Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BODRUM İ LÇES İ N İ N E Ğİ T İ M OLANAKLARI BAKIMINDAN MU Ğ LA ÜN İ VERS İ TES İ ’NDEN BEKLENT İ LER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BODRUM İ LÇES İ N İ N E Ğİ T İ M OLANAKLARI BAKIMINDAN MU Ğ LA ÜN İ VERS İ TES İ ’NDEN BEKLENT İ LER İ."— Sunum transkripti:

1 BODRUM İ LÇES İ N İ N E Ğİ T İ M OLANAKLARI BAKIMINDAN MU Ğ LA ÜN İ VERS İ TES İ ’NDEN BEKLENT İ LER İ

2 Bodrum Yarımadası; İ lk ve ortaö ğ retim kurumlarında ö ğ renim gören İ lk ve ortaö ğ retim kurumlarında ö ğ renim gören

3 21.000 ö ğ rencisi ve 1.200 ö ğ retmeni ile bir çok ilimize göre,

4 üniversitelere yeterli ö ğ renci kayna ğ ı olu ş turabilecek büyüklükte bir merkez konumundadır.

5 Bodrum Yarımadası’nın deniz turizmine açık olması, Bodrum Yarımadası’nın deniz turizmine açık olması,

6 Bodrum, Yalıkavak ve Turgutreis’teki marinaların varlı ğ ı, Bodrum, Yalıkavak ve Turgutreis’teki marinaların varlı ğ ı,

7 günlük ve haftalık tekne turları Bodrum’da bir Denizcilik Yüksekokulu’na ihtiyaç do ğ urmaktadır. günlük ve haftalık tekne turları Bodrum’da bir Denizcilik Yüksekokulu’na ihtiyaç do ğ urmaktadır.

8 Bodrum Yarımadası ba ş ta olmak üzere yöremizdeki mevcut tersanelerin varlı ğ ı ve bu alanda yeti ş mi ş e ğ itimli ve vasıflı insan gücüne ihtiyaç duyulması Bodrum Yarımadası ba ş ta olmak üzere yöremizdeki mevcut tersanelerin varlı ğ ı ve bu alanda yeti ş mi ş e ğ itimli ve vasıflı insan gücüne ihtiyaç duyulması

9 yöremizdeki gençlerimizi ilimiz dı ş ına oldu ğ u kadar yurt dı ş ına e ğ itim almaya gitmek zorunda bırakmaktadır. yöremizdeki gençlerimizi ilimiz dı ş ına oldu ğ u kadar yurt dı ş ına e ğ itim almaya gitmek zorunda bırakmaktadır.

10 İ lçemizin yurt dı ş ındaki benzer fakülte ve birimler ile uluslar arası fuarlarla i ş birli ğ i yapmaya konumu ve yurtdı ş ında tanınırlı ğ ı ile müsaittir. İ lçemizin yurt dı ş ındaki benzer fakülte ve birimler ile uluslar arası fuarlarla i ş birli ğ i yapmaya konumu ve yurtdı ş ında tanınırlı ğ ı ile müsaittir.

11 Bu da Bodrum’da Gemi İ n ş aat Fakültesi açılması için uygun zemin olu ş turmaktadır. Bu da Bodrum’da Gemi İ n ş aat Fakültesi açılması için uygun zemin olu ş turmaktadır.

12 Yöremiz turizm alanındaki yeri itibariyle otel ve i ş letmeler bakımından zengindir. Yöremiz turizm alanındaki yeri itibariyle otel ve i ş letmeler bakımından zengindir.

13 Bu sebeple çok iyi yeti ş mi ş, iyi yabancı dil e ğ itimine sahip resepsiyon, ön büro, kat hizmetleri gibi alanlarda yüksekö ğ renim görmü ş kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın kar ş ılanabilmesi için Bu sebeple çok iyi yeti ş mi ş, iyi yabancı dil e ğ itimine sahip resepsiyon, ön büro, kat hizmetleri gibi alanlarda yüksekö ğ renim görmü ş kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın kar ş ılanabilmesi için

14 Turizm Meslek Yüksekokulu’na ihtiyaç duyulmaktadır.

15 Yöremiz çok göç alan bir yapıya sahiptir. Yöremiz çok göç alan bir yapıya sahiptir.

16 Göç yoluyla yöremize gelen insanlarımızın hepsinin turizmle ilgili oldu ğ u dü ş ünülemez.

17 Gençlerimizin en çok ihtiyaç duyulan sınıf ö ğ retmenli ğ i ve okul öncesi ö ğ retmenli ğ i alanlarında e ğ itim alabilecekleri

18 Bodrum ve Milas İ lçelerine hitap eden e ğ itim Fakültesi ihtiyacı kar ş ılanmalıdır.

19 İ lçemizde görev yapan 1.200 ö ğ retmenin

20 kendilerini hem bran ş larında, hem de pedagojik anlamda geli ş tirebilecekleri, kendilerini hem bran ş larında, hem de pedagojik anlamda geli ş tirebilecekleri,

21 üniversitemizdeki de ğ erli ö ğ retim üyelerimizle ileti ş im halinde olabilecekleri internet ortamında bir site açılmalıdır. üniversitemizdeki de ğ erli ö ğ retim üyelerimizle ileti ş im halinde olabilecekleri internet ortamında bir site açılmalıdır.

22 Bodrum ve Milas yöresinde görev yapan ö ğ retmenler;

23 Mu ğ la Üniversitesi’nin zengin kütüphanesinden

24 kendi mezun oldukları bölümlerin yeni ara ş tırmalarından

25 ve son geli ş melerden bu internet sitesi üzerinden haberdar olabilirler.

26 Bodrum ve Milas halkının de ğ i ş ik konularda aydınlatılması için Bodrum ve Milas halkının de ğ i ş ik konularda aydınlatılması için

27 Ba ş ta, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi olmak üzere yarımadada bulunan di ğ er kültür merkezlerinde

28 Mu ğ la Üniversitesi’nin de ğ erli ö ğ retim üyeleri tarafından halka dönük olarak konferanslarla aydınlatılmalıdır.

29 Bu konferanslar; ileti ş im, aile, gençlik, sa ğ lık gibi konuları kapsamalıdır. Bu konferanslar; ileti ş im, aile, gençlik, sa ğ lık gibi konuları kapsamalıdır.

30 Ayrıca Bodrum ve Milas; emeklilerin, ikliminin uygunlu ğ u nedeniyle yerle ş meyi tercih etti ğ i bir yöredir.

31 Bu potansiyelin üniversite tarafından mutlaka kullanılması gerekmektedir. Bu potansiyelin üniversite tarafından mutlaka kullanılması gerekmektedir.

32 Bodrum’daki ortaö ğ retim ö ğ rencileri için Mu ğ la Üniversitesinin de ğ i ş ik bölümlerine periyodik gezi ve tanıtımlar yapılmalıdır. Bodrum’daki ortaö ğ retim ö ğ rencileri için Mu ğ la Üniversitesinin de ğ i ş ik bölümlerine periyodik gezi ve tanıtımlar yapılmalıdır.

33 Hatta ö ğ rencilerimizin Mu ğ la Üniversitesi’nin de ğ i ş ik bölümlerinde, ileride tercih etmeyi dü ş ündükleri bölümlerde bir gün boyunca misafir ö ğ renci olarak dersleri izlemeleri sa ğ lanabilir.

34 Örne ğ in mühendislik tercih etmeyi dü ş ünen ö ğ rencilerimiz, Örne ğ in mühendislik tercih etmeyi dü ş ünen ö ğ rencilerimiz,

35 üniversitenin önceden planladı ğ ı ve onayladı ğ ı günlerde üniversitenin önceden planladı ğ ı ve onayladı ğ ı günlerde

36 mühendislik bölümünde, misafir ö ğ renci olarak derslere katılmaları sa ğ lanmalıdır.

37 OLANAKLARIMIZ

38 Bodrum’a yerle ş en veya tatil amaçlı gelen ülkemizin önde gelen varlıklı ailelerinin hayırsever olarak katkısı sa ğ lanabilir. Bodrum’a yerle ş en veya tatil amaçlı gelen ülkemizin önde gelen varlıklı ailelerinin hayırsever olarak katkısı sa ğ lanabilir.

39 Sivil toplum örgütleri ile belediyelerin katkıları sa ğ lanmalıdır.

40 Var olan e ğ itim kadrosu.

41 Okullarımızdaki e ğ itim konferans salonu ve spor salonu gibi alanların üniversite imkanlarına sunulması. Okullarımızdaki e ğ itim konferans salonu ve spor salonu gibi alanların üniversite imkanlarına sunulması.

42 Bodrum’a tatil amaçlı gelen veya yerle ş en emekli ö ğ retim üyeleri. Bodrum’a tatil amaçlı gelen veya yerle ş en emekli ö ğ retim üyeleri.

43 Yaz turizmi yatak kapasitesinin kı ş aylarında ö ğ rencilere tahsis edilmesi.

44 BODRUM VE ÇEVRES İ N İ N ÜN İ VERS İ TE E Ğİ T İ M OLANAKLARINDAN DAHA ÇOK YARARLANMASI D İ LE Ğİ M İ ZLE

45 BODRUM E Ğİ T İ M CAM İ ASI ADINA TE Ş EKKÜR EDER İ M.

46 MUSTAFA ÖZCAN BODRUM İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRÜ


"BODRUM İ LÇES İ N İ N E Ğİ T İ M OLANAKLARI BAKIMINDAN MU Ğ LA ÜN İ VERS İ TES İ ’NDEN BEKLENT İ LER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları