Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) İşveren veya vekili (okul/kurum müdürü)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) İşveren veya vekili (okul/kurum müdürü)"— Sunum transkripti:

1 1) İşveren veya vekili (okul/kurum müdürü)
İSG Kurul Üyeleri 1) İşveren veya vekili (okul/kurum müdürü) 2) İSG Uzmanı (il müdürlüğü tarafından görevlendirme yapılacak ) 3) İşyeri hekimi (il müdürlüğü tarafından görevlendirme yapılacak) 4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi (müdür yardımcısı) 5) Bulunması halinde Sivil savunma uzmanı (işverence belirlenir) 6) Bulunması halinde Formen, ustabaşı veya usta (açık oyla seçilir, seçilememesi durumunda atanır; yedekleri de aynı yöntemle belirlenir.) 7) Çalışan temsilcisi veya baş temsilci (açık oyla seçilir, seçilememesi durumunda atanır; yedekleri de aynı yöntemle belirlenir.) (İş Sağ.ve Güv. Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 6)

2 • İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve
İSG Kurul Üyelerine Verilecek Eğitim • İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar; a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, d) İletişim teknikleri, e) Acil durum önlemleri, f) Meslek hastalıkları, g) İşyerlerine ait özel riskler, ğ) Risk değerlendirmesi. (İş Sağ.ve Güv. Kurulları Hakkında Yönetmelik Md. 7)

3 güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma
İSG Kurulunun İşleyişi • Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür. (Md.6) • Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, az tehlikeli işyerlerinde bu sürenin üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. (Md. 9). • Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. (İş Sağ.ve Güv. Kurulları Hakkında Yönetmelik Md. 9)

4 İSG Kurulunun Görevleri
a) İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, yönergenin uygulanmasını izlemek, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası veya meslek hastalıklarını bir raporla tespit etmek, d) İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak,

5 f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için
e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. (İş Sağ.ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Md. 8)

6 Risk Değerlendirmesi Ekibi
1) İşveren veya işveren vekili. 2) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları 3) İşyeri hekimleri. 4) İşyerindeki çalışan temsilcileri. 5) İşyerindeki destek elemanları. 6) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. (İş Sağ.ve Güv. Risk Değerlendirme Yön M. 6) • Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi. (6331 Sayılı Kanun md. 3) • İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. (6331 Sayılı Kanun Md. 6)

7 28750 Sayı ve 29 Ağustos 2013 Tarihli İş Sağlığı ve
Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ • İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. (Md. 4) • İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir: a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç


"1) İşveren veya vekili (okul/kurum müdürü)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları