Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 5018 Sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU (Amaç, Kapsam, Sorumluluklar ve MEB Uygulaması)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 5018 Sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU (Amaç, Kapsam, Sorumluluklar ve MEB Uygulaması)"— Sunum transkripti:

1 1 5018 Sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU (Amaç, Kapsam, Sorumluluklar ve MEB Uygulaması)

2 2 I- 5018’in Getirdikleri II- Kapsam ve Açıklamalar III- Sorumluluklar (MEB Değerlendirmesi) IV- Bütçeleme Süreci V- Sorular Sunum Planı

3 3 Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak… Mali Yönetim ve Kontrolün Amacı

4 4 5018’in Getirdikleri Mali yönetim ve bütçenin kapsamı genişletilmiştir Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçilmektedir Orta vadeli harcama programı çerçevesinde çok yıllı bütçelemeye geçilmektedir Hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlanmaktadır Kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi getirilmektedir

5 5 5018’in Getirdikleri Kamuda muhasebe birliği sağlanmakta ve mali istatistiklerin yayımlanması öngörülmektedir İç kontrol sistemi kurulmaktadır İç denetim sistemi kurulmaktadır Dış denetim kapsamı genişletil mektedir.

6 6 GENEL YÖNETİM (Kamu İdareleri) GENEL YÖNETİM (Kamu İdareleri) Merkezi Yönetim Kap. İdareler Merkezi Yönetim Kap. İdareler Sosyal Güvenlik Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler Genel Bütçeli İd. Genel Bütçeli İd. Özel Bütçeli İd. Özel Bütçeli İd. Düz.Den.K. İdareleri Düz.Den.K. İdareleri 5018 sayılı Kanunun Kapsamı

7 7 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 5) Yargıtay 6) Danıştay 6) Danıştay 7) Sayıştay 7) Sayıştay 8) Adalet Bakanlığı 8) Adalet Bakanlığı 9) Millî Savunma Bakanlığı 9) Millî Savunma Bakanlığı 10) İçişleri Bakanlığı 11) Dışişleri Bakanlığı 12) Maliye Bakanlığı 13) Millî Eğitim Bakanlığı 14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 15) Sağlık Bakanlığı 16) Ulaştırma Bakanlığı 17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 18) Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığı 19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 20) Enerji ve Tabiî Kaynak. Bakanlığı 21) Kültür ve Turizm Bakanlığı 22) Çevre ve Orman Bakanlığı 23) Millî Güven. Kur. Gen. Sek. 24) Millî İstihbarat Teşk. Müs. 25) Jandarma Genel Komutanlığı 26) Sahil Güvenlik Komutanlığı 27) Emniyet Genel Müdürlüğü 28) Diyanet İşleri Başkanlığı 29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 30) Hazine Müsteşarlığı 31) Dış Ticaret Müsteşarlığı 32) Gümrük Müsteşarlığı 33) Denizcilik Müsteşarlığı 34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 35) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 36) Devlet Personel Başkanlığı 37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı 38) Türkiye İstatistik Kurumu 39) Gelir İdaresi Başkanlığı 40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 41) Karayolları Genel Müdürlüğü 42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 45) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 46) Basın-Yayın ve Enformasyon Gen. Müd. 47) Sosyal Yardım. ve Day. Genel Müd. 48) Sosy. Hizm. ve Çoc. Esirg. Kur. Gen. Müd. 49) Aile ve Sosyal Araşt. Genel Müdürlüğü 50) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

8 8 Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri A) YÖK VE ÜNİVERSİTELER A) YÖK VE ÜNİVERSİTELER 1) Yükseköğretim Kurulu 1) Yükseköğretim Kurulu 2) Öğrenci Seç. ve Yerleş. Merkezi 2) Öğrenci Seç. ve Yerleş. Merkezi 3) İstanbul Üniversitesi 3) İstanbul Üniversitesi 4) İstanbul Teknik Üniversitesi 4) İstanbul Teknik Üniversitesi 5) Ankara Üniversitesi 5) Ankara Üniversitesi 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 7) Ege Üniversitesi 7) Ege Üniversitesi 8) Atatürk Üniversitesi 8) Atatürk Üniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 10) Hacettepe Üniversitesi 11) Boğaziçi Üniversitesi 12) Dicle Üniversitesi 13) Çukurova Üniversitesi 14) Anadolu Üniversitesi 15) Cumhuriyet Üniversitesi 16) İnönü Üniversitesi 17) Fırat Üniversitesi 18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19) Selçuk Üniversitesi 20) Uludağ Üniversitesi 21) Erciyes Üniversitesi 22) Akdeniz Üniversitesi 23) Dokuz Eylül Üniversitesi 24) Gazi Üniversitesi 25) Marmara Üniversitesi B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İd. Ens. 3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İd. Ens. 4) Türkiye Bilim. ve Tek. Araştırma Kurumu 4) Türkiye Bilim. ve Tek. Araştırma Kurumu 5) Türkiye Bilimler Akademisi 5) Türkiye Bilimler Akademisi 6) Türkiye Adalet Akademisi 6) Türkiye Adalet Akademisi 7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 11) Orman Genel Müdürlüğü 12) Vakıflar Genel Müdürlüğü 13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 14) Elektrik İşleri Etüd İd. Genel Müdürlüğü 15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 17) Türk Akreditasyon Kurumu 18) Türk Standartları Enstitüsü 19) Millî Prodüktivite Merkezi 20) Türk Patent Enstitüsü 21) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 22) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 23) Küçük ve Orta Ölç. San. G. ve Des. İd. Baş. 24) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 25) Türk İşbirliği ve Kalk. İdaresi Başkanlığı

9 9 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2) Telekomünikasyon Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 6) Kamu İhale Kurumu (KİK) 7) Rekabet Kurumu 8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düz.Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumları 1) Sosyal Güvenlik Kurumu 2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

10 10 Hesap Verebilirlik Mali açıdan hesap verebilirlik; hükümetin, kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların ; kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle hiyerarşik üstlerine, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşa (sayıştay), parlamentoya ve kamuoyuna hesap vermeleridir.

11 11 Mali Saydamlık Görev yetki ve sorumlulukların açıkça tanımlanması Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması ve Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesaplar ı ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık olması Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek suretiyle yetkili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri amaçlanmıştır

12 12 Kamu Maliyesi Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim esaslarına göre yürütülür.  Gelirlerin toplanması,  Harcamaların yapılması,  Açıkların finansmanı,  Kamunun varlık ve borçları ile  Diğer yükümlülüklerinin Yönetimini kapsar.

13 13 TÜMGELİRLERİ TÜMGİDERLERİ HAZİNE VEZNESİ Bu idareler özel vezne açamaz. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idarelerinin; Hazine Birliği

14 14 Kamu idareleri;  Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,  Performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek,  Bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, stratejik plan hazırlarlar. Stratejik Planlama DPT Müsteşarlığı

15 15 Kamu idareleri;  Yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı ile  stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak bütçelerini hazırlarlar. Performans Esaslı Bütçeleme Per. Esaslı Bütçeleme Maliye Bakanlığı

16 16 Bakan ve Üst Yönetici Sorumluluğu Bakan Üst Yönetici KURUM Siyasi Sorumlu İdari Sorumlu T.B.M.M. ve Başbakan Sorumlu

17 17 Üst Yönetici Üst Yönetici;  Bakanlıklarda Müsteşar (MSB’da Bakan)  İl Özel İdarelerinde Vali  Belediyelerde Belediye Başkanı  Diğer Kamu İdarelerinde En Üst Yönetici

18 18 MEB’de Üst Yönetici ve En Üst Yönetici Üst Yönetici En Üst Yönetici Müsteşar Genel Müdür İl MEM İlçe MEM

19 19 Harcama Birimi ve Harcama Yetkilisi ANALİTİK BÜTÇE KODLAMASI Bakan Müsteşar İlk.Gn.Müd. İl/İlçe MEM TBMM Bakan Müsteşar İlk.Gn.Müd.  Kurumsal sınıflandırmanın 3 ve 4. düzeyinde yer alan birimler, Bütçeyle ödenek tahsis edilen Harcama Birimlerini, Bu birimlerin en üst yöneticileri de Harcama Yetkililerini, ifade eder.

20 20 ÜST YÖNETİCİ HARCAMA BİRİMİ HARCAMA YETKİLİSİ Milli Eğitim Müsteşarı Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıTalim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu BaşkanlığıTeftiş Kurulu Başkanı Strateji Geliştirme BaşkanlığıStrateji Geliştirme Başkanı Hukuk MüşavirliğiHukuk Müşaviri İlköğretim Genel Müdürlüğüİlköğretim Genel Müdürü Ortaöğretim Genel MüdürlüğüOrtaöğretim Genel Müdürü Erkek Teknik Genel MüdürlüğüErkek Teknik Genel Müdürü Kız Teknik Öğretim Gen.Müd.Kız Teknik Öğretim Gen.Müdürü Ticaret ve Turizm Öğr.Gen.Müd.Ticaret ve Turizm Öğr.Gen.Müdürü Öğretmen Yetiş. ve Eğt.Gen.Müd.Öğretmen Yetiş. ve Eğt.Gen.Müdürü Din Öğretimi Genel MüdürlüğüDin Öğretimi Genel Müdürü Çıraklık ve Yayg.Eğit.Gen.Müd.Çıraklık ve Yayg.Eğit.Gen.Müdürü Yüksek Öğretim Genel MüdürlüğüYüksek Öğretim Genel Müdürü Dış İlişkiler Genel MüdürlüğüDış İlişkiler Genel Müdürü Yurtdışı Eğitim Öğret.Gen.Müd.Yurtdışı Eğitim Öğret.Gen.Müdürü Özel Eğt.Reh.ve Dan.Hiz.Gen.Müd.Özel Eğt.Reh.ve Dan.Hiz.Gen.Müdürü Eğitim Teknolojileri Genel Müd.Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Okul Öncesi Eğitimi Gen.Müd.Okul Öncesi Eğitimi Gen.Müdürü Okuliçi Bed. Eğt.Spor.ve İz.D.Başk.Okuliçi Bed. Eğt.Spor.ve İz.D.Başkanı Personel Genel MüdürlüğüPersonel Genel Müdürü Yayımlar Dairesi BaşkanlığıYayımlar Dairesi Başkanı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başk.Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı İdari ve Mali İşler Dairesi Başk.İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Öğretmene Hiz.ve Sosyal İşl.D.Başk.Öğretmene Hiz.ve Sosyal İşl.D.Başkanı İşletmeler Dairesi Başkanlığıİşletmeler Dairesi Başkanı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başk.Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanı Eğitim Araçları ve Don.Dairesi Başk.Eğitim Araçları ve Don.Dairesi Başkanı Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıSağlık İşleri Dairesi Başkanı Orta Öğr.Burs ve Yurt. Dairesi Başk.Orta Öğr.Burs ve Yurt. Dairesi Başkanı Eğitim Arş.ve Geliş. Dairesi Başk.Eğitim Arş.ve Geliş. Dairesi Başkanı Savunma SekreterliğiSavunma Sekreteri Özel Kalem MüdürlüğüÖzel Kalem Müdürü MEB Merkez Harcama Birimleri ve Yetkilileri

21 21 ÜST YÖNETİCİ HARCAMA BİRİMİHARCAMA YETKİLİSİ Milli Eğitim Müsteşarı Finansman tipi (7) Olan (dış kredili projeler) Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Finansman tipi (8) Olan (Şartlı Bağış ve Yardım) Makamdan alınan onayda belirtilenler. Ücretsiz ders kitabı Ödeneklerinin kullanımı Yayımlar Dairesi Başkanı (61) Yayımlar Taşra Teşkilatı Yayımlar Dairesi Başkanı (62) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı MEB Merkez Harcama Birimleri ve Harcama Yetkilileri

22 22 BİRİMLER Ödenek Gönderme Belgesiyle Ödenek Gönderilen HARCAMA BİRİMLERİ Harcama Yetkilisi YATIRIM PROJELERİ ÖDENEĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNEİL ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ MAAŞ, EKDERS, TEDAVİ ÖD.İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLKÖĞRETİM OKULLARIİL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YATILI İLKÖĞRETİM OKULLARIYİBO OKUL MÜDÜRLÜĞÜYİBO OKUL MÜDÜRÜ ORTA ÖĞR. VE DENGİ OKUL MÜDR. OKUL MÜDÜRÜ AKŞAM SANAT OKUL MÜDÜRLÜĞÜ AKŞAM SANAT OKUL MÜDÜRÜ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLERİ Döner Sermaye İşletmeleri 4734/8.Md.Eşik değere kadar DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE MÜDÜRÜ Döner Sermaye İşletmeleri 4734/8.Md.Eşik değeri aşanlar DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜİŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI MEB Merkez Dışı Harcama Birimleri ve Harcama Yetkilileri

23 23 Harcama Talimatı ve Giderin Gerçekleşmesi Harcama Yetkilisi HARCAMA TALİMATI Hizmet gerekçesi Giderin Konusu Giderin Tutarı Giderin Süresi Kullanılabilir Ödeneği Gerçekleştirme Usulü Gerçekleştirme Görevlileri Gerçekleştirme Görevlileri ÖdemeEmri Belgesi İmza Hak Sahibi Ödeme Yapılan iş ve işlemler mevzuat düzenlemelerine usül ve esaslara uygunluk taşımalıdır

24 24 Ödenek Üstü Harcama Talimatı Harcama Yetkilileri ; Bütçe ödeneklerine, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veremezler…

25 25 Harcama Yetkisinin Devri Harcama yetkisi devredilebilir… Şartları :  Yetki devri yazılı olmak zorundadır.  Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.  Merkez teşkilatında üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

26 26 Harcama Yetkisinin Devri Harcama Yetkilileri MERKEZ TEŞKİLATI; İL Millî Eğitim Müdürleri TAŞRA TEŞKİLATI; İL Millî Eğitim Müdür Yardımcılarına - Yardımcılarına, (Yoksa) - Hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere

27 27 Devredilemeyecek Harcama Yetkisi Her bir harcama işlemi itibarıyla;  Mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin (250.000) TL,  Yapım işlerinde birmilyon (1.000.000) TL’yi aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

28 28 Müsteşar ÜST YÖNETİCİ HARCAMA YETKİLİSİ Genel Müdür GERÇEK. GÖREVLİSİ HARCAMA YETKİLİSİ (Yetki Devri) Daire Başkanı Genel Müdür Genel Müd.Yrd. YETKİ DEVRİ YOK YETKİ DEVRİ VAR GERÇEK. GÖREVLİSİ Daire Başkanı Yetki Devri (Merkez)

29 29 Yetki Devri (Taşra) Müsteşar ÜST YÖNETİCİ HARCAMA YETKİLİSİ İl M.E.Müdürü GERÇEK. GÖREVLİSİ HARCAMA YETKİLİSİ (Yetki Devri) Şube Müdürü YETKİ DEVRİ YOK YETKİ DEVRİ VAR GERÇEK. GÖREVLİSİ İl M.E.Müdürü İl M.E.MüdürYrd. Şube Müd/Şef

30 30 Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu  Genel Sorumluluğu: Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumludurlar.  Bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten; maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisi, Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumludur.

31 31 Gerçekleştirme Görevlisi Kimdir?  işin yaptırılması  mal veya hizmetin alınması  teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması  belgelendirilmesi  ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması Bir gider yapılırken; ile görevli kişiler Gerçekleştirme görevlileridir verilen harcama talimatı üzerine Harcama Yetkilisi

32 32 Gerçekleştirme Görevlilerinin Belirlenmesi HARCAMA YETKİLİLERİ,  Yardımcıları veya  Hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından (bir veya daha fazla sayıda) gerçekleştirme görevlisi görevlendirebilir. Gerçekleştirme görevlileri; ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevini yürütürler…

33 33 Bir mali işlemde gerçekleştirmeyle görevli olanların sorumluluğunun belirlenebilmesi için, gerçekleştirme işlemini yapan memurun, yetkili ve görevli olması ve yapılan giderin de bu görevli tarafından düzenlenip imzalanan bir belgeye dayanıyor olması gerekmektedir. Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu

34 34 Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu  Ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi; düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan  Ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleştirme görevlileri, bu görevleriyle ilgili olarak harcama yetkilisiyle birlikte sorumludurlar.

35 35 5018’e Göre Sorumlular KURUM Harcama Yekilisi BAKAN Üst Yönetici Gerçekleştirme Yetkilisi Hesap vermede sorumluluk

36 36 Bakanın Sorumluluğu Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 Sayıştay yargılaması sırasında Bakanın sorumluluğu ile ilgili bir hususa rastlanması durumunda bu hususun ilgili mercilere bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

37 37 Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Üst yöneticilerin özel Kanunlardan doğan Sayıştay’a karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Sorumluluğu Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur.

38 38 Muhasebe Yetkililerinin Sorumluluğu Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;  Yetkililerin imzasını,  Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, tamam olmasını,  Maddi hata bulunup bulunmadığını,  Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle SORUMLUDUR.

39 39 Birleşemeyecek Görevler Harcama YetkilisiMuhasebe Yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Görev alamazlar. Ön Mali Kontrol görevini yürütenler Birimlerce yapılan Mali İşlem Sürecinde Mali hizmetler biriminde

40 40 TEŞEKKÜR EDERİM…


"1 5018 Sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU (Amaç, Kapsam, Sorumluluklar ve MEB Uygulaması)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları