Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÇAĞDA AVRUPA TARİHİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÇAĞDA AVRUPA TARİHİ"— Sunum transkripti:

1 ORTAÇAĞDA AVRUPA TARİHİ
Ortaçağın Genel Özellikleri: _Devletlerin merkezi otoritesi zayıf. _Feodalite rejimi toplumları baskı altına almıştır. _Papalar hem dinsel, hem siyasal, hem ekonomik güce sahiptirler.(aforoz,enterdi,endülüjans.) _Skolastik düşünce nedeniyle bilimsel ilerleme olmamıştır. _Dönemin en önemli olayı Haçlı Seferleridir.

2 Kavimler Göçü(375) Hunların başlattığı bu göç hareketi Avrupa’nınsiyasal,sosyal,ekonomik yapısını bozmuştur. Büyük Roma İmp.doğu ve batı olarak ayrılmıştır. En önemli sonucu ise;feodal sistemin doğmasıdır.

3 Feodalite(Derebeylik)Rejimi
Hak eşitsizliğine dayanan toprak rejimidir. Feodal düzende devlet birliği yoktur.Ülkeler birçok beyliklere ayrılmıştır.Halk derebeylerin uyruğu altındadır.Fief sözleşmesiyle feodal bağlılık söz konusudur. Feodalizm’de halk sınıflara ayrılmıştır. -Asiller:Dük,Baron,Şovalyeler. -Rahipler:Din adamları. -Burjuvalar:Tüccar ve zanaatkarlar. -Köylüler:Hür köylüler. -Serfler:Üzerinde yaşadıkları toprakların demirbaşı. Ortaçağın sonunda Avrupa Devletleri Feodal Sistemi tamamen ortadan kaldırmışlardır.

4 Ortaçağda Din Din Hristiyanlık,Tapınak Kilise,Peygamber Hz.İsa, Kutsal Kitap İncil, Din Adamları ise Katoliklerde Papa(Roma), Ortodokslarda Patrik(İstanbul)tir. Papaların yetkileri: Aforoz:Dinden çıkarma. Enterdi:Papanın bir ülkede tüm dini görevleri durdurmasıdır.Enterdi ilan edilen ülkede kralın otoritesi sarsılırdı. Endülüjans:Günahların affedildiğini gösteren belge,cennetten mekan satın alma. Skolastik Düşünce:Hristiyanlık dininin emirlerini inceleyen düşüncedir.

5 Magna Carta(Büyük Şart)1215
İngiltere’de kral Yurtsuz John’un baskıcı yönetim uygulamasına karşı feodal beyler ayaklanmışlar ve krala Magna Carta denilen bildirgeyi imzalatmış- dır.Buna göre; demokrasi yolunda ilk adım atılmış ve İngiltere’de Parlementer yaşama geçilmiştir.

6 Haçlı Seferleri( ) Dini Nedenler: _Papanın etkisi _Kudüs’ün Müslümanların elinde olması _Kuluni tarikatının çalışmaları Siyasi Nedenler: _Papnın nufüzunu arttıamak istemesi _Türklerin Anadolu’ya gelerek Bizans’ı tehdit etmesi _Şovalye ve Senyörlerin macera arayışları Ekonomik Nedenler: _Doğunun zenginliklerini ele geçirmek _Doğu-Batı ticaret yollarının Türklerde olması. NOT:Haçlı Seferlerinin yapılmasında görünürde Dini nedenlerin etkili olduğu ileri sürülsede, Gerçek neden ekonomiktir…

7 1.Haçlı Seferi: Tek başarıya uğrayan seferdir. 2.Haçlı Seferi: Selçuklu ordusu haçlıları yenilgiye uğratmıştır. 3.Haçlı Seferi: Hıttin savaşında haçlılar Eyyubi Devletine yenilmişler ve Kudüs’ü kaybetmişlerdir. 4.Haçlı Seferi:1204 Kudüs’ü yeniden ele geçirmek amacıyla, kara yolunu bırakıp deniz yoluyla haçlılar harekete geçmişlerdir.İstanbul’u yağmalamışlar ve İstanbul’dan kaçan Rumlar İznik ve Trabzon’da Rum İmp. kurmuşlardır.

8 Dini Sonuçları: _Papaya ve Kiliseye güven azaldı. _Skolastik Düşünce zayıflamaya başladı. Siyasi Sonuçları: _Seferlerde birçok derebeyin ölmesi Feodalite Rejimini zayıflattı. _Merkezi Krallıklar güçlenmeye başladı. Ekonomik Sonuçları: _Doğu-Batı ticareti gelişti. _Akdeniz ticareti önem kazandı. _Barut,matbaa,kağıt,pusula Avrupa’ya taşındı. _Avrupa’lılar pozitif bilimleri tanıdılar. _Burjuva sınıfının önemi arttı.

9 Yüzyıl Savaşları( ) İngiltere ile Fransa arasındaki veraset savaşıdır. Bu savaşta ilk defa top kullanılmıştır.İngiltere savaşı kaybetmiştir. Sonuçları: _Türklerin batıya ilerleyişi kolaylaştı. _Feodalite güç kaybetti. _Fransa’da ulusal devlet bilinci ortaya çıktı. NOT:İngiltere savaştan sonra bir iç savaş olan İki gül (çifte gül)savaşını yaşamıştır.Savaşı Tudor Hanedanı kazanmıştır.


"ORTAÇAĞDA AVRUPA TARİHİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları