Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALMANCA MÜTERC İ M TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Swot Analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALMANCA MÜTERC İ M TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Swot Analizi."— Sunum transkripti:

1 ALMANCA MÜTERC İ M TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Swot Analizi

2 GÜÇLÜ YANLARI Bölüm e ğ itmenlerinin, alanlarında uzman olmaları Çeviri alanı ile ilgili e ğ itimcilerin yeterli sayıda olması Okul araç ve gereçlerinin yeterli olması Var olan teknolojik donanımların verimli ve etkili kullanılması Bölüm ders programının ö ğ renilmesi hedeflenen dilin kültürüne ve tarihine yönelik bilgi içermesi Ö ğ rencilerin ilgi alanlarına göre ders seçmelerine uygun yönelikte seçmeli derslerin artması Çeviri kuram ve yöntemlerine kapsamlı ş ekilde yer verilmesi

3 ZAYIF YÖNLER E ğ itim programlarının i ş piyasasının ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap vermemesi Sınıf mevcudunun dil ö ğ retimi için ideal olandan fazla olması Sözlü çeviri alanında yeteri kadar e ğ itim vermemesi E ğ itim teknolojilerinin e ğ itim ortamına yansıtılması

4 FIRSATLAR Uluslar arası ileti ş imin ve ticaretin artmasıyla istihdam alanının ço ğ alması Ö ğ renci de ğ i ş im programları ( ZAV, AGH ) gibi uluslar arası programlarda bulunabilmeyi destekleme Okulda yapılan uluslar arası konferans ve toplantılarda ö ğ rencinin aktif rol alması Pedagojik formasyon e ğ itiminin, mezun olan ve ileriki ya ş amında ö ğ retmenli ğ i meslek olarak isteyenlere verilmesi

5 TEHD İ TLER Ülkemizde tercümanlık diplomasına sahip olmayan ki ş ilerin, sadece dil bildiklerinden dolayı çeviri yapması Ülkemizin Avrupa Birli ğ ine tam üyeli ğ inin henüz sa ğ lanamamasından dolayı tercümanların i ş imkanlarının az olması Mütercim tercümanların devlet tarafından tam olarak desteklenmemesi.


"ALMANCA MÜTERC İ M TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Swot Analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları