Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TÜRKİYE Dağıtım 1. BÖLÜM YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TANIMI, GENEL ŞARTLARI VE GEREKEN EVRAKLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TÜRKİYE Dağıtım 1. BÖLÜM YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TANIMI, GENEL ŞARTLARI VE GEREKEN EVRAKLAR."— Sunum transkripti:

1

2 YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

3 TÜRKİYE Dağıtım 1. BÖLÜM YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TANIMI, GENEL ŞARTLARI VE GEREKEN EVRAKLAR

4 Serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan En az 3 yıldır faaliyette bulunan Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren Kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan Mali yeterliliği olan Emniyet ve güvenlik standartlarına sahip Kendi oto kontrolünü yapabilen Güvenilir Firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslararası bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir?

5 YYS Kapsamında Talebe / Şarta Bağlı Olan Olmayan Kolaylıklar Talebe ve Ek Şartlara Bağlı Olmayan Kolaylıklar Talebe ve Ek Şartlara Bağlı Kolaylıklar Eksik Beyan Usulü (BU) Götürü Teminat Uygulaması (BU) Kısmi Teminat Uygulaması (BU)İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni (BU) Yeşil Hat (Taşıt Üstü İşlem Dahil) (BKK) İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni (BU) Daha az ve öncelikle olarak belge kontrolü ve muayeneye tabi tutulma (BKK) A.TR Düzenleme Yetkisi (BU) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme (EGKK) Fatura Beyanı / EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleme Yetkisi (BU) Özet beyana ilişkin emniyet ve güvenlik kontrollerinin azaltılması ve öncelikli yapılması (EGKK) İzinli Gönderici Yetkisi (BU) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı (EGKK)İzinli Alıcı Yetkisi (BU)

6  Yönetim Kurulu Üyeleri, sermayesinin %10’ dan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişilerin ilgili kanunlara muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı olmaması, ciddi veya mükerrer gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle risk kriterinin yüksek olmaması. Ceza Sorgusu  Gümrük, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi, ceza ve prim borcu olmaması, (Teminata bağlanan,yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen, mahsup talebi kabul edilen borçlar dikkate alınmaz.)  Geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az 100 Adet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. YYS Alımı İçin Genel Şartlar Nelerdir? 1- Güvenilirlik Koşulu

7 2- Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir. 3- Mali Yeterlilik Koşulu Firmanın taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir. Bunun için firmadan başvuru yılından önceki 3 yılı kapsayan ve sonuç bölümü olumlu görüşle bağlanmış Yeminli Mali Müşavir raporu talep edilir. 4- Emniyet ve Güvenlik Koşulu  Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması,  Eşyaya ve taşıma araçlarına izinsiz müdahaleleri önleyecek tedbirleri almış olması,  Kendi otokontrolünü sağlıyor olması,  Birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların nasıl iş yaptıklarını kontrol ediyor olması,  Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması.

8 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başvurusunda Gerekli Evraklar (Bu evraklar için link koy) 1- Ek-1A Başvuru Formu 1- Ek-1A Başvuru Formu 2- Ek-2 Soru Formu2- Ek-2 Soru Formu TabloTablo 3- Adli Sicil Belgeleri ile yabancılar için Beyan Formları (2 ay) 4- SGK Borcu Yok Yazısı (1 ay) 5- Vergi Borcu Yok Yazısı (2 ay) 6- YMM Raporu (Son 3 yılı kapsayan ve olumlu sonuca bağlanmış) 7- ISO 9001 ve ISO 27001 Belgeleri Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kapsamı Ek Yetkilere İlişkin Formlar 1- EK- 1B Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu 2- EK- 1C Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu 3- EK- 1D İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu3- EK- 1D İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış Yetki Belgesi 4- 1E İzinli Alıcı Yetkisi Başvuru Formu 4- 1E İzinli Alıcı Yetkisi Başvuru Formu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Alınmış Yetki Belgesi 5- 1F İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Başvuru Formu 5- 1F İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Başvuru Formu ve Kapasite Raporu

9 TÜRKİYE Dağıtım 2. BÖLÜM YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ UYGULAMALARI

10 1- Eksik Beyan Uygulaması Aşağıda belirtilen evrakların beyannamenin tescilinden itibaren 1 ay içerisinde asıllarını sunmak kaydıyla fax veya fotokopisi ile işleme girilmesini sağlayan bir düzenlemedir.  Fatura  A.TR Dolaşım Belgesi  Menşe İspat Belgeleri  Navlun Makbuzu ve Sigorta Poliçesi  İşlenmiş Tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibraz edilen işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu  Vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgeler 2- Kısmi Teminat Uygulaması Vergiler karşılığı alınması gereken teminatın kısmi olarak tahsilini sağlayan bir sistemdir. Gümrük Antrepo, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejiminde %10 olarak uygulanır. Dahilde İşleme Rejiminde %1 olarak uygulanır.

11 3- Götürü Teminat Uygulaması Eşyanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

12 İhracatta Yerinde Gümrükleme İş Akışı İhracat Beyanname Tescili Eşyanın güvenli alana alımı Eşyanın çıkışa hazır olduğunun gümrüğe bildirimi Gümrük tarafından risk analizi yapılır. (Max. 2 saat) Riskli durum varsa muayene yapılır. Riskli durum yoksa aracın çıkışına izin verilir. Muayene sonrası aracın çıkışına izin verilir.

13 4- İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Tanımı Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunan tesislerde gerçekleştirmek üzere verilen izindir. (Şema Eklenebilir) Şartları --Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak, --İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamında Eşya Kim Tarafından Taşınır? TaşıyıcıRejimTesisMühürleme İzinli Gönderici 1000/3151/3141/1040 + Bunların kap,ambalaj,paleti + Boş kap,ambalaj,paletler YYS kapsamında İhr.Y.G.İ Sahibi + İzinli Gönderici İzinli Gönderici İzinli Gönderici Olmayan Taşıyıcı + İhr.Y.G.İ Sahibi Öz mal/Kiralık Araç 1000/1040 + Bunların kap,ambalaj,paleti + Boş kap,ambalaj,paletler YYS kapsamında İhr.Y.G.İ Sahibi

14 İhracı Yapılamayacak Eşya  Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın ihracatı ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz.  Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir. 5- ATR Düzenleme ve Vize Etme Yetkisi  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişilere 1 yıl içerisinde en az 50 adet A.TR düzenleyip vize işlemlerini tamamlamaları halinde verilen bir yetkidir.  Bu kapsamda kişiler ticaret odalarınca tasdik ve gümrük idarelerince vize edilmeden ATR hazırlama yetkisine sahip olurlar.

15 6- Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı Düzenlenme Yetkisi YYS sahibi kişilere 1 yıl içerisinde aynı eşyanın (Aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan) en az 50 adet EUR-1 veya EUR-MED dolaşım belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke / ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenleyebilme olanağı sağlayan bir yetkidir. 7- İzinli Gönderici Yetkisi Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere verilen izindir/yetkidir.

16 İzinli Göndericinin İş Akışı İhracatçı eşyayı ve beyanname bilgilerini izinli göndericiye verir. Eşya, izinli gönderici tesislerinde güvenli alana alınır. Eşyanın çıkışa hazır olduğu gümrüğe bildirilir. Gümrük tarafından risk analizi yapılır. (Max. 2 saat) Riskli durum varsa muayene yapılır Riskli durum yoksa aracın çıkışına izin verilir. Muayene sonrası aracın çıkışına izin verilir.

17 İzinli Gönderici Yetkisi Şartları  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.  Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak.  Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak; 1)En az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak, 2)En az 500 özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak, 3)Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.  Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.  Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

18 İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında Kullanılabilecek Araçlar ve Diğer Taşıyıcılar a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla, b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla, c) İzinli göndericinin transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla; 1) Taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması, 2) Yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması, 3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcı firma yöneticilerinin adli sicilinin temiz olması, transit beyanı ve özet beyandan kaynaklı cezaların risk oluşturmaması ve Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.

19 İzinli Gönderici Kimin Eşyasını Taşıyabilir?

20 İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında Transit Taşımacılığı Yapılamayacak Eşya;  Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılamaz.  Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın yetki kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

21 İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Beyannamenin Tescili ve Sevk Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler;  İhracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde elektronik ortamda tescil edilir.  Eşyanın hangi tesisten çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.  İhracatçı, yetki kapsamında taşınacak eşyayı, birinci fıkrada belirtilen beyannamenin tescil numarasını da bildirerek izinli göndericiye teslim eder.  İzinli gönderici eşyayı güvenli alana veya güvenli park alanına alır  İzinli gönderici, eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alındığını ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirir ve eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belge ya da örneklerini hazır bulundurur.  Kontrol türü bildirim süresi kadar (Maksimum 2 saat) eşya bekler.

22  Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince yetki sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşya araca yüklenir. Eşyanın muayenesi ya da belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, muayene izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır. İlgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.  İzinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir.  Araç izinli gönderici tarafından mühürlenerek eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Taşıma aracına takılan mührün numarası, transit beyanında belirtilir.  Transit beyanında, taşınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.

23 İzinli Alıcı İş Akışı Özet beyan ya da transit beyanı kapsamında emniyet ve güvenlik kontrolleri tamamlanır. Eşya izinli alıcının tesisine getirilir ve izinli alıcı tarafından kontrol edilir Aracın tesise vardığı gümrüğe bildirilir. Gümrük tarafından risk analizi yapılır. Riskli durum varsa muayene yapılır. Riskli durum yoksa mühür kırma izni verilir. Eşya güvenli depolama alanına boşaltılır. İthalat beyannamesi tescil edilir ve eşyanın ithalata hazır olduğu bildirilir Muayene tabi tutulacaksa eşya güvenli depolama alanında bekletilir. Muayeneye tabi tutulmayacaksa eşya güvenli depolama alanından çıkarılır.

24 8- İzinli Alıcı Yetkisi Tanımı YYS sahibi kişilere, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesislerinde gerçekleştirmek üzere verilen izindir.

25 İzinli Alıcı Yetkisi Şartları a)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi olmak, b)Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak: --En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak, --En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak, --Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. c)Gümrük idaresine 1 milyon Euro teminat vermiş olmak, d)Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak, e)Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

26 İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Kullanılabilecek Araçlar ve Diğer Taşıyıcılar; a)Kendi mülkiyetinde olan araçlarla, b)Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla, c)İzinli alıcının transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla; 1) Taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması, 2) Yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması, 3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcı firma yöneticilerinin adli sicilinin temiz olması, transit beyanı ve özet beyandan kaynaklı cezaların risk oluşturmaması ve Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.

27 İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Transit Taşımacılığı Yapılamayacak Eşya a)Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya, b)Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, c)Gümrük Yönetmeliğinin 196. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya, ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya, d)Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya, e)Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya. İzinli Alıcı Kimin Eşyasını Taşıyabilir?

28 İthalatta Yerinde Gümrükleme İş Akışı Özel beyan ya da transit beyanı kapsamında emniyet ve güvenlik kontrolleri tamamlanır. Eşya ithalatta yerinde gümrükleme izni veya izinli alıcı yetkisi sahibi firmanın tesislerine taşınır. Kontrol edilen ve mührü kırılan araç geçici depolama alanına alınır. İthalat beyannamesi tescil edilir ve eşyanın ithalata hazır olduğu bildirilir. Eşya yeşil hatta işlem görecekse Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır. Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir. Eşya yeşil hatta işlem görecekse Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır. Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir. Eşya kırmızı hatta işlem görecekse Gümrük idaresi eşyayı muayene eder. Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır. Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir. Eşya kırmızı hatta işlem görecekse Gümrük idaresi eşyayı muayene eder. Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır. Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir.

29 9- İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin firmanın kendi veya eşyayı taşıyan izinli alıcının uygun bulunan tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılmasını sağlayan sistemdir. Şartları a)Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olmak, b)Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak: 1- Asgari 20 milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak, 2- Asgari 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak, 3- Asgari 20 milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak. c) Gümrük idaresine 500.000.-Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olmak, ç) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

30 İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamı Eşya, Hangi Nakliyecilerle Taşınır? ambalaj, paletlerİzinli Alıcı

31 İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamında İthalatı Yapılamayacak Eşya a)Kanun, genel düzenleyici işlem ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya, b)Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, c)Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya, ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya, a)Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya, b)Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

32 10-Yeşil Hat Uygulaması Beyannamenin belge kontrolüne, beyanname kapsamı eşyanın fiziki kontrole veya beyanname ve muhteviyatı eşyanın sonradan kontrole tabi tutulmadığı hattır. G.Y. 196/1-a ve 196/1-ç maddelerinde belirtilen eşya hariç yapılacak risk analizi sonuçlarına göre tüm beyannameler yeşil hatta işlem görebilir. Yeşil hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yetkilendirilmiş yükümlülerin GÜMKART’ ı veya banka hesabından elektronik ortamda ödenmesi zorunludur. Taşıt üstü işlem ve eksik belgeyle beyanda da Yeşil Hattan faydalanılabilmektedir. Yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamı eşyanın gümrük vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır, eşya gümrük idaresince teslim edilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yeşil hatta işlem gören beyannamelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilmez. Bu belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

33 11- Daha Az ve Öncelikli olarak Kontrol ve Muayeneye Tabi Tutulma YYS sahiplerince beyan edilen eşyalar daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulur. Risk analizi sonucunda muayene veya belge kontrolüne yönlendirildiğinde ise söz konusu muayene ve kontroller öncelikli yapılır. 12- Azaltılmış Zorunlu Bilgilerden Oluşan Özet Beyan Verebilme YYS sahibi taşıyıcıların taşıtın kimliği, yükleme/boşaltma yeri, brüt ağırlık, nakliye ücreti, ödeme şekli ve eşyanın bulunduğu yer gibi hususlara ilişkin kutuları özet beyan üzerinde doldurmamasına ilişkin bir kolaylıktır. Bu kolaylıktan faydalanılabilmesi için eşya sahibinin de YYS sahibi olması gerekir. 13- Özet Beyana Dayalı Emniyet ve Güvenlik Kontrollerinin Azaltılması ve Öncelikli Yapılması Sertifika sahiplerine ait ihracat veya ithalat eşyası ile eşyanın taşınmasında kullanılan sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlar, Türkiye Gümrük Bölgesine eşya girişi ve çıkışı sırasında yapılan özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine sertifika sahibi olmayan kişilere ait eşya ve araçlara göre daha az tabi tutulurlar. Sertifika sahibi tarafından verilen giriş veya çıkış özet beyanı ya da gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda emniyet ve güvenliğe dayalı ayrıntılı gümrük kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi bu kontrolleri diğer yükümlülere göre öncelikli olarak yapar. 14- Sınır Kapılarından Öncelikli Geçiş Hakkı Tanınması YYS sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.

34 TÜRKİYE Dağıtım 3. BÖLÜM YYS SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YYS KAPSAMI YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ALINMASI VE İPTALİ

35 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri 1- Sertifika koşulları ve/veya sertifika kapsamı yetkiler için aranan ek koşullarda bir değişiklik ortaya çıkması halinde, değişikliği sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirmek. 2- Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, sertifika numarasının, onaylanmış ihracatçı (A.TR/EUR/İhr.YG) yetki numarasının, izinli gönderici/alıcı yetki numarasının, ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının, özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi halinde, durumu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirmek. 3- Sertifika koşulları ve/veya sertifika kapsamı yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin denetimine yönelik gümrük idaresi tarafından yapılacak kontrollerde gerekli kolaylığı sağlamak.

36 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri 4- Ek-2 soru formunun sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde YGM denetiminde hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi, 5-YYS koşullarının değişmesi, ilave koşulların gelmesi ve koşul değerlendirme kriterlerinde düzenleme yapılması halinde 6 aylık süre içinde yeni duruma uyum sağlanması, 6-RYKGM tarafından risk oluşturma ihtimali olduğu tespit edilen durumların tanınan 6 ay içerisinde giderilmesi.

37 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Askıya Alınması 1-Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi halinde bölge müdürlüğünce verilen 30 gün içinde eksikliklerin düzeltilmemesi halinde YYS askıya alınır. (30 gün süreyle) 2-Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince bildirimde bulunulmadan gümrük idaresince tespiti ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde YYS direk askıya alınır. (30 gün süreyle) 3-Kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya cezanın ödenmemesi halinde borç ödeninceye kadar YYS askıya alınır. 4-RYKGM tarafından risk oluşturması muhtemel durumların 6 ay içerisinde düzeltilmemesi halinde gerekli önlemler alınıncaya kadar YYS askıya alınır. 5-Her yıl YGM denetiminde güncellenmesi gereken Ek-2 Soru Formu ile gümrük işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını gösteren YGM tarafından tanzimli yıllık faaliyet raporunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi halinde, YYS söz konusu belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

38 6- Ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde yapılan değişikliğin 5 iş günü içerisinde bölge müdürlüğüne bildirilmemesi halinde değişiklikler bildirilinceye kadar YYS askıya alınır. 7- YYS sahibinin, bilgisi dışında, kanun ve uluslararası anlaşmalarla ithali, ihracı veya transiti yasaklanmış eşyanın taşınması veya karayolu taşıtı ya da konteynerlerin insan ticareti veya göçmen kaçakçılığına konu edilmesi nedeniyle, araç sürücüsü ya da taşıma yaptırdığı yetkilendirilmiş yükümlü olmayan firma yetkilisi hakkında başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda YYS üç ay askıya alınır. 8- Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin katılması durumunda, devir tescil işlemine müteakip 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim ve bildirime müteakip 60 iş günü içinde yeni sertifika başvurusunda bulunulmaması halinde, sertifika yeniden başvuru yapılması gereken sürenin bitimini müteakip yeniden sertifika almaya hak kazanılıncaya kadar askıya alınır.

39 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geri Alınması 1- YYS askıya alma süresi dolmasına rağmen kaybedilen koşullar sağlanamamışsa koşullar tekrar sağlanana kadar YYS geri alınır. 2- Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında yönetmeliğin 5/1-a 5/1-b maddesinde sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar YYS geri alınır. 3- Sertifika sahibine karşılaması gereken ek koşul bildirilmesi ve bu ek koşulların 6 aylık süre içerisinde karşılanamaması halinde, bu koşullar karşılanana kadar YYS geri alınır. 4- YYS sahibince talep edilmesi halinde YYS geri alınır.

40 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının İptali 1- Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması. 2- Yönetim Kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması. 3- YYS kapsamı hak / yetki / mührün başkası adına kullanılması. İptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılan sertifika başvuruları reddedilir.

41 Teşekkür Ederiz…


"YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TÜRKİYE Dağıtım 1. BÖLÜM YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TANIMI, GENEL ŞARTLARI VE GEREKEN EVRAKLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları