Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk zeka testi Alfred Binet

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk zeka testi Alfred Binet"— Sunum transkripti:

1 İlk zeka testi Alfred Binet
ÖĞRENME MODELLERİ ÇOKLU ZEKA KURAMI (Howard Gardner) Zeka konusunda çalışma yapanlar Galton (1900) Thorndike (1900 lü yıllar) Spearman (1920) Guilford (1900’ün ikinci yarısı) İlk zeka testi Alfred Binet Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

2 IQ Nedir?-1 Zeka derecesini belirlemek üzere yapılan görece bir testtir. Dolayısıyla, zeka derecesini belirlemek üzere zeka yaşı yerine, zeka bölümünün kullanılmasıdır. IQ (Intelligence Quotient) IQ= (Zeka Yaşı/Gerçek Yaş)*100 formülü ile bulunmaktadır. ÖRNEK: IQ=(8/10)*100=80, ikinci öğrenci içinse IQ=(16/14)*100=114.2 olarak bulunacaktır. IQ derecesinin hesaplanmasında temel kavramlar aynı olmasına karşın, günümüzde IQ dereceleri standartlaştırılmış bir grubun ortalama sonuçlarının ve standart sapmalarının kullanıldığı istatistiksel ve matematiksel bir takım hesaplamalar içeren karmaşık bir yöntemle daha anlamlı bir biçimde bulunmaktadır. İnsanlarda ortalama Zeka Bölümü 100 olarak kabul edilmektedir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

3 IQ Nedir? -2 Bireyin zekası çözümü yüksek zihinsel işlemler gerektiren problem durumuyla karşı karşıya getirilerek ölçülebilir. Eğer bir çocuk 6 yaştaki averaj çocuklar kadar başarı gösteriyorsa o çocuğun zeka yaşı (ZY) 6’dır. Eğer çocuğun gerçek yaşı (GY) 5 ise çocuk kendi yaşıtlarına göre bir yıl daha üstündür. GY 7 ise yaşıtlarından bir yıl geridir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

4 ÇOKLU ZEKA KURAMI Gardner’in 8 Zeka Alanı, 1983 “Zihnin Çerçeveleri”
Bu kapasite ya da zekâlar her bireyde doğuştan var olmakta ama farklı kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Gardner’ın geliştirdiği kurama göre, zekâ biyo-psikolojik bir potansiyeldir ve şöyle tanımlanmıştır. Gardner zekayı bir kişinin bir ya da birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme, günlük yada mesleki yaşamında karşılaştığı bir sorunu etkin ve verimli bir biçimde çözebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Nöro-Psikolog Beyin hasarlı bireyler Birbirinden bağımsız çalışan ayrı yetenekler Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

5 ÇOKLU ZEKA KURAMI Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

6 Gardner’ın değindiği örnekler:
ZEKA ile ilgili.. Bilim adamları ise zekanın daha çok bölümlerden oluştuğunu ileri sürmüştür. Gardner’ın değindiği örnekler: Yehudi Menuhin San Fransisco Orkestrasının konser salonuna gizlice sokulduğunda 3 yaşındaymış. Orada Louis Persinger’in violin çalışından çok etkilenen Menuhin, yaş gününde bir violin alınması ve Louis Persinger’in hocası olması için inatla direnmiş. Her ikisini de elde eden Menuhin, 10 yaşına geldiğinde uluslararası üne sahip bir yorumcu olmuştu. T.S. Eliot 10 yaşındayken, Fireside adında bir magazini tek başına çıkarmış, üç günlük bir kış tatili sırasında derginin 8 sayısını hazırlamıştı. Anne Sullivan sağır ve kör Helen Keller’in eğitimine başladığında bu iş, diğer kişilerin yıllarca vaktini alacak zorluktaydı. Bu işe girişmesinden daha iki hafta sonra büyük ilerleme kaydetti, bu süre içerisinde vahşi bir yaratık narin bir çocuğa dönüşmüştü. Virginia Wolf “A sketch of the Past” adlı eserinde, kendi iç yaşamına bakışın iyi bir örneğini sergilemekte, bu eserinde çocukluğundan kalan ve olgunlaşmasına rağmen hala şok etkisinden kurtulamadığı bir çok özel anısına yönelip, onlara karşı tepkilerini başarılı bir biçimde açıklamaktadır. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

7 Gardner Zekayı; Problem çözme kapasitesi, Problemlerin çözümü için farklı çözüm yolları üretebilme kapasitesi Yaşadığı topluma değerli kültürel ürünler katma gücü olarak tanımlamaktadır. Önemli olan ne kadar zeki oldukları değil, hangi konuda zeki olduklarıdır. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

8 Çoklu Zeka Kuramı * Zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürer. *Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı biçimde kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sağlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

9 Çoklu Zeka Kuramı “ bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri olabilir.” Zekâ türleri çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir. Aileler çocuklarının iyi beslenip beslenmediğine iki açıdan bakmak durumundadır. Fiziksel beslenme Zihinsel beslenmede Günümüzde bir çok öğretmen ve veli çocuklara aşırı biçimde yüklenerek gereksiz bir ilgi göstermektedir. Oysa gelişimde “daha erken daha iyi değildir” kuralı unutulmamalıdır. Zekayı geleneksel paradigmalarla ele almak, bu tür yanlışlara yol açabilmektedir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

10 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

11 Zekaya ilişkin bakış açıları
Zekaya İlişkin Eski Bakış Açısı Zekaya İlişkin Yeni Bakış Açısı - Zeka sabittir. - Zeka geliştirilebilir. - Zeka niceliksel olarak ölçülebilir. - Zeka herhangi bir performansta veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz. - Zeka tekildir. - Zeka çeşitli yollarla ortaya konulabilir. - Zeka gerçek yaşamdan soyutlanarak ölçülür. - Zeka bağlam/gerçek yaşam durumlarında ölçülür. - Zeka öğrencileri sıralamak ve olası başarılarını kestirmek için kullanılır. - Zeka bireylerin gizil güçlerini ve onların başarılı olabilecekleri farklı yolları anlamak için kullanılır. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

12 Zekanın Gelişimi & Çevresel Etkenler
1- Kaynaklara ulaşım şansı :  Aile çok fakirse çocuk keman, piyano gibi müzikal zekayı geliştirebilecek enstrümanlara ulaşamadığından bu zekanın güçlenmesi, gelişmesi zorlaşabilir. 2- Tarihsel, kültürel faktörler : Okulda matematik ve fen’e dayalı programlar önemseniyorsa, öğrencinin mantık, matematik zekası gelişebilir. 3- Coğrafi faktörler : Köyde yetişmiş bir çocuk apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla bedensel zekasını daha çok geliştirebilir. 4- Ailesel faktörler : Ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi avukat olmasını istiyorsa çocuğun dil zekası desteklenecektir. 5- Durumsal faktörler : Kalabalık bir ailede büyümüş ve kalabalık bir ailede yaşayan bireyler doğalarında sosyallik olmadıkça kendilerini geliştirmek için daha az zamana sahip olurlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

13 Zeka ALANLARI Sözel – Dilsel zekâ Mantıksal – Matematiksel zekâ
Görsel – Uzamsal zekâ Müzikal – Ritmik zekâ Bedensel – Duyudevinimsel zekâ Kişilerarası - Sosyal zekâ İçsel - Özedönük zekâ Doğacı - Doğa zekâsı Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

14 SÖZEL-DİLSEL ZEKA Soyut ve simgesel düşünme ile, kavram oluşturma, dilbilgisi, şiir, hikaye yazma anlatma ve mizah gibi karmaşık olguları içeren dilsel yetenektir. Bir dilin temel işlemlerini kullanabilme yeteneği Okuma, yazma, dinleme ve konuşma ile iletişim sağlama Önceki bilgiyi anlama ve yeni bilgiye bağlama Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

15 SÖZEL ZEKASI BASKIN OLAN KİŞİLER
Bir insanın kendi dilini, gramer yapısını, sözdizimini, sözcüklerin telaffuzunu ve anlamını doğru bir şekilde büyük bir ustalık ve beceri ile kullanmayı gerektirir. 1.Bir okuma metninin düzenini ve sözcüklerin anlamını çabuk kavrar. 2. Bilgiyi başkasına açıklayabilme ve verilen talimatı anlayabilme gücüne sahiptir. 3. Mizaha dayalı anlatım gücü vardır kelimelerle oynamayı severler. 4. Yazılı ya da sözlü olarak etkili hitabet,ikna ve güdüleme yeteneğine sahiptirler 5. Öğrendikleri bilgileri kolay hatırlarlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

16 MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA
Bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, elde edilen verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma ve hipotez kurma yetenekleri baskın özelliklerdir. * Sayılar, birbiri ile ilişkili kavramlar, düşünceler arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeteneğidir Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

17 Bu zekanın özündeki yeterlikler
1. Soyut yapıları tanıma: Çevredeki örüntüleri ayırt etme gücü. 2. Tümevarım yoluyla akıl yürütme: Parçalardan bütüne gitme süreci 3. Tümdengelim yoluyla akıl yürütme: Bütünden parçalara gitme 4. Bağlantı ve ilişkileri ayırt etme 5. Karmaşık hesaplamalar yapma 6. Bilimsel yöntemi kullanma Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

18 GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA Görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğidir. Bireyin objektif olarak gözlemleme ya da görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme kabiliyetlerini içerir. Bu zekaya sahip olan insanlar, renge, çizgiye, şekle, biçime, uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlıdırlar. ”Bir resim bin sözcük değerindedir.” sözünden anlaşılacağı gibi,bu zeka pek çok yol ile beynin kullandığı ilk dildir. Görsel/uzamsal zekanın dili,renkler, şekiller,desenler,dokular,imajlar, resimler ve diğer görsel sembollerdir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

19 Bu zekanın özündeki yeterlikler
1. İmgelem / hayal gücü:Bireyin zihinsel hayal gücü 2. Zihinde canlandırma:Olayların,kişilerin şekilleri akılda resimleme 3. Mekan duygusu / Uzayda yer/yol bulma, 4. Grafikle gösterme: görsel resimler yaratma 5. Uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma 6. Çeşitli açılardan objeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

20 Bu zekası kuvvetli olan bir öğrenci;
1.Haritaları, çizelgeleri ve diyagramları daha kolay okur. 2.Yaşına göre yüksek düzeyde figürleri ve resimleri çizer 3.Filmleri, slaytları ve diğer görsel sunuları izlemeyi tercih eder. 4.Renklere karşı çok duyarlıdır. 5.Resimli yayınlardan daha çok hoşlanır. 6.Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer. 7.Daha önce gittiği yerleri kolay hatırlar. 8.Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar ve modeller oluşturur. 9.Varlıkların görsel imgelerini çok iyi çizer. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

21 MÜZİKAL-RİTMİK ZEKA Tonal ve ritmik kavramları tanıma ve kullanma; çevresel seslere, insan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlı olma yeteneğidir. Çevredeki seslerden anlam çıkarma Ses tonundan duygu durumunu kestirme, Arabanın motor sesinden problemin ne olduğunu anlama bu zeka türüne girer. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

22 Bu zekanın özündeki yeterlikler
1. Müziğin ve ritmin yapısına değer verme. 2. Müzikle ilgili şemalar oluşturma. 3. Seslere karşı duyarlı olama. 4. Melodi, ritim ve sesleri taklit etme, tanıma ve yaratma. 5. Ton ve ritimlerin değişik özelliklerini kullanma. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

23 BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKA
Vücudunu kullanarak (dans ve vücut dili), oyun oynayarak ya da yeni bir ürün yaratarak duygularını ifade etme yeteneğidir. Bu zekası gelişmiş bireyler aktör, sporcu, balerin ve dansçı olabilir. Bu zeka türü, vücut hareketlerini kontrol etmeyi ve yorumlamayı, fiziksel nesneleri kontrol etmeyi ve yorumlamayı, vücut ile zihin arasında bir uyum oluşturmayı sağlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

24 Bu zekanın özündeki yeterlikler
1.Önceden planlanmış vücut hareketlerini kontrol etme, 2.Bedenin farkında olma, 3.Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ kurma, 4.Pandomim yeteneğini kullanma, 5.Bedeni tümüyle iyi kullanma Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

25 KİŞİLERARASI-SOSYAL ZEKA
Diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirliği içerisinde çalışma yetenekleridir. Bireylerle iletişim kurma, onları anlama, ruh durumlarını ve yeteneklerini tanıma önemlidir. Bu zekası gelişmiş bireyler, Çevredeki bireylerle iletişim kurma,onları anlama, bu kişilerin duygusal durumlarını ve yeteneklerini tanıma gibi davranışlara işaret eder. Politikacılar,dini liderler, öğretmenler, psikologlar bu yetileri ustalıkla kullanırlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

26 Bu zekanın özündeki yeterlikler
İnsanlarla sözlü ya da sözsüz iletişim kurma, Bir bireyin ruhsal durumunu, duygularını okuma, Grupla işbirliği içinde çalışma, Karşıdaki kişinin bakış açısıyla dinleme, Empati kurma, Sinerji kazanma ve yaratma. Bu zekası gelişmiş bireyler; Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanırlar. Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilirler. İnsanları organize etme yetenekleri vardır. Liderlik vasıflarını taşırlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

27 İÇSEL- ÖZEDÖNÜK ZEKA İnsanın kendi duygularını, duygusal tepkilerinin derecesini, kendi biliş bilgisi sürecini tanıma, kendi öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme yeteneğidir. Kişinin kendiyle ilgili bilgisi olması ya da yaşamı ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasına işaret eden zekadır. Özedönük zekası güçlü olan birey,kendi coşkularının sınırlarını anlayabilen,kendi davranışlarını yönetirken bunlara dayanabilen kişidir. Böyle bir kişi zamanında düşünmeyi, yanıtlamayı ve kendini değerlendirmeyi başarabilir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

28 Bu zekanın özündeki yeterlikler
1. Konsantrasyon:Sadece bir konuya ya da etkinliğe odaklaşma, 2. Düşünsellik(mindfulness):insanı kendisini düşünmeye ve yaşantıdaki her ayrıntıya değer vermeye yöneltme, 3. Üstbiliş- biliş ötesi: verilen kararları analiz ederek değerlendirme, 4. Değişik duyguların farkında olma, 5. ”Öz”ü tanıma ve değer verme, 6. Yüksek düzeyli düşünme becerileri ve akıl yürütme. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

29 DOĞA ZEKASI Gardner geliştirdiği çoklu zeka kuramına sonradan (1996’da) doğa zekasını da eklemiştir. Doğa zekası; bölgesel ya da küresel çevre değişikliklerini açıklama, ev hayvanları,doğa hayatı,bahçe ve park ilgisi, teleskop ya da mikroskop kullanarak doğayı çekme davranışlarını kapsar. Doğal çevreyi anlama, tanıma Bitki ve hayvanların türlerini fark etme Botanik ve zooloji, organik kimya, böcek bilimi,fotoğrafçılık, vb. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

30 Bu zekanın özündeki yeterlikler
1. Doğa ile bütünleşme: Doğal ortamı ev olarak hissetme. 2. Doğal bitki örtüsüne duyarlılık. 3. Canlılar ile etkileşim kurma, koruma. 4. Doğanın tepkilerine karşı duyarlılık ve farkındalık. 5. Doğadaki bitki ve hayvanları tanıma ve sınıflama. 6. Bitki yetiştirme. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

31 Doğa Zekası ZEKA ÇEŞİTLERİ 08.04.2017 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
Genel Özellikleri Öğrenme Yolları İlgi Duydukları Meslekler Sözel Zeka Dilini etkili olarak kullanabilir. Söyleyerek, dinleyerek, okuyarak ve görerek öğrenir. Yazar, Şair, Öğretmen, Gazeteci, Politikacı, Avukat, Komedyen. Mantık – Matematiksel Zeka Sayılarla çalışmayı sever. Neden-sonuç ilişkisi kurarak yorumlamayı sever. Sınıflayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenirler. Bilim İnsanı, Mühendis, Matematikçi, Ekonomist , Muhasebeci, Bilgisayar Programcısı, Yargıç. Görsel (Uzamsal) Zeka Haritaları, çizelgeleri, filmleri kolay okurlar, anlarlar. Görselleştirme (resim, film, sunu-slayt- vb..)  ve hayal kurarak öğrenirler. Ressam, Fotoğrafçı, Mühendis, Mimar, Gezgin. Müziksel (Ritmik) Zeka Melodileri, sesleri ve ritimleri severler. Müzik eşliğinde, ritim ve melodiyle  öğrenirler. Şarkıcı, Besteci, Müzik Öğretmeni, Tiyatrocu. Bedensel (Kinestetik) Zeka Vücudunu ve ellerini ustalıkla kullanarak anlatmayı severler. Dokunarak, yaparak ve hareket ederek öğrenirler. Atlet, Dansçı, Aktör, Balerin, Balet, Pandomimci, Cerrah. Kişiler Arası (Sosyal) Zeka Çevresiyle ilişki kurmayı, işbirliği yapmayı ve empatiyi sever. Paylaşarak,  çevresindeki-lerle işbirliği yaparak ve karşılaştırarak öğrenirler Öğretmen, Psikolojik danışman, Psikolog,, Politikacı, Doktor, İşadamı. Kişisel (İçsel) Zeka Kendi duygu ve düşüncele-rinin, yeterliklerinin farkına varabilmedir. Kendi başlarına, kendi hızında, kişisel becerilerini kullanarak öğrenirler.  Kendi başlarına çalışmayı, başarmayı severler.  Sanatçı, Din Adamı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikoterapist Doğa  Zekası Doğal kaynaklara ve çevreye ilgisi yüksektir. Bitki ve hayvanları tanır ve ilgilenir. Araştırarak, gözlem yaparak, çevreyi, olayları gözlemleyip inceleyerek öğrenirler. Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

32 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

33 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

34 ÇOKLU ZEKA KURAMININ OKULLARDA UYGULANMASI
Çoklu zeka kuramının okullarda öğretmenler tarafından uygulanması çocukların üstün olan yönlerini ortaya çıkaracak ve bu yönlerini geliştirip kuvvetlendirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca sınıfta kendilerine sağlanan ortamlarla diğer zeka türleri de gelişecektir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

35 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

36 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

37 Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

38 Başka Örnekler için Öğretim Programını İnceleyelim.
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR


"İlk zeka testi Alfred Binet" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları