Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 NEDEN EĞİTİM ?. 2 İNSAN gereksinme 3 Eğitim, insanın gereksinmelerini karşılaması için araçtır. İnsanın yaşamındaki temel amacı, mutlu bir yaşam sürmektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 NEDEN EĞİTİM ?. 2 İNSAN gereksinme 3 Eğitim, insanın gereksinmelerini karşılaması için araçtır. İnsanın yaşamındaki temel amacı, mutlu bir yaşam sürmektir."— Sunum transkripti:

1 1 NEDEN EĞİTİM ?

2 2 İNSAN gereksinme

3 3 Eğitim, insanın gereksinmelerini karşılaması için araçtır. İnsanın yaşamındaki temel amacı, mutlu bir yaşam sürmektir. Bunun için gereksinmelerini karşılamak zorundadır. Neden eğitim?

4 4 İnsanın genel olarak üç tür gereksinmesi vardır. Fizyolojik / Biyolojik Gereksinmeler Sosyal / Toplumsal Gereksinmeler Psikolojik Gereksinmeler Yemek, içmek, sıcaktan- soğuktan korunmak, tehlikeden sakınmak Sevilme, beğenilme, benimseme, arkadaş- dost edinme, kümeye üye olma, övülme, toplumda yer edinme, önder olma, başkalarını yönetme Başarılı olma, kendini anlatabilme, kendini geliştirme, kusurlarını düzeltme, engelleri yenme, amacına ulaşma, kendini gerçekleştirme, özgüvene ve özdenetime ulaşma

5 5 Eğitimin İşlevleri Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etme. Bireyin insan ilişkilerini geliştirmesine yardım etme. Bireyin ekonomik etkinliğini geliştirme. Bireyin yurttaşlık sorumluluğunu geliştirme.

6 6 Eğitim, bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme oluşturma sürecidir. İçinde yaşanılan toplumca istenen davranışların bireylerde oluşturulması süreci. İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci. Bu süreçten geçen insanların kişilikleri farklılaşır. Bu farklılaşma eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla gerçekleşir.

7 7 Kültür, doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi her şeydir. Örf, adet, gelenek, görenek, yemek yeme alışkanlığı, giyinme diğer bir deyişle insanla ilgili her şey kültürü oluşturmaktadır. doğumdan sonra kazanılır ve öğrenilir.

8 8 Toplumun bireyleri, kendi kültürünün istek ve beklentilerine uyacak biçimde etkilemesi ve değişmesine kültürleme denir. Eğitim, toplumdaki kültürleme sürecinin bir parçasıdır. Eğitim, kasıtlı kültürleme sürecidir. EĞİTİM = KÜLTÜRLEME Eğitim, kültürlemenin kasıtlı olarak yapılan kısmıdır.

9 9 KÜLTÜRLEME KASITLI KÜLTÜRLEME KASITSIZ KÜLTÜRLEME

10 10 Kasıtlı Kültürleme: Kültürel değerlerin planlı, maksatlı bir şekilde bireylere aktarılması sürecidir. (Örneğin, okullarda yapılan her türlü eğitim)

11 11 Kasıtsız Kültürleme: Belli bir eğitim amacıyla düzenlenmemiş, yaşam içinde kendiliğinden oluşan davranış değişiklikleridir. Kültürel değerlerin, bireylere gelişigüzel yollarla kabul ettirilmesi sürecidir. (Örneğin, dini bilgilerin gençlere gelişigüzel yollarla öğretilmesi)

12 12 KÜLTÜRLEME KASITLI KÜLTÜRLEME KASITSIZ KÜLTÜRLEME FORMAL EĞİTİM (Kasıtlı) İNFORMAL EĞİTİM (Kasıtsız) EĞİTİM OkuliçiOkuldışı  Amaçlıdır  Programlıdır  Planlıdır  Öğretmen tarafından yapılır  Öğrenme, öğretme yoluyla gerçekleşir  Süreklidir  Denetimlidir  Değerlendirmelidir  Özel düzenlenmiş ortamlarda yapılır. AiledeOkuldaSokaktaArkadaş grubunda  Amaçsızdır  Programı yoktur  Plansızdır  Öğrenme kendiliğinden gerçekleşir (Kişi farkına varmadan öğrenir)  Sürekliliği yoktur  Gelişigüzeldir  Denetlenmez  Belli bir ortamı ve zamanı yoktur

13 13 OkuliçiOkuldışı Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Aşamalıdır Yaş gruplarına göre düzenlenir Belli süreleri vardır Halk Eğitimi Çıraklık Eğitimi Hizmetiçi Eğitim Askerlik Eğitimi Kısa sürelidir Yaş sınırı yoktur Gereksinime göre yapılır FORMAL EĞİTİM (Kasıtlı)

14 14 Formal Eğitim,önceden hazırlanmış bir programa göre, amaçlı ve planlı biçimde, öğretmen tarafından, özel olarak düzenlenen bir ortamda, belli bir süre içinde yapılan, bireyin öğrenmesinin öğretme yoluyla gerçekleştiği, izlendiği, denetlendiği ve değerlendirildiği bir eğitim sürecidir. Formal Eğitimin Temel Özellikleri Eğitim bir süreçtir. Eğitimin sonunda bir davranış değişikliği oluşur. Davranış değişikliği bireyin kendi yaşantıları yoluyla gerçekleşir. Eğitim yoluyla bireyde istendik davranışlar geliştirilir. Eğitim süreci kasıtlı, programlı ve planlıdır. Formal eğitim okullarda ve okul dışında verilir. Okullarda verilen eğitime Örgün Eğitim, okul dışında verilen eğitime Yaygın Eğitim denir.

15 15 Örgün Eğitim: Belli bir yaş grubundaki bireylere, ulusal eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Genel, mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı örgün eğitim sistemi, okulöncesi eğitim ilköğretim ortaöğretim ve yükseköğretimden oluşur.

16 16 Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan veya bu basamaktan ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda yapılan eğitim biçimidir. İnformal Eğitim: Bireyin yaşantısında kasıtlı, amaçlı, düzenli, sürekli ve belli bir ortamı olmayan, rastlantısal olarak gerçekleşen öğrenmeleri kapsayan eğitim süreçleridir.

17 17 Kültürlenme, belli bir toplumun alt-kültürlerinden ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve gruplarının buluşması ve bir etkileşim süresi sonunda asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yepyeni bir senteze ulaşılmasıdır.

18 18 Eğitim süreci, belli bir amaca/ amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme olaylarıdır. Temel Öğeleri: Amaç Öğretme ve öğrenme etkinlikleri Değerlendirme

19 19 Öğrenmedavranış değişikliği bireyin davranışında oldukça kalıcı bir değişmenin olması Öğrenmenin Temel Özellikleri Öğrenme sonucunda mutlaka bir davranış değişikliği olur. Birey yeni bir davranış kazanır. Var olan davranışı değişir. Yanlış davranış düzeltilir. Öğrenme yaşantı ürünüdür. Öğrenme kalıcı izlidir.

20 20 ÖĞRENME Kendiliğinden ÖğrenmeYönlendirilmiş Öğrenme Öğrenmeyi sağlayıcı yaşantıyı bireyin kendisi oluşturur. Kasıtlı / Kasıtsız Deneme / Yanılma Model Alma Öğrenmeyi sağlayıcı ortam bir başka kişi veya araç tarafından oluşturulur. Kasıtlıdır / Amaçlıdır / Öğreten vardır. Sınıftaki öğrenmeler TV’den / Bilgisayardan öğrenme

21 21 Davranış, organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen açık ya da örtük etkinliklerinin tümüdür. Bireyin Davranışları Öğrenme Ürünü Davranışlar (Sonradan edinilen, belli bir kararlılıkta en azından belli bir süre gösterilen) Bilişsel Duyuşsal Psikomotor Öğrenme Ürünü Olmayan Davranışlar Doğuştan getirilen Bilinçsizce / rastlantısal yapılan İlaç, alkol vb. maddelerin etkisiyle yapılan Sıklık ve kararlılıkla gösterilmeyen

22 22 Bilişsel Davranışlar: Zihinsel etkinliklerin önem taşıdığı davranışlardır. Örneğin, bir konu ile ilgili edindiğimiz bilgiler, bilişsel ağırlıklı öğrenmelerdir. Duyuşsal Davranışlar: Çevremizdeki çeşitli nesnelere, olaylara, olgulara karşı gösterdiğimiz duygularımızı yansıtan davranışlardır. Örneğin, sevme, koruma, korkma, ilgi duyma, önemseme, saygı gösterme gibi davranışlar. Psikomotor Davranışlar: Bireyin duyu organlarının ve kas sisteminin birlikte çalışmasını gerektiren davranışlar. Örneğin, kalem tutma, basketbol oynama, piyano çalma, çivi çakma gibi davranışlar.

23 23 Yaşantı, bireyin çevresi ile etkileşimi sırasında bireyde oluşan kalıcı izlerdir. Kalıcı olan bu izler öğrenme yaşantısı olarak nitelendirilir. Öğrenme, yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişmesidir.

24 24 Öğretme, bireyin öğrenmesini sağlama eylemi. öğrenmeyi gerçekleştirme amacıyla öğrenciye yardım etme. Öğretim, öğrencilerin belli davranışları kazanabilmesi için düzenlenen planlı etkinlikler düzeni. öğretme etkinliklerinin önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda planlı ve denetimli olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi. amaçlı ve planlı öğretme süreci.

25 25 Öğretim Sürecinin Temel Öğeleri Öğretim amaçları Giriş davranışları Kapsam / İçerik Öğretim stratejisi Öğretim yöntemleri Öğretim araç-gereçleri Öğretime ayrılan süre Öğretim çevresi Değerlendirme

26 26 Öğretim-Eğitim İlişkisi Öğretim, eğitim kavramının içinde yer alır. eğitimin “okulda ya da sınıf ortamında, planlı ve programlı biçimde yürütülen” kısmıdır.

27 27 Eğitim Programı,“öğrencilerde beklenen öğrenmeyi (davranış değişikliği) oluşturabilmek için planlanmış etkinliklerin tümüdür”. “verilen amaçları gerçekleştirmek üzere planlanan tüm etkinlikler eğitim programı tasarısını ve bunların uygulamadaki görünümü de eğitim programını oluşturur”. “Bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm etkinlikler”.

28 28 Öğretim, ders dışı kol etkinlikleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık hizmetleri, eğitim programının kapsamını oluşturur. Öğretim programları, ders dışı etkinlik programları, rehberlik programları, eğitim programlarının alt sistemleridir. Eğitim Programı

29 29 Öğretim programı, bir dersle ilgili öğretme-öğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren kılavuzdur. Program Geliştirme, eğitim programının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. süreklilik gerektiren bir süreçtir.

30 30 ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞELERİ Öğretim Programı Hedefler İçerik Öğretme- Öğrenme Süreci Değerlendirme

31 31 Hedefler, öğrencilerin öğretim süreci sonunda ne yapabileceklerini tanımlayan anlatımlardır.

32 32 İçerik, öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgilerdir. Amaçlara ulaşmayı sağlayan konulardır.

33 33 Öğretme Durumu, öğrencilere amaçlara ulaşmaları için geçirmeleri gereken öğrenme yaşantılarını sağlayan etkinliklerdir. Öğretim yöntem ve tekniklerini, araç-gereçleri kapsar.

34 34 Sınama Durumları, öğrencilerin amaçlara ulaşma derecelerini belirlemeye dönük etkinliklerdir. Sınama durumları sonunda eldeedilen bulgular, öğrencilerin amaçlara ulaşma derecelerini, gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinin etkililiği konusunda dönüt sağlar.

35 35 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ Eğitimin Planlanması Eğitimin Yürütülmesi Değerlendirme

36 36 Hedeflerin Saptanması Uzak Hedef Genel Hedefler Özel Hedefler Davranışl ar İçeriğin Seçilmesi Öğretme Durumlarının Tasarlanması Sınama Araçlarının Hazırlanması Eğitim Araçlarının Hazırlanması Eğitimin Planlanması

37 37 Programın öğretmen tarafından uygulanması Belirlenen davranışların öğrencilere kazandırılması Eğitimin Yürütülmesi

38 38 Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının saptanması Programın işlerliğinin ve öğelerinin uygunluğunun saptanması Değerlendirme

39 39 Üç tür değerlendirme vardır: Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme Biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme Sonucu görmeye (düzey belirlemeye) yönelik değerlendirme Değerlendirme

40 40 Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme: Öğrencinin hem belli bir program için gerekli ön davranışlara, hem de o programın uygulanışı sırasında kazandırılacak olan davranışlara ne dereceye kadar sahip olduğunu anlamak amacıyla, programı uygulamaya koymadan önce yapılır. Bazen programın uygulanışı sırasında da, öğrenme güçlüklerinin nedenlerini bulmak amacıyla da kullanılır. Değerlendirme

41 41 Biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme: Programın uygulanışı sırasında, öğrencilerin her ünitenin hedef davranışlarına ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek için kullanılır. Ünitenin gerek yapı, gerekse işlenişi, teknikleri yönünden değerlendirilmesini sağlar. Sonucu görmeye (düzey belirlemeye) yönelik değerlendirme: Bir dersin ya da bir ünitenin sonunda öğrencilerin hedef davranışlara erişme derecelerini belirlemek için yapılır. Değerlendirme

42 42 Program Geliştirme Aşamalarında Görev Alanlar ve Gördükleri İşler Eğitim sosyoloğu Eğitim psikoloğu Eğitim felsefecisi Konu alanı uzmanı davranışları Öğretim sorumlusuöğretme durumları Program geliştirme uzmanıdeğerlendirmeyi saptarlar. Ölçme ve değerlendirme uzmanı Eğitim ekonomisti Eğitim teknolojisi uzmanı Devlet Planlama Dairesi uzmanı Eğitim Planlaması uzmanı


"1 NEDEN EĞİTİM ?. 2 İNSAN gereksinme 3 Eğitim, insanın gereksinmelerini karşılaması için araçtır. İnsanın yaşamındaki temel amacı, mutlu bir yaşam sürmektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları