Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUNUN İÇERİĞİ KONUNUN GENEL AMACI KATILIMCILARIN, ÜLKEMİZ MEVZUATINA GÖRE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HK. BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUNUN İÇERİĞİ KONUNUN GENEL AMACI KATILIMCILARIN, ÜLKEMİZ MEVZUATINA GÖRE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HK. BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI."— Sunum transkripti:

1

2 KONUNUN İÇERİĞİ KONUNUN GENEL AMACI KATILIMCILARIN, ÜLKEMİZ MEVZUATINA GÖRE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HK. BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK. ÖĞRENME HEDEFLERİ Bu dersin sonunda katılımcılar;  İşyeri hekimlerinin görevlerini açıklar.  İşyeri hekimlerinin yetki ve sorumluluklarını sıralar. KONUNUN ALT BAŞLIKLARI  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerdeki temel prensipler

3 Page  3 İSTANBULUZMAN 1 Ağustos 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27659 KANUN GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6009 Kabul Tarihi: 23/7/2010 TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4 Page  4 İSTANBULUZMAN MADDE 48- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Bu Kanunun uygulanması bakımından; a)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimler, işyeri hekimini; mühendis, mimar ve teknik elemanlar ise iş güvenliği uzmanını, b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler ortak sağlık ve güvenlik birimini, c) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler Eğitim Kurumu’nu ifade eder." TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

5 Page  5 İSTANBULUZMAN MADDE 49 - 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: "İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar, bu birimlerde bulunması gereken araç, gereç ve teçhizat ile görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşyeri hekimlerinin, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz." TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6 Page  6 İSTANBULUZMAN MADDE 50- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiş, takip eden bent buna göre teselsül ettirilmiştir: "m) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek." TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

7 Page  7 İSTANBULUZMAN 27 Kasım 2010 CUMARTESİResmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

8 Page  8 İSTANBULUZMAN KAPSAM: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

9 Page  9 İSTANBULUZMAN  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik eleman.  Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen- edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

10 Page  10 İSTANBULUZMAN A Sınıfı İGU = B Sınıfı İGU (4 Yıllık) B Sınıfı İGU = C Sınıfı İGU (3 Yıllık)  Az Tehlikeli Sınıfta A, B ve C Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları;  Tehlikeli Sınıfta A ve B Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları;  Çok Tehlikeli Sınıfta ise A Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları çalışabilirler. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  İş Güvenliği Uzmanları çalışma Süreleri:  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, ek olarak işçi başına ayda en az 5 dk.  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, ek olarak işçi başına ayda en az 5 dk.  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;ayda en az 36 saat,ek olarak işçi başına ayda en az 10 dk.

11 Page  11 İSTANBULUZMAN  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim.  Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler.  Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

12 Page  12 İSTANBULUZMAN  Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri devam eder! İşveren; 1)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak, 2)İşçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak, 3)İşçinin işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işverene işçinin kişisel sağlık dosyasını onaylayarak göndermek zorundadır. 4)İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur. 5)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri işçilere mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ –İşveren Yükümlülükleri

13 Page  13 İSTANBULUZMAN 6) İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanının çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmek, 7) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak, 8) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerin ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür. İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet alınan kurumların İş Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ –İşveren Yükümlülükleri

14 Page  14 İSTANBULUZMAN İşçiler; 1)İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uymakla, 2)İSGB veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmakla, 3)İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla, 4)Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdürler. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ –İşçi Yükümlülükleri

15 Page  15 İSTANBULUZMAN 50 VE DAHA ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE; En az bir işyeri hekimi, Gereğinde diğer sağlık personeli (Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyeni) ve Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde, tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanı. İSGB; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen giriş katta kurulur. Bu birimlerde 12 m2 den az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası ile, sanayiden sayılan işyerlerinde 8 m2 den az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (İSGB)

16 Page  16 İSTANBULUZMAN TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ile çalışan;  En az bir işyeri hekimi,  En az bir iş güvenliği uzmanı,  En az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. En az 10 m2 muayene, 15 m2 ilkyardım ve acil müdahale, 10 m2 iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 m2 bekleme yerinden oluşur. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB)  OSGB Yetki belgelerinin, beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur!  OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur.  OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

17 Page  17 İSTANBULUZMAN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB) Diğer sağlık personelinin görevleri: 1)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak, 2)İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak, 3)İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, 4)İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.

18 Page  18 İSTANBULUZMAN EK BİLGİLENDİRMELER  İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur.  İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.  Sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından 5 işgünü içinde Bakanlığa bildirilir.

19 Page  19 İSTANBULUZMAN A) Rehberlik ve danışmanlık, B) Sağlık Gözetimi, C) Eğitim ve Bilgilendirme, Ç) İlgili birimlerle işbirliği. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

20 Page  20 İSTANBULUZMAN a) Rehberlik ve danışmanlık; 1)İSİG Kuruluna katılarak, çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek, 2)Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği hk. gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, 3)İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve KKD konularında tavsiyede bulunmak, 4)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla işverene tavsiyelerde bulunmak, 5)İşyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, 6)İşyerinde mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak, 7)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların değerlendirmesini yapmak, 8)İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ

21 Page  21 İSTANBULUZMAN b) Sağlık gözetimi; 1)Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, 2)İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek, 3)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek, 4)Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, 5)Bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ -2

22 Page  22 İSTANBULUZMAN 6)İş güvenliği uzmanı ile çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, 7)Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek, 8)Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek, 9)YILLIK ÇALIŞMA PLANInı, iş güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORUnu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermek. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ -3

23 Page  23 İSTANBULUZMAN Yıllık Çalışma Planı İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir. Yıllık Değerlendirme Raporu İSGB ve OSGB’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler. Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

24 Page  24 İSTANBULUZMAN c) Eğitim ve bilgilendirme; 1)İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, 2)İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak, 3)İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak, 4)Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek. ç) İlgili birimlerle işbirliği; 1)İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, 2)İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, 3)İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, 4)Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, 5)Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, 6)Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ -3

25 Page  25 İSTANBULUZMAN a)İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek, b)İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak, c)Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek, d)Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır. e)Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLERİ

26 Page  26 İSTANBULUZMAN (1)İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. (2) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilân edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlık onayının alınması zorunludur. (3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; işyeri hekimi ile işveren veya işveren vekilince, bulunması halinde ve gerektiğinde iş güvenliği uzmanı ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren sorumludur. İŞYERİ HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

27 Page  27 İSTANBULUZMAN  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; Sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak İşe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dk,  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; Sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak İşe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dk,  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; Sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak İşe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dk. İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

28 Page  28 İSTANBULUZMAN  Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Fazlası için yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.  Tehlikeli Sınıfta 750;  Çok Tehlikeli Sınıfta 500!  Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

29 Page  29 İSTANBULUZMAN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİLERİ MADDE 26 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;  a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip; işyeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip hekimlere,  b) Üniversitelerde, Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders veren hekimlere,  c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına,  Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarının süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz. İŞYERİ HEKİMLERİNİN EĞİTİMLERİ

30 Page  30 İSTANBULUZMAN MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER  MADDE 36 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler; a) Mesleki bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız olarak çalışır ve işverenden talimat alamazlar, b) Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdırlar, c) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler, ç) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında ve yönetici ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.  (2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz. İŞYERİ HEKİMLERİNİN MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞI?

31  İhtar puanları toplamının 100 puana ulaşması veya  Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi durumunda 6 ay süreyle askıya alınır. İHTAR PUANLARI

32 Page  32 İSTANBULUZMAN İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ EK-3 İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ İşyerinin: Unvanı: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: Faaliyet alanı: Tehlike sınıfı: Toplam işçi sayısı: İşyeri Hekiminin: Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: SGK Sicil No: Diploma Tarih ve No: Diploma Tescil Tarih ve No: Belge Tarih ve No: Uzmanlık alanı: İSG hizmeti vereceği süre: Poliklinik hizmeti: … Yok… VarSüresi: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: Çalıştığı diğer işyerlerinin: Unvanı: Adresi: Tehlike sınıfı: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: Tarih İşyeri Hekimiİşveren İmza İmza

33 6 7 8 12 1 2 3 4 5 9 10 11

34 Yemek Arası 12:45 – 13:15


"KONUNUN İÇERİĞİ KONUNUN GENEL AMACI KATILIMCILARIN, ÜLKEMİZ MEVZUATINA GÖRE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HK. BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları