Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Araştırma Raporu Hazırlama-1

2 Bilimsel nitelikli bir rapor, tezleri, dönem ödevlerini, bilimsel makaleleri içerir. Bir lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi amaçladığı akademik dereceyi alabilmek için bir araştırma yapmak bununla ilgili çalışmasını "tez" adı verilen bir rapor halinde ilgililere sunmak zorundadır. Raporlar içerik ve biçimleri bakımından belli özellikleri taşımak ve standartlara uygun olmak durumundadır.

3 Raporda Amaç Bilimin birikimliliği, bilimsel bilgi üretmek ya da problem çözmek amacına yönelik bir araştırma çabası olan bilimsel yöntem sürecinde, tüm kavramsal ve işlevsel ilişkilerin sergilendiği bir ürünün ortaya koyulmasını gerektirir. Bilgideki birikimler, insan zihninin sınırlarını aşarak, uygun ve gelişmiş kayıt sistemlerini zorunlu kılmaktadır. En geniş anlamda rapor, bir araştırma, inceleme ve faaliyetin yazı diliyle açıklanmasıdır.

4 Bilimsel yazı yazmada amaç, bilgi ve görüşlerin en etkili biçimde başkalarına ulaşmasını sağlamaktır. Bunun dışındaki herşey ancak bu amaca hazırlık niteliğindedir. Araştırmacının çalışması ne kadar özgün görüş veya sonuçlar içerse de hitap ettiği kişi ya da çevrelerde yeterli ilgi uyandırabilmesi onun düzgün ve etkili biçimde yazılmış olmasına bağlıdır. Araştırmanın ilk somut ürünü olan raporların hazırlanmasını amacı, araştırma ile varılan sonuçları başkalarına duyurarak bilgide birikimi, iletişimi ve denetlenebilirliği sağlamaktır.

5 Bir araştırma raporunda temel amaç, okuyuculara araştırma problemi ve bu problemin çözümü ile ilgili olarak yapılmış olan işler, araştırma sonuçları, araştırmacının önkestirme ve genellemeleri hakkında bilgi vermektir. Araştırma raporunda birinci derecede dikkate alınacak hedef, raporun açık ve anlaşılır olarak yazılması; bu sayede herhangi bir meslektaşın aynı yolları izleyip uygulayarak tüm çalışmayı tekrar edebilme fırsatını elde etmesine zemin hazırlanmalıdır. İkinci hedef, araştırma aşamalarını ve bulguları bütün açıklığı ile belirterek okuyucuya bunlardan kendine göre yargılar çıkarabilme imkanı sağlamaktır. Başka bir hedef, araştırma sonuçları hakkındaki yorumlama ve genellemelerini okuyucunun dikkatine sunarken, önermeye değer yeni araştırmaların neler olabileceğini açıkça belirtmektir.

6 Raporun İçerik Yönü Raporun yazılması araştırma ya da inceleme sürecinin bir parçasıdır. Formal bir doküman olan raporu, diğer yazım türlerinden ayrılan, kendine göre şekli, anlatımı, ilke ve hedefleri vardır. Bir bilimsel metin ne kadar kolaylıkla okunabiliyorsa o kadar etkili bir üslupla yazılmıştır. Araştırma raporunun yazılmasına araştırmanın planlanması aşamasında başlanmalı, araştırma ile birlikte buna devam edilmelidir. Bir araştırma raporunun içeriği; 1. Öz, fakat yeterince ayrıntı. 2. Okuyucuya bağımsız yorum ve yargıda bulunabilme olanağı 3. Araştırmacının kendi yorum, yargı ve önerilerinde açıklıktır.

7 Raporda Dil Raporun kendine özgü bir biçimi vardır. Yazar birçok kurala uymak zorundadır. Anlatımın bir edebiyat metni gibi parlak ve çekici olmasından çok, açık ve anlaşılır olması tercih edilmelidir. Araştırma raporu * sade, * açık ve * yalın olmalıdır. Raporda "güzel", "çok", "az", "şey" vb. sözcüklerin kullanılmamalı; "ben", "biz", "benim" yerine, "ben" yerine "araştırmacı" ifadesini kullanmalıdır.

8 Bilimsel raporlarda anlatıma, pasif ve çoğul ekli anlatımlara gidilir
Bilimsel raporlarda anlatıma, pasif ve çoğul ekli anlatımlara gidilir. "...yukarıda da belirttiğim gibi..." yerine, "...yukarıda da belirtildiği gibi..." * Rapor, bitmiş bir çalışmanın açıklaması olduğundan, gramer bakımında geçmiş zaman kipi kullanılmalıdır. * Raporlarda şimdiki ya da geniş zaman şekli sadece araştırma içindeki bir kısma gönderme yapılırken kullanılmalıdır. "sekiz numaralı tablo göstermektedir." ya da "gösterir“ Araştırma önerilerinin yazılmasında giriş bölümünde geniş zaman ifadeleri kullanılmakla birlikte, "yöntem" bölümünde, bu bölümün geleceğe yönelik planlama olması sebebiyle, gelecek zaman şeklinde bir ifadelendirmeye gitmek gerekir.

9 * On'a kadar olan sayıları kelime olarak; ondan büyük olan sayıları ise rakamla yazmak gerekir. * Paragraflara sayı ve sayı kelimesi ile başlanmamalıdır. * Yüzdelerin yazılışının en iyi şekli "yüzde 30" gibi kelime ve rakamla olan olanıdır. * Tablolarda yüzde sembolü ve on'dan küçük sayılar da rakam ile yazılır. * Bilimsel bir araştırmanın ürünü olan bilimsel raporların bütün sorumluluğu yazarına aittir. * Rapordaki bilgi yanlışları, yazım hataları da mutlaka araştırmacı tarafından denetlenmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

10 Raporda Uyum-Paralellik
Araştırma raporunun yazılışında, * raporun şekli, * dipnot ve kaynakların yazılması, * tablo ve cetvellerin biçimi * kavramların tanımları ve istatistik işlemlerde izlenecek yollar * denenceleri test etmede kullanılacak anlamlılık düzeyi * Tablolar, cetveller, grafikler ve şekiller ve açıklamaların bütün raporda aynı modele uyması. * Aritmetik işlemler, seçilecek istatistik yöntemler ve sembollerin kullanılış biçimleri * Raporda, işin başından sonuna kadar geçen işlemlerin bir devamlılık içinde verilebilmesi

11 Raporun Biçimsel Yönü 1. Yalın ve kolay anlaşılırlık, 2. Usa (mantığa) uygunluk, 3. Denge ve simetriklik, 4. Birörneklik.

12 Yazı Kağıdı ve Sayfa Düzeni
Yazı Alanı A-4 formunda, 210 X 297 mm. ebadında, 75 gramajlı birinci hamur, beyaz çizgisiz kağıt Yazı kağıdın sadece bir yüzüne yazılır. alt ve üst kenarlardan üçer (3'er) cm. sol kenardan 3.5 cm., c) sağ kenardan 2.5 cm. yan boşluklar bırakılır.

13 3,5 cm 3 cm

14 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm

15 1,25 cm

16 (1,25 cm)

17 Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar listesinin yazımında ise, satırlar 1 (bir) satır aralığı ile yazılır.

18 RAPORDA BAŞLIKLAR

19 Bölüm Alt Bölüm Başlık Sistemi

20 Bölüm Alt Bölüm Başlık Sistemi

21 APA Başlık Sistemi 1. düzey: Ortalı, Kalın ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük 2. düzey: Sola Yaslı, Kalın ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük 3. düzey Girintili (tab), kalın, sadece ilk harf büyük ve sonda nokta. Metin noktadan sonra başlar. 4. düzey: Girintili (tab), kalın, italik, sadece ilk harf büyük ve sonda nokta. Metin noktadan sonra başlar. 5. düzey: Girintili, italik, sadece ilk harf büyük ve sonda nokta. Metin noktadan sonra başlar.

22 Rakam ve Harflerle Numaralandırma Sistemi
I. Romen rakamı ve nokta A. Büyük harf ve nokta 1. Arap rakamı ve nokta a) Küçük harf ve parantez (1) Arap rakamı ve çift parantez (a) Küçük harf ve çift parantez ı) Küçük Romen rakamı ve parantez II. Romen rakamı ve nokta

23 Harflerle Numaralandırma Sistemi
A. Büyük harf ve nokta 1. Arap rakamı ve nokta a. Küçük harf ve nokta 1) Tek ayraçlı Arap rakamı a) Tek ayraçlı küçk harf (1) Çift ayraçlı Arap rakamı (a) Çift ayraçlı küçük harf B. Büyük harf ve nokta

24 Ondalık (Zincirleme Numaralama) Sistemi
1. Birinci Bölüm 1.1. Birinci Bölümün Birinci Alt Bölümü 1.2. Birinci Bölümün İkinci Alt Bölümü Birinci Bölümün, İkinci Alt Bölümünün, Birinci Alt Bölümü Birinci Bölümün, İkinci Alt Bölümünün, İkinci Alt Bölümü 2. İkinci Bölüm 2.1. İkinci Bölümün, Birinci Alt Bölümü 2.2. İkinci Bölümün, İkinci Alt Bölümü

25 Çizelge Şekil ve Grafikler

26 Çizelge Şekil ve Grafikler
Çizelge 1. Okul Yöneticilerinin Mesleksel Kıdemlerine Göre Cinsiyet Bakımından Dağılımı Mesleksel Kıdemi C i n s i y e t Genel Kadın Erkek n % 1 – 5 yıl 18 36,0 143 10,4 161 11,3 6 – 10 yıl 10 20,0 193 14,0 203 14,2 11 –15 yıl 3 6,0 181 13,1 184 12,9 yıl 1 2,0 208 15,1 209 14,6 21 – 25 yıl 434 31,5 444 31,1 26 ve yuk. 8 16,0 219 15,9 227 TOPLAM 50 100,0 1378 1428

27 Çizelge Şekil ve Grafikler

28 Çizelge Şekil ve Grafikler

29 Kaynakların Gösterilmesi
Araştırmacının, raporuna başka kaynaklardan bilgi alırken, neyi nereden, nasıl aldığını belirtmesine “kaynak gösterme” denir. Kaynak gösterme, bir yasal zorunluluk (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) ve bilimsel ahlak kuralıdır.

30 Kaynak Göstermenin Amaçları
"Dipnot" ve "Kaynakça Bağlaçları" 1. Yararlanılan kaynakların asıl sahiplerinin haklarını vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak, 2. Okuyucuya, alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu, doğruluk ve tarafsızlığını denetleme olanağı sağlamak, 3. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olgulara paralel ya da karşıt görüş ve olguların varlığını belirterek, araştırmacının bunları göz önüne aldığını kanıtlamak, 4. Okuyucuya, ilgili konularda başvurabilecekleri kaynakları tanıtmaktır.

31 Kaynakça Bağlaçları 1. Cümle sonunda kaynakça bağlacı kullanılması ... ülkelerin kalkınmaları için belli plan faaliyetlerine girişmeleri ve bunu bir sistem bütünlüğü içinde ele almaları planlamanın önemini artırmıştır (Bircan, 2006: 99). 2. Cümle başında kaynakça bağlacı kullanılması Bursalıoğlu (2011), yönetim süreçlerini şöyle sıralamaktadır: Cümle ortasında kaynakça bağlacı kullanılması ....özellikle, planlı çalışmanın etkili olduğu (Kulaksızoğlu, 2007: 23); fakat genelde öğrencilerin ...

32 Kaynakça Bağlaçları 4. Bir kaynakça bağlacı ile birden fazla kaynağın gösterilmesi Eğitim birimlerinde hizmet gören işgörenler ve bunların nitelikleri şöyle sıralanabilir (Açıkalın, 2014a; Demirel ve Ün, 2008; Kalkandelen, 2009: 35; TDK, 2011: 56): 5. Yazarın aynı yıl içinde basılmış birden fazla eseri var ve bunlardan yararlanılmış ise, eserin basım tarihinin hemen ardından (a), (b) gibi harfler koyularak ayrımı yapılır; kaynakçada da aynı şekilde gösterilir. (Açıkalın, 2014a: 35) (Açıkalın, 2014b) (Açıkalın, 2014a; 2014b) 6. Birden çok yazarlı eserlerde kaynakça bağlacı kullanılması (Demirel ve Ün, 2008: 56) (Karasar ve diğerleri, 2009: 65)

33 Kaynakça Bağlaçları 7. Aynı soyadı taşıyan ve aynı yıl basılmış eserlerin sahipleri olan yazarların kaynakça bağlacında gösterilmesi (Başar, H., 2012: 78) (Başar, M. A., 2012) 8. Alıntı belli bir sayfadan değil de, kitabın bir bölümü ya da tümünden elde edilen bir fikri açıklıyorsa, sayfa belirtilmesine gerek yoktur. (Başaran, 2009) (Akhun, 2006) 9. Alıntı birden fazla sayfaya ait ise, başlama ve bitiş sayfaları aralarına ( - ) koyularak belirtilir. (Yörükoğlu, 2008: 45-46)

34 Kaynakça Bağlaçları 10. Web Üzerinden Kaynaklara Atıf S. Çaycı, Aşırı Akımlarla Mücadele: Almanya Örneği. (http://www.asam.org.tr/temp/temp631.pdf ( ) 11. Yazar, birincil kaynaklara ulaşamamışsa (Zizek, 2009’dan aktaran Sancar, 2010) (Zizek, 2009’dan akt. Sancar, 2010). 12. Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa; özgün tarihi/yararlanılan kaynağın tarihi sıralaması ile yazılır. (Marx, 1867/2014)

35 KAYNAKÇA

36 Kaynakça Tek yazarlı kitap
Başar, H. (2013). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. Anthony, S. (1990). Bilim Kutsal Bir İnektir (2 b.). (E. Burçak, Çev.) İstanbul:. Çok yazarlı kitap Barzun, J., & Graff, H. F. (2004). Modern Araştırmacı (14 b.). (F. Dilber, Çev.) Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları-35. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. b.). Ankara: Pegem Akademi.

37 Kaynakça Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil. Editörlü kitapta bölüm Sarpkaya, R. (2009). Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilmsel Araştırma Yöntemleri (ss ). Ankara: Ana Yayıncılık.

38 Kaynakça Birden çok baskısı olan kitap
Ozankaya, Ö. (2007). Toplumbilim (11. b.). İstanbul: Cem Yayınevi. Sadece elektronik basılı kitap O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. Erişim .asp litem I 135.

39 Kaynakça Kitabın elektronik versiyonu
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp ). (Özgün eser 1900 tarihlidir) Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DXReader version]. Retrieved from

40 Kaynakça Elektronik makaleler: varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir. Asan, A. (8-9 Nisan 2005). SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve etki faktörü (impact factor). T. T. Kurulu (Dü.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 3. Ulusal Sempozyumu içinde (s ). Ankara: TÜBİTAK Ulakbim Elektronik gazete makaleleri Güçlü, A. (2014, 26 Aralık). Okumuyoruz, konuşuyoruz. Kütüphane yok, kahve çok’.

41 Kaynakça Çok ciltli çalışmalar
Pflanze, O. ( ). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press. Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, : Cilt 3. Bismarck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press. Daha önceki bir baskının yeni basımı Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776).

42 Kaynakça Kitaptan çevrilmiş bölüm
Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner‟s Son. (İlk baskı ). Metin İçindeyse: (Weber, /1958) Rapor ve teknik makaleler ERG, Eğitim Reformu Girişimi. (2008). Eğitim İzleme Raporu İstanbul: ERG. Dergiden tek yazarlı makale Güven, B. (2008) Experience, Instruction, and Social Environment: Fourth and Fifth Grade of Students’ Use of Metaphor. Social Behavior and Personality, 36(6), (ISSN )

43 Kaynakça Dergiden çok yazarlı makale
Geçgel, H., Başar, M. A. (2005). Ece Ayhan’ın Şiirinde “Çocuk Ve Eğitim” Teması Ve Felsefi Temelleri Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 18, Elektronik dergiden makale Başar, M. A. & Ulutaş, M. (2015). Akademik personelin emeklilikleriyle ilgili görüş ve beklentileri. Journal of Theory and Practice in Education (EğitimdeKuram ve Uygulama), 11 (1),

44 Kaynakça Basımda olan dergi makalesi
Sarıçan, E. (basımda). Eğitim denetçilerinin iç denetim yeterlikleri. ETİK Sosyal Bilimler Dergisi. İncelemeye yollanmış, ancak henüz onay almamış makale Koyuncu, U. (2013). Okullarda iş güvenliği uygulamalarının gerekliliği. Değerlendirilmek üzere sunulmuş makale taslağı. Yazarı belli olmayan editör yazısı Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial•]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

45 Kaynakça Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için
The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36. Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23. Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003) (Strong aftershock, 2003) Tanıtım yazıları Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What‟s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50,

46 Kaynakça Basılmamış tezler, posterler, bildiriler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir. Türkmen, M. (2011). Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.

47 Kaynakça Ansiklopediler
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica. Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987) Sözlükler Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster‟s. Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

48 Kaynakça Görüşme Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, Televizyon programı Kaynakça Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F Fox. Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

49 Kaynakça Dergide yayımlanmış kitap değerlendirmesi
Eryaman, M.Y. (2005). Negotiating bilingual and bicultural identities. International Journal of Progressive Education, 1(1). Gözden geçirilmiş kitap baskısı Kaya, A. (2008). Eğitim Psikolojisi (göz. geç. bs.). Ankara: PegemA. Üniversite web sayfasında yer alan dokümanlar Başar, M. A. (2008). Proje Temelli Okul. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Web site: adresinden 1 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir

50 KAYNAKÇA Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: TİYDEM Yayıncılık. Anthony, S. (1990). Bilim kutsal bir inektir (2 b.). (E. Burçak, Çev.) İstanbul:. Arık, İ. A. (1993). Psikolojide bilimsel yöntem. İstanbul: İ.Ü. Yayınları, Yayın No: Arlı, M., & Nazik Hamil. (2010). Bilimsel araştırmaya giriş (4. b.). Ankara: Gazi Kitabevi. Armağan, İ. (1983). Yöntembilim I: bilimsel yöntem. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını.

51 KAYNAKÇA Asan, A. (8-9 Nisan 2005). SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve etki faktörü (impact factor). T. T. Kurulu (Dü.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 3. Ulusal Sempozyumu içinde (s ). Ankara: TÜBİTAK Ulakbim Bailey, E. P., Powell, P. A., & Shuttleworth, J. M. (1994). Bilimsel makale hazırlama ve yazma tekniği. (Edis, Çev.) İstanbul: Birsen. Barzun, J., & Graff, H. F. (2004). Modern araştırmacı (14 b.). (F. Dilber, Çev.) Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları-35. Buzan, T., & Buzan, B. (1996). The mind map book: how to use radiant thinking to maximize your brain’s untapped potential. New York: Plume Books.

52 KAYNAKÇA Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. b.). Ankara: Pegem Akademi. Chang, S. L., & Chang, Y. (2008 ). Using online concept mapping with peer learning to enhance concept application. The quarterly review of distance education, 9(1), Ekiz, D. (2007). Eğitimin bilimsel temelleri. H. Durukan, & D. Ekiz, Eğitim bilimine giriş (s ). İstanbul: Lisans. Kütüphaneler. (2014, Ocak 10). https://bilegit.wordpress.com/kurumlar/kutuphaneler/. adresinden alınmıştır (2014, Kasım 15).

53 ALINTI VE AKTARMALAR

54 Dolaylı Aktarmalar Aktarmalar, alıntı yapılan metnin ana düşüncesini değiştirmeden, araştırmacının kendi ifadelerini kullanarak yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, alıntının kaynaktaki bilgiyi doğru olarak yansıtmasıdır. Dolaylı aktarmalarda tırnak ve sıkıştırılmış paragraflara yer verilmez, alıntı yazarın ifadeleri ile verilir.

55 Araştırmacı alıntıdaki fikre katılmıyorsa, bunu belirtmelidir.
Alıntı Ve Aktarmalar Gerek dolaylı, gerek dolaysız tüm alıntılarda uyulması gereken bir kısım ilkeler vardır. Alıntılarda, özellikle bilgi doğru yansıtılmalı, anlam kayması olmamalı; alıntıların miktarı mümkün olduğunca az olmalı ve alıntıların kaynağı mutlaka gösterilmelidir. Aksi belirtilmedikçe, alıntı yapılan metnin fikrini araştırmacının da kabul ettiği düşünülür. Araştırmacı alıntıdaki fikre katılmıyorsa, bunu belirtmelidir.

56 Alıntı Ve Aktarmalar ÖRNEK 1
Bursalıoğlu'na göre, "Eğitim ve öğretimi kontrol edebilmenin en etkili yolu, bu süreçlerin meydana geldiği çevreyi kontrol edebilmektir." (1991: 47).

57 Alıntı Ve Aktarmalar ÖRNEK 2
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Şurayı açış konuşmasının "öğretmen yetiştirme" bölümünde şunları söylemiştir: Bilindiği gibi memleketimizde ilkokul öğretmenleri şehir öğretmen okulları ile köy enstitülerinden yetiştirilmektedir. Şehir öğretmen okullarının programları uzun yıllardan beri ele alınmamış, köy enstitüleri programları ise, bir iki tadile uğramış olmakla beraber, ihtiyaca cevap verir hale gelememişti (MEB, 1953). Günümüzde de öğretmen yetiştirme ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar ve sorunlar devam etmektedir.

58 Çıkartmalar Alıntıların kullanılmasında temel ilke, alıntının az ve öz olmasıdır. Anlamı bozmamak kaydıyla, alıntı yapılacak parçadan bazı kelime, cümle veya paragraflar çıkarılabilir. Alıntı yapılan metinde yapılan her türlü değişiklik mutlaka belirtilir. Çıkarma yapılan yere üç nokta (...); eğer çıkartma cümle sonundan yapılmışsa dört nokta (....) koyulur. Paragraf halinde yapılan alıntılarda atlanan paragraf varsa, sıkıştırılmış satır uzunluğunda ve aralıklı sıra noktalarla gösterilir.

59 Çıkartmalar ÖRNEK ... işgücü niteliğinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması amacıyla eğitime ağırlık verilmesi, işgücü piyasasının esnekliğini arttırmak bakımından önem arzetmektedir. 1993 yılında, bir önceki yıl yüzde 26.6 olan toplam kamu gelirinin GSMH'ya oranının ... yüzde 29.6'ya çıkarılması hedef alınmıştır.... (DPT,1992: 3).

60 Eklemeler Alıntılara, metni bütünleştirerek anlaşılırlığını sağlamak, gerektiğinde vurgulamalar yapmak, varsa yanlışları düzeltmek için eklemeler yapılabilir. Anlam kaymasına yol açmadan, eklemeler yapılabilir, vurgulanmak istenen ifadenin altı çizilebilir, yanlışlar düzeltilebilir. Aktarılan parçada bir yanlış varsa, kaynaktaki bilgi veya anlatım aynen alınır, fakat doğrusu köşeli parantez ( [ ] ) içinde gösterilir.

61 Eklemeler ÖRNEK "Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1918'de [1919] Samsun'a çıkmasıyla başlayan milli mücadele..."

62 Eklemeler Alıntı, araştırmacının başlattığı bir cümlenin devamına giriyorsa, özel isimler dışında, alıntı yapılan yerde büyük olsa bile küçük yazarak devam edilir. Eğer aktarılan bir şiir ise, şiirin bir mısraı veya mısraın bir parçası tırnak işareti içine alınarak metne yerleştirilir. Bağlandığı cümlenin gramer yapısına bakılmaksızın, mısranın ilk kelimesi daima büyük harf yazılır. Eğer iki mısra aktarılmaktaysa mısralar bir kesme işareti ile birbirinden ayrılarak metne yerleştirilirler.

63 Eklemeler ÖRNEK "Kar beyaz, / Kış karadır Erzurum'da" İki mısradan daha uzun şiir aktarmaları ise, metinden ayrı yazılır ve eğer orijinalinde yoksa tırnak işareti kullanılmaz.

64

65 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ders Ödevi Örneği Tez Kapağı Örneği T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı AİLEDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ Merve ALTAN DERS ÖDEVİ RPD 108 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Çanakkale Mayıs, 2014 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı İlköğretim Müfettişlerinin Koçluk Becerilerini Sergileme Düzeylerine Göre Öğretmen Görüşleri Berna Aras ÇAKAR Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Çanakkale, 2011

66 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ders Ödevi Örneği Tez Kapağı Örneği T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı AİLEDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ Merve ALTAN DERS ÖDEVİ RPD 108 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Çanakkale Mayıs, 2014 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı İlköğretim Müfettişlerinin Koçluk Becerilerini Sergileme Düzeylerine Göre Öğretmen Görüşleri Berna Aras ÇAKAR Bitirme Proje Önerisi Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Çanakkale, 2011

67 (Dipnot olarak Kurum ve iletişim bilgileri erilir.) ÖZET (Türkçe)
MAKALENİN ADI Yazar Adı / Adları (Dipnot olarak Kurum ve iletişim bilgileri erilir.) ÖZET (Türkçe) Anahtar Kelimeler MAKALENİN ADI (İngilizce) ABSTRACT İngilizce Anahtar Kelimeler GİRİŞ Amaç ve Alt Amaçlar Sayıltılar ve Sınırlılıklar YÖNTEM BULGULAR VE YORUMU SONUÇ VE TARTIŞMA ÖNERİLER KAYNAKÇA

68

69 Araştırma Raporu Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
1. Çalışma konusunun belirlenmesinde acele edilmemelidir. 2. Kaynak tarama; konu seçme, problemi doğru tanımlama yanında, kanıtların ortaya çıkarılması ve temellendirilmesini de güçlendirecektir. 3. Bir çalışma ne kadar çok kaynakla destekleniyorsa o kadar iyidir. 4. Seçilecek kaynakların çalışma ile ilgili ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Çalışmanın sağlıklı yürütülmesinin yolu, planlı çalışmadır. İlgili kurullar tarafından istenmiyor olsa bile, araştırmacı bir çalışma planı hazırlamalıdır. 5. Çalışmasının planı ve uygulamaları hakkında bilim ve alan uzmanlarından görüş alınmalıdır.

70 6. Rapor yazmaya geçmeden önce raporun sunulacağı birimin varsa yazım kuralları dikkatlice incelenmelidir. 7. Ulaşılan kaynaklarla ilgili tarama kartları tutulmalıdır. 8. Rapor metni oluşturulurken kes-yapıştır yapmaktan kaçınılmalıdır. 9. Raporda yer alan bilgilerin ve düzenlemelerin bir örnekliliği sağlamasına dikkat edilmelidir. 10. Rapor yazıldıktan sonra yazım, anlatımda akıcılık gibi dil bilgisi kurallarına uygunluğunun denetlenmesi amacıyla bir Türkçe uzmanı tarafından okunmalıdır. 11. Yazı kâğıtlarının bir standarda sahip olması gerektiği halde, kağıtlarda ebat, renk ve kalite açısından farklılıklar görülebilmektedir.

71 12. Rapor yazılır yazılmaz ilgili yerlere teslim edilmemeli, elimizin altında tutularak zaman zaman kontrol edilmelidir. Eskiden mahalle aralarında, şimdilerde pek göremediğimiz terziler vardı. Dikecekleri elbiselerin önce ölçüsünü alırlar ve gerekli biçme-teğel dikiş işlemini yaparlardı. Bir süre sonra provasını alırlar ve son dikişini yaparlardı. Dikiş sonrası elbise müşterinin üzerinde kontrol edilir, tamamlanmış olsa bile müşteriye verilmezdi. Terzi tamamlanmış elbiseyi birkaç gün mankenin üzerinde tutar, zaman zaman içini dışını kontrol eder, sarkaç fazlalık ipleri temizler, kırışık bir yer görürse ütüsünü yapardı. Bu kontrollerden sonra elbise müşteriye teslim edilirdi. Araştırmacının da araştırmasında benzer özeni göstermesi gerekir.


"EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları