Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY1 BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİST) BORSA İSTANBUL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY1 BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİST) BORSA İSTANBUL"— Sunum transkripti:

1 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY1 BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİST) BORSA İSTANBUL http://www.borsaistanbul.com

2 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY2 1866 yılında devlet tarafından Osmanlı Devleti’nin ilk borsası, Dersaadet Tahvilat Borsası kuruldu. Borsa’da yerli ve yabancı tahviller ve hisse senetleri, günümüzdeki ifadesiyle borçlanma araçları ve paylar, Avrupa borsalarıyla telgraf irtibatı kurularak işlem görmeye başladı.

3 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY3 1929 yılında çıkarılan Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile, borsada kaydı olmayan menkul değerlerin alınıp satılması yasaklandı.

4 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY4 30/12/2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’un 138. maddesi uyarınca borsacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

5 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY5 Sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, AMACI VE FAALİYET KONUSU 1 MADDE 3

6 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY6 Bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir. AMACI VE FAALİYET KONUSU 2

7 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY7 SERMAYE VE PAY SAHİPLERİ MADDE 6

8 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY8 YÖNETİM KURULU MADDE 8 Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurulca seçilen toplam 10 üyeden oluşur.

9 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY9 KOMİTELER MADDE 16 1.Uyuşmazlık Komitesi 2.Disiplin Komitesi 3.Denetim Komitesi 4.Kurumsal Yönetim Komitesi 5.Riskin Erken Saptanması Komitesi 6. Sürdürülebilirlik Komitesi

10 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY10 1.UYUŞMAZLIK KOMİTESİ (3 ÜYE)  Komite, Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Yönetim Kuruluna görüş bildirmek suretiyle yardımcı olur.  Komite veya Komite adına Raportör, uyuşmazlık ile ilgili her türlü incelemeyi yapmaya, tarafları ve tanıkları dinlemeye, Borsa Başkanlığından bilirkişi tayinini istemeye yetkilidir.  Komitenin çalışmasında veya Komite üyeleri arasındaki iş bölümünde Komite Başkanı yetkili ve sorumludur.

11 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY11 2. DİSİPLİN KOMİTESİ (3 ÜYE )  Borsa İstanbul Yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezasını gerektiren fiil ve hareketler ile ilgili inceleme yapmak ve inceleme sonucunda verdiği kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmaktır.

12 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY12 3.DENETİM KOMİTESİ (3 ÜYE)  Şirketin finansal tablolarının niteliği ve doğruluğu konusunda yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetime yardımcı olmak,  Muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini izlemek,  Bağımsız dış denetim şirketinin atamasının  Bu şirketçe verilecek hizmetlerin ön onayını vermek,  Bağımsız denetçi ile Şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak ve denetlemek,  Şirketin bağımsız denetim sistemini, kontrol ve iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve verimliliğini gözetmek konularında görev yapar.

13 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY13 4.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ(3 ÜYE) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

14 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY14 5.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ(3 ÜYE) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

15 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY15 6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ(9 ÜYE) Borsanın sürdürülebilirliğin bütüncül ve etkin şekilde uygulanması, sürdürülebilirlik stratejisi ile performansının takibinin sağlanması ve sürdürülebilirliğin karar alma mekanizmalarına ve iş modellerine entegre edilmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2015 yılında kurulmuştur.

16 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY16 KOMİSYONLAR Mevzuatta öngörülen amaçlarla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komisyonlar kurulabilir.

17 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY17 GENEL KURUL MADDE 21 Pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.

18 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY18 FAALİYET DÖNEMİ 01 Ocak-31 Aralık MADDE 26 (1)Şirketin net dönem kârı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından, her yıl; a) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Genel kurulca aksi kararlaştırılmadıkça, kalanın yüzde beşi, esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır, KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 27

19 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY19 c) Bakiyenin; - Azami yüzde beşine kadar olan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette; her türlü mutad ödemeler dahil yıllık brüt ücretlerinin altıda birini aşmamak kaydıyla yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket personel ve çalışanlarına dağıtılabilir. - Genel kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da ikinci kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir. Yönetim kurulu gerekli görür ise, bu fıkradaki dağıtımlar konusunda genel kurula önerilerde bulunabilir. ç) Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca kâr dağıtımı yapılmasına karar verilmesi halinde, dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir, d) Geriye kalacak net dönem kâr tutarı yedek akçeye ayrılır. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 27

20 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY20 ULUSLARARASI TANINMA VE ÜYELİKLER İŞTİRAKLER

21 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY21 US Securities and Exchange Commission (SEC) US Securities and Exchange Commission (SEC) Borsamız, SEC tarafından “yatırım yapılabilir yabancı borsa” olarak tanınmaktadır. Japan Securities Dealers Association (JSDA) Japan Securities Dealers Association (JSDA) Borsamız, JSDA tarafından “Japon yatırımcılar için yatırım yapılabilir yabancı borsa” olarak tanınmaktadır. Avusturya Maliye Bakanlığı Avusturya Maliye Bakanlığı Borsamız, Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından, Avusturya Yatırım Fonları Kanunu uyarınca, “Avusturya fonları için yatırım yapılabilir düzenli bir borsa” olarak tanınmaktadır. ULUSLARARASI TANINMA

22 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY22 Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges, WFE) Avrasya Borsalar FederasyonuWorld Federation of Exchanges, WFE (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges, FEAS) Avrupa Borsaları FederasyonuFederation of Euro-Asian Stock Exchanges, FEAS (Federation of European Securities Exchanges, FESE) Uluslararası İslami Finansal Piyasalar Federation of European Securities Exchanges, FESE (International Islamic Financial Market, IIFM) Dünya Elmas Borsaları Federasyonu International Islamic Financial Market, IIFM (WFDB - World Federation of Diamond Bourses) (WFDB - World Federation of Diamond Bourses) Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA – London Bullion Market Association) (LBMA – London Bullion Market Association) Kimberley Süreci Sertifika Sistemi (KPCS – Kimberley Process Certification Scheme) (KPCS – Kimberley Process Certification Scheme) Vadeli İşlem Piyasaları Birliği (Association of Futures Markets, AFM) Vadeli İşlem Endüstrisi BirliğiAssociation of Futures Markets, AFM (Futures Industry Association, FIA) Piyasalar Arası Gözetim GrubuFutures Industry Association, FIA (Intermarket Surveillance Group, ISG)Intermarket Surveillance Group, ISG ÜYELİKLER(10)

23 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY23 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact, UNGC) Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım PrensipleriUnited Nations Global Compact, UNGC (United Nations Principles for Responsible Investment, UNPRI) Sürdürülebilir Borsalar GirişimiUnited Nations Principles for Responsible Investment, UNPRI (Sustainable Stock Exchanges Initiative, SSE)Sustainable Stock Exchanges Initiative, SSE DESTEK VERDİĞİ ULUSLARARASI GİRİŞİMLER (3)

24 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY24 İŞTİRAKLER (9) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) %62,25 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)%70,50 Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.(SPL) %33,94 İstanbul Altın Rafineri A.Ş.%0,01 Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.%19,55 İstanbul Gemoloji Enstitüsü A.Ş% 51

25 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY25 İŞTİRAKLER (9) TÜRKİYE Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’de (EPİAŞ) %34,16 Finans Teknopark A.Ş.%50,00 Borsa İstanbul İTÜ Teknoloji A.Ş.’de%50,00

26 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY26 İŞTİRAKLER (5) ULUSLARARASI Kırgız Menkul Kıymetler Borsası%24,51 Karadağ Borsası%24,39 Bakü Sermaye Borsası%4,76 Saraybosna Menkul Kıymetler Borsası%16,54 Londra Borsası Grubu ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde LCH.Clearnet % 2,04

27 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY27 ÖĞRENCİ EĞİTİM PROGRAMI (ÖEP) Borsa İstanbul, üniversite öğrencilerine yönelik olarak yıl boyunca süren 2'şer haftalık eğitim programları düzenlemektedir. Programda, Türk sermaye piyasası ve Borsa İstanbul piyasalarının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. 12. dönem ile 22.dönemler arası (11 Temmuz– 30 Aralık 2016 tarihleri arasında kalan ÖEP dönemleri) için başvurular 4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde kabul edilecektir. http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/egitim/borsa-istanbulda- egitim/ogrenci-egitim-programi Başvuru süresi bittiğinde yapılmış tüm başvurular ortak bir havuza alınıp programatik kura yöntemiyle (program yardımı ile tesadüfi/rastgele örnekleme yöntemi ile seçim) öğrenci seçilecektir.

28 28 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY

29 29 Aslında bu sembolik bir uygulama. Yeni bir şirketin payları yani hisseleri Borsa’da işlem görmeye başlarken, ilk gün sabah seansını başlatmak için Gong Töreni yapılır. Önemli gelişmeleri ve etkinlikleri duyurmak için Gong törenleri yapıldığı olur.

30 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 30 Anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir. PAYLAR

31 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 31PİYASALAR 1.PAY PİYASASI 2. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI 3.VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI 3.VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASIVADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI 4. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASIKIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

32 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 32PİYASALAR 1.PAY PİYASASI 1.PAY PİYASASI Çok farklı endüstriyel sektörlerden halka açık şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası, yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı sağlamaktadır. Çok farklı endüstriyel sektörlerden halka açık şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası, yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı sağlamaktadır. İŞLEM SAATLER 09:15- 17:40 09:15- 17:40

33 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 33 PAY PİYASASI Çok farklı endüstriyel sektörlerden halka açık şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası, yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı sağlamaktadır. Çok farklı endüstriyel sektörlerden halka açık şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası, yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı sağlamaktadır.

34 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 34PİYASALAR 2. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI Hem kesin alım-satım işlemleri hem de repo-ters repo işlemleri için tek organize piyasadır. Hem kesin alım-satım işlemleri hem de repo-ters repo işlemleri için tek organize piyasadır.

35 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 35 BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEM SAATLERİ Aynı Gün Valörlü İleri Tarihli Valörlü Öğle Arası Yarım Gün 09:15-15:00 09:15-15:00 09:15-17:00 09:15-17:00 12:00 -13:00 12:00 -13:00 09:15-11:50 09:15-11:50

36 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 36PİYASALAR 3.VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASIVADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Döviz Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Kıymetli Madenler, Emtia ve Enerji Vadeli İşlem Sözleşmeleri işlem görmektedir.

37 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 37 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI İŞLEM SAATLERİ Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ve ve Diğer Sözleşmeler 09:10 – 17:40 09:10 – 17:40 09:10 – 12:40 (işgünü yarım gün ise) 09:10 – 12:40 (işgünü yarım gün ise) 09:10 – 17:45 09:10 – 17:45 09:10 – 12:45 (işgünü yarım gün ise) 09:10 – 12:45 (işgünü yarım gün ise)

38 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 38PİYASALAR 4. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASIKIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI Kıymetli Madenler; Kıymetli Madenler Ödünç; Elmas ve Kıymetli Taş; alt piyasaları yer almaktadır. alt piyasaları yer almaktadır.

39 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 39 KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI İŞLEM SAATLERİ KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI Hafta sonu ve tatil günleri dâhil olmak üzere kesintisiz seans yapılır. Kıymetli Madenler; Kıymetli Madenler Ödünç Elmas ve Kıymetli Taş 16:00 - 16:00 (ertesi gün) (24 saat kesintisiz) İş günlerinde 09:45 - 17:30 saatleri arasında İş günlerinde 09:45 - 17:30 saatleri arasında İş günlerinde 09:45 - 17:30 saatleri arasında

40 40 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY

41 41PİYASAPAZARLAR PAY PİYASASI 1. YILDIZ PAZAR 2. ANA PAZAR 3. GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI 4. YAKIN İZLEME PAZARI 5. KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI 6. NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI 7. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU

42 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 42 ANA PAZAR (N) Halka açık piyasa değeri 25 milyon TL’nin üzerinde ve 100 M TL’nin altında olan şirketlerin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır. 25 M TL kriteri ilk defa halka arz edilen şirketler için geçerlidir ve mevcut şirketler arasında halka açık değeri 25 M TL’nin altında olup Ana Pazarda işlem gören şirket olabilir. YILDIZ PAZAR(Z) Halka açık piyasa değeri 100 M TL’nin üstünde olan şirketler yada BIST100 kapsamındaki şirketlerin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

43 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 43 GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI (G) Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, halka açık piyasa değeri 25 M TL’nin altında olan şirketlerin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır. GİP’te 2 yıl süreyle işlem gören şirketler Yıldız ve Ana Pazara geçiş başvurusu yapabilirler. YAKIN İZLEME PAZARI (W) Belirli gelişmelerin oluşması halinde Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı ve Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’ndan çıkarılan şirketlerin paylarının Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

44 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 44 KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI (K) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar kot içi pazar niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmektedir. NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI (Q) Halka arz olmadan sadece nitelikli yatırımcılara ihraç yapan şirketlerin paylarının sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebileceği pazardır.

45 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 45 PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (S) Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, SPK tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görecektir (eski uygulamadaki Serbest işlem platformu).

46 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 46 NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri ifade eder. "Profesyonel müşteri" kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder.

47 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 47 NİTELİKLİ YATIRIMCI a)Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar. b)Emekli ve yardım sandıkları, c)Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar. d)Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar. e) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar. f)Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşterilerden nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşanlar

48 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 48 BİRİNCİL PİYASA Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasası Sistemi aracılığıyla Borsada halka arz edilecek payların birincil piyasa işlemleri saat 10:30-12:30 arasında yapılmaktadır.

49 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 49 TOPTAN SATIŞ İŞLEMLERİ Önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

50 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 50 YENİ PAY ALMA HAKLARI İŞLEMLERİ Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan yeni pay alma haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla yeni pay alma hakları sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür.

51 51 YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY


"YRD.DOÇ.DR(YMM-BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY1 BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİST) BORSA İSTANBUL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları