Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONKOLOJİ OLGU SUNUMU DR. BURÇAK CAVNAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONKOLOJİ OLGU SUNUMU DR. BURÇAK CAVNAR."— Sunum transkripti:

1 ONKOLOJİ OLGU SUNUMU DR. BURÇAK CAVNAR

2 29 YAŞINDA KADIN HASTA ŞİKAYETİ: 15 gündür oral alım bozukluğu, bulantı-kusma (yemeklerle ilişkisiz, projektil olmayan, günde 4-5 defa) HİKAYESİ: 2008 yılında midede şişkinlik şikayeti olması nedeni ile başvuru sonrasında yapılan tetkikler neticesinde mide nöroendokrin tm (kc met) tanısı almış. Primer tümöre yönelik KT (en son 06/2010 cisplatin+kapasitabin) Kc deki metastazlara yönelik 7 kez kemoembolizasyon (en son 08/2010) 12/2010 yılında subtotal gastrektomi + metastezektomi Postoperatif kemoterapisiz takipte

3 öZGEÇMİŞ: Özellik yok SOYGEÇMİŞ: Özellik yok

4 VI:36,8 Nb:72/dk Ta:110/70 Sol:16 Genel durum iyi, bilinç açık, oryante, koopere BB: Saç-saçlı deri doğal, trakea orta hatta tiroid non palpabl SS: HİHTSEK, ral-ronkus yok KVS: S1(+) S2(+) ritmik, ek ses(-) üfürüm (-) GIS: Normal bombe, Operasyona sekonder skar izi, HSM (-) defans (-) rebound (-) hassasiyet (-) asit (-) GÜS: Haricen doğal

5

6 İleus Anastomoz hattı obstrüksiyonu Kraniyal metastaz Elektrolit imbalansı İlaç yan etkisi Gebelik Akut inferior MI

7 Hangi Tetkikleri İstersiniz?

8 Hb: 11,79 BK: 7,810 MNS:5,980 Plt: 237,700 INR: 1,15 PT:13,4 aPTT: 26,6 BİYOKİMYA BUN:14.1 Kreatinin: 0,73 T.Protein:7,1 Albumin :4,1 AST:18 ALT:10 ALP:41 GGT:4 LDH:170 Ca:9,3 Fosfor: 3,2 Sodyum: 137 Potasyum:2,2

9 PAAC : Normal ADBG: Birkaç alanda hava sıvı seviyesi EKG: NSR ÖMD Grafi: Özefagusta luminal darlık, anastomoz hattı düzeyinde mukozal kabalaşma, Gastrojejunostomi düzeyinde darlık Endoskopi: Opere mide, anostomoz hattında ülser, ödem Endoskopik biyopsi: Malignite lehine bulgu saptanmamıştır.

10 Hastaya elektrolit replasmanı ve prokinetik-antiemetik ilaç tedavisi başlandı.
Hastanın takibinde bulantı kusması şiddetlendi. Baş dönmesi ve spontan nistagmusu gelişti.

11 Acil Kraniyal BT: Akut kraniyal patoloji saptanmadı.
Kraniyal MR: Normal

12 Hastanın klinik izleminde şikayetlerine ek olarak bacaklarında 5 sn süren paroksismal diskinetik hareketleri gelişti. Bilateral dismetri + ataksi Bir sonraki gün yaklaşık 2 saat süren bilinç kaybı ile birlikte tüm vucutta yaygın, statusu düşündüren kasılması oldu.

13 Tanınız nedir?

14 Hasta nöroloji ile birlikte değerlendirildi.
Antiepileptik tedaviye yanıt vermedi. EEG: epileptiform anormallik izlenmedi. Hastada paraneoplastik sendrom düşünülerek dış merkeze gönderilen paraneoplastik panel negatif geldi. Takibinde vücut ısısı 38,1 oldu. (ESR:61 CRP:116 CPK:2464) Hipotansif olması nedeni ile başlanan dopaminden sonra genel durumunda ve bilinç düzeyinde düzelme oldu.

15 TANI: METOKLOPRAMİDE BAĞLI NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM

16 Bulantı Santral tip ; Ani başlayıp ani kaybolabilen hareketle, yemeği görmek bazen düşünmekle bulantı kusmadır Periferik tip; sebep sindirim sistemi ve diğer SSS organlar- dan etkilenen bulantıdır. Fizyolojik kusma; Kusma merkezini santral ya da periferik olarak etkileyen faktörlere (örn. sistemik ya da vücuda alınan toksinler, vestibüler sistemde bozukluk, periton inflamasyo- nu, barsak tıkanması) yanıt olarak ortaya çıkan işlevsel bir tablodur. Ayrıca midenin boşalmasının geciktiği durumlarda (diyebet, idipatik gastroparazi) da görülebilir. Psikojenik kusma; Hastanın kendisi tarafından başlatılabi- leceği gibi hasta tarafından anksiyete oluşturan tehdit edici veya bir şekilde tatsız kabul edilen durumlarda oluşur

17 KT e bağlı bulantı Akut dönem bulantı: Kt başlangıcından sonraki ilk 3 saat (Enterokromafin hücrelerden salınan seratonin ile ilişkili.) Geç dönem bulantı: en sık tedavi sonrası saat. Tip1 nörokinin reseptör aktivasyonuna bağlı ? İleri dönem: kötü emetik kontrollerle karakterize olan antineoplastik tedaviler sonucu gelişir.

18 Emezis yapan antineoplastikler
Karmustin Sisplatin Siklofosfamid Dekarbazin Mekloretamin Streptozosin

19 Emetik kontrolu etkileyen faktörler
K >E Çocuk/genç > yaşlı Uygulanan doz Uygulama yolu İlaç sayısı Tedavi süresi

20 Antiemetik Tedavi 5HT3 antagonistleri (ondansetron, granisetron…)
Glukokortikoidler (deksametazon, metilprednizon) NK1 reseptör antogonisti (aprepitant) Meteklopromid Benzodiazepinler (alprazolom, lorezepem)

21 NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM

22 Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) santral nörotransmitterlerin imbalansıyla karakterize, dopaminerjik bloğun geliştiği düşünülen bir sendromdur. Nadir fakat yüksek mortalitesi nedeniyle hayatı tehdit eden bir sendromdur. Klinik olarak çoğunlukla yetişkin erkeklerde görülür.

23 ETYOLOJİ Antipsikotikler Antiemetikler
Antiparkinson ilaçların ani kesilmesi Mental retardasyon Elektrolit düzensizlikleri (hipopotasemi) Malnutrisyon Organik beyin sendromu

24 KLİNİK Bilinç değişiklikleri Hipertermi
Extrapiramidal etkiler (rijidite/akinezi) Otonomik disfonksiyon Akut böbrek yetmezliği Taşikardi, labil kan basıncı CPK düzeyinde yükselme Lökositoz

25 Nöroleptik Malign Sendrom Tanı Kriterleri
Major bulgular Ateş Rijidite ve diğer ekstrapiramidal semptomlar Kreatinfosfokinaz yüksekliği Minör bulgular Taşikardi Anormal arteriyel kan basıncı Takipne Bilinç değişiklikleri Lökositoz Diaforezis

26 Ayırıcı Tanı Malign hipertermi İntrakranial kitle İntoksikasyon
SSS infeksiyonu Santral antikolinerjik sendrom Toksik seratonin sendromu

27 Yönetim Nedenin ortadan kaldırılması ↓
Hidrasyon ve hızlıca kan basıncının düzenlenmesi Lorazepam/diazepam Bromokriptin/dantrolen

28 Sonuç Olarak HASTAMIZA; Diazepem 2x0,5 ampul Pexola 3x0,5 mg
Fenitoin 2x0,5 mg tedavisi verildi.

29 Teşekkürler..


"ONKOLOJİ OLGU SUNUMU DR. BURÇAK CAVNAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları