Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU."— Sunum transkripti:

1 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU

2 Bu Kanun Kamu harcamasına ilişkin alımlar düzenlenmektedir.
Kamu harcaması yapılmasına yönelik olarak Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri Kanun kapsamındadır.

3 2886 Sayılı Kanun Kamuya gelir sağlanmasına yönelik olarak Satım
Kiraya verme Trampa Mülkiyetten gayri ayni hak tesisi

4 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Sözleşmelerde ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez Kanun’da belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz, ek sözleşme düzenlenemez Kanun kapsamında yapılan kamu ihale sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez, Kanun’un yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur

5 Uluslararası uygulamalara paralel olarak:
1-Anahtar teslimi götürü bedel (Yapım) 2-Götürü bedel (Mal, hizmet) 3-Birim fiyat (Yapım, mal, hizmet) Şeklinde üç sözleşme türü belirlenmiştir.

6 İdareler, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmeleri esas alarak uygulama yapacaklarından, uygulamada birliktelik sağlanmış olacak ve bu Kanun’a göre yapılan ihalelerde etkinlik ve denetim devam ettirilmiş olacaktır. Sözleşmede ancak Kanun’da belirtilen koşullarda değişiklik yapılabilir.

7 Sözleşmelerin, yalnızca Kanun’da belirtilen hallerde devredilebileceği hükmü getirilmiştir.
Keşif artışı kaldırılarak, sözleşmenin mutlaka sözleşme bedeli ile tamamlanması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşmelerin feshine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Yapı denetim sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

8 Kamu kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasını ve sözleşmelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla kamu taahhütlerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen yükleniciler ve idare görevlileri hakkında cezai yaptırımlar etkinleştirilmiştir.

9 İhale süreci İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması 2
Süreç Adım No İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması 3 Yaklaşık Maliyet 4 İhale Usulünün Tespiti

10 USUL Açık İ. Usulü Belirli İstekliler Arasında İ. Usulü Pazarlık Usulü 5 İhale Dokümanı Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları 6 İhale Onayının Alınması 7 İhale Komisyonunun Kurulması 8 İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı 9 İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması 10 Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması 11 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması 12 İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

11 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri
Saydamlık Rekabet Eşit Muamele Güvenirlik Gizlilik Kamuoyu Denetimi İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması Kaynakların Verimli Kullanılması

12 Temel ihale usulü, açık ihale usulüdür
4734 Sayılı Kanun’un 5. ve 62. maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez Temel ihale usulü, açık ihale usulüdür

13 Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz.
İhalelerin zamanında yapılması esastır. 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık tutarı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.(62 Md.ı bendi) İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz

14 İhale Komisyonları İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

15 İhale İşlem Dosyası İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

16 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
Açık İhale Usulü Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Pazarlık Usulü 4964 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile doğrudan temin, bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.


"4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları