Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri (Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri (Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri (Mali Hizmetler Uzmanı)
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı)

2 İhale onayının alınması
(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur. (2) Ön ilan yapılması durumunda, bu ilandan önce ihale onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir. İhale veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur. Alattin ÜŞENMEZ

3 İhale Onayında Yer Alması Gereken Hususlar
(1) Fiyat Farkı Verilmesi: Fiyat farkının verilmesine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmış olması durumunda, fiyat farkının verilmesine dayanak olan kararnameye mutlaka yer verilmeli. 2-Yaklaşık maliyet esas alınarak Kanunun 13 üncü maddesinde ilan ile ilgili düzenlemeler esas alınarak ilanın nerede ve kaç defa yayımlanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmeli. Alattin ÜŞENMEZ

4 İhale Onayında Yer Alması Gereken Hususlar (Diğer Açıklamalar)
3- “İhale ile İlgili Diğer Açıklamalar” bölümünde: İş ile ilgili özel durumların olması veya özellikli pazarlık ihalesi yapılması halinde, tüm gerekçelere burada detaylı bir şekilde yer verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

5 İlanın Yapılış Şekline İlişkin Hususlar (4734/13(b)-1 bendine göre)
İlan edilecek ihaleler için ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olduğu durumlarda, ***ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan iki farklı gazetede birer defa olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması yeterlidir. İhale ile işin yapılacağı yerin aynı olduğu durumlarda ise , ***farklı gazetelerde olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması yeterli olacaktır. İşin yapılacağı yerin birden fazla olduğu durumlarda, ****işin yapılacağı her yerde ilan yapılma zorunluluğu bulunmayıp, ***işin ağırlıklı olarak yapılacağı bir yerde ilan yapılması yeterli olacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

6 İlanın Yapılış Şekline İlişkin Hususlar (Yerel Gazetenin Olmaması)
 İhale veya işin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde; **** ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ---ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

7 İlanın Yapılış Şekline İlişkin Hususlar (Tek Gazetenin Olması)
İhale ve işin yapılacağı yerin aynı olduğu ve söz konusu yerde tek bir gazete çıkması halinde; ***İkinci gazetede ilan yapılması yerine, İhale, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile duyurulmalı. Bu işlemler, bir tutanakla belgelendirilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

8 İlanlardaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi
İlanda hatalar bulunması durumunda; 25 ve 40 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde, ****ilanın yayımlanmasını takip eden 15 gün, İlan süresi daha kısa olan ihalelerde ise 10 gün içinde, Hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale/ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, ***düzeltme ilan formu kullanılarak ----hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

9 Düzeltme İlanının Yapılması
Kanun ile belirlenen yerlerde ve zamanlarda yapılmayan ilanlar için **** düzeltme ilanı yapılmamalıdır. Böyle bir durumda yapılan ilanlar geçersiz sayılarak, ***4734 sayılı Kanun hükümlere uygun bir şekilde ilanlar yeniden yapılmalı, ---İhaleler bu ilanlara göre gerçekleştirilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

10 İlanın Süre Yönünden Eksik Olması
İhale ilanının KİK Bülteninde ve yerel gazetede yayımlanması gereken asgari süreler Kanunda belirlenmiştir. Bu sürelerden daha az sürenin belirlenerek ilanın KİK Bülteninde veya yerel gazetede yapılması durumunda, ****İdarece ilanın usulüne uygun olarak yenilenmesi gerekmekte olup, --- Aksi takdirde, yapılan tüm işlemler Kanun açısından herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. KİK Karar No: 2008/UM.Z-1364 Alattin ÜŞENMEZ

11 İlanın Yayımlanması Zorunlu Olan Yerlerde Yayımlanmaması
İhale ilanının KİK Bülteninde ve yerel gazetede yayımlanması gerekirken sadece KİK Bülteninde veya yerel gazetede yayımlanması halinde, Kanunda belirtilen ilanın yayımlanma şartlarının tam olarak gerçekleşmemesi nedeniyle, ihalenin iptali gerekmektedir. KİK Karar No: 2004/UM.Z-1695 Alattin ÜŞENMEZ

12 İhale iptal ilanı İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, ****ilanın yayımlandığı yayın organında ihalenin iptal edildiği hususu, --- hemen ilan edilerek duyurulmalıdır. Bu duyuruda, iptal nedeni veya nedenlerine mutlaka yer verilmelidir. Ayrıca, ihalenin iptal edildiği hususu; ***istekli olabileceklere bildirilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

13 Davet Edilen İsteklilerin İhaleye Katılması
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, davet edilen isteklilerin ihaleye katılmaları gerekmektedir. İdare isteklileri tespit ederken ihaleye katılamayacak olanları davet listesine almamalıdır. Aksi takdirde, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “saydamlık”, “rekabet” ilkelerine aykırı davranılmış olacaktır. İnceleme esnasında da davet edilen isteklilerin ihaleye katılıp katılmadığı göz önünde bulundurulmalı, Davet edilen istekliler ise, ihaleye katılmayacaklar ise nedenini idareye yazılı olarak bildirmelidir. KİK Kara No:2006/UH.Z-2844 (EK GEREKÇE) Alattin ÜŞENMEZ

14 İhale Dokümanlarının Temin Edilmesi (KİK Tebliği- 15.2.3. )
Dokümanı elden satın almak isteyenlerin, *** doküman bedelini ödeyerek dokümanı teslim almaları zorunludur. Bu nedenle, dokümanı elden satın almak amacıyla doküman bedelini ödedikleri halde dokümanı teslim almamış olanlar, istekli olabilecek sıfatını kazanamayacaklardır. Ortak girişimlerde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir. Alattin ÜŞENMEZ

15 Doküman Satışı (Davet Usulü Yapılan İhalelerde)
İhaleye davet edilmeyenlerin EKAP’tan veya başka şekilde ihale hakkında bilgi sahibi olup --- ihaleye katılmak ve ihale dokümanı almak istemeleri durumunda, Bu kişilere ihale doküman satışı yapılması gerekir. Aksi takdirde, uygulama ilkelerine aykırı hareket edilmiş olur. KİK Karar No: 2006/UM.Z Alattin ÜŞENMEZ

16 İhale Komisyonu (Üyeleri Kimlerdir)
 İhale yetkilisi, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Alattin ÜŞENMEZ

17 İhale Komisyonu (Yedek Üyeler)
 İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir. (Tüm üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer aldıkları belirtilmelidir.) Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Alattin ÜŞENMEZ

18 İhale Komisyonu (Üyenin Görevden Ayrılması)
Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden ayrılması sonucu, ** komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde; ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, **o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi, ** herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

19 İhale Komisyon Üyeleri Nerelerde Görev Alabilir ?
** Söz konusu ihaleye ilişkin olarak KURULAN muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. ** İhale yetkilisi, ihale ve muayene kabul komisyonunda görev alamaz. Alattin ÜŞENMEZ

20 İhale Komisyon Üyelerinin Kararı (Çekimser Oy)
İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

21 İhale İşlem Dosyasının Komisyona Verilmesi
** İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise, ihale işlem dosyasının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

22 İhale dokümanında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. **Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

23 İhale dokümanında değişiklik yapılması (Zeyilname)
Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. **** Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

24 İhale dokümanında değişiklik yapılması (Değişikliğin İlanı Etkilemesi)
**Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde; ihale sürecine devam edilebilmesi, süresi içinde düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. **İlanın düzeltme süresinin geçmesinden sonra değişikliğin zorunlu olması halinde, **bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Alattin ÜŞENMEZ

25 İhale dokümanında değişiklik yapılması (Erteleme-Ek Süre Verilmesi)
Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, *ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname ile ertelenebilir. *Zeyilname düzenlenmesi halinde; --tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır. Alattin ÜŞENMEZ

26 İhale dokümanında değişiklik yapılması (Şikayet Üzerine Değişiklik)
Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; **maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, *** ihale veya son başvuru tarihine 10 günden az süre kalmış olsa dahi ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

27 İhale dokümanında değişiklik yapılması (Şikayet Üzerine Değişiklik-Erteleme)
Zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. ***Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda 20 günü geçmemelidir. Alattin ÜŞENMEZ

28 Şikayet veya Normal Başvuru Üzerine Erteleme
Şikayet üzerine zeyilname yapılıp ihale tarihi ertelendikten sonra Kanun 29’a göre tekrar zeyilname yapılması gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecek midir? İhale tarihinin ertelenmesine ilişkin 55 nci maddede yer alan düzenleme 29’uncu maddeden ayrı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla önce 29 sonra 55’e göre veya önce 55 sonra 29’a göre zeyilname yapılarak ihale tarihinin ertelenmesi mümkündür. Alattin ÜŞENMEZ

29 İhale dokümanında açıklama yapılması (Açıklama Nasıl Olmalı)
Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer almalı; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmemelidir. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte mutlaka verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

30 İhale Dokümanına Başvuru Süresi-(İdareye)
İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının teklif sunulmadan önce ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur. (Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı günü) Alattin ÜŞENMEZ

31 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri (Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları