Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 ŞİKAYETİ: 15 gündür oral alım bozukluğu, bulantı-kusma (yemeklerle ilişkisiz, projektil olmayan, günde 4-5 defa)  HİKAYESİ: 2008 yılında midede şişkinlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " ŞİKAYETİ: 15 gündür oral alım bozukluğu, bulantı-kusma (yemeklerle ilişkisiz, projektil olmayan, günde 4-5 defa)  HİKAYESİ: 2008 yılında midede şişkinlik."— Sunum transkripti:

1

2  ŞİKAYETİ: 15 gündür oral alım bozukluğu, bulantı-kusma (yemeklerle ilişkisiz, projektil olmayan, günde 4-5 defa)  HİKAYESİ: 2008 yılında midede şişkinlik şikayeti olması nedeni ile başvuru sonrasında yapılan tetkikler neticesinde mide nöroendokrin tm (kc met) tanısı almış.  Primer tümöre yönelik KT (en son 06/2010 cisplatin+kapasitabin)  Kc deki metastazlara yönelik 7 kez kemoembolizasyon (en son 08/2010)  12/2010 yılında subtotal gastrektomi + metastezektomi  Postoperatif kemoterapisiz takipte

3  öZGEÇMİŞ: Özellik yok  SOYGEÇMİŞ: Özellik yok

4  VI:36,8 Nb:72/dk Ta:110/70 Sol:16  Genel durum iyi, bilinç açık, oryante, koopere  BB: Saç-saçlı deri doğal, trakea orta hatta tiroid non palpabl  SS: HİHTSEK, ral-ronkus yok  KVS: S1(+) S2(+) ritmik, ek ses(-) üfürüm (-)  GIS: Normal bombe, Operasyona sekonder skar izi, HSM (-) defans (-) rebound (-) hassasiyet (-) asit (-)  GÜS: Haricen doğal

5

6  İleus  Anastomoz hattı obstrüksiyonu  Kraniyal metastaz  Elektrolit imbalansı  İlaç yan etkisi  Gebelik  Akut inferior MI

7 Hangi Tetkikleri İstersiniz?

8  Hb: 11,79 BK: 7,810 MNS:5,980 Plt: 237,700  INR: 1,15 PT:13,4 aPTT: 26,6 BİYOKİMYA  BUN:14.1 Kreatinin: 0,73 T.Protein:7,1 Albumin :4,1 AST:18 ALT:10 ALP:41 GGT:4 LDH:170 Ca:9,3 Fosfor: 3,2 Sodyum: 137 Potasyum:2,2

9  PAAC : Normal  ADBG: Birkaç alanda hava sıvı seviyesi  EKG: NSR  ÖMD Grafi: Özefagusta luminal darlık, anastomoz hattı düzeyinde mukozal kabalaşma, Gastrojejunostomi düzeyinde darlık  Endoskopi: Opere mide, anostomoz hattında ülser, ödem Endoskopik biyopsi: Malignite lehine bulgu saptanmamıştır.

10  Hastaya elektrolit replasmanı ve prokinetik- antiemetik ilaç tedavisi başlandı.  Hastanın takibinde bulantı kusması şiddetlendi. Baş dönmesi ve spontan nistagmusu gelişti.

11  Acil Kraniyal BT: Akut kraniyal patoloji saptanmadı.  Kraniyal MR: Normal

12  Hastanın klinik izleminde şikayetlerine ek olarak bacaklarında 5 sn süren paroksismal diskinetik hareketleri gelişti. Bilateral dismetri + ataksi  Bir sonraki gün yaklaşık 2 saat süren bilinç kaybı ile birlikte tüm vucutta yaygın, statusu düşündüren kasılması oldu.

13

14  Hasta nöroloji ile birlikte değerlendirildi. Antiepileptik tedaviye yanıt vermedi.  EEG: epileptiform anormallik izlenmedi.  Hastada paraneoplastik sendrom düşünülerek dış merkeze gönderilen paraneoplastik panel negatif geldi.  Takibinde vücut ısısı 38,1 oldu. (ESR:61 CRP:116 CPK:2464) Hipotansif olması nedeni ile başlanan dopaminden sonra genel durumunda ve bilinç düzeyinde düzelme oldu.

15  TANI: METOKLOPRAMİDE BAĞLI NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM

16  Santral tip ; Ani başlayıp ani kaybolabilen hareketle, yemeği görmek bazen düşünmekle bulantı kusmadır  Periferik tip; sebep sindirim sistemi ve diğer SSS organlar- dan etkilenen bulantıdır.  Fizyolojik kusma ; Kusma merkezini santral ya da periferik olarak etkileyen faktörlere (örn. sistemik ya da vücuda alınan toksinler, vestibüler sistemde bozukluk, periton inflamasyo- nu, barsak tıkanması) yanıt olarak ortaya çıkan işlevsel bir tablodur. Ayrıca midenin boşalmasının geciktiği durumlarda (diyebet, idipatik gastroparazi) da görülebilir.  Psikojenik kusma; Hastanın kendisi tarafından başlatılabi- leceği gibi hasta tarafından anksiyete oluşturan tehdit edici veya bir şekilde tatsız kabul edilen durumlarda oluşur

17  Akut dönem bulantı: Kt başlangıcından sonraki ilk 3 saat (Enterokromafin hücrelerden salınan seratonin ile ilişkili.)  Geç dönem bulantı: en sık tedavi sonrası 24-96 saat. Tip1 nörokinin reseptör aktivasyonuna bağlı ?  İleri dönem: kötü emetik kontrollerle karakterize olan antineoplastik tedaviler sonucu gelişir.

18  Karmustin  Sisplatin  Siklofosfamid  Dekarbazin  Mekloretamin  Streptozosin

19  K >E  Çocuk/genç > yaşlı  Uygulanan doz  Uygulama yolu  İlaç sayısı  Tedavi süresi

20  5HT3 antagonistleri (ondansetron, granisetron…)  Glukokortikoidler (deksametazon, metilprednizon)  NK1 reseptör antogonisti (aprepitant)  Meteklopromid  Benzodiazepinler (alprazolom, lorezepem)

21

22 › Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) santral nörotransmitterlerin imbalansıyla karakterize, dopaminerjik bloğun geliştiği düşünülen bir sendromdur. › Nadir fakat yüksek mortalitesi nedeniyle hayatı tehdit eden bir sendromdur. › Klinik olarak çoğunlukla yetişkin erkeklerde görülür.

23  Antipsikotikler  Antiemetikler  Antiparkinson ilaçların ani kesilmesi  Mental retardasyon  Elektrolit düzensizlikleri (hipopotasemi)  Malnutrisyon  Organik beyin sendromu

24  Bilinç değişiklikleri  Hipertermi  Extrapiramidal etkiler (rijidite/akinezi)  Otonomik disfonksiyon  Akut böbrek yetmezliği  Taşikardi, labil kan basıncı  CPK düzeyinde yükselme  Lökositoz

25 Major bulgular  Ateş  Rijidite ve diğer ekstrapiramidal semptomlar  Kreatinfosfokinaz yüksekliği Minör bulgular  Taşikardi  Anormal arteriyel kan basıncı  Takipne  Bilinç değişiklikleri  Lökositoz  Diaforezis

26  Malign hipertermi  İntrakranial kitle  İntoksikasyon  SSS infeksiyonu  Santral antikolinerjik sendrom  Toksik seratonin sendromu

27 Nedenin ortadan kaldırılması ↓ Hidrasyon ve hızlıca kan basıncının düzenlenmesi ↓ Lorazepam/diazepam ↓ Bromokriptin/dantrolen

28 HASTAMIZA;  Diazepem 2x0,5 ampul  Pexola 3x0,5 mg  Fenitoin 2x0,5 mg tedavisi verildi.

29  Teşekkürler..


" ŞİKAYETİ: 15 gündür oral alım bozukluğu, bulantı-kusma (yemeklerle ilişkisiz, projektil olmayan, günde 4-5 defa)  HİKAYESİ: 2008 yılında midede şişkinlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları