Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE YÖNETİM VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MEVZUATI ŞUBAT 2016

2 Tehlikeli Atıklar Gürültü ve Hafriyat Bitkisel Atık Yağlar Ambalaj Atıkları Özel Atıklar Atık Getirme Merkezleri Tebliği Hava Kirliliği ve Su Kirliliği ÇED Yönetmeliği Şartlı Nakdi Yardım ve Enerji Teşviki

3 TEHLİKELİ ATIKLARIN  KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay almakla, Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda  valilikten izin almakla, Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak  ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, YÜKÜMÜLÜDÜRLER.

4 Madde 8 - Belediyeler; a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.

5

6

7

8 Atık Piller: TAP ile koordineli toplama sistemi oluşturulmalı.
Madeni Atık yağ: Yakılmasını engelleme çalışmaları yapılmalı Atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalı. Ömrünü Tamamlamış Lastikler: Geçici depolama alanları için uygun yer yoksa geçici depolama alanları için yer göstermekle, ÖTL’ lerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmakla, halkı bilgilendirmekle ve eğitim programları düzenlemekle, Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak. Elektrikli ve Elektronik Atıklar: Uygunluk verilen firmalara yönlendirme çalışmaları yapılmalı

9 ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

10 Belediyelerin, mahalli idare birliklerinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri; a) 1. sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, b) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla, c) Seyyar getirme merkezleri kurulması halinde, atığı ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde kabul etmekle, toplanan atıkların, havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturmayacak şekilde önlemleri alarak 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesini sağlamakla, ç) Seyyar getirme merkezleri üzerinde ait olduğu belediye adı ve logosu ile “Seyyar Atık Getirme Merkezi” ifadesinin bulunmasını sağlamakla, yükümlüdürler

11 Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi

12 MADDE 12 – (1) 1. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdür. a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından ilk 13 grubun biriktirilmesi zorunludur. 14 üncü grup tercihe bağlı olarak 1. sınıf getirme merkezinde yer alır. b) Yönetim binası, kantar, giriş kontrol noktası bulunmalı ve asgari m2 alana sahip olmalıdır. c) Tesis etrafı, en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket veya tuğla benzeri kalıcı yapı malzemesi ile çevrili olmalıdır. ç) Atıkların bekletildiği alanın üzeri kapalı olmalıdır. d) Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama kanalı bulunmalıdır. e) Sorumlu bir çevre görevlisi bulunmalıdır. f) Bu Tebliğin Ek- 2’sinde belirtilen gruplardan 11 nolu gruptaki atıklar, paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân bulunmayan ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme ekipmanlarında biriktirilir. g) Yıkama işlemi sonrasında oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanmalıdır.

13

14 Geçiş dönemi (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle bu Tebliğin Ek-6’sında yer alan büyükşehir belediyesi olan illerde ilçe belediyeleri, diğer illerde il ve ilçe belediyelerinden; I. Kademede olanlar iki yıl, II. Kademede olanlar üç yıl, III. Kademede olanlar dört yıl, içerisinde 1. sınıf atık getirme merkezlerini kurmakla yükümlüdür. YALOVA II. Kademede Son tarih Aralık 2017

15 SORU CEVAP

16 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
YÖNETMELİKTEKİ TANIMLAR Canlı müzik: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türünü. Arka plan gürültüsü: Gürültü kaynağının sesi bastırıldıktan sonra geriye kalan ses. Değişik:RG-18/11/ ) Çok hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları Hassas olmayan kullanımlar: Otoparklar, garajlar, eğlence yerleri, sanayi tesisleri gibi kendisi gürültü kaynağı olabilen alan ve kullanımları

17 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
YÖNETMELİKTEKİ TANIMLAR Açık eğlence yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin verecek şekilde olan eğlence mekânlarını, Kapalı eğlence yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde yalıtılmış ve gerekli önlemler alınmış alınmış eğlence mekânlarını . Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânlarını,

18 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NELER YAPAR NE TÜR ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRİR ? Yetki Devri Yapılmamış olan Belediye sınırları ve Belediye Mücavir alanı dışında kalan yerlerde gelen şikayetleri değerlendirir (klima, havalandırma, fan sesi vb.) ve Çevre Kanunu uyarınca işlem yapar. Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlara ait faaliyetleri denetler ve Çevre Kanunu uyarınca işlem yapar. Yetki Devri Yapılmamış Belediye sınırları ve Belediye Mücavir alanları dışında yapılan Canlı Müzik İzin Başvurularını değerlendirip görüş verir.

19 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
NELERİ KAPSAMAZ Komşulardan Kaynaklı Gürültüyü kapsamaz. (Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü: Konutlarda kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı gibi ekipmanları kullanma, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları, mahalle aralarında ve meskenlerde yapılan düğün, asker uğurlamaları ve benzeri kutlamalar, evcil hayvan besleme ile bina içinde yapılacak tadilat nedeniyle oluşan gürültü.) - Ulaşım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültüyü kapsamaz.

20 ŞİKAYET ŞEKLİ VE DENETİM BİRİMLERİ

21 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
EĞLENCE YERLERİNE RUHSAT VERİLİRKEN YÖNETMELİKTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Canlı Müzik Yayını yapan açık, yarı açık ve tam kapalı işletmelere ruhsat verilmesi aşamasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış olan ‘ Canlı Müzik İzni Almasında Sakınca Yoktur’ konulu İl Müdürlüğü yazısını sorgulamak. Müzik yayını yapacak olan işletmelere Ruhsat verilirken Yönetmelikte belirtilen Çok Hassas Alan tanımı kapsamında, 250 metre yakınında çok hassas alan bulunan (konut dahil) işletmelere Müzik Yayını için Ruhsat verilmemesi.

22 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
EĞLENCE YERLERİNE İLİŞKİN ESASLAR - Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Ancak tam kapalı olan işletmelerde gürültüye karşı tam yalıtılmış) Belediye çalışma saatleri düzenleyebilir.

23 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
YETKİ DEVRİ İÇİN NELER GEREKİR Çevre Denetim Biriminin kurulması, Bakanlıkça esasları belirlenmiş uzmanlığa sahip en az 2 personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu kişinin gözetiminde göreve katılım sağlayacak diğer personelin iki yıllık yüksek okul veya lise ve dengi okullardan mezun olması ve bu Yönetmelik kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmana sahip olan Belediyelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tasarrufunda yetki devri yapılabilmektedir. - Yetki Devri yapılan Belediyeler 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapabilirler.

24 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
İDARİ YAPTIRIM - Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 812 Türk Lirası, ulaşım araçları için Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için Türk Lirası idarî para cezası verilir.

25 HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TANIMLAR Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprağı, Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları, Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları: İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıklar.

26 HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
GENEL İLKELER Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır. b) Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. c) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır.

27 HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
GÖREV VE YETKİLER İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER Sorumluluk sahaları içinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle, Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle, Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla, Faaliyete başlamadan önce, atıkların taşınması ve depolanması ile ilgili olarak EK-2’de verilen Atık Taşıma ve Kabul Belgesi’ni düzenlemekle

28 HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
GÖREV VE YETKİLER İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER Rehabilitasyon amaçlı gelen talepleri değerlendirmek: komşu parsellere zarar vermeyecek, dere yataklarını bozmayacak ve toprağın yapısını bozmayacak taleplere Yönetmelikteki genel esasları değerlendirerek uygun görüş vermek. Büyük miktarlarda hafriyat dökümü yapılmak suretiyle rehabilitasyon yapılacaksa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüşünü almak.

29 HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Denetleme ve İdari Yaptırım Çevre Kanunu 20/r Maddesi :Bu Kanunda ve Yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere Türk Lirası, ithal edenlere Türk Lirası idarî para cezası verilir. ( İşletmeler için Bu Miktarlar 3 Katı olarak uygulanır.)

30 SORU CEVAP

31 Belediyelerce Alınacak Tedbirler ( 8 .Madde)
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR Belediyelerce Alınacak Tedbirler ( 8 .Madde) Yetki sahasında bulunan atık üreticilerinin geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak. Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek.

32 Belediyelere Yapılan Yetki Devri
Bakanlığımızca 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci maddesine istinaden çevre denetim birimi kurarak Bakanlığımıza başvuran belediyelere Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8 nci maddesi gereğince bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek amacıyla yetki devri yapılmaktadır. Bakanlığımızca 2011 Mart sonu itibariyle 80 adet belediyeye yetki devri yapılmıştır.

33 2011 Mart Sonu İtibariyle Yetki Devri Bulunan Belediyelerin İllere Göre Dağılımı

34 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ KÖMÜRLER

35 30.12.2015 tarih ve 2015/24 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulunda alınan Kararlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından kalitesiz ve izinsiz kömür kullanımının engellenmesi için denetimlerin yoğunlaştırılmasına, İl genelinde doğalgaz kullanımının özendirilmesine yönelik çalışmaların belediyeler ve doğalgaz dağıtım şirketince yapılmasına, Halk Eğitim Merkezi tarafından ‘Yetkili Kalorifer Ateşçiliği’ kursları düzenlenmesine,

36 30.12.2015 tarih ve 2015/24 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulunda alınan Kararlar
Belediyeler tarafından kalorifer, fırın ve soba bacalarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesine ayrıca sorumluluk sahalarında gerçekleşen kontrolsüz atık yakma olaylarına anında müdahale edilmesi ve benzer olayların gerçekleşmemesine yönelik tedbirler alınmasına, Belediyeler ve İl Özel İdare tarafından Bisiklet Yolu kullanımının özendirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına,

37 Yakıt Denetimi Yakıtlardan numune alınarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analizler yaptırılır. Uygun olmayan yakıtların kullanımına izin verilmez.

38 Sosyal Yardımlaşma Kömürleri
çerçevesinde, İllerin kirlilik dereceleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen özellikteki kömürlerin dağıtılması ve IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir. Uygunluk İzin Belgesi olan kömürlerdir.

39 SORU CEVAP

40 BELEDİYLERİN ATIK AMBALAJLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
AMBALAJ ATIKLARI BELEDİYLERİN ATIK AMBALAJLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla, bu iş için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle ve kurduğu tesislere çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almak/aldırmak, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak, Piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapılması durumunda ise ambalaj atıkları yönetim planını birlikte hazırlamakla ve Bakanlığa sunmakla, yönetim planı kapsamında gelişme raporlarını hazırlamak ve il çevre ve şehircilik müdürlüğüne sunmak, Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri almak, Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak,

41 BELEDİYLERİN ATIK AMBALAJLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKÜLKERİ
AMBALAJ ATIKLARI BELEDİYLERİN ATIK AMBALAJLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKÜLKERİ Çevre lisansı başvurusunda bulunacak olan toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerine çalışabilecekleri uygun alan temin etmek, Toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerini belediye imar planları üzerine işlemekle ve altyapı hizmetlerini öncelikli olarak sağlamak, Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri düzenlemek ve/veya onaylamak, Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını, depolanmasını, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak,

42 AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANLARI
Planı Olan Belediyeler Planı Olmayan Belediyeler TAVŞANLI KAYTAZDERE SUBAŞI ARMUTLU ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ ALTINOVA ÇINARCIK MERKEZ TERMAL TEŞVİKİYE KORU ESENKÖY KADIKÖY

43 Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması
(1)Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları, çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla diğer atıklardan ayrı olarak oluştukları yerlerde biriktirilmek zorundadır. (2) Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alışveriş merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerler, ambalaj atıklarını, oluştuğu noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.

44 Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler. Ancak lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisi kuran organize sanayi bölge yönetimleri organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan katılımcılarından ambalaj atıklarını toplayabilirler. Geri kazanılabilir ambalaj ve ambalaj dışı atıkların üreticisi tarafından getirilip bırakılacağı, teknik ve idari detayları Bakanlık tarafından belirlenecek getirme merkezi oluşturan satış noktaları ve alışveriş merkezleri ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler.

45 SORU CEVAP

46 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU VEYA PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇED Yönetmeliği, MADDE 6 ;  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler. (3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

47 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
İLİMİZDE BULUNAN KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ MERKEZ TERMAL ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ KADIKÖY YASKİ A.A.T.

48 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
İLİMİZDE BULUNAN KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ALTINOVA KAYTAZDERE SUBAŞI TAVŞANLI TASKAB

49 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
İLİMİZDE BULUNAN KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ÇINARCIK TEŞVİKİYE KOCADERE ÇINARCIK A.A.T

50 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
MÜNFERİT A.A.T ARMUTLU A.A.T. ESENKÖY A.A.T. İlimizde Atıksu Arıtma Tesisi olmayan/Arıtma Tesisine Bağlı olmayan tek Belde Koru Belediyesidir.

51 ŞARTLI NAKDİ YARDIM Şartlı Nakdi Yardım Nedir? Şartlı Nakdi Yardım;
Kirliliğin önlenmesi, iyileştirilmesi Çevrenin korunması, Temiz bir çevrede yaşanabilmesi için, Projelerin amacına uygun yapılması şartıyla Bakanlığımızca verilen yardım Mevzuat: ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Kaymakamlıklara (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ve Belediye Birliklerine yardım yapılmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi:

52 ŞARTLI NAKDİ YARDIM ÇEŞİTLERİ
Katı Atık Bertaraf Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Kirliliği Çevre Temizlik Araçları Müşavirlik Hizmetleri

53 BAŞVURU NASIL YAPILIR? İl Müdürlüğümüz üzerinden, her bir başvuru çeşidi için istenen evraklarla birlikte başvurular gerçekleştirilmektedir İl Müdürlüğümüzce başvuru dosyaları ve içerikleri incelenir Uygunsa, üst yazı ile Bakanlığa gönderilir Uygun değilse veya eksiklik bulunursa, evrakların tamamlanması ve düzeltilmesi için süre verilir

54 BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
A-Çevre Kirliliğinin Giderilmesi, Çevre Temizlik Araçları ve Müşavirlik Hizmetleri 1-Bakanlıga hitaben yazılan müracaat yazısı 2-Proje gerekçe raporu (Projenin gerekçeleri belirtilecek, şu andaki durum ne, proje gerçekleşirse neler elde edilecek vb.) 3-Birlikler, Belediyeler ve İl Özel İdareleri için Encümen Kararı (Yardım talebine ilişkin olacak, mali yetersizlik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım talep edildiği vurgulanacak, talep edilen yardım miktarı belirtilecek) 4-Taahhütname (Kamu kurum ve kuruluşları ) 5-Protokol (Kamu kurum ve kuruluşları ) 6-Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Kapsamında Yaklaşık Maliyet Cetveli 7-Proje Uygunluk Yazısı (Müşavirlik Hizmetleri için)

55 BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
B-Katı Atık Bertaraf Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri 1-Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri için Keşif özeti ve metraj cetveli (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, İller Bankası veya İl Özel İdaresi birimleri tarafından onaylı) 2-Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Olanlardan ÇED Belgesi 3-Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı (Atık Su Arıtma ve Atık Bertaraf Tesisleri- Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekiyor) 4-İl Mahalli Çevre Kurulu Yer Seçim Kararı (Katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri için) Bu proje ile ilgili başka yerlerden alınan yardım veya kredilere ilişkin bilgi ve belgeler

56 BAŞVURU AŞAMASINDAN SONRAKİ SÜREÇ
Bakanlık, İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen talep dosyasını inceler Eksik bilgi-belge bulunursa tamamlanması için yazı gönderilir; belgeler tamamsa ve talepler uygun görülürse talep edilen miktar banka hesabına blokeli olarak aktarılır İl Müdürlüğümüz personellerince kontrol grubu oluşturulması için olur hazırlanır ve yerinde denetim gerçekleştirilerek tutanak tutulur Yapılan kontroller neticesinde bir uygunsuzluk tespit edilmezse İl Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığa yazı yazılır ve bloke kaldırılarak kaynağın kullanımı sağlanır

57 Bakanlığımızca Yıllara Göre Yapılan Şartlı Nakdi Yardımlar

58 Yıllara Göre Yardımlar

59 ENERJİ TEŞVİKİ Enerji Teşviki Nedir?
Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenir Mevzuat: Çevre Kanununun 29.Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

60 BAŞVURU NASIL YAPILIR? İl Müdürlüğümüz üzerinden istenen evraklarla birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar başvurular gerçekleştirilmektedir İl Müdürlüğümüzce başvuru dosyaları ve içerikleri incelenir Uygun değilse veya eksiklik bulunursa, evrakların tamamlanması ve düzeltilmesi gerekir (Nisan sonuna kadar) Uygunsa, üst yazı ile Bakanlığa gönderilir

61 Kimler Yararlanabilir?
Geri Ödeme Belgesine sahip ve atık sularını arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayan tesisler Geri Ödeme Belgesi Şartları: Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini almış olmak Atık suyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda atık su deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesi sunmak Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak Atık su beyan formunu Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemine eksiksiz olarak doldurmak-güncellemek ve sunmak Geri Ödeme Belgesi 5 yıl için alınır ve süresi bitenler tekrar başvuru yapmalı Tesisler iç izlemelerini düzenli bir şekilde İl Müdürlüğümüze göndermeli İzin süreçleri takip edilmeli

62 Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
Geri ödeme belgesi, Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi, EK-3’te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği, EK-4’te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği, İlgili döneme ait elektrik faturalarının tamamının ödendiğini gösterir belge Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” Son başvuru süresinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmez

63 Atıksu arıtma tesisi işleten gerçek veya tüzel kişilere ait evsel/endüstriyel atıksu arıtma tesislerine %50 ‘ye kadar verilen enerji teşviki işlemleri yapılmaktadır

64 2015 Yılı Enerji Teşvikinden Faydalanan Kamu ve Özel Kurumlar Listesi
TOPLAM: TL

65 WEB SİTEMİZ (www.csb.gov.tr/iller/yalova)

66 TEŞEKKÜR EDERİZ . . .


"YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları