmeleri veri tabanına kayıtlı, İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazılı talimatlarını uygulayan, işletmelerce tutulması ve bulundurulması gereken kayıt ve belgeleri işletmelerinde tutan ve muhafaza eden, asgari hijyen şartlarını yerine getiren ticari işletmelerde hastalık şüphesi veya hastalık nedeniyle Hükümet Veteriner Hekimince itlaf ve/veya imha edilen kanatlı hayvanlarına ve kanatlı hayvan maddelerine tazminat ödemesi yapılır.

9 Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller a) Toplam olarak 350 adet veya daha fazla kanatlı hayvanı bulunan ticari işletmelerin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce yapılan kanatlı denetimlerinde; işletmelerce tutulması ve bulundurulması gereken kayıt ve belgeleri işletmelerinde tutmayan ve muhafaza etmeyen, yazılı olarak bildirilmiş asgari hijyen şartlarını yerine getirmeyen, işletmeye yazılı uyarı yapılmış olmasına rağmen bu konuda gerekli düzeltmeleri yapmayan kanatlı yetiştiricilerine, b) Ticari kanatlı işletmelerindeki kanatlı hayvanları, Bakanlıktan çalışma izni almamış damızlık kanatlı ve kuluçkahaneden temin eden kanatlı yetiştiricilerine, c) Kanatlı hayvanlarını ilgili yasal sevk belgelerini almadan sevk ettiği tespit edilen kanatlı yetiştiricilerine,

10 d) Kamu kurumları ve belediyelere ait kanatlı hayvan ve hayvan maddelerine, e) Hastalık bildiriminde bulunmayan tüm kanatlı yetiştiricilerine, f) Hükümet veteriner hekiminin muayene ve izni olmaksızın kanatlı hayvanlarını itlaf ve imha eden tüm kanatlı yetiştiricilerine, g) Kuş gribi hastalığı çıkması durumunda İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazılı talimatlarına uymayan işletmelere, h) Yazılı olarak tebliğ edilen talimatları yerine getirmeyen kanatlı yetiştiricilerine,

11 ı) Bakanlıkça alınan kararlara uymayan ve karar verilen test, ilaçlama veya aşılama uygulamasını yaptırmayan kanatlı yetiştiricilerine, j) Karantina bölgesinden izinsiz olarak canlı kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan maddelerini çıkaran ve/veya bölgeye getiren kanatlı yetiştiricilerine, k) Hastalık şüphesi veya hastalık bulunmayan yerlerde yetkili otoritenin talebi olmaksızın kendi isteğiyle hayvanlarını itlaf ettiren kanatlı yetiştiricilerine tazminat ödemesi yapılmaz.

12 Kanatlı Bazında Ödenecek Tazminat Miktarının Belirlenmesi Hayvan başına ödenecek tazminat ile hayvan maddeleri için ödenecek tazminat tutarları, Valilik Onayı ile; Vali Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık İl Müdürü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, Hükümet Veteriner Hekimi, Veteriner Hekimler Odası yetkili temsilcisi, Ziraat Odası Başkanlığı yetkili temsilcisi, Ticaret Odası yetkili temsilcisi, Ticaret Borsası yetkili temsilcisi ve, İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen en fazla iki kanatlı yetiştiricisi temsilcisinden oluşturulan bir Kıymet Takdir Komisyonu tarafından il bazında belirlenir.

13 İl Kıymet Takdir Komsiyonları tarafından belirlenen tazminat tutarları, komşu İl Kıymet Takdir Komisyonları tarafından belirlenmiş tutarların yüzde kırkından fazla olamaz. yüzde kırkından Komşu iller Kıymet Takdir Komisyonları tarafından belirlenen tazminat tutarları arasında yüzde kırktan fazla bulunması durumunda Bakanlık o İl için nihai tutarı belirler.

14 Kanatlı Bazında Ödenecek Tazminat Miktarının Belirlenmesi Kıymet Takdir Komisyonu’nun sekretaryası İl Tarım Müdürlüğünce yapılır. Komisyon; hastalık bulunsun veya bulunmasın Ocak ve Temmuz aylarında toplanarak, mahalli fiyatları ve güncel girdi fiyatlarını göz önünde bulundurarak, tazminat tutarlarını 6 aylık aralıklarla tespit eder. Tazminat tutarları gerek duyulması halinde 6 aylık dönemlerin dışında da belirlenebilir. Altı aylık dönemlerde tazminat tutarlarının belirlenmesine alternatif olarak salgından biray önceki piyasa fiyatları baz alınarak da tazminat tutarları belirlenebilir. Tazminat tutarları salgın anında veya salgından sonraki üç ay içerisinde belirlenmemelidir.

15 Tazminat tutarları toplam olarak 350’nin altında kanatlı hayvanı bulunduran yetiştiriciler için kanatlı hayvan ve hayvan maddelerinin türlerine ve özelliklerine (damızlık, yarış, süs kanatlısı vs olması gibi özelliklere ) göre belirlenir. Tazminat tutarları, 350 adet veya daha fazla kanatlı hayvanı bulunan ticari işletmelerde kanatlı hayvanlarının yaş, tür, özellikleri ve kanatlı hayvan maddelerinin türlerine göre belirlenir.

16 İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan risk değerlendirmesine göre il bazında itlaf ve/veya imha işlemine maruz kalabilecek kanatlı hayvan ve hayvan maddeleri miktarları ile yaklaşık toplam tazminat tutarına ilişkin tahminler yapılarak Bakanlığa bildirilir. İtlaf ve/veya imha işlemine maruz kalabilecek kanatlı hayvan ve hayvan maddeleri miktarlarına ilişkin tahminlerin gerçekçi olmasına dikkat edilir. Salgın anında İl Müdürlüğüne aktarılacak para tutarı bu tutar baz alınarak belirlenecektir. Ancak, bu tahminlerde olabilecek artışlar durumunda da ilave kaynak aktarımları yapılacaktır.

17 İl Tarım Müdürlüğü tarafından Bakanlığın Aracılık Anlaşması akdettiği bankanın ilde mevcut şubesinde proje adına ayrı bir hesap açılır ve hesaba ilişkin bilgi ile proje hesabından çekiliş yapmaya yetki/yetkililer Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, İl Tarım Müdürlükleri tarafından kendisine iletilmiş olan projeksiyonları da göz önünde alarak belirleyeceği tutarları, T.C. Merkez Bankası nezdindeki Özel Hesaptan Aracı Banka vasıtasıyla İl Tarım Müdürlüklerinin proje adına açılmış olan hesaplarına aktarırÖzel Hesaptan Aracı Banka vasıtasıyla İl Tarım Müdürlüklerinin proje adına açılmış olan hesaplarına

18 Bakanlıkça belirlenen ve burada belirtilen esaslara bağlı kalmak şartıyla İl Tarım Müdürlükleri, paranın çekiliş şekli, sıklığı, itlaf ve/veya imha işlemleri sırasında ödeme yapmaya yetkilendirilecek kişi/kişileri, görevlendirme veya uygulamaya yönelik “Olur”ları, paranın kullanım şekli, ödeme yapılması ve ödemelerin belgelendirilmesi, kayıt altına alınması ile ilgili tüm işlemleri açıklayan “İl Müdürlüğü Tazminat Fonu Ödemeleri İç Hizmet Uygulama Talimatını” düzenler. “İl Müdürlüğü Tazminat Fonu Ödemeleri İç Hizmet Uygulama Talimatını” Uygulamalar İl Müdürlükleri tarafından uygulamaya yönelik usul ve esasları belirten bu talimat uyarınca yürütülür.

19 350’nin altında kanatlı hayvanı bulunduran kanatlı yetiştiricileri için Tazminat Ödemeleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce yapılan itlaf ve/veya imhalarda her bir işletme için mahallinde 3 (üç) nüsha olarak İtlaf ve/veya İmha Tutanağı tutulur.İtlaf ve/veya İmha Tutanağı İtlaf ve/veya İmha Tutanağı; –Hükümet Veteriner Hekimi, –İşletme sahibi veya temsilcisi, –Muhtar ve/veya mülki idare yetkili temsilcisi ve –İl/İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen itlafa ve/veya imhaya katılan bir görevli tarafından imzalanır. İtlaf ve/veya İmha Tutanağının bir nüshası işletme sahibi veya temsilcisine verilir, bir nüshası ilgili İlçe Tarım Müdürlüğünde muhafaza altına alınır, bir nüshası da İl Tarım Müdürlüğüne iletilir.

20 İl Müdürlükleri tarafından itlaf ve/veya imha işlemi ile birlikte anında yapılacak tazminat ödemeleri yerleşim yerinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği okul, sağlık ocağı, cami, muhtarlık gibi yerlerde toplu yapılmasına çalışılır.

21 Tazminat tutarlarının itlaf ve/veya imha işlemi sırasında yapılması durumunda, İtlaf ve/veya İmha Tutanağı ödemenin yapıldığına dair bilgiyi de içerecek şekilde düzenlenir. İtlaf ve/veya İmha ekibinde görevli personel dışında bir personelin ödeme yapmaya yetkili olması durumunda, bu personelde İtlaf ve/veya İmha Tutanağında komisyon üyesi olarak belirtilir. Tazminat tutarının itlaf ve/veya imha işlemi sırasında yapılmaması ve sonradan İl Müdürlüğü ve/veya İl Müdürlüğü hesabının bulunduğu Banka vasıtası ile yapılması durumunda ödemenin yapıldığına ilişkin bir belge düzenlenir ve muhafaza edilir.

22 İtlaf ve/veya İmha Tutanağı, Ödemenin yapıldığına dair belge, Tazminat Hakediş ve Ödeme Listesi, İl Tarım Müdürlüğü adına açılmış olan proje hesabına ilişkin Banka Hesap Çizelgeleri (para aktarım ve çekiliş raporları),

23 350 ve daha fazla kanatlı hayvanı bulunduran ticari işletmeler için Tazminat Ödemeleri İtlaf ve/veya İmha Tutanağı, Tazminat Ödeme Hakediş Belgesi, Tazminat Ödeme Talep Formu, İl Tarım Müdürlüğü adına açılmış olan proje hesabına ilişkin Banka Hesap Çizelgeleri (para aktarım ve çekiliş raporları),

24 Tazminat Ödemeleri Fon Akış Şeması TKİB Merkez Saymanlık Müdürlüğü İl Müdürlükleri Hesapları Kanatlı İşletme Sahipleri Hesapları

25 İşletme bazında kanatlı tazminat bedeli 200 YTL’nin altında olması durumunda İtlaf/imha sırasında peşinen İtlaf/imha işlemini takip eden 5 işgünü içerisinde peşinen Banka vasıtasıyla 350 adetin altında kanatlı hayvanı bulunduran kanatlı yetiştiricileri için (İl Müdürlükleri adına açılmış hesaplardan) a) İşletme bazında kanatlı tazminat bedeli 200 YTL’nin üstünde olması durumunda b) Banka vasıtasıyla

26 350 adet ve daha fazla kanatlı hayvanı bulunduran ticari işletmeler için (Genel Müdürlük tarafından Proje Özel Hesabından) İtlaf/imha tutanağı Tazminat Ödeme Hakediş Belgesi Tazminat Ödeme Talep Formu İl Müdürlüğü Proje Özel Hesabı (TCMB) Kanatlı işletme sahipleri hesaplarına

27 Tazminat Ödemelerinin Tamamlanması Tazminat ödemelerinin başlangıç tarihini takipeden bir ay içerisinde tamamlanmasına çalışılacaktır. Tüm tazminat ödeme işlemlerinin tamamlanması için yerel basın, mahalli idare birimleri ve İl Tarım Müdürlükleri vasıtası ile duyurular yapılarak bu tarihten sonra hak sahiplerine bir ödeme yapılamayacağını bildirilecektir., Bu tarih itibariyle İl Tarım Müdürlüğü adına açılmış olan banka hesabında bakiye tutar kalması durumunda bu tutar Aracı Banka vasıtasıyla ve Bakanlığın talimatıyla Merkez Bankasında açılmış olan Proje Özel Hesabına iade edilir.

28 Tazminat Ödemelerinin Denetimi Bakanlık Teftiş Kurulu ve/veya görevlendirilecek denetçiler (danışmanlar) vasıtasıyla;, –ülke genelindeki toplam mihrak sayısının (kanatlı hayvanının itlafı, bunların ve kanatlı hayvanı maddelerinin imha edildiği hastalık görülen ve/veya görülme riski bulunan işletme veya bölgeler) yüzde onu oranında rasgele seçimle belirlenecek işlemler denetlenir. Denetimler sırasında haksız bir ödemenin yapılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, haksız ödeme tutarı en kısa sürede Aracı Banka ve/veya Proje Özel Hesabına iade edilecektir. İl Tarım Müdürlüğünde açılmış olan proje hesaplarının kapatılması bu denetimlerin tamamlanması ve denetime ilişkin raporların düzenlenmesinden sonra yapılacaktır.

29 Tazminat Ödemeleri Uyuşmazlıkların Çözümü İl tahkim komisyonu Valilik Onayı ile; Vali Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık İl Müdürü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, Hükümet Veteriner Hekimi, Veteriner Hekimler Odası yetkili temsilcisi, Ziraat Odası Başkanlığı yetkili temsilcisi, Ticaret Odası yetkili temsilcisi, Ticaret Borsası yetkili temsilcisi, Defterdarlıktan bir hukukçu (bulunmaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu), Kanatlı yetiştiricilerinin örgütlü olduğu yerlerde yetkili temsilcisinden oluşturulur. Kanatlı yetiştiricilerinin örgütlü olmaması durumunda İl Müdürlüğü tarafından kanatlı yetiştiricilerini temsil etme yeteneği olan bir yetiştirici temsilci olarak belirlenir.

30 Tazminat Ödemeleri Uyuşmazlıkların Çözümü İlçe tahkim komisyonu: –Kaymakamın başkanlığında, –Bakanlık temsilcisi, –Ziraat odasının olduğu yerlerde Ziraat odasının yetkili temsilcisi –Kanatlı yetiştiricilerinin örgütlü olduğu yerlerde yetkili temsilcisinden oluşturulur. Kanatlı yetiştiricilerinin örgütlü olmaması durumunda İlçe Müdürlüğü tarafından kanatlı yetiştiricilerini temsil etme yeteneği olan bir yetiştirici temsilci olarak belirlenir.

31 Tazminat Ödemeleri Uyuşmazlıkların Çözümü İl tahkim komisyonu en az beş üye, ilçe tahkim komisyonu en az üç üye ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini kararda yazılı olarak belirtir. İl ve İlçe tahkim komisyonları, uygulanma sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonları; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonlarının görevlerini de yapar. Komisyonlar; kanatlı yetiştiricileri tarafından tazminat ödemesi konusunda kendilerine yazılı olarak iletilen şikayetleri en fazla 5 (beş) işgünü içerisinde çözümler ve kanatlı yetiştiricisine yazılı olarak bildirimde bulunur. İlçe tahkim komisyonları tarafından çözümlenmeyen konular, İl tahkim komisyonlarına iletilir.

32 Tazminat Ödemeleri Uyuşmazlıkların Çözümü Kanatlı yetiştiricileri, İl ve İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla tahkim komisyonlarına şikayetlerini iletebildikleri gibi, ayrıca Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne ait “0.312.417 82 09” numaralı faksa ve “mucadele@kkgm.gov.tr” e-mail adreslerine de yazılı şikayetlerini iletir.mucadele@kkgm.gov.tr Sözlü yapılan şikayetler dikkate alınmaz. Sözlü yapılan şikayetlerin tahkim komisyonlarında değerlendirilebilmesi için mutlaka yazılı hale getirilmesi gerekir.

33 Tazminat Ödemesi Niçin tazminat ödeniyor? Kime tazminat ödeniyor? Ne kadarı tazmin ediliyor? Nasıl ödeniyor? Tazminat ödemelerini kim karşılıyor?

34

35

36 saimyildirim@gmail.com saimyildirim@gmail.com 0312.425 34 51


"KUŞ GRİBİ VE İNSANA TESİR EDEN SALGINA HAZIRLIK VE MÜCADELE PROJESİ TAZMİNAT ÖDEMELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları