Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FERİZLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ B İ L İ NÇL İ A İ LE UYUMLU ÇOCUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FERİZLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ B İ L İ NÇL İ A İ LE UYUMLU ÇOCUK."— Sunum transkripti:

1 FERİZLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ B İ L İ NÇL İ A İ LE UYUMLU ÇOCUK

2 Bugün Nelerden Bahsedece ğ iz? E ğ itimde Ailenin Rolünün Önemi İ letişim İ letişim Engelleri Etkili İ letişim Yolları

3 A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M VE ÇOCUK

4 EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR Siz velilerimiz çocukların başarısında okul kadar hatta daha da önemli bir etkiye sahipsiniz.

5 Çocu ğ unuzun ders başarısını etkileyen en önemli etkenlerden birisi aile ortamı ve iletişim becerileridir. Aile ne kadar iletişim konusunda bilinçli ise çocukların başarı düzeyleri o kadar yükseliyor.

6 Araştırma sonuçları: Ülkemizde yapılan bir araştırma ders başarısı düşük çocukların yarısının anne baba ilişkilerinin kötü oldu ğ u,

7 Yarısından fazlasının ise babalarının kendilerine vakit ayıramayacak kadar meşgul oldukları görülmüştür.

8 BAŞARIYI KAZANMADA HER ZAMAN TAKIM RUHU ESASTIR AİLE BİR TAKIMDIR

9 “ŞU DÜNYADA HER ŞEY İ N EN İ Y İ S İ NE LAYIK ÇOK ÖZEL VE GÜZEL B İ R ÇOCUK VAR! O, S İ Z İ N EV İ N İ ZDE YAŞIYOR.” D.Cücelo ğ lu

10 İ şte Sayın Veliler: Anne babalar olarak sizlerin çok önemli ve belirleyici bir rolünüz var. Öyleyse çocuklarınız için yapaca ğ ınız küçük ama bilinçli özveriler, onları başarılı yapacak ve mutlu kişiler olarak hayata katılmalarını sa ğ layacaktır. İ şte bunlardan en önemlisi, SA Ğ LIKLI İ LET İ Ş İ M

11

12 Sa ğ lıklı dinleyin. Anlattıklarını mutlaka dinleyin. Onun seviyesine inerek, göz teması ile ve gerçekten vakit ayırarak dinleyin. ( can kula ğ ı ile…) Bazen sadece dinlemek yeterlidir.

13 VE BEN DE ONA VURDUM. O DA BANA BİRKEZ DAHA VURDU. DİNLİYOR MUSUN BABA!... ALİ BANA YUMRUK ATTI BABA BENİ DUYUYOR MUSUN! ALİ BANA YUMRUK ATTI BABA BENİ DUYUYOR MUSUN! SENİ DUYUYORUM DEVAM ET! Yarı dinleme yerine...

14 *İletişime, kendini vererek değil de, sadece dudaklarıyla katılan biriyle iletişim kurmaya çalışmak cesaret kırıcı olabilir. KELİMESİ KELİMESİNE DİNLİYORUM. HAY IR DİNL EMİ YOR SUN!. AYNI ANDA HEM MAÇI İZLEYİP HEM DE SENİ DİNLEYEBİLİRİM. BOŞ VER

15 Dertlerinizi sizi gerçekten dinleyen birine anlatmak çok daha kolaydır. Bazen ebeveynin birşey söylemesine bile gerek yoktur. Çoğu kez bir çocuğun ihtiyacı olan tek şey, ona duygularının anlaşıldığını hissettiren, sıcak bir sessizlik ortamıdır. BİLİYOR MUSUN, BUNDAN SONRA HASAN’LA OYNAYACAĞIM. O KİMSEYE YUMRUK ATMIYOR.

16 DO Ğ RU D İ NLEME TÜRLER İ a) Pasif – Edilgen Dinleme: Sessizlik, karşımızdaki kişiye gerçekten kabul edildi ğ ini duyumsatan ve sizinle duygularını daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren, çok güçlü sessiz bir iletidir. Sessizlik, her zaman anlatana gerçekten tüm dikkatinizi verdi ğ inizi kanıtlamaz. Bu nedenle dinlerken, özellikle duraklamalarda, onu gerçekten dinledi ğ inizi göstermek için sözlü ya da sözsüz belirtiler vermeniz son derece önemlidir

17 . Baş sallamak, öne eğilmek, gülümsemek, kaşını çatmak ve başka davranışlar, uygun zamanlarda yapılırsa, anlatanı gerçekten duyduğunuz mesajını verir.

18 b) Kapı Aralayıcı Mesajlar: Bazı kimseler daha çok konuşmak için ek yüreklendirme beklerler. Bu tür bir destekleme için verilen mesajlara “kapı aralayıcılar” denir. Örnek: “ İ lginç devam etmek ister misin?” “Bu konuda başka birşeyler daha söylemek ister misin?”

19 c) Etkin Dinleme (Katılımlı Dinleme) Etkin dinleme dinleyenin, anlatılanı yalnız duydu ğ unu de ğ il, aynı zamanda do ğ ru olarak anladı ğ ını da gösterir. Bu yüzden bu yöntem en sa ğ lıklı iletişim yöntemi olarak kabul edilmektedir.

20 Konuşan bireyin söyledi ğ i sözleri açarak, tekrar etmekten ibaret olan Etkin-Katılımlı Dinleme, insanlar arasında yalın, daha anlamlı bir ilişkinin gelişmesine fırsat verir.

21 Anne babasının kendisini dinledi ğ ini gören çocuk önce, kendisine de ğ er ve önem verildi ğ ini, kabul edildi ğ ini, buna ba ğ lı olarak da sevildi ğ ini düşünür. Aynı zamanda çocuk duygularını ifade etme olana ğ ı buldu ğ undan “anlaşıldım” duygusunu yaşar ve rahatlar

22 . Bu durum, hem benlik saygısının artmasına, hem de kendisini dinleyen kişiye yakınlık duymasına neden olur. Ve daha da önemlisi D İ NLEMEY İ ö ğ renir. Bu sa ğ lıklı mesaj akışı çocu ğ un ailesiyle ba ğ ını güçlendirir ve iletişimin devamını sa ğ lar.

23 DUYGULARINI İ FADE ETMEDE ÇOCU Ğ A YARDIM DUYGULARINI İ FADE ETMEDE ÇOCU Ğ A YARDIM Herhangi biri tarafından sorgulandı ğ ı, suçlandı ğ ı veya ö ğ üt verildi ğ i zaman, çocu ğ un yapıcı ve olumlu düşünmesi zordur. Basit bir “Ya...Hımm...Anlıyorum” bile bazen çok işe yarar. Bu tür onaylamalar, anlayışlı, sıcak bir “hıhım” la da pekiştirildi ğ inde, çocu ğ a kendi düşünce ve duygularını keşfetmesi için ortam hazırlar ve kendi çözümlerine ulaşmasını sa ğ lar.

24 Günlük yaşamda anne-baba çocuk ilişkisinde yer yer mücadele yaşanır. Zamanın yetersizli ğ i bazen bu mücadeleyi öylesine arttırır ki ebeveynle-çocuk, karşılıklı olarak birbirlerine “düşman” gibi görünebilirler.

25 Anne-babanın “ellerini yıka”, “elbiselerini as”, “ödevini bitirdin mi?”, “pijamalarını giy”, “yata ğ a gir”, “uyu” şeklindeki komutları zaman zaman çocu ğ un, “ Ben ne istersem onu yaparım” şeklindeki olumsuz tepkisine neden olabilir. Ebeveynin “benim istedi ğ imi yapacaksın” yanıtıyla savaş başlar. Burada anne-baba suçlarken, tehdit ederken, emir verirken, uyarırken, şu soruya kafasında yanıt bulmalıdır: Çocuk olsaydım bu durumda ben neler hissederdim?

26 Burada önemli olan ebeveynin gördü ğ ünü söyleyerek, sorunu dile getirerek, gerekti ğ inde çocu ğ u bilgilendirerek ve kendi duygularını yansıtarak işbirli ğ i içine girmesidir. Anne babanın kendisini çocu ğ un yerine koydu ğ unda yapaca ğ ı yaklaşım, suçlama ve tehdit etme içermeyece ğ inden çocu ğ a, karşısında olmak yerine onun yanında oldu ğ u mesajını verecektir

27 Bunu yapmak için nerede hatalı oldu ğ unu söylemek yerine, durumu anlatabilirsiniz, bilgi verebilirsiniz, uzun uzun anlatmak yerine bir sözcükle özetleyebilirsiniz. Çok fazla soru sormayın.

28 Sa ğ lıklı iletişim için iletişim engellerinden kaçının. 1. Emretme, Y ö netme “ Yapman gerekir …” “… Yapacaksın ” “ Yapmak zorundasın ”  Korku ya da aktif diren ç yaratabilir;  S ö ylenenlerin tersini “ denemeye ” davet edebilir;  İsyankar davranışa ya da misillemeye yol a ç abilir.

29 2. Uyarma, Tehdit Etme (G ö zdağı Verme) “… yapamazsın … olur ” “ Ya yaparsın, yoksa babana söylerim ”  Korku, boyun eğme yaratabilir;  S ö z konusu sonu ç ların ger ç ekten meydana gelip gelmeyeceğini “ denemeye ” yol a ç ar;  G ü cenme, kızgınlık, isyankarlığa neden olabilir.

30 3.Sürekli Ö ğ üt Vermek “Yapmalıydın”, “Senin Sorumlulu ğ un”……..”Şöyle yapmak gerekir”  Zorunluluk ya da su ç luluk duyguları yaratır;  Ç ocuğun durumunu daha şiddetle savunmasına yol a ç abilir ( “ kim demiş ” ).

31 4.Yargılama,Eleştirme, Suçlama “Olgunca Düşünmüyorsun, Sen Zaten Tembelsin…..”  Yetersizlik, aptallık, yanlış değerlendirme anlamı taşır;  Ç ocuğun olumsuz bir yargıya hedef olma ya da azarlanma korkusuyla iletişimi kesmesine yol a ç ar;  Genellikle çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılar (“ben kötüyüm!”) ya da karşılık verir (“siz de daha mükemmel değilsiniz”).

32 Genel olarak iletişim engellerini maddelendirirsek: Genel olarak iletişim engellerini maddelendirirsek: 1-EMİR VERMEK, YÖNLENDİRMEK ( Kes şunu! ) 2-UYARMAK, GÖZDAĞI VERMEK ( Sus, yoksa! ) 3-AHLAK DERSİ VERMEK ( Senden daha iyisi beklenir ) 4-ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM VE ÖNERİ GETİRMEK ( Benim sana söylediklerimi yap ) 5-ÖĞRETMEK, NUTUK ÇEKMEK, MANTIKLI DÜŞÜNCELER ÖNERMEK 6-YARGILAMAK, ELEŞTİRMEK, SUÇLAMAK, AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAMAK ( Olgun biri gibi düşünmüyorsun )

33 Genel olarak iletişim engellerini maddelendirirsek: 7-ÖVMEK, AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAK, OLUMLU DEĞERLENDİRMELER YAPMAK 8- AD TAKMAK, ALAY ETMEK 9- YORUMLAMAK, ANALİZ ETMEK, TANI KOYMAK 10-SORU SORMAK, SINAMAK, ÇAPRAZ SORGULAMAK 11-SÖZÜNDEN DÖNMEK, OYALAMAK, ALAY ETMEK, ŞAKACI DAVRANMAK, KONUYU SAPTIRMAK ( Çocuk gibi davranıyorsun)

34 SEN” MESAJI YER İ NE “BEN” MESAJI VER İ N Sen mesajı hiçbir zaman bizim hakkımızda bir şey söylememektir. Odak noktası her zaman karşımızdaki kişidir. Birey, davranışları hakkında neler düşündü ğ ü ya da davranışın kendisini somut biçimde nasıl etkiledi ğ i hakkında bir şeyler söylemiş olsaydı, mesaj, sen mesajı yerine ben mesajı olurdu.

35 SEN” MESAJI YER İ NE “BEN” MESAJI VER İ N Ben mesajlarının daha etkili olmasının nedeni “sorumluluk mesajı” olarak de ğ erlendirilmelerinden kaynaklanır. Ben mesajı gönderen bir kişi kendi hakkında yaptı ğ ı de ğ erlendirmeyi karşısındaki kişiyle paylaşmak üzere sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle karşısındaki kişinin davranışını de ğ iştirme olasılı ğ ı da yüksektir.

36 SEN” MESAJI YER İ NE “BEN” MESAJI VER İ N ANNE : Kahvaltı bulaşıkları konusunda gün geçtikçe sorumsuzlaşıyorsun. (Sen-iletisi) ÇOCUK : Sende her zaman sabah işlerini yapmıyorsun. (Sen-iletisi) ANNE : Bu farklı. Benim evde yapacak başka bir çok işim var. Da ğ ınık çocukların arkasından evi toplamak gibi! (Sen-iletisi)

37 SEN” MESAJI YER İ NE “BEN” MESAJI VER İ N ÇOCUK : Ben da ğ ınık de ğ ilim. (Savunma iletisi) ANNE : Sen de kardeşlerin kadar da ğ ınıksın. Bunu da biliyorsun. (Sen-iletisi) ÇOCUK : Herkesin kusursuz olması bekliyorsun. (Sen- iletisi) ANNE : Kusursuz olmak için bir fırın ekmek yemen gerekir. (Sen-iletisi) ÇOCUK : Sen de aşırı titizsin. (Sen-iletisi)

38 İletişim engellerinden uzak durduğunuzda,çocuğunuzla aranızda güvenli ve sağlıklı bir iletişim temeli atmış olursunuz.

39 KISACA; KISACA; 1-Çocu ğ unuza zaman ayırın. Ama görüntüde orda oldu ğ unuz bir zaman de ğ il ruhunuzuda işin içine katabilece ğ iniz bir zaman yani etkili bir zaman ayırın.Sorunlar her zaman olacak artık zaman zaman sorunları rafa kaldırmayı ö ğ renmemiz lazım. Onların bize ihtiyacı var.Çocu ğ unuzla geçmiş zaman asla boşa geçmiş zaman de ğ ildir. 2-Çocu ğ u sevmek, ona bolca ve pahalı oyuncak almak de ğ il onunla ortak faaliyetleri paylaşmak, ona zaman ayırmak, onunla oyun oynamaktır. Çocu ğ u sevmek sözle sevgiyi ifade etmenin ötesinde, eylemle bu duyguyu ona yaşatmaktır.

40 3-Çocu ğ unuzla birlikte oldu ğ unuz zaman tüm dikkatinizi ona yo ğ unlaştırın. Bu nedenle de, başka bir işle meşgulken de ğ il, kendinizi rahat hissetti ğ inizde çocu ğ unuzla ilgilenerek, anne ya da baba olmanın keyfini çıkarın.

41 4-Aşa ğ ılamak, suçlamak, çocuk adına karar vermek yerine, çocu ğ u dinleyin. 5- Dinlendi ğ ini düşünen çocuk kabul edildi ğ ini, dolayısıyla sevildi ğ ini düşünen çocuktur. 6- Göz konta ğ ı kurarak, gülümseyerek kabul belirtisini beden diliyle pekiştirin. Böylelikle çocuk “kişili ğ ine saygı duyuldu ğ unu” düşünerek iletişimini sürdürür.

42 Aile bireyleri birbirlerinin nesidir? Birbirlerini, Üzen, bitiren, kusurlarını gören, küçük düşüren M İ ? Birbirlerini, Mutlu eden, geliştiren, kusurlarını örten, yücelten, destekleyen M İ ?

43 A İ LE B İ REYLER İ B İ RB İ RLER İ N İ N dostu, sevgilisi, arkadaşı, sırdaşı, yardımcısı, destekçisi, kendisiyle onur duydu ğ u eşi, çocu ğ u, anne babası OLMALIDIR.

44 Asıl önemli olan aranızdaki iletişimdir. E ğ itim ve diplomadan daha önemli bir şey; çocu ğ unuzla aranızdaki sıcak iletişimin kaybolmamasıdır. Hayat boyu buna ihtiyacınız olacak.


"FERİZLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ B İ L İ NÇL İ A İ LE UYUMLU ÇOCUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları