Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GASTRİT VE GASTROPATİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GASTRİT VE GASTROPATİLER"— Sunum transkripti:

1 GASTRİT VE GASTROPATİLER
Mide mukozasının inflamasyonu anlamına gelir Bazı mukozal zedelenmelerde inflamatuvar hücrelerden daha çok epitelyal ve vasküler değişikliklerin hakim olması nedeniyle gastropati deyimi daha uygun olmaktadır

2

3 Gastritlerin Major Sınıflaması
Erozif ve hemorajik gastrit Erozif ve spesifik olmayan gastrit (kronik gastrit) Spesifik gastrit

4 Erozif ve Hemorajik Gastrit
Ağır hastalıklarda stres lezyonlar Organ yetmezliği Yanıklar Santral sinir sistemi travması İlaçlar Aspirin ve NSAİİ Alkol Korosiv ajanlar Diğer: potasyum klorür, demir, hepatik arter kemoterapisi) Travma ve fiziksel ajanlar Mekanik ve işleme bağlı (nasogastrik tüp, endoskopik tedaviler, yabancı cisim yutulması) Radyasyon Vasküler İskemi (tedavi amaçlı veya kolesterol embolisi, vaskülit, koşucularda) Konjestiv gastropati Reflüye bağlı Duodenogastrik reflu (postgastrektomi) Gastroözefagial reflü (kardia bölgesi) İdiopatik Kronik erozif gastrit (varioliform gastrit) Sporadik, insidental

5 Erozif ve Spesifik Olmayan Gastrit
İnfeksiyon Helikobakter Reaktiv Postgastrektomi Erozyon ve ülserlere komşu Otoimmün Pernisiyöz anemi Lenfositik gastrit Adenokarsinoma ile ilgili Açıklanamayan

6 Spesifik Gastrit İnfeksiyon
Bakteriyel (Tbc, sifiliz, flegmenöz ve amfizematöz gastrit) Viral (CMV, herpes) Fungal (kandida, histoplazma, mukormikoz, asperjillöz, kriptokok) Parazit ve solucanlar (kriptosporiodosis, strongiloidoz, şistozomiazis, amebiazis, necator amerikanus, toksoplazmozis, leşmanya, pnömosistis karini) GIS hastalığının parçası olarak Crohn Eozinofilik gastritis Sistemik hastalığın parçası olarak Sarkoidoz Graft versus host hastalığı Kronik granülamatöz hastalık Diğer nedeni bilinmeyen Menetrier ve diğer hipertrofik gastropatiler Fokal lenfoid hiperplazi Granülamatöz gastrit

7 Erozif ve spesifik olmayan gastritin topografik paternleri
Antral gastrit Fundal gastrit Pangastrit Multifokal atrofik gastrit

8 Kronik Atrofik Gastritin Endokrin Sonuçları

9 Helikobakter Pilori Gastriti
Eski adı Campylobacter pylori 3 x 0.5 mikrometre boyunda, gram negatif, hafif kıvrık veya virgül şeklinde bir bakteri Gelişmiş ülkelerde 30 yaş altında nadir, yaşla sıklığı artıyor, 50 yaş üzerinde sıklık %

10 Helikobakter Pilori

11 Yaş Gruplarında Hp Prevelansı

12 Yaş Gruplarında Hp Prevelansı

13 Etnik Gruplarda Hp Prevelansı

14 Hp

15 Helikobakter Pilori Tanı Metodları
Histoloji Hematoksilin ve eozin Giemsa Warthin-Starry Gram boyası İmmünhistokimya Biopsi materyali kültürü Seroloji ELISA ensık kullanılan yöntemdir Hızlı üreaz testleri Üre nefes testi PCR

16 Lamina propriada mononükleer hücre infiltrasyonu olan Hp gastriti

17 Akut gastrit histolojisi

18 Gastrik epitele bağlanan Hp

19 Lamina propriada mononükleer hücre infiltrasyonu olan Hp gastriti

20 Gastrik glandlarda Hp

21 Gram boyasında Hp

22 Giemsa boyamasında Hp

23 Üre nefes testi

24 Üre Nefes Testi

25 Hızlı Üreaz Testi

26 Hp sıklığının arttığı durumlar
Normal insanlarda yaşla artar Kronik aktif gastrit Duodenal ülser Gastrik ülser Nonülser dispepsi Mide kanseri Nadir durumlar: Acne rosacea Kronik yorgunluk sndromu Weird cilt lezyonları Halitozis

27 Asit hipersekresyonunun gastrik metaplazi, duodenit, Hp ile ilişkisi
Asit – Pepsin Gastrin Gastrik Metaplazi DU HP Duodenit DU

28 Orta derecede gastrit                                   

29 Hp kronik gastrit

30 Lineer erozyon gösteren gastrit
                                  

31 Otoimmün gastrit Pernisiyöz anemi ile birlikte
Pernisiyöz anemi ile birlikte olmayan Özellikle fundal bezlerde atrofi vardır ECL hücrelerde hiperplazi vardır, karsinoid daha nadirdir Birlikte hiperplastik ve inflamatuvar polipler görülebilir Endoskopik takip gerekmez

32 Atrofik gastrit

33 Gastrik intestinal metaplazi

34 Menetrier Hastalığı Özellikle fundus ve korpusta dev mide pilileri
Hipoalbuminemi Histolojik olarak foveolar hiperplazi, bezlerde atrofi, mukozada kalınlaşma Fundal bezler yaygın tutulduğunda hipoklorhidri olabilir

35

36 Gastrik Granulomlar İnfeksiyona bağlı Tuberküloz Sfiliz
Histoplazmozis ve nadiren diğer fungal infeksiyonlar Parazitik İnfeksiyona bağlı olmayan Crohn Sarkoidoz Çocukların kronik granulomatöz hastalığı Allerjik granulomatozis İzole idiopatik granüloma Yabancı cisime bağlı Normal görünen mukozada

37 Gastrik Granüloma

38 Küçük prepilorik erozyonlar
                                  

39 Antral erozyonlar                                   

40 Watermelon Mide Antrumda lineer uzanan çok sayıda ektazinin görülmesidir Lezyon dilate venüller, fokal tromboz ve fibromuskuler hiperplazi gösterir Genellikle yaşlı kadınlarda bulunur Demir tedavisine dirençli anemi varsa endoskopik veya cerrahi tedavi gerekir

41 Watermelon mide                                   

42 NSAİİ de Patogenez Topikal etki ile yüzeyel zedelenme
Prostaglandinler azalır Mukus sekresyonu azalır Mukozal kan akımı azalır Duodenal bikorbonat azalır

43 NSAİİda ki Mukozal Zedelenmeler
Klinik Yüzeyel mukozal zedelenme Endoskopik ülser Klinik ülser Başlangıç Akut (saatler içinde) Subakut (günler-aylar) Kronik (günler-yıllar) Yerleşim Fundus > Antrum Antrum > Fundus Oluş şekli Topikal etki, PH ilişkili Sistemik, PG ile ilgili Boyut Küçük Genelikle 3-5 mm Büyük Klinik önemi Genellikle iyileşir Bir kısmı klinik ülsere ilerleyebilir Bazen komplikasyon gelişir İyileşme Hızlı Genellikle hızlı Yavaş Adaptasyon Özellikle düşük dozlarda Belirsiz Muhtemelen yok

44 Hemorajik gastrit

45 Travmatik ülser

46 Gastrik erozyonlar

47 Erozif Gastrit erezyon hemoraji

48 NSAİİ bağlı gastrik kanama

49 NSAİİ Bağlı Gastrik Erozyonlar ve Ülser

50 Gastrik mukus göllenmesi

51 Gastrik ülserde görülen damar

52 Gastrik ksantelasma

53 Prepilorik ülser

54 Pilor stenozunda gastrik retansiyon

55


"GASTRİT VE GASTROPATİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları