Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARCAMA YETKİLİSİ Harcama yetkilisi kimdir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARCAMA YETKİLİSİ Harcama yetkilisi kimdir?"— Sunum transkripti:

1 HARCAMA YETKİLİSİ Harcama yetkilisi kimdir?
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir. Harcama birimi nedir? Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimdir.

2 Harcama Talimatı Nedir?
Bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgedir. Harcama yetkilisinin harcama talimatı vermediği bir giderin idare bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

3 Harcama Yetkilisi Nasıl Belirlenir?
Bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsurdur. Kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimleri olacak bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkilileri olacaktır.

4 Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri Kimlerdir? (1)
Örnek: Başbakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanı Genel Müdür Daire Başkanı Teftiş Kurulu Başkanlığında Genel Müdürlüğünde Müstakil Daire Başkanlığında

5 Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri Kimlerdir?(2)
Örnek: Teşkilat Yapısı Müsteşarlık Düzeyinde Olanlar Genel Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdür Özel Kalem Müdürü Örnek: Teşkilat Yapısı Genel Müdürlük Düzeyinde Olanlar Kurul Başkanlığı Müşavirlik Kurul Başkanı Müşavir

6 Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri Kimlerdir?
Genel Sekreter Dekan Müdür Başkan Kurul Başkanı Daire Başkanı Hukuk Müşaviri Örnek: Üniversite ve İleri Teknoloji Enstitüleri Genel Sekreterlik Fakültelerde Enstitülerde ve Merkezlerde Bölümlerde Örnek: Genel Müdürlük Kurul Başkanlığı Müstakil Daire Başkanlığı Örnek: Müsteşarlık Hukuk Müşavirliği

7 Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri Kimlerdir?
Örnek: İl özel idaresi İllerde İlçelerde Kurumsal kodlama yapılmamış olan il özel idarelerinde Örnek: Belediyeler Nüfusu ve aşağı olan ilçelerde ve ilk kademe belediyelerinde Bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan kasaba belediyelerinde Mahalli İdare birliklerinde Özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunmayan idarelerde “02 Özel Kalem” kurumsal kodundan yapılacak giderlerde; İl özel idarelerinde Belediyelerde Mali hizmetler birim amirliği ve muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşen mahalli idarelerde Vali Kaymakam Genel Sekreter Belediye Başkanı Birlik Başkanı Mali hizmetler biriminde üst yönetici veya belirleyeceği kişi

8 Merkez Dışı Birimlerde (Taşrada) Harcama Yetkilileri Kimlerdir? (1)
Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. ÖRNEK : Valilik ve İl Müdürlüklerinde Harcama Yetkilisi Valilik Makamı Cumhuriyet Baş Savcılığı İl Emniyet Müdürlüğü Bayındırlık İl Müdürlüğü Vali Cumhuriyet Baş Savcısı İl Emniyet Müdürü Bayındırlık İl Müdürü

9 Merkez Dışı Birimlerde (Taşrada) Harcama Yetkilileri Kimlerdir?(2)
İl Sağlık Müdürlüğü A Hastanesi Başhekimliği A Ceza ve Tevkifevi Müd. Orman Bölge Müdürlüğü Tapu Kadastro Müdürlüğü A Müze Müdürlüğü Dispanser, Sağlık Ocağı A İlköğretim Okulu Karayolları Bölge Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Nüfus Müdürlüğü İl Sağlık Müdürü Hastane Başhekimi Ceza ve Tevkifevi Müd. Orman Bölge Müdürü Tapu Kadastro Müdürü Müdür Tabip Bölge Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü İl Nüfus Müdürü

10 Kaymakamlık ve İlçe Müdürlüklerinde Harcama Yetkilisi Kimlerdir?
Kaymakamlık Makamı İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı İlçe Malmüdürlüğü İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A Lise Müdürlüğü İlk Öğretim Okulları İlçe Sivil Sav. Müdürlüğü Kaymakam Cumhuriyet Başsavcısı Vergi Dairesi Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Lise Müdürü İlçe Sivil Sav. Müdürü

11 Geçici Ayrılmalarda Harcama Yetkilisi Kim Olacak?
Kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevden ayrılmalarda ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

12 Harcama Yetkisi Nasıl Birleştirilir?
Üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesinde yer almak şartıyla harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, Sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, Mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.

13 Harcama Yetkisi Nasıl Devredilir?
Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, Merkez dışı birimlerde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu ’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri  veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına, Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine, kısmen veya tamamen devredebilirler.

14 Yetki Devri Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Her bir harcama işlemi itibarıyla; Mal ve hizmet alımlarında iki yüz elli bin Yeni Türk Lirasını, Yapım işlerinde ise bir milyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi devredilemez. Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmelidir.

15 İhale Yetkilisi Kimdir?
İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurullar ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerdir. Harcama yetkilisi aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır. Satış, trampa, kiralama gibi gelir getirici işlerin ihalesinde ihale yapmaya ita amirleri yetkili olduğundan idarelerin üst yöneticisi ihale yetkilisi olacaktır.

16 Harcama Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir? (1)
Harcama talimatı vermek.(Md.32) Ödenek üstü olmamak üzere Bütçede öngörülen ödenekleri kadar veya ödenek gönderme belgesiyle tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak.(Md.26-Md.31) Birim faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yöneticiye vermek (Md.41) Ön Mali Kontrol sürecinin yönetim sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.(madde 58) Ödeme emri belgesini imzalamak.(madde 33)

17 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
TEŞEKKÜR EDERİZ İSTANBUL DEFTERDARLIĞI


"HARCAMA YETKİLİSİ Harcama yetkilisi kimdir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları