Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI"— Sunum transkripti:

1 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

2 Planlama nedir?

3 Kısaca (Planlama) : yönetim işinin birinci ve en önemli safhasıdır. Planlama için karar veya kararlar toplamı diyebiliriz. Geleceğe yönelik karar verme, örgütün yada bireylerin geleceği ile ilgili sağlıklı ve gerçekçi tahminlerde bulunma amacına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Kısaca, örgütün yada bireyin nereye nasıl gideceğinin belirlenmesidir diyebiliriz.

4 İKP NEDİR ? İKP, işletmelerin ürün yada hizmet üretip örgütsel amaçlarına ulaşmak için sermaye, hammadde, makine ve insan faktörünün doğru zamanda, doğru yerde ve doğru nitelikte kullanılması durumudur.

5 insan Kaynakları Planlaması, bir örgütteki insan kaynaklarının, iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalardır

6 Örgütlerin en değerli varlığı insan kaynağıdır
Örgütlerin en değerli varlığı insan kaynağıdır. Ne kadar çok olursa olsun, insan eli, emeği ve zekası olmaksızın, diğer hammadde ve malın üretim sürecine geçmesi ve ihtiyaca yönelik bir ürüne dönüşmesi söz konusu olmayacaktır. O halde, örgütlerin önceliğinin insan kaynağı olması kaçınılmaz bir hale gelmektedir. İşte burada İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) söz konusu olmaktadır.

7 Neden (İKP) İnsan Kaynakları Planlaması ?
İKP, dinamik bir süreci ifade eder. Değişen çevre koşulları, örgütün uzun ve kısa vadeli değişim ihtiyacı, örgütün amacının gerçekleştirilmesi derecesine denk bir değişim ihtiyacının tahmini ve gerçekleştirilmesi, bu sürecin dinamik olmasını gerektirir.  Bu anlamda örgüt içi denge sürekli bozulma eğilimindedir. İKP, aktif olarak bu sürecin izlenmesi ve sürekli bozulan dengenin yeniden kurulmasını sağlar. Örgütlerde İKP yapılmasını gerektiren başlıca sebepler şunlardır: •    İşgücü maliyetinin artması •    Teknolojide sürekli olarak meydana gelen hızlı gelişmeler

8 Neden (İKP) İnsan Kaynakları Planlaması ?
•    Nitelikli işgücü kıtlığı •    Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler •    Yasal ve politik gelişmeler •    Küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni dünya düzeni

9 İnsan Kaynakları Planlamasının Genel Özellikleri
Örgütün amaçlarına ulaşması sürecinde ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesi ile ilgilenir. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur. Gerçek personel gereksinimi, ek personel gereksinimi ile yedek personel gereksinimini ortaya koyar.

10 Insan kaynakları planlamasının genel özellikleri
Doğrudan örgütün insan kaynağı ile ilgilenir. Örgütün mevcut İky potansiyelinin bir envanterini çıkarır. Değişken, politik, ekonomik, toplumsal gelişmelere cevap verebilmek için gerekli insan gücünün sağlanmasına, yetiştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik stratejiler ortaya koyar.

11 İ.K.P Ve Stratejik Planlama
İnsan kaynakları planlaması organizasyonun insan kaynağı ihtiyacının temel planlama sürecidir.Temelde insan kaynakları planlamasının başarısı,büyük oranda insan kaynakları bölümünün insan planlamasını organizasyonun işletme planlaması ile ne kadar yakından ilişkilendirdiğine bağlıdır.Organizasyonlar gelecek için plan yaparlarken insan kaynakları yöneticisi,insan kaynakları planlaması ile organizasyonun stratejik iş planlaması arasında bir ilişki kurmak durumundadır.Stratejik lanlama,organizasyonun temel hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için kapsamlı planlar geliştirme sürecidir.Stratejik planlama öncelikle yapıyı,süreci ve bunların insan kaynakları ilişkisini içeren organizasyonun temel yönelimini belirlemektir.

12 İ.K.P Ve Stratejik Planlama
Bu bağlamda stratejik planlama; -   Organizasyonun hedefini açıkça ortaya koymalıdır.

13 İ.K.P Ve Stratejik Planlama
-   İşgörenlerin organizasyon hedeflerine bağlılıkları olmalıdır. -   Faaliyet planı eğilimli ve yetenekli işgörenleri kapsayan biçimde hazır veya elde edilebilir kaynakların ışığında hazırlanmalıdır.

14 İKP’NİN YARARLARI ? İnsan Kaynakları Planlaması, örgütün vizyonuna ve misyonuna uygun insan kaynağına ulaşmak, amaca uygun ve yeterli sayıda eleman bulmak, var olan elemanların en uygun alanda çalışmalarını sağlamak, eğitim ihtiyacı olanlara eğitim olanakları planlamak, örgütün gelecekteki iç ve dış faktörlerden kaynaklı değişim ihtiyacını önceden kestirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkıda bulunmaktadır.

15 İKP’NİN YARARLARI ? Personel planlaması, örgütün mevcut ve gelecekteki amaçlarını verimli , biçimde gerçekleştirmesi için, uygun yer ve zamanda, uygun sayı ve nitelikte personeli   elde   etmesi   için   girişilen   bilin çli   bir   faaliyettir.   Personel planlamasının örgüte sağlayacağı temel yararlar şunlardır: Bir örgütün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücünü kalite ve miktar yönünden sağlamak ve personeli örgütte tutabilmek, Örgütte görevli personelden en verimli şekilde yararlanmak kaynaklari-planlamasi.html

16 İKP’NİN ORGANİZASYON AÇISINDAN ÖNEMİ
     İşgücü ihtiyacındaki daralmaları önceden görerek ihtiyaçların buna göre karşılanmasını sağlamak       İşgücünün bilgi ve becerisinden, optimum verimliliğin elde edilmesini sağlama       Örgütsel planlama sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunması       İhtiyaç duyulan spesifik işgücü niteliklerini ortaya koymak       Tüm organizasyonel kademelerde insan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak.

17 İnsan Kaynakları Planlamasının Amaç ve Kapsamı
Genel olarak İKP, uygun sayıda, uygun nitelikte personeli, uygun yerde ve zamanda bulundurma şeklinde değerlendirilebilir. Burada temel amaç, işgücü kaynaklarını nitelik ve nicelik olarak doğru biçimde saptamak ve onlardan maksimum verim almaktır. İKP’nin başarılı biçimde gerçekleşmesi için mevcut durumun doğru analiz edilmesi, geçmişteki verilerden yararlanılarak gelecek yıllarda öngörülen gelişmelere uygunluğun sağlanması gerekir.

18 İnsan Kaynakları Planlamasının Amaç ve Kapsamı
Planlama çalışmaları hazırlanırken yakın ve uzak gelecekteki işletmenin potansiyeli göz önünde bulundurulur, ortaya çıkacak yeni işler saptanır ve bu işleri yürütebilecek yeterlikte ve yetenekte işgörenlerin nereden, nasıl ve ne zaman sağlanabileceği belirlenir; işe alma, eğitme, geliştirme, yükseltme, değerleme ve ücretleme programları işletmenin saptanmış bulunduğu planlar doğrultusunda hazırlanır.

19 İnsan Kaynakları Planlamasının Amaç ve Kapsamı
İKP faaliyetleri kapsam bakımından üç aşamalı bir gelişme göstermiştir. İnsan kaynağı arzı, insangücü planlaması ve insan kaynakları bilgi sistemleri . &ID=14306

20 İnsan Kaynakları Planlama Süreci
A-İHTİYAÇLARIN TAHMİNİ Dış Koşulların Analizi - Ekonomik, sosyal, politik etkenler - Devlet ve yasalar - Nüfus ve işgücü - Teknoloji Mevcut İnsan Kaynağı - Mevcut çalışanların yetkinlik envanteri - Beklenen ayrılmalar - Beklenen gelişme ve değiştirmeler - Geçmiş insan kaynakları planlaması uygulamalarının etkileri

21 İnsan Kaynakları Planlama Süreci
Gelecekteki İnsan Kaynağı İhtiyacı - Organizasyon yapısı ve işlerin kapsamı - Planlar ve bütçeler - Yönetim politikaları ve felsefesi - Teknoloji ve sistemler İnsan Kaynağı İhtiyacının Tahmini - Kısa ve uzun dönemli ihtiyaçlar - Dış ortamda istihdam ihtiyacı - Emeklilik ve yer değiştirme - Gelişme olanakları

22 B-PROGRAM PLANLAMA Performans Yöntemi - Organizasyon - Sorumluluklar
- İlişkiler - Standartlar - Çalışma ortamı - Performans değerleme - Performans plan ve hedefleri - Yönlendirme - Değerleme - Ödüllendirme - Ücretlendirme - Yan getiriler

23 - Yükselme ve yer değiştirme - Eğitim ve geliştirme
kariyer yönetimi - İşe alma - Seçme ve yerleştirme - Yükselme ve yer değiştirme - Eğitim ve geliştirme - Emeklilik planları - Yedekleme planları - Bireysel değerleme - Pozisyon gerekleri - Yer değiştirme planları - Kariyer planları - İş nitelikleri - Kariyer iletişimi - Bireysel kariyer planları - Faaliyet planlarının geliştirilmesi

24 SORULAR İKP nedir acıklayınz ? İKP’nın yararlarından 2 ornek werınız ?
Neden ınsan kaynakları planlaması yapılmalı ?


"İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları