Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALİ PARMAKSIZ REHBER ÖĞRETMEN YGS-LYS Üniversiteye Giriş Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALİ PARMAKSIZ REHBER ÖĞRETMEN YGS-LYS Üniversiteye Giriş Sistemi."— Sunum transkripti:

1 ALİ PARMAKSIZ REHBER ÖĞRETMEN YGS-LYS Üniversiteye Giriş Sistemi

2 Üniversiteye Giriş Sistemi Ülkemizde ortaö ğ retimi tamamlayan ö ğ rencinin, yüksekö ğ retime geçi ş ini veya giri ş ini düzenleyen sistemdir.tamamlayan Ülkemizde yüksekö ğ retim çe ş itli türlere ayrılmı ş tır. Her bir türde, üniversiteye gidebilmenin ş artları farklılık göstermektedir.

3 YGS Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı. 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal, (Tarih, Co ğ rafya vb.) 40 Fen sorusundan olu ş ur. Sınav Mart ayı içerisinde tek oturum olarak uygulanır, süresi 160 dakikadır. Ortaö ğ retim mezunu yada ortaö ğ retim kurumlarında o yıl mezun olabilecek ö ğ renciler ba ş vurabilir. Soruların kapsamı genelde 9. Sınıf dersleridir. Sorularda direk bilgi sormadan çok okudu ğ unu anlama, mukayese etme, ba ğ lantı kurma ve temel kavramlardan soru gelmektedir.

4 YGS'DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI

5 Önemli Not : 40 soruluk sosyal bilimler testine 5 soru daha ilave edilerek 45 soru sorulacaktır. 41,,42, 43, 44 ve 45. sorular felsefe sorusu olup; bu soruları yalnızca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi görmeyen adaylar yanıtlayacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi gören adaylar 36,37,38,39 ve 40. soruları (yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularını) yanıtlayacaktır.

6 YGS PUAN TÜRLERİ YGS sonucunda 6 farklı puan türü hesaplanır, bu puan türleri ş unlardır. YGS 1 ve YGS 2 Sayısal a ğ ırlıklı ( Fen- Matematik) puan türleridir. YGS 3 ve YGS 4 Sözel a ğ ırlıklı ( Türkçe – Sosyal ) puan türleridir. YGS 5 ve YGS 6 E ş it a ğ ırlıklı (Türkçe – Matematik) puan türleridir.

7 YGS PUAN TÜRLERİ

8

9 Not: YGS’ de 150 puan barajını geçmek için her testten 4 net yani yakla ş ık olarak 16 net yapmak gerekir. YGS’ de 180 puan barajını geçmek için her testten 8 net yani yakla ş ık 32 net yapmak gerekir.

10 LYS Lisans Yerle ş tirme Sınavı. LYS 1 ( Matematik 80 soru), LYS 2 (Fen Bilimleri 90 soru), LYS 3 (Edebiyat-Co ğ rafya 80 soru), LYS 4 (Sosyal Bilimler 90 soru), LYS 5 (Yabancı dil 80) soru, Haziran ayı içinde (iki hafta sonu cumartesi-Pazar olacak ş ekilde 4 günde) her bir LYS tek oturumda uygulanır. Sınav lise müfredatının hepsini kapsamaktadır. Sorular bilgi düzeyini ölçmek için sorulur. LYS‘ de soru ve cevaplama süresi da ğ ılımı a ş a ğ ıdaki gibidir.

11

12

13

14

15

16 YGS’ Den Sonra Katılmamız Gereken Kaç Tane LYS Sınavı Var? 5 tane LYS sınavı yapılacak. Her LYS sınavının içindeki testler, aynı oturumda farklı sürelerde ve farklı kitapçıklarla uygulanacak. ***LYS’ lere katılabilmek için YGS’ de herhangi bir puan türünde barajı geçmeniz yeterli.*** ***Barajı geçmi ş seniz tüm LYS’ lere katılma hakkına sahipsiniz.***

17 Tüm LYS Sınavlarına Katılmak Zorunda Mıyız? E ğ er sadece MF puan türünde bir lisans programına yerle ş mek istiyorsanız YGS+LYS-1(Mat-Geo)+LYS-2(Fen Bil.) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. Sadece TM puan türünde bir lisans programına yerle ş mek istiyorsanız YGS+LYS-1(Mat-Geo)+LYS-3(Ed-Co ğ ) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. Sadece TS puan türünde bir lisans programına yerle ş mek istiyorsanız YGS+LYS-3(Ed-Co ğ )+LYS-4 (Sos Bil) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. Sadece Dil puan türünde bir lisans programına yerle ş mek istiyorsanız YGS+LYS-5 (Dil) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. Tüm puan türlerinden tercih yapmak istiyorsanız YGS+LYS-1+LYS- 2+LYS-3+LYS-4+LYS-5 sınavlarına yani bütün sınavlara katılmanız gerekmektedir.

18 FAKÜLTE En az 4 yıllık e ğ itim veren; e ğ itim alanına veya uzmanlık dallarına ayrılan, klasik anlamda üniversite denen kurumlardır.

19 YÜKSEKOKUL 4 yıllık e ğ itim veren, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yeti ş tiren yüksekö ğ retim kurumu, akademi.

20 Giriş Koşulları İ ki yolla ö ğ renci alır bu bölümler. 1. YGS - LYS Sonucuyla: İ lgili bölümün puan türünden YGS – LYS’ de en az 180 puanı a ş an adaylar ba ş vurabilir. Ba ş vuran adaylar arasında puan üstünlü ğ üne göre seçim yapılarak ö ğ renci alınır. 2.Özel Yetenek Sınavı sonucuyla: Sanat ve sporla ilgili bölümlere YGS’ den 180’i geçen adaylar ba ş vurup, her alanın kendine özgü yetenek sınavına girerek bu bölümlere girmeye çalı ş ır.

21 MESLEK YÜKSEKOKULU 2 senelik e ğ itim veren (ön lisans e ğ itimi denir), orta ö ğ retimdeki mesleklerin devamı niteli ğ inde, genellikle tekniker unvanıyla mezun verir.

22 Giriş Koşulları Meslek Yüksekokulları iki yolla ö ğ renci alır. 1. Sınavsız Geçi ş : Mesleki veya teknik e ğ itim veren ortaö ğ retim kurumlarından mezun olan ö ğ rencilerin alanlarının devamı niteli ğ indeki bölümlere sınav puanına ( YGS) gerek duymadan, ORTA Ö Ğ RET İ M BA Ş ARI PUANI ile ba ş vurdukları geçi ş türüdür. ÖSYM tercih kılavuzunda tablo 3C’de bulunan bölümler. 2. YGS puanı ile: ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan tablo 3C’de sınavsız kontenjanı dolmayan bölümler ile tablo 3B’de yer alan bölümlere ilgili puan türünden an az 140 alan ö ğ renci tercihte bulunabilir. Tercihte bulunan adaylar arasında puan üstünlü ğ üne göre seçim yapılır. Not: YGS’ de her hangi bir puan türünden 140’ı geçen adaylar 2 yada 4 yıllık açık ö ğ retim bölümlerini seçebilir.

23 Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Yüksekö ğ retim Programının Türü İ lgili Puan TürüPuan Ko ş ulu Meslek yüksek okulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için (sınavsız geçi ş ten bo ş kalan kontenjanlar dahil) İ lgili YGS puan türünde En az 150 puan Açık ö ğ retim ön lisan ve lisans programlarını tercih edebilmek için İ lgili YGS puan türünde En az 150 puan Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan programlarda engelli ö ğ renciler için İ lgili YGS puan türünde En az 150 puan Yerle ş tirmede meslek lisesi çıkı ş lı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri lisans program M.T.O.K kontenjanlarını tercih edebilmek için İ lgili YGS/LYS puan türünde En az 180 puan Yerle ş tirmede meslek lisesi çıkı ş lı adaylara ek puan verilen programlar dı ş ındaki lisans programlarını tercih edebilmek için İ lgili LYS puan türünde En az 180 puan

24 SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR? Mesleki ve teknik ortaö ğ retim liselerinden mezun olan ö ğ rencilerin istedikleri takdirde, bitirdi ğ i programın devamı niteli ğ inde ya da bitirdi ğ i programın benzeri olan iki yıllık meslek yüksekokulu ve açık ö ğ retim bölümlerine her hangi bir sınava girmeden yerle ş tirilmesidir.

25 Örnek: Bilişim Teknolojileri Bölümü mezunu adayların sınavsız geçi ş te seçebilecekleri bölümler: Basın ve Yayın Teknolojileri Bilgi Güvenli ğ i Teknolojisi Bilgi Yönetimi Bilgisayar Operatörlü ğ ü Bilgisayar Programcılı ğ ı Bilgisayar Teknolojisi Co ğ rafi Bilgi Sistemleri İ nternet ve A ğ Teknolojileri Mobil Teknolojileri Pazarlama Görsel İ leti ş im NOT: Bu örnekte de görüldü ğ ü gibi aday bilgisayarla ilgili 2 yıllık bölümlerin yanında benzer bölümleri de seçebilmektedir.

26 Örnek: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu adayların sınavsız geçi ş te seçebilecekleri bölümler: Çocuk Geli ş imi Sosyal Hizmetler

27 Örnek: Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü mezunu adayların sınavsız geçi ş te seçebilecekleri bölümler: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektrik Enerjisi Üretim, İ letim ve Da ğ ıtımı Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektromekanik Ta ş ıyıcılar Elektronik Haberle ş me Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Enerji Tesisleri İş letmecili ğ i İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Grafik Tasarımı Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Mekatronik Mobil Teknolojileri Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenli ğ i Otomotiv Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Sivil Savunma ve İ tfaiyecilik Uçak Teknolojisi

28 ÖRNEK: Metal Teknolojisi Bölümü mezunu adayların sınavsız geçi ş te seçebilecekleri bölümler: Kaynak Teknolojisi Tahribatsız Muayene Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Elektrik Enerjisi Üretim, İ letim ve Da ğ ıtımı Endüstriyel Kalıpçılık Gemi Makineleri İş letme Grafik Tasarımı İş Makineleri Operatörlü ğ ü Makine Mekatronik Metalurji Oto Boya ve Karoseri Otomotiv Teknolojisi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Sondaj Teknolojisi Tarım Makineleri Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

29 ÖRNEK: Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü mezunu adayların sınavsız geçi ş te seçebilecekleri bölümler: Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser Koruma Görsel İ leti ş im İ ç Mekan Tasarımı Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon Ormancılık ve Orman Ürünleri

30 ÖRNEK: Muhasebe ve Finansman Alanı Bölümü mezunu adayların sınavsız geçi ş te seçebilecekleri bölümler: Bankacılık veSigortacılık Deniz ve Liman İş letmecili ğ i Dı ş Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Enerji Tesisleri İş letmecili ğ i Hava Lojisti ğ i Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi İ nsan Kaynakları Yönetimi İş letme Yönetimi Kooperatifçilik Lojistik Marina İş letme Marina ve Yat İş letmecili ğ i Marka İ leti ş imi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Perakende Satı ş ve Ma ğ aza Yönetimi Posta Hizmetleri Sa ğ lık Kurumları İş letmecili ğ i Sivil Hava Ula ş tırma İş letmecili ğ i Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sosyal Güvenlik Tarımsal İş letmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Maliye

31 SINAVSIZ GEÇİŞE KİMLER BAŞVURABİLİR? Türkiye ve KKTC'deki mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarını bitirmi ş olanlar. Yurt dı ş ında mesleki e ğ itim almı ş olan ki ş ilerden MEB'den denklik belgesi almı ş olanlar.

32 METEB NEDİR? Mesleki ve Teknik E ğ itim Bölgesinin kısaltmasıdır. Bu uygulamada her il bir METEB kabul edilir. Son yıllarda ülkemizde her ile üniversite açıldı ğ ı için METEB uygulaması bu noktada devreye girer. Bu uygulamada her ilin meslek lisesi ö ğ rencilerinin sınavsız geçi ş te kendi illeri için öncelik hakları vardır. Örnek vermek gerekirse Adıyaman'daki meslek yüksekokullarına giri ş önceli ğ i yine bu ildeki meslek liselerinden mezun olmu ş adaylarındır.

33 SINAVSIZ GEÇİŞTE ÖNCELİK NEDİR? 1. İ lk öncelik, yeni mezunlarındır.(mezuniyet yılı büyük olanlar) 2. Mezuniyet yılı aynı olan adaylar arasında a ş a ğ ıdaki okul türü öncelik sırası uygulanır Okul kodu 4 olanlar: Anadolu Teknik lisesi mezunu olanlar. Okul kodu 3 olanlar: Teknik ya da Anadolu meslek lisesi mezunu olanlar. Okul kodu 2 olanlar: Meslek lisesi mezunu olanlar (yani sınavsız girilen meslek liseleri) Okul kodu 1 olanlar: Çok eski yıllardaki enstitü adı altında mezun olunan meslek liseleri.

34 SINAVSIZ GEÇİŞTE ÖNCELİK NEDİR? 3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylar arasında öncelik METEB içidir. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB İ Ç İ ( İ ) ve / veya METEB DI Ş I (D) aynı olan adaylar arasında seçim yapılırken OBP’ si yüksek olan aday önceliklidir. 4. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan do ğ um tarihi büyük (ya ş ı küçük) olana öncelik verilir. Not:Yerle ş tirme önceli ğ i dolu olan bölümlerde yer alan En Küçük Puan ile kastedilen puan OBP‘ dir.

35 SINAVSIZ GEÇİŞTE ÖNCELİK NEDİR? Meslek yüksekokulu kontenjanı e ğ er sınavsız geçi ş ile dolmazsa; o zaman ba ş ka mesleki bölümlerden mezun ya da fark gözetmeksizin lise mezunu olan adaylar ilgili YGS puan türü üstünlü ğ üne göre bu bölümleri tercih edebilirler. Not:Bu örnekte En Küçük Puan ile kastedilen puan ilgili YGS Puanıdır.

36 SINAVSIZ GEÇİŞLE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTİRMENİN FAYDALARI NELERDİR? Meslek lisesi bitiren ki ş iler Teknisyen unvanı alır. Meslek yüksekokulu bitiren ki ş iler Tekniker unvanı alır. Teknisyenler genellikle Teknikerlere ba ğ lı olarak çalı ş ırlar. Teknikerler ise genellikle mühendislere ba ğ lı olarak çalı ş ırlar. Teknikerler, teknisyenlerden özel sektörde ve devlette daha fazla ücret alırlar. Meslek lisesini bitiren aday bitirdi ğ i bölüme yakın ba ş ka bir alanda sınavsız geçi ş hakkını kullanıp daha donanımlı hale gelebilir.

37 MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİNİN SINAVSIZ GEÇİŞTEN BAŞKA NE GİBİ HAKLARI VARDIR? Meslek Lisesi Ö ğ rencisi MTOK uygulaması ile mühendislikleri kazanabilir. Ek Puan hakkını kullanarak 4 yıllık e ğ itim veren Yüksekokullara ba ş vurabilir. (30.03.2012 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar için Ek Puan hesaplanmayacaktır. TABLO -3A ve -3B1) YGS-LYS puanlarıyla her türlü iki yıllık ve dört yıllık bölümlere ba ş vurabilir. Özel yetenek sınavlarına ba ş vurabilir. Sınavsız Geçi ş le 2 yıllık bölüm bitiren adaylar istedikleri takdirde DGS’ ye girerek, 4 yıllık bölüm mezunu olabilirler. Not: Sınavsız geçi ş hakkını kullanan veya açık ö ğ retim (kontenjan sınırlaması olmayan) bölümlerine gitmeye hak kazanan adayın bir sonraki yıl YGS-LYS puanlarında kırılma olmaz. ( bu durumdaki adayların OBP‘ leri hesaplanırken 0,12 kullanılır)

38 M.T.O.K. NEDİR ? Mesleki ve Teknik Ortaö ğ retim Kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniversite kılavuzunda bir bölümün yanında e ğ er M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan ö ğ rencilerin yerle ş ebilece ğ i anlamına gelir. M.T.O.K. uygulamasıyla getirilen yenilik bu okullara sadece ilgili mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarından mezun ö ğ rencilerin yerle ş ebilmesidir. Bu sayede teknoloji fakülteleri kurularak ba ş ta mühendislik bölümleri olmak üzere meslek ve teknik lise mezunu ö ğ rencilere daha bir çok bölümün önü açılmı ş tır.

39 M.T.O.K. NEDİR ? M.T.O.K. bölümlerine o alana giri ş hakkı olan mesleki teknik e ğ itim ö ğ rencileri dı ş ında ba ş ka mesleki teknik e ğ itim ö ğ rencileri ve normal lise e ğ itimi almı ş ö ğ renciler (Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler lisesi vb. ) seçim yapamazlar, tercih yapıp M.T.O.K. bölümlerini kazansalar bile bu bölümlerde okuyamazlar. Bu M.T.O.K. bölümlerini tercih edecek mesleki ve teknik e ğ itim almı ş ö ğ rencilerin OBP (ortaö ğ retim ba ş arı puanları) 0,12 ile çarpılır ve bunun dı ş ında ek puan ya da ayrıcalık tanınmaz.

40 M.T.O.K. NEDİR ? M.T.O.K. uygulamasından önce LYS puan türüyle ö ğ renci alan özellikle mühendislik gibi bölümlerde meslek ve teknik lise ö ğ rencilerinin girmesi bir hayli zordu. Meslek lisesi ve teknik liselerde okuyan ö ğ rencilerin 9. sınıftan sonra daha çok meslek dersi alması bunun yanında LYS sınavının içeri ğ ini olu ş turan ders ve konuların büyük ço ğ unlu ğ unu görmemesi, bu ö ğ rencileri yarı ş ta geride bırakıyordu.

41 M.T.O.K. NEDİR ? Bu fakültelere yerle ş en ö ğ renciler eksik oldukları matematik ve fen dersleri için bir yıl intibak e ğ itimi alacaklardır. Bu fakültelerde e ğ itim daha çok uygulamaya dayalı olacaktır. 8 dönemlik e ğ itimlerinin son döneminde bu ö ğ renciler i ş yeri e ğ itimi alacaklardır.

42 TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ A ğ aç İş leri Endüstri Mühendisli ğ i (M.T.O.K.) E ğ itim Süresi:4 Puan Türü: MF-4 (Bu bölümü seçebilecek Ortaö ğ retim alan ve kodları ) 1039-A ğ aç İş leri 4134-Ah ş ap Teknolojisi 3681-Ah ş ap Yat İ n ş a 3434-Dö ş emecilik 2081-Mobilya ve Dekorasyon

43 TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ Bilgisayar Mühendisli ğ i (M.T.O.K.)E ğ itim Süresi:4 Puan Türü:MF-4 Elektrik-Elektr. Müh. (M.T.O.K.)E ğ itim Süresi:4 Puan Türü:MF-4 (Bu bölümleri seçebilecek Ortaö ğ retim alan ve kodları ) 1197-Bilgi İş lem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donanım 1217-Bilgisayar İş letimi 1217-Bilgisayar i ş letimi Teknisyenli ğ i 3853-Bilgisayar Programcılı ğ ı 3021-Bilgisayar Yazılım 4176-Bili ş im Teknolojileri 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlü ğ ü 1526-Elektromekanik Ta ş ıyıcılar 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik…

44 TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ Yazılım Müh.(M.T.O.K.) E ğ itim Süresi: 4 Puan Türü: MF-4 (Bu bölümü seçebilecek Ortaö ğ retim alan ve kodları ) 1197-Bilgi İş lem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donanım 1217-Bilgisayar İş letimi / Bilgisayar i ş letimi Teknisyenli ğ i 3853-Bilgisayar Programcılı ğ ı 3021-Bilgisayar Yazılım 4176-Bili ş im Teknolojileri

45 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) E ğ itim Süresi:4 Puan Türü: YGS-5 (Bu bölümü seçebilecek Ortaö ğ retim alan ve kodları ) 3805-Foto ğ rafçılık 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 4271-Grafik ve Foto ğ raf / Foto ğ raf ve Grafik 3978-Grafik Tasarım 2749-Resim (Anadolu Kız M.L, Kız M.L) 4443-Sanat ve Tasarım 3565-Tasarım Teknolojisi 3565-Tasarım ve Teknolojisi 2749-Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek L/Kız Meslek L)

46 TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sant. (M.T.O.K.)E ğ t. Süresi: 4 Puan Türü: YGS-4 (Bu bölümü seçebilecek Ortaö ğ retim alan ve kodları ) 3544-A ğ ırlama ve Gıda Teknolojisi 1072-A ş çılık 1128-Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi- İş leme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Teknolojisi -Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi -Gıda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1176-Besin Teknolojisi-Pastacılık 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1574-Ev Ekonomisi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme 1155-Gıda Analizi

47 BAŞARILAR DİLERİM Ali PARMAKSIZ Rehber Ö ğ retmen


"ALİ PARMAKSIZ REHBER ÖĞRETMEN YGS-LYS Üniversiteye Giriş Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları