Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ. Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin TILFARLIG İ L.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ. Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin TILFARLIG İ L."— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ

2 Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin TILFARLIG İ L

3 Toplantı Zamanı Çar ş amba günü kulüp saatleri

4 Kulübün Amacı Madde 1-Bu tüzü ğ ün amacı, ders programlarının yanında ö ğ rencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geli ş tirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler olu ş turmaya yönelik, ö ğ renci kulübü ile toplum hizmeti çalı ş malarıyla ilgili i ş ve i ş lemleri düzenlemektir. Madde 2 -Kulübün amacı Türk Millî E ğ itiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ö ğ rencilerin Atatürk İ lke ve İ nkılâplarına, Anayasanın ba ş langıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçili ğ ine ba ğ lı yurtta ş lar olarak yeti ş melerine, yeteneklerini geli ş tirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

5 Kulüp Çalı ş ma Planı KATILIMCI Ö Ğ RENC İ SAYISI: SÜRE AMAÇYAPILACAK ETK İ NL İ KLERBEL İ RL İ GÜN VE HAFTALAR AyHafta EYLÜL 3 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. Kulüp organlarının seçiminin yapılması 4 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. Kulüp yıllık çalı ş ma planının hazırlanması EK İ M 1 Cumhuriyet rejimi ve kazanımlarını ö ğ rencilere anlatma. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tören çalı ş maları 2 Cumhuriyete sahip çıkma bilinci olu ş turmak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili afi ş, poster çalı ş maları ve pano yarı ş masının, törenin hazırlıkları 3 KURBAN BAYRAMI TAT İ L İ 4 Cumhuriyete sahip çıkma bilinci olu ş turmak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tören 29 EK İ M CUMHUR İ YET BAYRAMI 5 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak. 10–16 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili tören çalı ş maları KASIM 1 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak. 10–16 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili afi ş, poster ve tören çalı ş maları 2 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak. 10–16 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili tören 10–16 KASIM ATATÜRK HAFTASI 3 Ö ğ rencileri E ğ itimin önemi, e ğ itimde ö ğ retmenin rolü hakkında bilgilendirmek. 24 Kasım Ö ğ retmenler Günü ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 24 KASIM Ö Ğ RETMENLER GÜNÜ 4 Ö ğ rencileri E ğ itimin önemi, e ğ itimde ö ğ retmenin rolü hakkında bilgilendirmek. 24 Kasım Ö ğ retmenler Günü ile ilgili pano çalı ş maları ARALIK 1 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 2 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 3 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 4 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. “Yeni Yıl” temalı afi ş ve poster çalı ş maları

6 Kulüp Çalı ş ma Planı KATILIMCI Ö Ğ RENC İ SAYISI: SÜRE AMAÇYAPILACAK ETK İ NL İ KLER BEL İ RL İ GÜN VE HAFTALAR AyHafta OCAK 1 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. “Yeni Yıl” temalı pano çalı ş maları 2 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 3 Dönem içinde yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi, eksikliklerin belirlenmesi. Dönem içinde kulüp olarak yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi 4 Dönem içinde kulüp olarak yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin belirlenerek gelecek dönemde giderilmeye çalı ş ılması. Dönem sonu kulüp çalı ş ma raporunun düzenlenmesi ve okul idaresine verilmek üzere danı ş ma ö ğ retmene teslim edilmesi Ş UBAT 2 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. 2. Dönemde kulüp olarak yapılacak faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve görü ş ülmesi 3 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak.Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 4 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’in kültür, tarih ve edebiyatımızdaki yerini kavratmak. 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları MART 1 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’in kültür, tarih ve edebiyatımızdaki yerini kavratmak. 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili pano çalı ş maları 2 Çanakkale Zaferi’nin Türk tarih ve kültürü açısından önemini kavratmak.18 Mart Ş ehitler Günü ve ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları ve tören çalı ş maları 3 Çanakkale Zaferi’nin Türk tarih ve kültürü açısından önemini kavratmak. Ö ğ rencilerde vatan, millet ve bayrak sevgisi bilinci olu ş turmak. 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve 18 Mart Ş ehitler Günü ile ilgili pano çalı ş maları 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve 18 Mart Ş ehitler Günü ile ilgili tören 12 MART İ ST İ KLAL MAR Ş I’NIN KABULÜ VE MEHMET AK İ F ERSOY ANMA GÜNÜ 18 MART ÇANAKKALE ZAFER İ VE Ş EH İ TLER GÜNÜ 4 Ö ğ rencilere tiyatro sevgisi kazandırmak.Dünya Tiyatro Günü ile ilgili pano çalı ş maları 27 MART DÜNYA T İ YATRO GÜNÜ

7 Kulüp Çalı ş ma Planı KATILIMCI Ö Ğ RENC İ SAYISI: SÜRE AMAÇYAPILACAK ETK İ NL İ KLERBEL İ RL İ GÜN VE HAFTALAR AyHafta N İ SAN 1 Ö ğ rencilere tiyatro sevgisi kazandırmak.Çe ş itli tiyatro oyunlarından belirli bölümlerin izletilmesi 2 Ulusal egemenlik kavramı ve Atatürk’ün ulusal egemenlik kavramına verdi ğ i önemi kavratmak. Ulusal Egemenli ğ in önemi hakkında bilgilendirmeye yönelik afi ş çalı ş maları 3 Ulusal egemenlik kavramı ve Atatürk’ün ulusal egemenlik kavramına verdi ğ i önemi kavratmak. Ulusal Egemenli ğ in önemi hakkında bilgilendirmeye yönelik afi ş çalı ş maları 4 Ulusal egemenlik kavramı ve Atatürk’ün ulusal egemenlik kavramına verdi ğ i önemi kavratmak. Ulusal Egemenli ğ in önemiyle ilgili pano çalı ş maları 23 N İ SAN ULUSAL EGEMENL İ K VE ÇOCUK BAYRAMI 5 Atatürk’ün gençli ğ e verdi ğ i önem ve gençli ğ in görevleri kavratmak.Bu haftayla ilgili yazma çalı ş maları MAYIS 1 Atatürk’ün gençli ğ e verdi ğ i önem ve gençli ğ in görevleri kavratmak.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 2 Atatürk’ün gençli ğ e verdi ğ i önem ve gençli ğ in görevleri kavratmak.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili pano çalı ş maları ve tören çalı ş maları 3 Atatürk’ün gençli ğ e verdi ğ i önem ve gençli ğ in görevleri kavratmak.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili tören 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇL İ K VE SPOR BAYRAMI 4 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak.Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları HAZ İ RA N 1 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 2 Yıl içinde kulüp olarak yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin belirlenerek gelecek yılda giderilmeye çalı ş ılması. Yılsonu kulüp çalı ş ma raporunun düzenlenmesi ve okul idaresine verilmek üzere danı ş ma ö ğ retmene teslim edilmesi

8 Görsel Materyaller

9

10


"KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ. Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin TILFARLIG İ L." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları