Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çağdaş Dünya Sanatı Eugene Delacroix.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çağdaş Dünya Sanatı Eugene Delacroix."— Sunum transkripti:

1 Çağdaş Dünya Sanatı Eugene Delacroix

2 Rönesans ve Reform Rönesans’ın sonuçları Skolastik görüş yıkılmıştır.
Yerine pozitif ( Bilimsel ) düşünce hakim olmuştur. Reform hareketlerini hazırlamıştır. Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır. Avrupa’da sanattan zevk alan aydın ( Mesen ) sınıf ve halk sınıfı oluşmuştur. Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır. Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.

3 Rönesans ve Reform Reform'un Sonuçları Avrupa'da mezhep birliği bozuldu, mezhepler arasında çatışmalar başladı. Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti. Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı. Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu. Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu. Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı Katolik ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon mahkemeleri kuruldu. Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular. Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

4

5 Aydınlanma Çağı Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir. Batı toplumunda 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen ve akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, önyargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel dönemi tanımlar. Voltaire

6 Aydınlanma Çağı Aydınlanmaya yol açan başlıca düşünsel gelişmeler Rönesans ve Reform hareketleridir. Aydınlanmanın ilk temsilcileri olarak genellikle Rene Descartes ve Wilhelm Leibniz kabul edilir. Almanya'da ; Johann G. Herder, Immanuel Kant, Christian Wolff, Fransa'da ; Denis Diderot, Claude Adrien Helvétius, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, İngiltere’de ; David Hume, John Locke ve Thomas Paine Aydınlanma çağının en önemli temsilcileridir. Rousseau

7 1. SANAYİ DEVRİMİNİN TOPLUMA ETKİSİ
Tarihçi Gordon Childe’ın deyimiyle “Neolitik Devrim”den sonra insanlık tarihi süresince görülen en önemli ikinci gelişme, sanayi devrimidir. 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan devrim, daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Dünyada sanayileşme hareketleri ilk defa İngiltere de başlamıştır. Neden?

8 İngiltere’de Sanayileşme Hareketleri
1.Önemli bir deniz gücüne sahip olması, 2.Sömürgecilik, 3.Coğrafi konumunun uygun olması, 4.Bilim ve sanata verilen önem, 5.Devlet düzeninin getirdiği özgür ortam, 6.Finans sektörünün gelişmiş olması, 7.Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür rekabeti önleyici bütün engelleri kaldırmış olması, 8.Kömür ve demir yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması, 9.Sanayileşmenin gerektirdiği icatlar ve teknik buluşların bu ülkede gerçekleşmesi.

9 Sanayi Devriminin Topluma Etkisi
Üretimde fabrika sistemine geçilmiştir. Sanayi devrimi, Avrupa’da Rönesans ve reform hareketlerinden sonra toplum yapısını kökten etkilemiştir. Bu dönemde gerçekleşen çeşitli buluşlar tekstil, demir, çelik üretimi; enerji ve ulaştırma alanlarını etkilemiştir. Sanayi devrimiyle burjuva ve işçi sınıfları oluşmuştur. 1850 ve sonrasında petrolle çalışan motor, motorla çalışan kara taşıtı ve elektriğin keşfi gerçekleşmiştir. Şehirleşme hız kazanmıştır.

10 2. SANAYİ DEVRİMİNİN SANATA ETKİSİ
Burjuva sınıfı, sanatçıları övünç kaynağı olarak kullanmıştır. Burjuva sınıfı; resim, heykel, eski ve yeni kitap, dekorasyon, müzik ya da tiyatro gösterileri için tarihte görülmediği kadar çok para harcamıştır. Ev ve atölyelerde verilen eğitim yetersiz kalmıştır. Andrea Mantegna

11 Sanayi Devriminin Sanata Etkisi
Teknoloji sayesinde bazı sanat yapıtlarının yeniden üretilmesi, sanatın geniş kitlelere ulaştırmıştır. Burjuva sınıfının portre resimlere duyduğu ilgi, fotoğrafın gelişimini desteklemiştir. Giorgio Vasari

12 Sanayi Devriminin Sanata Etkisi
1820’lerde Fransa’da icat edilip 1850’lerde ticari bir iş hâline gelen fotoğraf, ressamlar arasında tartışmaya neden olmuştur. Jean Dominique Ingres ile birlikte yirmi altı sanatçı, hazırladıkları bildiride “Mekanik kullanım ile elde edilen görüntüler, hiçbir şekilde bir sanat eseriyle karşılaştırılamaz. Fotoğraf ve sanat, aynı yere konulmaz.” demişlerdir.

13 Sanayi Devriminin Sanata Etkisi
1890’larda reklam sektörü oluşmuştur. Sanatçıların reklam sektörüne hâkim olmalarıyla görsel sanatlarda yeni dallar (grafik sanatlar) oluşmuştur.

14 Sanayi Devriminin Sanata Etkisi
Telefon, posta, telli telgraf gibi kitle iletişim araçları günlük yaşama girmiştir. Günlük ve düzenli olarak çalışan yazılı basınla haber iletimi, bilgi ağı yaratmıştır.

15 Sanayi Devriminin Sanata Etkisi
1897’de İngiltere’de William Morris’in öncülüğünü yaptığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak sanatın insan doğasından uzaklaştığı iddiasıyla arts and crafts hareketi doğmuştur. Özünde ideolojik olan bu hareket, düzene ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sanatın, insan doğasından uzaklaştığı iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Sanayi kapitalizminin getirdiği üretim sürecinde, işçiyle sanat arasındaki bağları yeniden kurmak amacıyla başlatılmış ve güzel sanatların zengin ve boş zamanı olan insanlara özgü bir ayrıcalık olması reddedilmiştir.

16 Sanayi Devriminin Sanata Etkisi
Farklı kültürlerin sanatları ve yaşamları Avrupa’da ilgi çekmeye başlamıştır. Avrupa ülkelerinin çeşitli merkezlerinde müzik, resim, drama gibi sanat dalları gelişmiştir.

17 Sanayi Devriminin Sanata Etkisi
Honore Daumier, Ayaklanma, 1848 ?


"Çağdaş Dünya Sanatı Eugene Delacroix." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları