Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ş SAĞLIĞI VE G ÜVENLIĞI KANUNU 6331 30 Haziran 2012 Sayı : 28339.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ş SAĞLIĞI VE G ÜVENLIĞI KANUNU 6331 30 Haziran 2012 Sayı : 28339."— Sunum transkripti:

1 İ Ş SAĞLIĞI VE G ÜVENLIĞI KANUNU 6331 30 Haziran 2012 Sayı : 28339

2 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amac ı ; i ş yerlerinde i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ inin sa ğ lanmas ı ve mevcut sa ğ l ı k ve güvenlik ş artlar ı n ı n iyile ş tirilmesi için i ş veren ve çal ış anlar ı n görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün i ş lere ve i ş yerlerine, bu i ş yerlerinin i ş verenleri ile i ş veren vekillerine, ç ı rak ve stajyerler de d â hil olmak üzere tüm çal ış anlar ı na faaliyet konular ı na bak ı lmaks ı z ı n uygulan ı r. (2) Ancak a ş a ğı da belirtilen faaliyetler ve ki ş iler hakk ı nda bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bak ı m merkezi, dikimevi ve benzeri i ş yerlerindekiler hariç Türk Silahl ı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İ stihbarat Te ş kilat ı Müste ş arl ığı n ı n faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çal ış an istihdam etmeksizin kendi nam ve hesab ı na mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

3 Tan ı mlar MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmas ı nda; a) Bakanl ı k: Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı n ı, b) Çal ış an: Kendi özel kanunlar ı ndaki statülerine bak ı lmaks ı z ı n kamu veya özel i ş yerlerinde istihdam edilen gerçek ki ş iyi, c) Çal ış an temsilcisi: İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili çal ış malara kat ı lma, çal ış malar ı izleme, tedbir al ı nmas ı n ı isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çal ış anlar ı temsil etmeye yetkili çal ış an ı, ç) Destek eleman ı : Asli görevinin yan ı nda i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yang ı nla mücadele, ilk yard ı m ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmi ş uygun donan ı m ve yeterli e ğ itime sahip ki ş iyi, d) E ğ itim kurumu: İş güvenli ğ i uzman ı, i ş yeri hekimi ve di ğ er sa ğ l ı k personelinin e ğ itimlerini vermek üzere Bakanl ı kça yetkilendirilen kamu kurum ve kurulu ş lar ı n ı, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren ş irketler taraf ı ndan kurulan müesseseleri, e) Genç çal ış an: On be ş ya şı n ı bitirmi ş ancak on sekiz ya şı n ı doldurmam ış çal ış an ı, f) İş güvenli ğ i uzman ı : İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i alan ı nda görev yapmak üzere Bakanl ı kça yetkilendirilmi ş, i ş güvenli ğ i uzmanl ığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman ı, g) İş kazas ı : İş yerinde veya i ş in yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlü ğ ünü ruhen ya da bedenen özre u ğ ratan olay ı,

4 ğ ) İş veren: Çal ış an istihdam eden gerçek veya tüzel ki ş i yahut tüzel ki ş ili ğ i olmayan kurum ve kurulu ş lar ı, h) İş yeri: Mal veya hizmet üretmek amac ı yla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çal ış an ı n birlikte örgütlendi ğ i, i ş verenin i ş yerinde üretti ğ i mal veya hizmet ile nitelik yönünden ba ğ l ı l ığı bulunan ve ayn ı yönetim alt ı nda örgütlenen i ş yerine ba ğ l ı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y ı kanma, muayene ve bak ı m, beden ve mesleki e ğ itim yerleri ve avlu gibi di ğ er eklentiler ve araçlar ı da içeren organizasyonu, ı ) İş yeri hekimi: İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i alan ı nda görev yapmak üzere Bakanl ı kça yetkilendirilmi ş, i ş yeri hekimli ğ i belgesine sahip hekimi, i) İş yeri sa ğ l ı k ve güvenlik birimi:İSGB İş yerinde i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donan ı m ve personele sahip olan birimi, j) Konsey: Ulusal İş Sa ğ l ığı ve Güvenli ğ i Konseyini, k) Kurul: İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i kurulunu, 1) Meslek hastal ığı : Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya ç ı kan hastal ığı, m) Ortak sa ğ l ı k ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kurulu ş lar ı, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren ş irketler taraf ı ndan, i ş yerlerine i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donan ı m ve personele sahip olan ve Bakanl ı kça yetkilendirilen birimi, n) Önleme: İş yerinde yürütülen i ş lerin bütün safhalar ı nda i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili riskleri ortadan kald ı rmak veya azaltmak için planlanan ve al ı nantedbirlerin tümünü, n) Önleme: İş yerinde yürütülen i ş lerin bütün safhalar ı nda i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili riskleri ortadan kald ı rmak veya azaltmak için planlanan ve al ı nan tedbirlerin tümünü,

5 o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kay ı p, yaralanma ya da ba ş ka zararl ı sonuç meydana gelme ihtimalini, ö) Risk de ğ erlendirmesi: İş yerinde var olan ya da d ış ar ı dan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönü ş mesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararla ş t ı r ı lmas ı amac ı yla yap ı lmas ı gerekli çal ış malar ı, p) Tehlike: İş yerinde var olan ya da d ış ar ı dan gelebilecek, çal ış an ı veya i ş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, r) Tehlike s ı n ı f ı : İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i aç ı s ı ndan, yap ı lan i ş in özelli ğ i, i ş in her safhas ı nda kullan ı lan veya ortaya ç ı kan maddeler, i ş ekipman ı, üretim yöntem ve ş ekilleri, çal ış ma ortam ve ş artlar ı ile ilgili di ğ er hususlar dikkate al ı narak i ş yeri için belirlenen tehlike grubunu, s) Teknik eleman: Teknik ö ğ retmen, fizikçi ve kimyager unvan ı na sahip olanlar ile üniversitelerin i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i program ı mezunlar ı n ı, ş ) İş yeri hem ş iresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 say ı l ı Hem ş irelik Kanununa göre hem ş irelik mesle ğ ini icra etmeye yetkili, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i alan ı nda görev yapmak üzere Bakanl ı kça yetkilendirilmi ş i ş yeri hem ş ireli ğ i belgesine sahip hem ş ire/sa ğ l ı k memurunu, ifade eder. (2) İş veren ad ı na hareket eden, i ş in ve i ş yerinin yönetiminde görev alan i ş veren vekilleri, bu Kanunun uygulanmas ı bak ı m ı ndan i ş veren say ı l ı r.

6 İş verenin genel yükümlülü ğ ü MADDE 4 – (1) İş veren, çal ış anlar ı n i ş le ilgili sa ğ l ı k ve güvenli ğ ini sa ğ lamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, e ğ itim ve bilgi verilmesi d â hil her türlü tedbirin al ı nmas ı, organizasyonun yap ı lmas ı, gerekli araç ve gereçlerin sa ğ lanmas ı, sa ğ l ı k ve güvenlik tedbirlerinin de ğ i ş en ş artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyile ş tirilmesi için çal ış malar yapar. b) İş yerinde al ı nan i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i tedbirlerine uyulup uyulmad ığı n ı izler, denetler ve uygunsuzluklar ı n giderilmesini sa ğ lar. Detay Detay c) Risk de ğ erlendirmesi yapar veya yapt ı r ı r. ç) Çal ış ana görev verirken, çal ış an ı n sa ğ l ı k ve güvenlik yönünden i ş e uygunlu ğ unu göz önüne al ı r. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler d ışı ndaki çal ış anlar ı n hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri al ı r. (2) İş yeri d ışı ndaki uzman ki ş i ve kurulu ş lardan hizmet al ı nmas ı, i ş verenin sorumluluklar ı n ı ortadan kald ı rmaz. (3) Çal ış anlar ı n i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i alan ı ndaki yükümlülükleri, i ş verenin sorumluluklar ı n ı etkilemez. (4) İş veren, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i tedbirlerinin maliyetini çal ış anlara yans ı tamaz (4) İş veren, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i tedbirlerinin maliyetini çal ış anlara yans ı tamaz.

7 Risklerden korunma ilkeleri MADDE 5 – (1) İş verenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde a ş a ğı daki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaç ı nmak. b) Kaç ı n ı lmas ı mümkün olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kayna ğı nda mücadele etmek. ç) İş in ki ş ilere uygun hale getirilmesi için i ş yerlerinin tasar ı m ı ile i ş ekipman ı, çal ış ma ş ekli ve üretim metotlar ı n ı n seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çal ış ma ve üretim temposunun sa ğ l ı k ve güvenli ğ e olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. d) Teknik geli ş melere uyum sa ğ lamak. e) Tehlikeli olan ı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla de ğ i ş tirmek. f) Teknoloji, i ş organizasyonu, çal ış ma ş artlar ı, sosyal ili ş kiler ve çal ış ma ortam ı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarl ı ve genel bir önleme politikas ı geli ş tirmek. g) Toplu korunma tedbirlerine, ki ş isel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek

8 İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetleri MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korutulmasına yönelik çal ış malar ı da kapsayacak, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerinin sunulmas ı için i ş veren; a) Çal ış anlar ı aras ı ndan i ş güvenli ğ i uzman ı, i ş yeri hekimi ve di ğ er sa ğ l ı k personeli görevlendirir. Çal ış anlar ı aras ı nda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas ı h â linde, bu hizmetin tamam ı n ı veya bir k ı sm ı n ı ortak sa ğ l ı k ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmas ı h â linde, tehlike s ı n ı f ı ve çal ış an say ı s ı dikkate al ı narak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. b) Görevlendirdikleri ki ş i veya hizmet ald ığı kurum ve kurulu ş lar ı n görevlerini yerine getirmeleri amac ı yla araç, gereç, mek â n ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlar ı n ı kar şı lar.

9 c) İş yerinde sa ğ l ı k ve güvenlik hizmetlerini yürütenler aras ı nda i ş birli ğ i ve koordinasyonu sa ğ lar. ç) Görevlendirdikleri ki ş i veya hizmet ald ığı kurum ve kurulu ş lar taraf ı ndan i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili mevzuata uygun olan ve yaz ı l ı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. d) Çal ış anlar ı n sa ğ l ı k ve güvenli ğ ini etkiledi ğ i bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakk ı nda; görevlendirdikleri ki ş i veya hizmet ald ığı kurum ve kurulu ş lar ı, ba ş ka i ş yerlerinden çal ış mak üzere kendi i ş yerine gelen çal ış anlar ı ve bunlar ı n i ş verenlerini bilgilendirir. (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 say ı l ı Kamu İ hale Kanunu kapsam ı ndaki kamu kurum ve kurulu ş lar ı ; i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerini, Sa ğ l ı k Bakanl ığı na ait döner sermayeli kurulu ş lardan do ğ rudan alabilece ğ i gibi 4734 say ı l ı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir. (3) Tam süreli i ş yeri hekimi görevlendirilen i ş yerlerinde, di ğ er sa ğ l ı k personeli görevlendirilmesi zorunlu de ğ ildir.

10 İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerinin desteklenmesi MADDE 7 – (1) İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanl ı kça a ş a ğı daki ş artlarla destek sa ğ lanabilir: a) Kamu kurum ve kurulu ş lar ı hariç ondan az çal ış an ı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş yerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çal ış an ı bulunanlardan az tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş yerlerinin de faydalanmas ı na karar verebilir. b) Giderler, i ş kazas ı ve meslek hastal ığı bak ı m ı ndan k ı sa vadeli sigorta kollar ı için toplanan primlerden kaynak aktar ı lmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ı ndan finanse edilir. c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kay ı tlar ı esas al ı n ı r. ç) Bu Kanun ve di ğ er mevzuat gere ğ ince yap ı lan kontrol ve denetimlerde; istihdam etti ğ i ki ş ilerin sigortal ı l ı k bildiriminde bulunmad ığı tespit edilen i ş verenlerden, tespit tarihine kadar yap ı lan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki i ş verenler, sa ğ lanan destekten üç y ı l süreyle faydalanamaz.

11 d) Uygulamaya ili ş kin olarak ortaya ç ı kabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamay ı yönlendirmeye ve do ğ abilecek sorunlar ı çözmeye Bakanl ı k yetkilidir. (2) A ş a ğı daki konular ile bunlara ili ş kin usul ve esaslar, Maliye Bakanl ığı n ı n uygun görü ş ü al ı narak Bakanl ı kça ç ı kar ı lan yönetmelikle belirlenir: a) İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerinin yerine getirilmesi için sa ğ lanacak deste ğ in uygulanmas ı. b) Destek sa ğ lanacak ondan az çal ış an ı bulunan i ş yerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ı ndan ödenecek i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak k ı sm ı ve ödenme ş ekli. c) Destekten faydalanabilecek i ş yerlerinin ta şı mas ı gereken ş artlar. ç) İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmeti verecek kurulu ş lar ı n özellikleri. (3) Etkinlik ve süreklili ğ in sa ğ lanmas ı amac ı yla; Bakanl ı k taraf ı ndan Sa ğ l ı k Bakanl ığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı ve ilgili meslek kurulu ş lar ı yla i ş birli ğ i yap ı labilir.

12 İş yeri hekimleri ve i ş güvenli ğ i uzmanlar ı MADDE 8 – (1) İş yeri hekimi ve i ş güvenli ğ i uzmanlar ı n ı n hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle k ı s ı tlanamaz. Bu ki ş iler, görevlerini mesle ğ in gerektirdi ğ i etik ilkeler ve mesleki ba ğı ms ı zl ı k içerisinde yürütür. (2) İş yeri hekimi ve i ş güvenli ğ i uzmanlar ı ; görevlendirildikleri i ş yerlerinde i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ iyle ilgili al ı nmas ı gereken tedbirleri i ş verene yaz ı l ı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin i ş veren taraf ı ndan yerine getirilmemesi h â linde, bu hususu Bakanl ığı n yetkili birimine bildirir. (3) Hizmet sunan kurulu ş lar ile i ş yeri hekimi ve i ş güvenli ğ i uzmanlar ı, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolay ı, hizmet sunduklar ı i ş verene kar şı sorumludur. (4) Çal ış an ı n ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak ş ekilde vücut bütünlü ğ ünün bozulmas ı na neden olan i ş kazas ı veya meslek hastal ığı n ı n meydana gelmesinde ihmali tespit edilen i ş yeri hekimi veya i ş güvenli ğ i uzman ı n ı n yetki belgesi ask ı ya al ı n ı r. (5) İş güvenli ğ i uzmanlar ı n ı n görev alabilmeleri için; çok tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş yerlerinde (A) s ı n ı f ı, tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş yerlerinde en az (B) s ı n ı f ı, az tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş yerlerinde ise en az (C) s ı n ı f ı i ş güvenli ğ i uzmanl ığı belgesine sahip olmalar ı ş art ı aran ı r. Bakanl ı k, i ş güvenli ğ i uzmanlar ı n ı n ve i ş yeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

13 (6) Belirlenen çal ış ma süresi nedeniyle i ş yeri hekimi ve i ş güvenli ğ i uzman ı n ı n tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; i ş veren, i ş yeri sa ğ l ı k ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çal ış anlar ı n tabi oldu ğ u kanun hükümleri sakl ı kalmak kayd ı yla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say ı l ı İş Kanununa göre belirlenen haftal ı k çal ış ma süresi dikkate al ı n ı r. (7) Kamu kurum ve kurulu ş lar ı nda ilgili mevzuata göre çal ış t ı r ı lan i ş yeri hekimi veya i ş güvenli ğ i uzman ı olma niteli ğ ini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalar ı ş art ı yla asli görevlerinin yan ı nda, belirlenen çal ış ma süresine riayet ederek çal ış makta olduklar ı kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onay ı ile di ğ er kamu kurum ve kurulu ş lar ı nda görevlendirilebilir. Bu ş ekilde görevlendirilecek personele, görev yapt ığı her saat için (200) gösterge rakam ı n ı n memur ayl ı k katsay ı s ı ile çarp ı m ı tutar ı nda ilave ödeme, hizmet alan kurum taraf ı ndan yap ı l ı r. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yap ı lmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ili ş kin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine ba ğ l ı kalmak kayd ı yla, ayl ı k toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate al ı nmaz. (8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz

14 Tehlike s ı n ı f ı n ı n belirlenmesi MADDE 9 – (1) İş yeri tehlike s ı n ı flar ı ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 say ı l ı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ l ı k Sigortas ı Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen k ı sa vadeli sigorta kollar ı prim tarifesi de dikkate al ı narak, İş Sa ğ l ığı ve Güvenli ğ i Genel Müdürünün Ba ş kanl ığı nda ilgili taraflarca olu ş turulan komisyonun görü ş leri do ğ rultusunda, Bakanl ı kça ç ı kar ı lacak tebli ğ ile tespit edilir. (2) İş yeri tehlike s ı n ı flar ı n ı n tespitinde, o i ş yerinde yap ı lan as ı l i ş dikkate al ı n ı r. Risk de ğ erlendirmesi, kontrol, ölçüm ve ara ş t ı rma MADDE 10 – (1) İş veren, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i yönünden risk de ğ erlendirmesi yapmak veya yapt ı rmakla yükümlüdür. Risk de ğ erlendirmesi yap ı l ı rken a ş a ğı daki hususlar dikkate al ı n ı r: a) Belirli risklerden etkilenecek çal ış anlar ı n durumu. b) Kullan ı lacak i ş ekipman ı ile kimyasal madde ve müstahzarlar ı n seçimi. c) İş yerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, ya ş l ı, engelli, gebe veya emziren çal ış anlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kad ı n çal ış anlar ı n durumu. (2) İş veren, yap ı lacak risk de ğ erlendirmesi sonucu al ı nacak i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i tedbirleri ile kullan ı lmas ı gereken koruyucu donan ı m veya ekipman ı belirler. (3) İş yerinde uygulanacak i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i tedbirleri, çal ış ma ş ekilleri ve üretim yöntemleri; çal ış anlar ı n sa ğ l ı k ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve i ş yerinin idari yap ı lanmas ı n ı n her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmal ı d ı r. (4) İş veren, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i yönünden çal ış ma ortam ı na ve çal ış anlar ı n bu ortamda maruz kald ığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve ara ş t ı rmalar ı n yap ı lmas ı n ı sa ğ lar. Detay Detay

15 Acil durum planlar ı, yang ı nla mücadele ve ilk yard ı m MADDE 11 – (1) İş veren; a) Çal ış ma ortam ı, kullan ı lan maddeler, i ş ekipman ı ile çevre ş artlar ı n ı dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumlar ı önceden de ğ erlendirerek, çal ış anlar ı ve çal ış ma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumlar ı belirler ve bunlar ı n olumsuz etkilerini önleyici ve s ı n ı rland ı r ı c ı tedbirleri al ı r. b) Acil durumlar ı n olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve de ğ erlendirmeleri yapar, acil durum planlar ı n ı haz ı rlar. c) Acil durumlarla mücadele için i ş yerinin büyüklü ğ ü ve ta şı d ığı özel tehlikeler, yap ı lan i ş in niteli ğ i, çal ış an say ı s ı ile i ş yerinde bulunan di ğ er ki ş ileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yang ı nla mücadele, ilk yard ı m ve benzeri konularda uygun donan ı ma sahip ve bu konularda e ğ itimli yeterli say ı da ki ş iyi görevlendirir, araç ve gereçleri sa ğ layarak e ğ itim ve tatbikatlar ı yapt ı r ı r ve ekiplerin her zaman haz ı r bulunmalar ı n ı sa ğ lar. ç) Özellikle ilk yard ı m, acil t ı bbi müdahale, kurtarma ve yang ı nla mücadele konular ı nda, i ş yeri d ışı ndaki kurulu ş larla irtibat ı sa ğ layacak gerekli düzenlemeleri yapar.

16 Tahliye MADDE 12 – (1) Ciddi, yak ı n ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda i ş veren; a) Çal ış anlar ı n i ş i b ı rakarak derhal çal ış ma yerlerinden ayr ı l ı p güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çal ış anlara gerekli talimatlar ı verir. b) Durumun devam etmesi h â linde, zorunluluk olmad ı kça, gerekli donan ı ma sahip ve özel olarak görevlendirilenler d ışı ndaki çal ış anlardan i ş lerine devam etmelerini isteyemez. (2) İş veren, çal ış anlar ı n kendileri veya di ğ er ki ş ilerin güvenli ğ i için ciddi ve yak ı n bir tehlike ile kar şı la ş t ı klar ı ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçlar ı n önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donan ı mlar ı çerçevesinde müdahale edebilmelerine imk â n sa ğ lar. Böyle bir durumda çal ış anlar, ihmal veya dikkatsiz davran ış lar ı olmad ı kça yapt ı klar ı müdahaleden dolay ı sorumlu tutulamaz.

17 Çal ış maktan kaç ı nma hakk ı MADDE 13 – (1) Ciddi ve yak ı n tehlike ile kar şı kar şı ya kalan çal ış anlar kurula, kurulun bulunmad ığı i ş yerlerinde ise i ş verene ba ş vurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al ı nmas ı na karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, i ş veren ise derh â l karar ı n ı verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çal ış ana ve çal ış an temsilcisine yaz ı l ı olarak bildirilir. (2) Kurul veya i ş verenin çal ış an ı n talebi yönünde karar vermesi h â linde çal ış an, gerekli tedbirler al ı n ı ncaya kadar çal ış maktan kaç ı nabilir. Çal ış anlar ı n çal ış maktan kaç ı nd ığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve i ş sözle ş mesinden do ğ an di ğ er haklar ı sakl ı d ı r. (3) Çal ış anlar ciddi ve yak ı n tehlikenin önlenemez oldu ğ u durumlarda birinci f ı kradaki usule uymak zorunda olmaks ı z ı n i ş yerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çal ış anlar ı n bu hareketlerinden dolay ı haklar ı k ı s ı tlanamaz. (4) İş sözle ş mesiyle çal ış anlar, talep etmelerine ra ğ men gerekli tedbirlerin al ı nmad ığı durumlarda, tabi olduklar ı kanun hükümlerine göre i ş sözle ş melerini feshedebilir. Toplu sözle ş me veya toplu i ş sözle ş mesi ile çal ış an kamu personeli, bu maddeye göre çal ış mad ığı dönemde fiilen çal ış m ış say ı l ı r. (5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre i ş yerinde i ş in durdurulmas ı h â linde, bu madde hükümleri uygulanmaz.

18 İş kazas ı ve meslek hastal ı klar ı n ı n kay ı t ve bildirimi MADDE 14 – (1) İş veren; a) Bütün i ş kazalar ı n ı n ve meslek hastal ı klar ı n ı n kayd ı n ı tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar ı düzenler. b) İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmad ığı halde i ş yeri ya da i ş ekipman ı n ı n zarara u ğ ramas ı na yol açan veya çal ış an, i ş yeri ya da i ş ekipman ı n ı zarara u ğ ratma potansiyeli olan olaylar ı inceleyerek bunlar ile ilgili raporlar ı düzenler. (2) İş veren, a ş a ğı daki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalar ı n ı kazadan sonraki üç i ş günü içinde. b) Sa ğ l ı k hizmeti sunucular ı veya i ş yeri hekimi taraf ı ndan kendisine bildirilen meslek hastal ı klar ı n ı, ö ğ rendi ğ i tarihten itibaren üç i ş günü içinde. (3) İş yeri hekimi veya sa ğ l ı k hizmeti sunucular ı ; meslek hastal ığı ön tan ı s ı koyduklar ı vakalar ı, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ı ndan yetkilendirilen sa ğ l ı k hizmeti sunucular ı na sevk eder. (4) Sa ğ l ı k hizmeti sunucular ı kendilerine intikal eden i ş kazalar ı n ı, yetkilendirilen sa ğ l ı k hizmeti sunucular ı ise meslek hastal ığı tan ı s ı koyduklar ı vakalar ı en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmas ı na ili ş kin usul ve esaslar, Sa ğ l ı k Bakanl ığı n ı n uygun görü ş ü al ı narak Bakanl ı kça belirlenir.

19 Sa ğ l ı k gözetimi MADDE 15 – (1) İş veren; a) Çal ış anlar ı n i ş yerinde maruz kalacaklar ı sa ğ l ı k ve güvenlik risklerini dikkate alarak sa ğ l ı k gözetimine tabi tutulmalar ı n ı sa ğ lar. b) A ş a ğı daki hallerde çal ış anlar ı n sa ğ l ı k muayenelerinin yap ı lmas ı n ı sa ğ lamak zorundad ı r: 1) İş e giri ş lerinde. 2) İş de ğ i ş ikli ğ inde. 3) İş kazas ı, meslek hastal ığı veya sa ğ l ı k nedeniyle tekrarlanan i ş ten uzakla ş malar ı ndan sonra i ş e dönü ş lerinde talep etmeleri h â linde. 4) İş in devam ı süresince, çal ış an ı n ve i ş in niteli ğ i ile i ş yerinin tehlike s ı n ı f ı na göre Bakanl ı kça belirlenen düzenli aral ı klarla. (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş yerlerinde çal ış acaklar, yapacaklar ı i ş e uygun olduklar ı n ı belirten sa ğ l ı k raporu olmadan i ş e ba ş lat ı lamaz. (3) Bu Kanun kapsam ı nda al ı nmas ı gereken sa ğ l ı k raporlar ı, i ş yeri sa ğ l ı k ve güvenlik biriminde veya hizmet al ı nan ortak sa ğ l ı k ve güvenlik biriminde görevli olan i ş yeri hekiminden al ı n ı r. Raporlara itirazlar Sa ğ l ı k Bakanl ığı taraf ı ndan belirlenen hakem hastanelere yap ı l ı r, verilen kararlar kesindir. (4) Sa ğ l ı k gözetiminden do ğ an maliyet ve bu gözetimden kaynakl ı her türlü ek maliyet i ş verence kar şı lan ı r, çal ış ana yans ı t ı lamaz. (5) Sa ğ l ı k muayenesi yapt ı r ı lan çal ış an ı n özel hayat ı ve itibar ı n ı n korunmas ı aç ı s ı ndan sa ğ l ı k bilgileri gizli tutulur.

20 Çal ış anlar ı n bilgilendirilmesi MADDE 16 – (1) İş yerinde i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ inin sa ğ lanmas ı ve sürdürülebilmesi amac ı yla i ş veren, çal ış anlar ı ve çal ış an temsilcilerini i ş yerinin özelliklerini de dikkate alarak a ş a ğı daki konularda bilgilendirir: a) İş yerinde kar şı la şı labilecek sa ğ l ı k ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) İ lk yard ı m, ola ğ an d ışı durumlar, afetler ve yang ı nla mücadele ve tahliye i ş leri konusunda görevlendirilen ki ş iler. (2) İş veren; a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yak ı n tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çal ış anlar ı, tehlikeler ile bunlardan do ğ an risklere kar şı al ı nm ış ve al ı nacak tedbirler hakk ı nda derhal bilgilendirir. b) Ba ş ka i ş yerlerinden çal ış mak üzere kendi i ş yerine gelen çal ış anlar ı n birinci f ı krada belirtilen bilgileri almalar ı n ı sa ğ lamak üzere, söz konusu çal ış anlar ı n i ş verenlerine gerekli bilgileri verir. c) Risk de ğ erlendirmesi, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kay ı tlar, raporlar ve tefti ş ten elde edilen bilgilere, destek elemanlar ı ile çal ış an temsilcilerinin ula ş mas ı n ı sa ğ lar.

21 Çal ış anlar ı n e ğ itimi MADDE 17 – (1) İş veren, çal ış anlar ı n i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i e ğ itimlerini almas ı n ı sa ğ lar. Bu e ğ itim özellikle; i ş e ba ş lamadan önce, çal ış ma yeri veya i ş de ğ i ş ikli ğ inde, i ş ekipman ı n ı n de ğ i ş mesi h â linde veya yeni teknoloji uygulanmas ı h â linde verilir. E ğ itimler, de ğ i ş en ve ortaya ç ı kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti ğ inde ve düzenli aral ı klarla tekrarlan ı r. Detay Detay (2) Çal ış an temsilcileri özel olarak e ğ itilir. (3) Mesleki e ğ itim alma zorunlulu ğ u bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş lerde, yapaca ğı i ş le ilgili mesleki e ğ itim ald ığı n ı belgeleyemeyenler çal ış t ı r ı lamaz. (4) İş kazas ı geçiren veya meslek hastal ığı na yakalanan çal ış ana i ş e ba ş lamadan önce, söz konusu kazan ı n veya meslek hastal ığı n ı n sebepleri, korunma yollar ı ve güvenli çal ış ma yöntemleri ile ilgili ilave e ğ itim verilir. Ayr ı ca, herhangi bir sebeple alt ı aydan fazla süreyle i ş ten uzak kalanlara, tekrar i ş e ba ş lat ı lmadan önce bilgi yenileme e ğ itimi verilir. (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli s ı n ı fta yer alan i ş yerlerinde; yap ı lacak i ş lerde kar şı la şı lacak sa ğ l ı k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar ı içeren e ğ itimin al ı nd ığı na dair belge olmaks ı z ı n, ba ş ka i ş yerlerinden çal ış mak üzere gelen çal ış anlar i ş e ba ş lat ı lamaz. (6) Geçici i ş ili ş kisi kurulan i ş veren, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i risklerine kar şı çal ış ana gerekli e ğ itimin verilmesini sa ğ lar. (7) Bu madde kapsam ı nda verilecek e ğ itimin maliyeti çal ış anlara yans ı t ı lamaz. E ğ itimlerde geçen süre çal ış ma süresinden say ı l ı r. E ğ itim sürelerinin haftal ı k çal ış ma süresinin üzerinde olmas ı h â linde, bu süreler fazla sürelerle çal ış ma veya fazla çal ış ma olarak de ğ erlendirilir.

22 Çal ış anlar ı n görü ş lerinin al ı nmas ı ve kat ı l ı mlar ı n ı n sa ğ lanmas ı MADDE 18 – (1) İş veren, görü ş alma ve kat ı l ı m ı n sa ğ lanmas ı konusunda, çal ış anlara veya iki ve daha fazla çal ış an temsilcisinin bulundu ğ u i ş yerlerinde varsa i ş yeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çal ış an temsilcilerine a ş a ğı daki imk â nlar ı sa ğ lar: a) İş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili konularda görü ş lerinin al ı nmas ı, teklif getirme hakk ı n ı n tan ı nmas ı ve bu konulardaki görü ş melerde yer alma ve kat ı l ı mlar ı n ı n sa ğ lanmas ı. b) Yeni teknolojilerin uygulanmas ı, seçilecek i ş ekipman ı, çal ış ma ortam ı ve ş artlar ı n ı n çal ış anlar ı n sa ğ l ı k ve güvenli ğ ine etkisi konular ı nda görü ş lerinin al ı nmas ı. (2) İş veren, destek elemanlar ı ile çal ış an temsilcilerinin a ş a ğı daki konularda önceden görü ş lerinin al ı nmas ı n ı sa ğ lar: a) İş yerinden görevlendirilecek veya i ş yeri d ışı ndan hizmet al ı nacak i ş yeri hekimi, i ş güvenli ğ i uzman ı ve di ğ er personel ile ilk yard ı m, yang ı nla mücadele ve tahliye i ş leri için ki ş ilerin görevlendirilmesi. b) Risk de ğ erlendirmesi yap ı larak, al ı nmas ı gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullan ı lmas ı gereken koruyucu donan ı m ve ekipman ı n belirlenmesi. c) Sa ğ l ı k ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. ç) Çal ış anlar ı n bilgilendirilmesi. d) Çal ış anlara verilecek e ğ itimin planlanmas ı. (3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz

23 Çal ış anlar ı n yükümlülükleri MADDE 19 – (1) Çal ış anlar, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ i ile ilgili ald ı klar ı e ğ itim ve i ş verenin bu konudaki talimatlar ı do ğ rultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yapt ı klar ı i ş ten etkilenen di ğ er çal ış anlar ı n sa ğ l ı k ve güvenliklerini tehlikeye dü ş ürmemekle yükümlüdür. (2) Çal ış anlar ı n, i ş veren taraf ı ndan verilen e ğ itim ve talimatlar do ğ rultusunda yükümlülükleri ş unlard ı r: a) İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, ta şı ma ekipman ı ve di ğ er üretim araçlar ı n ı kurallara uygun ş ekilde kullanmak, bunlar ı n güvenlik donan ı mlar ı n ı do ğ ru olarak kullanmak, keyfi olarak ç ı karmamak ve de ğ i ş tirmemek. b) Kendilerine sa ğ lanan ki ş isel koruyucu donan ı m ı do ğ ru kullanmak ve korumak. c) İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sa ğ l ı k ve güvenlik yönünden ciddi ve yak ı n bir tehlike ile kar şı la ş t ı klar ı nda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, i ş verene veya çal ış an temsilcisine derhal haber vermek. ç) Tefti ş e yetkili makam taraf ı ndan i ş yerinde tespit edilen noksanl ı k ve mevzuata ayk ı r ı l ı klar ı n giderilmesi konusunda, i ş veren ve çal ış an temsilcisi ile i ş birli ğ i yapmak. d) Kendi görev alan ı nda, i ş sa ğ l ığı ve güvenli ğ inin sa ğ lanmas ı için i ş veren ve çal ış an temsilcisi ile i ş birli ğ i yapmak.

24 Çal ış an temsilcisi MADDE 20 – (1) İş veren; i ş yerinin de ğ i ş ik bölümlerindeki riskler ve çal ış an say ı lar ı n ı göz önünde bulundurarak dengeli da ğı l ı ma özen göstermek kayd ı yla, çal ış anlar aras ı nda yap ı lacak seçim veya seçimle belirlenemedi ğ i durumda atama yoluyla, a ş a ğı da belirtilen say ı larda çal ış an temsilcisini görevlendirir: a) İ ki ile elli aras ı nda çal ış an ı bulunan i ş yerlerinde bir. b) Ellibir ile yüz aras ı nda çal ış an ı bulunan i ş yerlerinde iki. c) Yüzbir ile be ş yüz aras ı nda çal ış an ı bulunan i ş yerlerinde üç. ç) Be ş yüzbir ile bin aras ı nda çal ış an ı bulunan i ş yerlerinde dört. d) Binbir ile ikibin aras ı nda çal ış an ı bulunan i ş yerlerinde be ş. e) İ kibinbir ve üzeri çal ış an ı bulunan i ş yerlerinde alt ı. (2) Birden fazla çal ış an temsilcisinin bulunmas ı durumunda ba ş temsilci, çal ış an temsilcileri aras ı nda yap ı lacak seçimle belirlenir. (3) Çal ış an temsilcileri, tehlike kayna ğı n ı n yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalt ı lmas ı için, i ş verene öneride bulunma ve i ş verenden gerekli tedbirlerin al ı nmas ı n ı isteme hakk ı na sahiptir. (4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çal ış an temsilcileri ve destek elemanlar ı n ı n haklar ı k ı s ı tlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için i ş veren taraf ı ndan gerekli imk â nlar sa ğ lan ı r. (5) İş yerinde yetkili sendika bulunmas ı h â linde, i ş yeri sendika temsilcileri çal ış an temsilcisi olarak da görev yapar. Detay Detay

25 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konsey, Kurul ve Koordinasyon Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi MADDE 21 (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. (2) Konsey, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür. b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür. c) Yükseköğretim Kurulu Başkan lığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı. ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlanın

26 en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci. (3) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer. (4) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür. (5) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz. (6) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. (7) Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.

27 İş sağlığı ve güvenliği kurulu İş sağlığı ve güvenliği kurulu MADDE 22 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Detay Detay (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

28 c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. (3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. (3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

29 Hamza FIRAT İş Güvenliği Uzmanı 30.03.2015


"İ Ş SAĞLIĞI VE G ÜVENLIĞI KANUNU 6331 30 Haziran 2012 Sayı : 28339." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları