Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNA GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERMAYE PİYASASI HUKUKUNA GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 SERMAYE PİYASASI HUKUKUNA GİRİŞ
Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tel: E-posta:

2 SERMAYE PİYASASI KAVRAMI
Sermaye piyasası, mali piyasaların bir bölümünü oluşturur. Mali piyasalar, para piyasası ve sermaye piyasasından oluşmaktadır. Para piyasası, kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Sermaye piyasası ise, uzun dönemli kredi ve fon arz-talebinin yer aldığı piyasadır.

3 SERMAYE PİYASASININ UNSURLARI
Yapı olarak sermaye piyasası 5 ana unsura dayanır: Yatırımcılar (fon arz edenler) İhraççılar (fon talep edenler) Borsalar Sermaye piyasası araçları Sermaye piyasası kurumları

4 YATIRIMCILAR Bireysel yatırımcılar (tasarruf sahipleri)
Kurumsal yatırımcılar Sigorta Şirketleri Bankalar Sosyal Güvenlik Kurumları Özel Sandık ve Fonlar

5 İHRAÇÇILAR ihraç, sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını ifade eder. İhraççılar; 1. Anonim ortaklıklar, 2. Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, 3. Mahalli idareler 4. Özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler

6 BORSALAR Kanun’un 40’ncı maddesine göre, Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili olarak kurulan tüzel kişiliği haiz kurumlardır.

7 BORSALAR Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği tüzel kişiliği haiz borsalar, Kurulun teklifi ve ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur. Bu borsaların kuruluş, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Bu borsalar anonim şirket niteliğinde kurulursa, yıllık karlarının %20’sinden fazlasını dağıtamazlar. Bu borsalarda işlem görecek sermaye piyasası araçları damga vergisinden muaftır.

8 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Hisse senetleri Tahviller ve Tahvil Türevleri (Kara iştirakli tahvil ve HDT) Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar VDMK Gayrimenkul sertifikaları Finansman Bonoları Altın, Gümüş ve Platin Bonoları Yabancı Sermaye Piyasası Araçları

9 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
Aracı Kurumlar Yatırım Ortaklıkları Yatırım Fonları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) Borsa Yatırım Fonları

10 SERMAYE PİYASASININ İLKELERİ
Güven Açıklık Hızlılık Dürüstlük

11 SERMAYE PİYASASININ DÜZENLENİŞİ
Sermaye piyasası, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) yürürlüğe girdiği 1981 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri ve Merkez Bankası tebliğleri ile düzenlenmekteydi. 1981 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu özel olarak sermaye piyasasını düzenlemiştir.

12 SERMAYE PİYASASININ DÜZENLENİŞİ
Sermaye Piyasası ve menkul kıymetler konusunun esas yasal kaynağı olan SPKn'nun amacı, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak, halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamaktır. SPKn çerçeve kanun olarak yapıldığından, düzenlediği konularda temel ilkeleri belirlemiş ve daha detaylı düzenlemelerin yönetmelik veya tebliğ olarak yapılması konusunda başta Bakanlar Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarına yetki vermiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı temel olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn veya Kanun) ve bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerden oluşmaktadır.

13 SPK’NIN DÜZENLEME YETKİSİ
Sermaye Piyasası Kurulu Kanunla kendine verilen düzenleme yapma yetkisini tebliğler yayımlayarak kullanmaktadır. Kurul’ca Seri:VIII No:1 sayılı tebliğ ile yayımlanmış ve yayımlanacak tebliğlerin aşağıdaki konu başlıklarına göre gruplara ayrılacağı belirlenmiştir: Seri I : Hisse senetleri Seri II : Tahviller Seri III : Sair menkul kıymetler Seri IV : Menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklara ilişkin hususlar Seri V : Aracı kurumlar Seri VI : Yatırım ortaklıkları Seri VII : Yatırım fonları Seri VIII : Çeşitli konular Seri IX : Menkul kıymetler borsaları Seri X : Bağımsız dış denetleme Seri XI : Muhasebe standartları Seri XII : Açıklama tebliğleri Bunların dışında Kanun’un 22’nci maddesinin son fıkrasına göre Kurul’ca alınan özel nitelikteki kararlardan kamuoyunu ilgilendirenler Kurul’un haftalık bülteni ile duyurulur.


"SERMAYE PİYASASI HUKUKUNA GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları