Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-MÜFREDAT PROJESİ Sunumu Yapan : Tuncer SUSAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-MÜFREDAT PROJESİ Sunumu Yapan : Tuncer SUSAM."— Sunum transkripti:

1 E-MÜFREDAT PROJESİ http://e-mufredat.meb.gov.tr Sunumu Yapan : Tuncer SUSAM

2 Kısaca Millî Eğitim Bakanlığı’nı tanıyalım : (156 yıllık bir kurum)  Kaynak http://www.meb.gov.tr/meb/tarihce.html  Eğitim ve öğretimin belli bir yerden ve devlet hizmeti olarak yürütülmesi gereği düşüncesi ilk kez II. Sultan Mahmut döneminde (28 Temmuz 1808- 2 Temmuz 1839) ortaya atıldı. Maarif-i Umumiye Nezareti 17 Mart 1857’de kuruluncaya kadar eğitim ve öğretim işleriyle Mekâtib-i Rüşdiye (1838), Meclis-i Maarif-i Umumiye (1841), Mekâtib-i Umumiye Nezareti (1847) adlı kuruluşlar uğraştılar. Nezaretin kuruluşuyla nazırlığa getirilen Abdurrahman Sami Paşa döneminde okullar üç dereceye ayrıldı: 1) Sıbyan, 2) Rüştiye, 3) Mekâtib-i fünun-ı mütenevvia. Daha sonra Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlandı ve bir kurul niteliğindeki Meclis-i Kebir-i Maarif oluşturuldu. Müslüman olmayanların ve yabancıların eğitimiyle ilgili yönetmelikler 1892 yılında çıkarıldı. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Maarif-i Umumiye Nezareti’nde önemli düzenleme ve düzeltmeler görüşüldü. Tedrisat-ı İptidaiye (İlköğretim), Tedrisat-ı Taliye (Ortaöğretim), Mekâtib-i Hususiye (Özel Okullar) daireleri kuruldu ve nezaretin merkez örgütlenmesiyle ilgili yeni birimler oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin Maarif Nezareti İstanbul’da çalışırken 2 Mayıs 1920’de TBMM hükûmeti kurulunca Ankara’da da Maarif Vekaleti oluşturuldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında iki eğitim bakanlığı vardı. Ankara'da TBMM Hükümetinin Maarif Vekaleti, İstanbul'da Osmanlı Hükümetinin Maarif Vekaleti, 23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekaletinden biri olarak "Maarif Vekaleti" örgütlenmiştir.  Millî Eğitim Bakanlığı; 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar "Maarif Vekaleti", 28 Aralık 1935'den 21 Eylül 1941 tarihîne kadar "Kültür Bakanlığı", 22 Eylül 1941'den 9 Ekim 1946 tarihine kadar "Maarif Vekilliği", 10 Ekim 1946'dan sonra "Millî Eğitim Bakanlığı", 1950'den sonra "Maarif Vekaleti", 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra "Millî Eğitim Bakanlığı" adıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

3  Okul öncesi eğitim (Devlet + Özel)27.197 Okul, 1.077.933 Öğrenci  % 88,5 Devlet Okullarında  % 11,5 Özel Okullarda Sayılarla Millî Eğitim Bakanlığı Kaynak http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf  İlkokul (Devlet + Özel)29.169 Okul, 5.593.910 Öğrenci  % 97 Devlet Okullarında  % 3 Özel Okullarda  Ortaokul (Devlet + Özel)16.987 Okul, 5.566.986 Öğrenci  % 97 Devlet Okullarında  % 3 Özel Okullarda  Ortaöğretim (Devlet + Özel)10.418 Okul, 4.995.623 Öğrenci  % 97 Devlet Okullarında  % 3 Özel Okullarda

4 Okullarımız

5

6 Sınıflarımız

7

8

9  1982 yılından beri kullanılan bilgi işlem faaliyetleri,  1995 yılında başlamış ve Bakanlığımız yönetim bilgi sistemlerinin temeli olan İLSİS projesi,  1996 yılı Bakanlığımız web sitesinin Dışişleri Bakanlığı sunumcuları üzerinden açılımı (o dönemki adresi http://www.mfa.gov.tr/meb),http://www.mfa.gov.tr/meb  1998 yılı Başbakanlık Bilgi İşlem üzerinden http://www.meb.gov.tr yayınının başlaması ve e-posta kullanımı,http://www.meb.gov.tr  1999 yılı ilk defa Bakanlığımızın internete geniş bant üzerinden (32 Mbps) erişimi,  2000 yılı meb.gov.tr uzantılı sunumcuları ve e-posta hizmetlerimizi kendimizin vermeye başlaması,  2002 yılı yönetim bilgi sistemlerimizin web tabanlıya dönüşümü ve okul yönetim sistemi tasarımı,  2005 ilk defa MERNİS bağlantılı olarak orta öğretim sınav başvurularının internet üzerinden alımı iş ve işlemleri,  2006 okul yönetim sisteminin web tabanlı başvurular ile temelinin atılması,  2008 e-Okulun başlaması,  2011 yılı Eğitim Bilişim Ağı ve e-Müfredat projelerinin başlaması,  2013 e-Müfredat üzerinden kitap inceleme iş ve işlemlerinin yapılıyor olması… Bakanlığımız Bilişim Tecrübeleri

10 Eğitim Yönetim Bilgi Sistemini oluşturan modülleri;  E-Müfredat  Kitap İnceleme  Yıllık Plan E-Müfredat Projesi

11 İlgi Yazılar a ) Talim ve Terbiye Kurulunun 24.03.2011 gün ve 2062 sayılı proje görevlendirme yazısı b ) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 06.04.2011 gün ve 5881 sayılı komisyon oluşturulması yazısı. c ) Bakanlık Makamının 17.05.2011 gün ve 8455 sayılı komisyon görevlendirme yazısı. d ) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 03.06.2011 gün ve 9704 sayılı komisyon oluşturma yazısı.

12 E-Müfredat Projesine neden ihtiyaç duyuldu?  Eğitim uygulamalarının gelişen teknolojik gelişmeler ışığında yeniden yapılanmasına duyulan ihtiyaç ve günümüzde gelişmiş ülkelerin eğitimde yaptıkları modern atılımlar,  Eğitim - Öğretim programlarındaki tüm kazanımların sistematik, kolay erişilebilir, kolay raporlanabilir, aktif bir yapıya dönüşmesi,  Eğitim - Öğretim programları okuryazarlığı konusunda ortak kavram birliği ve anlayışı

13 E-Müfredat Projesine neden ihtiyaç duyuldu?  Her türlü öğrenme içeriğinin kazanımlarla ilişkilendirilmesi,  Eğitim öğretim programları ile ilgili geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi,  Öğretmenlerin ders kitabı odaklı eğitim anlayışından, öğretim programı odaklı öğrenme ve öğretme anlayışına yönelmesi sağlanması,  Kazanım bazlı ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması

14 E-Müfredat programı

15 Entegre bir yazılım  Adresi http://e-mufredat.meb.gov.tr  Bakanlık MEBBİS (eski İLSİS) sistemi kullanıcı tanıma sistemi ile entegre,  MERNİS sistemi ile entegre,  Bakanlığımız e-posta ve diğer güvenlik sistemleri ile entegre,  E-Okul sistemi ile entegre.

16 MEB Kullanıcılarının ve Dış Kullanıcıların Ayrı Ayrı Giriş yapabilme imkanı MEBBİS Girişi Dış Kullanıcı Girişi

17 Giriş Bölümü

18 Kaydet Güncelle Kayıt Sil Raporlar Alanları Temizle Mesaj Yaz Çıkış Her Ekranda Standart Bir Menü Yapısı

19 E-Müfredat Modülü

20 Ders Yapıları Kavramı

21 Dersler, Kurslar, Modüller vb.

22  689 Ders  7.640 Modül  17 Özel Eğitim ve Rehberlik Dersi  887 Özel Kurs E-Müfredat Sisteminde Var Olan Eğitim Programları (21.10.2013 itibari ile)

23 Örnek Bir Ders Programı

24 Örnek Bir Özel Kurs Programı

25 Kitap İnceleme Modülü

26 Kitap İnceleme Başvurusu MEB Dışı BaşvuruYayınevi Başvurusu

27 Kitap İnceleme Modülü  2013 Ocak Dönemi214 Taslak Kitap  2013 Haziran Dönemi134 Taslak Kitap  2013 Temmuz Dönemi211 Taslak Kitap  Bu kitapları giren 116 yayınevi ve hizmet birimi  144 alana ait 20.000’in üzerinde Öğretmen ve Akademisyen  2013 yılı içerisinde (Kasım sonu itibari ile) toplam incelenen ve karara bağlanan kitap sayısı 559

28 Kitap İnceleme Modülü Program yapıları ile ilişkilendirme (kazanımlar, amaçlar vb.)

29 Yıllık Plan Modülü

30  Sistematik ve izlenebilir bir çalışma takvimi,  Programa odaklı bir eğitim yaklaşımı,  Öğrenci, veli tarafından da izlenebilir bir çalışma takvimi,  Tüm öğrencileri kazanım bazlı izleme ve değerlendirme imkanı,  Eğitimin daha kolay denetimi,  Müfredat ile ilgili sahada oluşan sorunların anında tespiti ve önlem alınabilme imkanı,  Gelişen teknolojilere ve bilime uygun sürekli kendini yenileyebilen bir müfredat yapısının oluşturulması,  Eğitimde oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi, daha nitelikli bir eğitim verilebilmesinin sağlanması,  Sağlıklı, objektif bir kazanım temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması,  Sağlıklı bir yönlendirme yapılabilmesi için zemin hazırlanması

31 Eğitimsel İçerikler  Eğitim Bilişim Ağı Sistemi (EBA),  Test usulü veya açık uçlu soru bankası,  E-Okul entegrasyonu,  Benzeri yapının yüksek öğrenim içinde önerilmesi

32 Eğitim ile İlgili Güzel Sözler Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde, Yunan ordusu Ankara’ya doğru ilerlerken dahi eğitime verdiği önemi göstermiş 16 Temmuz 1921 günü Ankara’da bir Maarif Kongresi toplamıştır. Orada toplanan öğretmenlere yeni nesli yetiştirirken uymaları gereken şu esasları göstermiştir: 1.Eğitim millî olmalıdır. 2. Millî terbiye programında, milletimizin gelişmesine engel olan ve o güne kadar uygulanan eski eğitim içinde yer alan hurafeler ile bize uygun olmayan yabancı etkiler ister doğudan gelsin ister batıdan bulunmamalıdır. 3. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa varlığına ve birliğine saldıran yabancı güçler ve fikirlerle nasıl mücadele edecekleri öğretilmelidir. Bu bilgilere sahip olmayan fertlerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık hakkı yoktur. 4. Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. 5. Aileler de çocuklarının gelecekleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdır.  Kaynak http://atam.gov.tr/ataturkun-egitim-savasi/

33 “Öğretmenler! Yeni nesli Cumhuriyet’in fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.” Mustafa Kemal Atatürk Eğitim ile İlgili Güzel Sözler Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. Hz. Muhammed (SAV)

34 Sunum sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkür ederiz.


"E-MÜFREDAT PROJESİ Sunumu Yapan : Tuncer SUSAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları