Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞ-KUR 4/B SİGORTALILIĞI. 4/B KAPSAMINDA OLANLAR -Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞ-KUR 4/B SİGORTALILIĞI. 4/B KAPSAMINDA OLANLAR -Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi."— Sunum transkripti:

1 BAĞ-KUR 4/B SİGORTALILIĞI

2 4/B KAPSAMINDA OLANLAR -Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, -Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, -Kollektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, donatma iştiraki ortakları, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, -Limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, -Köy ve mahalle muhtarları, jokey ve antrenörler -Tarımsal faaliyette bulunanlar

3 4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ-I - Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, - kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortakları vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılırlar. ve bunların SGK’ ya bildirilmesi hükümlülüğü vergi dairelerine aittir. Vergi daireleri vergi mükellefiyetleri başlatılan sigortalıların bildirimlerini mükellefiyet işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde SGK’ ya yapmak zorundadır. Vergi mükellefiyeti işlemlerinin iki aydan önce tekemmül ettirilmesi halinde ise mükellefiyetin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere tekemmül tarihinden itibaren 15 gün içerisinde SGK’ ya bildirimi yapılır.

4 4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ-II Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların sigortalılıkları esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihte başlar. Bu kapsamdakilerin bildirim yükümlülüğü esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine verilmiştir. Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri belirtilen kapsamdaki kişileri kayıt oldukları tarihten itibaren en geç 15 gün içinde SGK’ ya bildirmek zorundadır

5 4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ-III - Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren başlatılır. Bunlar, muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarını aldıkları tarihten itibaren il veya ilçe mülki amirliklerince 15 gün içinde SGK’ ya bildirilir. -Jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar. Bu kapsamdakiler için bildirim yükümlüsü Türkiye Jokey Kulübü dür. Türkiye Jokey Kulübü lisans belgesini verdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde SGK’ ya bildirim yapmak zorundadır.

6 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ-IV - Limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlar. - Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı, şirketin kuruluşunda şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlar. limited şirket ortaklarının ve komandit şirketlerinin komandite ortaklarının SGK’ ya bildirilmesi yükümlülüğü ticaret sicil memurluklarına aittir. Ticaret sicil memurlukları tescil tarihinden itibaren 15 gün içinde işe giriş bildirgelerini SGK’ ya bildirmek zorundadır.

7 4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ-V Yönetim kuruluna seçilen anonim şirket ortaklarının sigortalılıkları yönetim kuruluna seçildikleri tarihte başlar bu tarih şirket yetkililerince 15 gün içinde SGK ya bildirilir. Limited şirketlerde ortakların hisse devrinde hisseyi devir alanın bildirimi ortaklar kurulunca pay defterine kaydedildiği tarihten itibaren 15 gün içinde şirket yetkililerince SGK ya bildirilir

8 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ-VI Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığı bağlı oldukları ziraat odalarınca veya kendilerince 1 yıl içinde bildirilmesi halinde odaya kaydedildikleri tarihten, Bu süre içinde bildirilmemeleri halinde bildirimin kuruma yapıldığı tarihte başlar bu tarih ziraat odaları, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde il veya ilçe tarım müdürlüklerince bir ay içinde bildirilmek zorundadır.

9 4/B SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİLMESİ-I 4/b sigortalılığının sona ermesi ve SGK’ ya bildirilmesi kendileri ve faaliyetinin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, en geç 10 gün içinde kuruma bildirilir.

10 4/B SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİLMESİ-II Tarımsal faaliyette bulunanlardan yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının aylık asgari ücretten az olduğunu muafiyet belgesi ile belgeleyenlerin 10 gün içinde kuruma kendileri tarafından intikal ettirilmesi veya tarımsal faaliyetin sona ermesi halinde sigortalılıkları sona erdirilir 65 yaşını doldurmuş olanların kendi talepleri ile sigortalılıkları sona erdirilir.

11 4/B SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİLMESİ-III Tasfiyeye giren yada münfesih olan şirket ortaklarının sigortalılıkları talepleri halinde tasfiye yada fesih tarihi itibariyle kendileri ve şirket yetkililerince kuruma bildirmeleri ile sona erer. Gelir vergisinden muaf olarak esnaf ve sanatkar siciline kayıt olanların kayıtlarını sildirmeleri halinde bu tarihte kendileri ve esnaf sicil müdürlükleri tarafından bildirilmeleri ile sona erer.

12 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 01.10 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ödenen sigorta primleri bağ-kur kapsamında değerlendirilmekte olduğundan, sona erdirilmesi: * İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,  Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,  Ölen sigortalının ölüm tarihinden,  Zorunlu sigortalılığın başladığı tarihten, İtibaren Sigortalılık sona ermektedir.

13 İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİNİN BELİRTİLEN SÜRELERDE VERİLMEMESİ HALİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLİNİR Mİ ?

14 SGK’ nın sigortalılara kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından etkin bir şekilde hizmet sunabilmesi şüphesiz, sigortalılığa ilişkin bildirimlerin süresinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine bağlıdır. Sigortalılığa ilişkin bildirimler ise sigortalılığın türüne ve statüsüne göre işveren, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından yerine getirilmektedir. Bildirimlerin yükümlü olanlar tarafından 5510 sayılı Kanun’da öngörülen süreler içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ise yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5510 sayılı Kanun’un 102.maddesi gereği idari para cezası adı verilen yaptırım uygulanmaktadır.

15 5510 sayılı kanunun 102.maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı” belirtilerek 4/b kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak gerek sigortalılığın başlangıcını gerekse sigortalılığın sona ermesini bildirmekle yükümlü tutulanlardan bu yükümlülüğü belirtilen süreler içinde yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

16 ŞİRKET ORTAKLARININ BİR BAŞKA İŞ YERİNDE 4/A KAPSAMINDA ÇALIŞMASI (SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI) Kişi istemese de, belirli koşulların varlığı halinde sigortalı olmak zorundadır. Yani sigortalı olmak kişi açısından sadece bir hak değil aynı zamanda kaçınılmaz bir yükümlülüktür. Bu nedenle sigortalılık niteliğinin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.

17 5510 sayılı S.G Kanununda zorunluluk ilkesi şöyle ifade edilmektedir: ‘‘Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.’’

18 sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olunmasını gerektirir şekilde çalışılması halinde öncelikle 4/c kapsamında sigortalılık geçerli sayılmaktaydı. Ancak 4/c kapsamında çalışma yok ise ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınmakta ve geçerli sigortalılık buna göre belirlenmekteydi. 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere ise 4/c statüsünde üstünlüğü kabul edilmekle birlikte 4/b ve 4/a statüsünün çakışması halinde (örneğin, kişinin ticari faaliyette bulunduğu dönemler içinde başka bir işyerinde çalışması hali) 4/a kapsamındaki sigortalılığa üstünlük tanınmıştır.

19 5510 sayılı kanunun 53.maddesi birinci fıkrasında yapılan bu değişiklik 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir çalışması olanlar için sigortalılıkla teklik ilkesi gereği önceden başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesini ortadan kaldırmış bunun yerine sigortalılığın üstünlüğü ilkesini getirmiştir. Getirilen bu yeni uygulama ile ticari faaliyette bulunduğu için 4/b kapsamında sigortalı sayılanların ticari faaliyetlerini sona erdirmeden bir başka işyerinde hizmet akdiyle çalışmaya başlamaları halinde 4/a kapsamında sigortalı sayılmalarının yolunu açmıştır. Bu sayede hizmet akdine tabi çalışmasının yanı sıra vergi mükellefiyeti ya da şirket ortaklığı nedeniyle 4/b sigortalılığa devam edenlerin 4/a kapsamında sigortalı olabilmek için bu faaliyetlerini sonlandırmalarına gerek kalmamıştır. Artık ticari faaliyete devam edilse dahi şirket ortakları ya da 4/b kapsamındaki diğer sigortalılar fiilen çalışması koşuluyla bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olabilmekte/çalışabilmektedir. Ayrıca 4/a kapsamında çalışıldığı sürece 4/b kapsamındaki sigortalılık dondurulduğu için prim ödemesi de söz konusu değildir.

20 TİCARİ FAALİYETTE BULUNANLAR SAHİBİ YA DA ORTAĞI OLDUKLARI İŞYERİNDE 4/A‘ LI OLARAK ÇALIŞABİLİR Mİ ? - 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilemezler. Bu nedenle 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerine limited şirket ise ortak, anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olan ortakların 4/a kapsamındaki sigortalılıkları ortaklık/yönetim kurulu üyeliği tarihinden bir önceki gün sona erecektir. Bir başka ifadeyle 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren limited şirket ortakları, şirkete ortak oldukları, anonim şirket ortakları ise yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte zorunlu olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bu nedenle şirket ortakları kendi işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirseler dahi bu sigortalılıkları geçerli sayılmayacaktır.

21 Ancak limited şirkete ortak olan ya da anonim şirket yönetim kurulu üyeliğine seçilen ortakların ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri kuralı 5510 sayılı kanunun 53.maddesi ikinci fıkrasında düzenlendiğinden ve kanunun yürürlük tarihi 1 Ekim 2008 olduğundan bu tarihten önce süre gelen sigortalılıklar için durum farklı değerlendirilmektedir.

22 Bu bağlamda, önceden başlayan sigortalılığın geçerli sayılacağı ilkesi ihlal edilmemiş olmak şartıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ortak olduğu limited şirketlerden ya da yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketlerden 4/a kapsamında sigortalı bildirilenlerin bu sigortalılıkları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kesintiye uğramadığı sürece geçerli kabul edilecektir. Kesintinin varlığı halinde ise bu durumdaki kişilerin, ortağı oldukları limited şirketlerden ya da yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketlerden bir daha 4/a kapsamında sigortalı bildirilmeleri mümkün değildir.

23 Buna göre, limited şirket ortaklarının ortağı bulunduğu limited şirketlerden 4/a kapsamında sigortalı bildirilebilmesi, bu bildirimlerin de geçerli sayılabilmesi için üç kuralın yerine getirilmesine bağlıdır. Bunlar; Limited şirket ortaklığı 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamalıdır. Limited şirket ortağının 4/a kapsamında sigortalı bildirildiği işyerinden 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan 4/a kapsamındaki sigortalılık bildirimi olmalıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan 4/a kapsamındaki sigortalılık, 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmelidir. Limited şirket ortağı 1 Ekim 2008 tarihiden sonra ortağı bulunduğu şube işyerinden ya da ortağı bulunduğu başka işyerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmemelidir. Diğer bir ifade ile ortak 1 Ekim 2008 tarihinde hangi işyeri dosyasından 4/a kapsamında sigortalı bildirilmiş ise takip eden tarihlerde de aynı iş yeri dosyasından sigortalı bildirilmelidir.

24 Anonim şirket ortaklarının ise, ortağı ve yönetim kurulu üyesi bulunduğu şirketlerden 4/a kapsamında sigortalı bildirilebilmesi ve bu bildirimlerin de geçerli sayılabilmesi için aşağıda belirttiğimiz dört kuralı sağlaması gerekmektedir. 1.Anonim şirket ortaklığı 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamalı ve ortaklık kesintisiz devam etmelidir. 2.Anonim şirket yönetim kurulu üyeliği 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamalı ve yönetim kurulu üyeliği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da devam etmelidir. 3.Anonim şirket ortaklığı olan yönetim kurulu üyesinin 4/a kapsamından sigortalı bildirildiği işyerinden 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan 4/a kapsamında sigortalığı bulunmalıdır. 4.Anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan 4/a kapsamındaki sigortalılığı, 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmeli, ilgili kişi 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ortağı/ yönetim kurulu üyesi diğer şube işyerinden ya da ortağı/yönetim kurulu üyesi bulunduğu başka işyerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmemelidir. Daha açık bir ifade ile anonim şirket ortağı /yönetim kurulu üyesi 1 Ekim 2008 tarihinde hangi işyeri dosyasından sigortalı bildirilmiş ise takip eden tarihlerde de aynı işyeri dosyasından sigortalı beyan edilmelidir.

25 Çiftçilerin sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılması Tarımsal faaliyette bulunanlardan ürün satın alanların ürün satın aldıkları kişilere yaptıkları ödemelerden 4/B prim borçlarına mahsup edilmek üzere tevkifat yapmak zorundadırlar Tarımsal faaliyette bulunanların 4/B yükümlüsü olmadıklarını yada prim borçları olmadığını muafiyet belgesi ile kanıtlamaları halinde tevkifat yapılamaz.

26 İSTEYEN BAĞ-KUR BORCUNU HEMEN SİLDİREBİLECEK 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin Bağ-Kur prim borcu olanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar ödememeleri halinde, prim ödemesi olanların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle Bağ-Kur sigortalılıkları üç aylık sürenin sonunda bilgisayar programı aracılığıyla durdurulmuştur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak dikkate alınmayacak olup, bu sürelere ilişkin prim borçları SGK’ ca takip edilmeyecektir.

27 SİGORTALILIĞI SÜRENLER 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle Bağ-Kur prim borcu silinenlerin, Bağ-Kurlu olmasını gerektiren faaliyetleri devam ediyorsa, 1 Mayıs 2015’ten itibaren sigortalılıkları tekrar başlatılacak. Yani sigortalıkları bu tarihten itibaren aktif olacak ve bu tarihten itibaren her ay prim tahakkukları devam edecek. 1 Mart 2011’den itibaren Bağ-Kurlular, faaliyetlerini terk etmeden kendi işyerinde olmamak şartıyla, başka bir işyerinde sigortalı çalışarak SSK’ya prim ödeyebiliyor. Bu durumda Bağ-Kur sigortası sonlanıyor.İsteyen sigortalı yazılı başvuru yaparak hem SSK’ ya hem de Bağ-Kur’a prim ödeyebiliyor. Bu durumda da ay içinde ödenen prim gün sayısı 30 gün olarak kabul ediliyor. Üstünden prim hesaplanan kazanç tutarları 4/a statüsünde birleşiyor. Yani SSK’ya sayılıyor. Bu da ileride kazanç tutarıyla orantılı olarak emekli aylığına olumlu yansıyor. Ancak böyle durumlarda kısa vadeli sigorta kolları bakımından 4/ B sigortalılığı esas alınıyor.

28 SİLİNEN GÜNLER KAZANABİLECEK Bağ-Kur sigortalılığı durdurulup prim borcu silinenler, primlerin ilişkin olduğu sigortalılık sürelerini kaybediyorlar. Ancak durdurulan sigortalılık süreleri, daha sonra talep tarihindeki prime esas kazanç tutarları üzerinden prim ödenerek geri kazanabilecek. İhya (sigortalılık süresini geri kazanma) kısmi olarak, yani ihtiyaç kadar değil, durdurulan sigortalılık süresinin tamamı için yapılabilecek. Sigortalının vefatı halinde hak sahipleri de güncel değerler üstünden prim ödeyerek sigortalılık sürelerini tekrar kazanabilecekler. SAĞLIK YARDIMI ALABİLECEK Bağ-Kur’a 60 günden fazla süre prim borcu olanlar sağlık yardımı alamıyor. Bu nedenle prim borcunu sildirenler de sağlık yardımı alamıyordu. Prim borçları silindiğinde borçtan kurtulacaklar. Ancak sağlık yardımı almak için, geriye doğru bir yıl içinde 30 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Prim borcu silinenler, 1 Mayıs 2015’ten itibaren 30 gün prim ödediklerinde sağlık yardımı alabilecekler.

29 6111 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerden sonra 4/b sigortalılığın önemi azaltılmıştır. Diğer bir ifade ile 4/b sigortalılığı 4/a sigortalılığına yenilmiştir. Kişiler 4/b sigortalılığından 4/a sigortalılığına geçmek için vergi mükellefliğini bırakmak veya ticari şirket ortaklığından ayrılmak ya da anonim şirket yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda değildirler. Kişi, 4/b sigortalılığını gerektirecek faaliyetlerinin yanında zaman ayırarak hizmet akdiyle bir veya birden fazla işverenin yanında çalışmaya başlarsa 4/b sigortalılığı kendiliğinden son bulacak ve 4/a sigortalılığı başlayacaktır. Eğer 4/b sigortalılığı devam eden kişiler kendi işlerine ek olarak bir başkasının yanında part-time iş bulup çalışmaya başlarlarsa yine çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce 4/b sigortalılığı son bulacak ve 4/a sigortalılığı başlayacaktır. Bu durumda da sigortalı, ay içinde 30 günden eksik kalan günlerini isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlayabilecektir. İsteğe bağlı prim ödenerek kazanılan bu hizmetler 4/a sigortalılık statüsünde değerlendirildiğinden kişiler kolayca zorunlu 4/b sigortalılığından, isteğe bağlı 4/a sigortalılığına geçmiş olacaklardır.

30 SABIRLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER İSMET BUĞUR smmm İ


"BAĞ-KUR 4/B SİGORTALILIĞI. 4/B KAPSAMINDA OLANLAR -Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları