Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe."— Sunum transkripti:

1 1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe çalış. C-Son zamanlarda gazete okumuyorum. D-Ö ğ rencilerimin başarısı beni çok mutlu etti.

2 2. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi yoktur? A) Misafir gelece ğ i için bir sürü hazırlık yaptık. B) Yaramazlık yaptı ğ ından annesinden saklanıyor. C) Size gelemem, çünkü ödevim var. D) Otobüse yetişebilmek için tüm gücüyle koştu.

3 3.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır? A) Kardeşim okula 2010’ da başladı. B) 23 Nisan için TBMM’ de tören yapılacak. C) Yarın İ zmir’ e teyzemi ziyarete gidece ğ im. D) Hendek’li bir asker şehit olmuş.

4 4. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü daralması” vardır? A) Gençlerin ço ğ u pop müzik dinliyor. B) Sabah saatlerinde bu yolda koşuyoruz. C) Adam dalgın dalgın evine gidiyordu. D) İ ki arkadaş bir konuyu tartışıyor.

5 5. “Kötülük haberlerine televizyonda sıkça yer verilirse, kötülükler izleyici için kötülük olmaktan çıkar sadece haber olur.” Yukarıdaki cümlede aşa ğ ıdakilerden hangisi anlatılmaktadır. A) Kötü haberleri izleyenler kötülüklere karşı Duyarsızlaşmaktadır. B) Kötü haberleri yayınlamak sakıncalıdır. C) Kötülük haberlerini haberciler seçmektedir. D) Kötülükler, haberler yüzünden artmaktadır.

6 6. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde "küçümseme" söz konusudur? a) Aklını başına topla da derslerine çalış. b) Her işi bitirmiş de yazarlı ğ a soyunmuş. c) İ şten sonra evden de çıkarırlarsa ne yaparız. d) Gelece ğ i varsa görece ğ i de var.

7 7. 1- Bugün hemen hemen akşama kadar dolaştık. 2- Arada sırada arkadaşlarıyla gezerdi. 3- Aşa ğ ı yukarı ödevlerini bitirmişti. 4- Herkes az çok onu tanır. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, ikilemelerin anlamları aynıdır? A) 3 - 4B) 2 - 4C) 1 - 3D) 1 - 2

8 8. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A) Dürüst oldu ğ u için herkesçe seviliyordu. B) Sorularıma cevap alamadım. C) Sevinçten gözleri parlıyordu. D) Kış mevsiminin gelişi kuşları göçe zorladı.

9 9-“Hep” sözcü ğ ü aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde di ğ erlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Bugüne kadar hep fedâkarlık ettim. B) Ya ğ mur ya ğ ınca ekinler hep boy attı. C) E ğ itimin ne denli önemli oldu ğ unu hep vurguladım. D) Bu işleri hep ona mı yaptırıyorsunuz?

10 10. Aşa ğ ıdaki atasözlerinden hangisi “Kusurunu anlayıp özür dileyen ve büyüklü ğ ünüze sı ğ ınan kişi affedilmelidir.” anlamına gelir? A-Her güzelin bir kusuru vardır B-Gül dikensiz olmaz C-El öpmekle a ğ ız aşınmaz D-E ğ ilen baş kesilmez

11 11-“Dar bir vadiyi geçtikten sonra ovaya ulaştık.” cümlesindeki “dar” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A) Olay hakkında geniş çaplı araştırma yapıldı. B) Bölge, geniş iş alanlarına sahipti. C) Geniş caddeleriyle modern bir şehirdi. D) Oldukça kaba saba ve geniş bir adamdı.

12 12. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcü ğ ün aldı ğ ı ekin işlevi di ğ erlerinden farklıdır? A) Sözcük yapımında ekin işlek olması gerekir. B) Gülün dikenleri kıskanç arılara benziyordu. C) Anayasa basın özgürlü ğ ünün güvencesidir. D) Seçimde her oyun büyük önemi vardır.

13 13. Aşa ğ ıdaki cümlelerden hangisinin anlamında olumsuzluk yoktur? A) Ne ders çalıştı ne de oyun oynadı. B) Onun bu konuda bilgisi yok de ğ il. C) Günlerce ne aradı ne de sordu. D) Bu iş senin bildi ğ in gibi de ğ il.

14 14. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde dile getirilen istek, gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A) Ay yüzlüme selâm söyleyin Nazından usandırmasın beni B) Köşe başını tutan leylak kokusu Yakamı bırak da gideyim C) Çıkalım da ğ lar başına Sen gül topla ben nergisi D) Güzelli ğ in on para etmez Bu bendeki aşk olmasa

15 15. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır? A) Sokaktakiler çok ba ğ ırıyor. B) Alanda ki çocukların arasında sen yoktun. C) İ çimdeki ses bana rahat vermiyor. D)Çok üzülmüştü ki aldı ğ ı haberle sevindi.

16 16. Aşa ğ ıdaki seçeneklerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır? A) İ nsan nelerle mutlu olabilece ğ ini bilir. B) Yazar, son günlerde adından söz ettiriyor. C) Kayıkçı küreklere tüm gücüyle asıldı. D) Erkenden gelir, ön sıraya otururdu.

17 17. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde “bir durumdan başka bir duruma geçme” söz konusu de ğ ildir? A) Sinirleri bir süre sonra yatıştı. B) Bu işi zamanla zorlaştırdılar. C) Çocuklar, bahçede sa ğ a sola koşuştular. D) Ayşe, on üç on dört yaşlarında gelişti.

18 18. 1) İ nsanlık bugünkü gelişimini bilgiye borçludur. 2) Bu bakımdan bilginin her çeşidi kutsaldır. 3) İ lk Ça ğ ’daki bilgiler tahminlere dayanıyordu. 4) Bilgi anlayışındaki gelişmeler gözlem ve deneyin önemini artırdı. 5) Kanıtlanabilirlik bilginin uygulanabilirli ğ ini gündeme getirdi. 6) Kullanılmayan bilginin hiçbir de ğ eri yoktur. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri birbiriyle çelişmektedir? A) 1 - 6B) 3 - 4C) 2 - 6D) 3 - 5

19 19. Aşa ğ ıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yapım eki, eklendi ğ i sözcü ğ ün türünü de ğ iştirmemiştir? A) Dünyadaki sorunlardan biri de açlıktır. B) Bu mesele kanayan bir yaraydı. C) Bu topraklarda verim kalmadı artık. D) Gelir yetersizli ğ inden sürekli yakınıyordu.

20 20. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması olmamıştır? A) Tatilde ninemin yanına gidece ğ im. B) Bayram sabahı çok mutluydum. C) Hediye aldı ğ ın için çok teşekkür ederim. D) Kahvaltıda ekme ğ i az yemişti.

21 21. Aşa ğ ıda geçen tamlamaların hangisi faklı bir tamlamadır? Çocukların oyunca ğ ını elinden aldı. Alilerin evi buraya oldukça uzaktır. Bunu insanların ço ğ u be ğ enmez. Dü ğ ün günü bu adam nereye gitmiş? A) I B) II C) III D) IV

22 22. Aşa ğ ıdakilerden hangisinde di ğ erlerinden farklı bir isim tamlaması vardır? A) Saçının rengi biraz açılmış. B) Annemin gözlü ğ ünü gördün mü? C) Kardeşimin notları yükselmiş. D) Gazete kâ ğ ıdının fiyatı artmadı.

23 23. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır? A) Televizyondaki filmi izledim. B) Buraları çok sevdi; öyleki kalmaya karar verdi. C) Benim kalemim kayboldu, onunkini kullandım. D) Kimseyi kırmadım ki düşman kazanayım.

24 24. Aşa ğ ıdaki cümlelerde yer alan “de”lerin hangisi cümleye bitişik yazılmalıdır? A) Annesi olmayınca bebek de a ğ lamaya başladı. B) Kızakta da üç çocuk kaymaya çalışıyor. C) Kırmızı renkte de bir kazak aldım. D) Çöplük de oynamayın diye kaç kez söyledim

25 25. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A)Belediye işçileri parklarada el attı B)Her parkın artık bir de bekçisi var. C)Su sıkıntısı park ve yeşil alanları da kuruttu. D)Barajlarda su seviyesi gün geçtikçe azalmakta.

26 26. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) Orhan Veli’den şiirler okundu. B) 1453’deki fetih tarihte önemlidir. C) Fındıkları 3’er 3’er yedi. D) Sınavda 22’inci oldu.

27 27. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A)TDK’ye 5 Aralık 2004’de dilekçe yazmıştım. B)Zehra Halamın bu tavrının sebebini merak ettim. C)Seninki öyle çok konuşuyordu ki başım şişti. D) Derginin bu sayısında Karacao ğ lan’da anlatılmış.

28 28. Aşa ğ ıdaki dizelerin hangisinde işaret zamiri yoktur? A) Trafik kazası burada oldu. B) Şu ötekinden daha güzel. C) Onu de ğ il di ğ erini almak istiyormuş. D) O günlerde insanlar çok sıkıntı çekmişlerdir

29 29. Aşa ğ ıdaki ad tamlamalarından hangisinde tamlayan, işaret zamiridir? A)Bunların hiçbiri çalışmıyor, biliyorsun. B)Onun eserleri her zaman ödül alıyor. C)Sizin işlerinizle ben ilgilenirim. D)Herkesin dedi ğ ini yapmak zorunda mıyım?

30 30. Aşa ğ ıdakilerin cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? A)Şiirlerim dolaşıyor durmadan dillerde. B)Şair, ölümsüzlü ğ e bakandır. C)Gürültüler kopmaktadır, evin ardında. D) İ çiyoruz yorgun eliyle koydu ğ u çayı.

31 31. Bir sözcü ğ ün temel anlama ba ğ lı olarak kazandı ğ ı anlama “yan” anlam denir. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamlı sözcük vardır? A) Top oynarken çok yorulmuş. B) Elindeki testerenin dişleri paslanmış. C) Sabah uyanınca spor yapıyorum. D) Bir arkadaşın kapıda bekliyor.

32 32. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A)Da ğ ın batı yakası hâlâ karanlıktı. B)Çamlıbel’e son yıllarda çok turist geliyor. C)Köyümüz, deniz kenarındadır. D)Hava yolu daha güvenli bence.

33 33. Aşa ğ ıdaki cümlelerde geçen tamlamalardan hangisi ötekilerden farklıdır? A)Kitaplı ğ ın raflarını düzenlemesi gerekiyor. B)Bu yolun asfaltı gelecek hafta dökülecek. C)Bahçemizdeki i ğ de a ğ acı da kurudu. D)Kararsızlı ğ ın sıkıntısını zaman zaman yaşıyor.

34 34. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde tamlama yoktur? A. Sınıfın başkanı çabuk buraya gelsin. B. Küçü ğ ün sözleri herkesi etkilemişti. C. Geri geldi ğ inde gözlerinin içi gülüyordu. D. Belediyede çalıştı ğ ını söyledi

35 35. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır? A)Çocu ğ un yüzü korkudan sapsarı kesilmişti. B)Trafik kurallarına her zaman uymalıyız. C) Çamaşır makinesinin fişi daha onarılmamıştı. D)Ya ğ mur sesi nedense beni çok duygulandırır.

36 36. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde birden çok tamlama vardır? A)El kapısı hem geç, hem güç açılır. B)Deniz suyu ne içilir, ne geçilir. C)Keçinin eceli gelince çobanın sopasına sürtünür. D)A ğ acın meyvesi olunca başını aşa ğ ı salar.

37 37. “Bozulmak” sözcü ğ ü aşa ğ ıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Bana selam vermemesine çok bozuldum. B) Televizyon bozulunca tamirci geldi. C) Bozulan kapıyı babam düzeltti. D) Bozulan arabayla hiçbir yere gidemeyiz.

38 38. Bisiklet, kullanımı ve bakımı kolay bir araçtır. Çok az yer kaplar; bir duvar kenarına ya da apartmanın bir köşesine rahatça bırakılabilir. Mekanik bir karıncadır bisiklet. Kendi ağırlığından birkaç kat fazla yükü taşır. 1- Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır? A) Konuşturma B) Abartma C) Benzetme D) Kişileştirme

39 39. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcük yapım eki almamıştır? A) Bu yapıtlar son derece önemli. B) Giysileri iyice yıpranmıştı. C) Atalarımız vatan u ğ runa ölmüştür. D) Kadın, çocu ğ u sıkıca giydirmiş.

40 40. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir kökten türemiştir? A) Yazarın sözleri bizi etkiledi. B) Bu durum hepimizi rahatsız etti. C) Zavallı kuş ya ğ murda ıslanmış. D) Yöresel kıyafetler giymişler.


"1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları