Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca."— Sunum transkripti:

1 ÇAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

2 Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulunun üyelerinin görev süresi altı yıldır.

3 İL SEÇİM KURULU (298 S.K./15. MD.) İl seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur. Kurulun, hâkimlerden iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar.

4 İlçe Seçim Kurulu (298 S.K./18. MD.): İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim kurulun başkanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. 6 Üyenin 2’si ilçe merkezinde görev yapan ve toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, Devlet Memurlarından, 4’ü İlçede Son Milletvekili Genel Seçiminde en çok oyu almış 4 partinin temsilcilerinden oluşur.

5 SANDIK KURULLARININ OLUŞTURULMASI İLE GÖREV VE YETKİLERİ

6 Sandık kurulu: Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır.(Memur Üye Yok)

7 Sandık kurulu başkanının seçimi: İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler.

8 Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir. Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder.

9 Sandık kurulu üyelikleri: İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.

10 Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır.

11 Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır. Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.

12 Sandık kurullarının kurulması ve görev süresi: Sandık kurulları Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur. Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri gözönüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışmaya devam ederler. Sandık Kurulları üyeleri 3’ten az olamaz.

13 Kurulda çoğunluğun sağlanması: Sandık başında, oy verme başlamazdan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dahil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse, bu durum tutanağa geçirilir ve eksikler, o sandık alanında seçme yeterliğini haiz ve okur - yazar olanlar arasından, başkanın seçeceği kimselerle doldurulur.

14

15

16

17

18

19 Oy Torbası (Çuval)’da Bulunması Gerekenler….

20 SANDIK KURULLARI GÖREV ve YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE

21 EVET veya TERCİH MÜHRÜ

22 GERİ DÖNÜŞ ZARFI

23 Her İkisinde de Barkod Sistemi Vardır. Sistem üzerinde taratılıp resim olarak internette paylaşılacaktır. Bu nedenle Aslı,Eksiksiz imzalı ve kırıştırılmadan teslim edilmesı gerekmektedir.

24

25

26

27

28

29

30

31

32 SEÇİMDEN 1 GÜN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER ISTAMPA MÜREKKEPLENİR SANDIK ALANI HAZIRLANIR OY VERME KABİNLERİ KURULARAK SEÇİM İÇİN HAZIR HALE GETİRİLİR. NOLU SANDIĞA GİDER BANDROLLERİ YAPIŞTIRILIR.

33 SEÇİM GÜNÜ OY VERME İŞLEMİ BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER(Saat: 07:00-08:00)

34

35 Yapılacak İşlem Adımları Oy Pusulası Paketi Kurul Önünde Açılarak Sayılır, Adedi Sandık Sonuç Tutanağının İlgili Bölümüne Yazılır. Oy Zarfları Sayılır, Adedi Sandık Sonuç Tutanağının İlgili Bölümüne Yazılır. Oy Pusulasının Arkaları Mühürlenir.(Mühürsüz Oy Pusulası Geçersiz Sayılacağından Dikkatlice Atlamadan Mühürlemek Çok Önemlidir.) Oy zarflarının Yüksek Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu Mühürlerinin Altına Sandık Kurulu Mühürleri ile mühürlenir. Oy Sandığı mühürlenir. Seçmen Listesinin bir nüshası kapıya asılır Bandroller yapıştırılır.(Nolu Sandık, Milletvekili) Kapalı oy verme yerine Örnek:19 ve Örnek:44 nolu formlar asılır. Yapılan her işlem tutanak defterinin ilgili bölümüne girilir ve kurul üyeleri tarafından imzalanır.

36

37

38

39

40

41 OY VERME İŞLEMİ

42

43

44

45

46 Saat 17.00 itibariyle hazır bulunan seçmenlerin oy kullanması, Saat 17.00 de sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verir. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamaz. Oy verme bitince, kurul başkanı bunu yüksek sesle ilan eder ve oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Oy sandıkları saat 17.00'den önce açılamaz. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenlerin saat 17.00'den önce oylarını kullanmış olmaları halinde dahi sandık zamanından önce açılmayacaktır.(Yüksek Seçim Kurulu Bu Saatleri Yaz-Kış Uygulamasına göre belirleyebilir. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bilgi alınız.)


"ÇAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları