Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL SÜREÇLER KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL SÜREÇLER KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL."— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL SÜREÇLER KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL SÜREÇLER 1

2 KÜLTÜR NEDİR? İ nsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir. 2

3 KÜLTÜRÜ ETKİLEYEN ETMENLER Doğal çevre Tarihsel özellikler Aile ve akrabalık ilişkileri Eğitim Yerleşim yerleri Ekonomi ve teknoloji Bilim ve sanat Devlet sistemleri Din ve ahlak Uluslararası ilişkiler 3

4 KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TEMEL İŞLEVLERİ Birey davranışlarını yönlendirerek toplumsal düzeni sağlar Topluma kimlik kazandırır. Toplumu diğer toplumlardan farklı kılar. Toplumsal dayanışma ve birlik duygusu, yani “biz bilinci” verir. Toplumsal kişiliğin oluşmasını ve “sosyalleşmeyi” sağlar. Kültür, kökleşmiş içerikleri yardımıyla kuşaklar boyu sürer ve toplumun devamlılığını sağlar. 4

5 Kültür, insanlar arası etkileşim sonucu doğup gelişen toplumsal bir üründür. Fakat aynı zamanda toplumsal yaşamın belli düzen ve anlamlı ilişkiler ağı içerisinde sürdürülebilmesinin de önemli ön koşullarından biridir. Bunun sağlanmasında dilin, eğitim, sanat ve toplumsal kurumlar gibi kültürün belli biçimlerinin özel rolü vardır. İnsanlar hayatta, eğitim ve sanat yoluyla bazı değer, inanç, estetik beğeni ve sosyal ilişkileri öğrenerek bir toplumsal varlık hâline gelirler. İşte bunların tümü kültürü oluşturur. Kültür böylece, bize ne yapıp yapmayacağımızdan neyi yiyip, kime saygı göstereceğimize ve nelerin çirkin ya da güzel olduğuna ilişkin birçok şeyi öğretir. Hatta bunları o kadar iyi benimser, içselleştiririz ki bunun dışında olan şeyleri doğru olarak kabul etmeyiz. Her toplumda mahremiyet sınırları, ayıp ve günah gibi değerlendirme biçimleri kültür tarafından belirlenir. Böylece kültürün koyduğu kurallar insanların hayatlarının bir parçası hâline gelir. 5

6 Dilin kültür üzerindeki etkisi Dil, kültürün en önemli öğesi ve taşıyıcısıdır. Kültür; her şeyden önce bireyler arasında bir iletişimin var olmasını gerektirir, iletişim jest, mimik ya da başka anlatım biçimleriyle sağlanabilir. Fakat temel iletişim aracı dildir. Bir dile sahip olmak insana çok şey kazandırır. İnsan, dil sayesinde atalarının karşılaştığı sorunu yeniden çözmeye zorlanmaz. Dille düşüncelerimizi açıklayabiliriz. Dille kültürün bize öğrettiklerini anlamlandırırız. Kültür dil aracılığıyla aktarılır, ama onu oluşturup zenginleştiren de kültürün kendisidir. Dil, kültürün bir ürünüdür ve kültürün diğer ürünlerinin de devamını sağlar.Dil 6

7 Türk kültüründen kesitler Türk kültüründen kesitler 7

8 KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI Kültür, toplumda yaşayan insanların bütün öğrendiklerini ve paylaştıklarını kapsayan bir kavramdır. Sosyal bilimlerin incelediği hemen her şey kültür tarafından biçimlendirilmiştir. Örneğin, dünyaya gelen bir çocuk, dilini, dinini, yiyip-içmesini, çevresini, sosyal yaşantısını, çocuk yetiştirmesini, görgü kurallarını, manevi değerlerini belirli bir kültür kalıbı içerisinde öğrenir. Dolayısıyla toplumsal hayatta kültürün pek çok işlevinin olduğu açıktır. Eğitim ve sanattan dilin öğrenilmesine, toplumsal kurumların şekillenmesinden toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına kadar kültür, toplumsal hayatın her fenomenini etkilemektedir. 8

9 Toplum üzerinde kültür 9

10 KÜLTÜREL SÜREÇLER KÜLTÜREL SÜREÇLER Kültür zamanda ve mekanda değişme özelliği gösterir. Bu değişme özelliğinin bireylerle ve başka kültürlerle etkileşiminden doğan biçimlerine kültürel süreç denir. Kültürleme Kültürel Yayılma Kültürlenme Kültürleşme Kültürel Bütünleşme Kültür Şoku Zorla Kültürleme Kültürel Asimilasyon Kültür Emperyalizmi Kültürel Yozlaşma 10

11 KÜLTÜRLEME: Toplumun bireyleri kendi kültürünü benimseyecek şekilde etkilemesi ve değiştirmesidir. Yaşam boyu süren bu süreçte en etkin araç eğitimdir. KÜLTÜREL YAYILMA: Kültür öğelerinin bir toplumda dıştan içe veya içten dışa; başka kültürlerden etkilenmesi ya da başka kültürleri etkilemesidir. KÜLTÜRLENME: Birey ya da toplumsal grupların birbirlerini etkileyerek geleneksel kültürlerine yeni ve özgün katkıda bulunmaları sürecidir. KÜLTÜRLEŞME: Farklı toplumlarda yetişmiş birey ve grupların birbirleriyle etkileşime girmeleri sonucu her ikisinin de değişmesine ve yeni bir kültür bileşiminin ortaya çıkmasına denir. Kavram olarak kültürlemenin tersi bir süreci anlatır. KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME: Toplumda kabul gören yeni bir kültür öğesinin, toplumun kültür yapısı ile uyumlu bütünlük sağlamasıdır. KÜLTÜR ŞOKU: Kendi kültürel ortamından ayrılan bireyin farklı bir kültürel ortamda karşılaştığı uyum güçlüğünün yarattığı sıkıntıdır. ZORLA KÜLTÜRLEME: Birey yada toplumun kültürel değerlerinin başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesidir. ASİMİLASYON (Kültürel Özümseme): Birey yada toplumun başka bir kültürü süreç içinde kendine benzetmesi ve egemenliği altına almasıdır. KÜLTÜR EMPERYALİZMİ: Güçlü ülkelerin güçsüzleri ezmesi ya da kültürün bir tür siyasi propaganda ve kültürel sömürü aracı gibi kullanılmasıdır. KÜLTÜREL YOZLAŞMA: Diğer kültürlerin kültürel etkilerinin altında kalan kültürlerin, kendi kültürlerini, davranış örüntülerini kaybedip kültürel bütünlüğünün tutarsızlaşmasıdır. 11

12 Kültürel Süreçler 12

13 HALK KÜLTÜRÜ  Gelenek Görenek ve İ nançlar  Bayramlar - Törenler - Kutlamalar  Halk müzi ğ i – Halk oyunları  Çocuk oyunları ve oyuncakları  Halk Sporları  Geleneksel Türk Tiyatrosu  Geleneksel El Sanatları  Geleneksel giyim kuşam - süslenme  Halk mimarisi  Geleneksel Türk mutfa ğ ı  Halk Edebiyatı 13

14 Gelenek Görenek ve İnançlar  Doğum  Çocukluk çağı  Sünnet  Askerlik  Evlenme  Ölüm 14

15 Bayramlar, Törenler, Kutlamalar  Dini Bayramlar  Milli Bayramlar  Mevsimlik Bayramlar 15

16 Halk Müziği, Halk Oyunları Halk Çalgıları Kırık Hava Biçimi Halk Müziği Uzun Hava Biçimi Halk Müziği Bölgelere göre Türküler Diğer Müzik Türleri Türk Halk Oyunları Türk Halk Oyunlarında Temel Fikirler 16

17 Çocuk Oyunları ve Oyuncakları  Sayışmalar  Tekerlemeler  Folklorik Oyuncaklar 17

18 Halk Sporları  Güreş  Halter  Cirit  Okçuluk  Binicilik  Avcılık 18

19 Geleneksel Türk Tiyatrosu  Karagöz  Meddah  Kukla  Orta Oyunu  Hokkabazlık  Köy Seyirlik Oyunları 19

20 Geleneksel El Sanatları  İşleme  Hayvansal(Deri v.b ) Ürünler  Ağaç Ahşap El Sanatları  Taş El Sanatları  Toprak El Sanatları  Metal El Sanatları 20

21 Geleneksel Giyim Kuşam – Süslenme  Takılar  Süsler 21

22 Halk Mimarisi  Yapı Ustalığı 22

23 Geleneksel Türk Mutfağı  Türk Mutfak kültürü  Aşçılık  Dönemlere Özgü Yemekler  Kışlık Hazırlıklar 23

24 Halk Edebiyatı  Anonim Halk Edebiyatı  Aşık Edebiyatı  Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı 24

25 Dinledi ğ iniz için teşekkürler EBRU AYDIN HAVVA SELEN DEM İ R 25


"KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL SÜREÇLER KÜLTÜR KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI KÜLTÜREL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları