Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.7(a) Alıştırma ve Tartışma Bölümler 3-8 Finansal Tabloların Sunuluşu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.7(a) Alıştırma ve Tartışma Bölümler 3-8 Finansal Tabloların Sunuluşu."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.7(a) Alıştırma ve Tartışma Bölümler 3-8 Finansal Tabloların Sunuluşu

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 3 - 8. Bölümler Finansal Tabloların Sunuluşu ile İlgili Sorular Sorular, IFRS for SMEs (basılmış ayrı bir kitapçıkta) ile birlikte yayımlanmış açıklayıcı finansal tablolar esas alınarak oluşturulmuştur.

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (a): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu Grup, tek bir konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu sunmak yerine iki tablo (konsolide kapsamlı gelir tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu ayrı olarak) sunabilir mi?

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Soru (b): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu XYZ Grubunun, 31 Aralık 20X2 tarihinde sona eren dönemde durdurulan bir faaliyeti olsaydı, konsolide gelir tablosunun ve dağıtılmamış kârlar tablosunun sunumu nasıl değişirdi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Soru (c): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu XYZ Grubunun kısmen sahip olduğu bir iştiraki olsaydı, konsolide gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosunun sunumu nasıl değişirdi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Soru (d): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu XYZ Grubu niteliğine göre giderlerin analizi yerine fonksiyonuna göre giderlerin analizini esas alan bir sunumu tercih edebilir miydi? Fonksiyonuna göre giderler nelerdir, örnek veriniz? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Soru (e):Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu Grubun “vergi öncesi kâr” kalemini açıklaması gerekli midir? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Soru (f): Konsolide finansal durum tablosu Bu tablo, “Finansal Durum Tablosu” yerine “Bilanço” olarak adlandırılabilir miydi? “Varlık ve Borçların Değeri Tablosu” olarak adlandırılabilir mi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Soru (g):Konsolide finansal durum tablosu IFRS for SMEs’e göre, gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosundan önce finansal durum tablosunun sunumu yasaklanmış mıdır? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Soru (h):Konsolide finansal durum tablosu IFRS for SMEs’ye göre en erken karşılaştırılabilir dönemin başına ait finansal durum tablosunun sunumu gerekli midir? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (i) ve (j): Konsolide finansal durum tablosu XYZ Grubu, varlıklarını ve borçlarını cari/cari olmayan ayrımına tabi tutarak sunmak yerine varlık ve borçları likiditelerini dikkate alarak sunabilir mi?

13 © 2011 IFRS Foundation 13 Soru (j): Konsolide finansal durum tablosu Bir işletme varlıklarını ve borçlarını likidite esasına göre sunduğunda, sunum sırası likiditesine göre artan sırayla mı yoksa azalan sırayla mı olmalıdır? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (l): Konsolide nakit akış tablosu Bu tabloda, “İşletme faaliyetleriyle ilgili nakit akışları”nın içinde yer alan “Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları” isimli bir alt başlık bulunmaktadır. Bu kalemin burada gösterilmesinin nedeni nedir?

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Soru (m):Konsolide nakit akış tablosu IFRS for SMEs’e göre XYZ Grubu’nun nakit olarak ödenen gelir vergisi tutarını ayrıca açıklaması gerekir mi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

16 © 2011 IFRS Foundation 16 Soru (n): Konsolide nakit akış tablosu IFRS for SMEs, grubun nakit olarak ödenen gelir vergilerini ayrı olarak açıklamasını gerektirir mi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

17 © 2011 IFRS Foundation 17 Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (n+1): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları Sunumun yapıldığı para birimi geçerli para biriminden farklı ise, XYZ Grubu hangi ek bilgileri açıklamalıdır?

18 © 2011 IFRS Foundation 18 Soru (o): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – İştiraklerdeki Yatırımlar XYZ Grubu’nun iştiraklerdeki yatırımları için uygulayabileceği muhasebe politikalarının,varsa, diğer ölçüm esasları nedir? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

19 © 2011 IFRS Foundation 19 Soru (p): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Borçlanma maliyetleri XYZ Grubu borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin politikasını; bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir şeklinde değiştirilebilir mi (yani Grup, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesini tam set IFRS’lerdeki IAS 23 Borçlanma Maliyetleri hükümlerine göre yapabilir mi)? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

20 © 2011 IFRS Foundation 20 Soru (q): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Maddi olmayan duran varlıklar XYZ Grubu faydalı ömrünün belirsiz olduğunu düşündüğü bir ticari marka satın almış olsaydı, ticari marka birikmiş itfa ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutarı üzerinden ölçülebilir miydi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

21 © 2011 IFRS Foundation 21 Soru (r): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Kiralamalar Bir kiralama sözleşmesinde alınmış bazı garantiler nedeniyle, yönetim kiralamanın faaliyet kiralaması veya finansal kiralama olarak sınıflandırılmasına karar vermede zorluk yaşamıştır. Sonuçta, işletme yönetimi, bunun bir faaliyet kiralaması olduğuna karar vermiştir. Bu olayla ilgili herhangi bir özel açıklama yapılması gerekir mi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

22 © 2011 IFRS Foundation 22 Soru (s): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Çalışanlara sağlanan faydalar – uzun hizmet ödemeleri XYZ Grubu,tanımlanmış fayda yükümlülüğünün ölçümünde tahmini birim kredi yönetimi yerine bir başka ölçüm yöntemi seçebilir mi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

23 © 2011 IFRS Foundation 23 Soru (t): Dipnot 6 Teçhizat Satış Kazancı XYZ Grubu, daha önce MDV satışında bulunmamıştır. XYZ, bu kazancı “ Olağandışı kalem - Teçhizat Satış Kazançları” olarak konsolide gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosunda ayrı bir kalem olarak gösterebilir miydi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

24 © 2011 IFRS Foundation 24 Soru (u): Dipnot 10 Ticari ve Diğer Alacaklar XYZ, finansal durum tablosunda “Ticari ve diğer alacaklar”ını tek bir kalemde ve dipnotlarda “Ticari borçlular” ve “Ön ödemeler” kalemlerini ayrı olarak sunmak yerine, bu iki kalemi finansal durum tablosunda farklı kalemler olarak sunabilir mi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

25 © 2011 IFRS Foundation 25 Soru (v): Dipnot 11 Stoklar Grup hammaddeleri, yarı mamulleri ve mamulleri dipnotlarda sunmak yerine, bilançoda ayrı kalemler olarak sunabilir mi? Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek

26 © 2011 IFRS Foundation 26 Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (w), (x), (bb) ve (dd): Dipnot 13 Maddi duran varlıklar, Dipnot 14 Maddi olmayan duran varlıklar, Dipnot 18 Karşılıklar ve Dipnot 19 Çalışanlara sağlanan faydalar Grubun defter değerlerinin dönem başı ve sonundaki mutabakatı için karşılaştırmalı bilgiler sunması gerekli midir?

27 © 2011 IFRS Foundation Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (y): Dipnot 15 Ertelenmiş Vergi XYZ hem ertelenmiş vergi varlığını hem de ertelenmiş vergi borcunu Dipnot 15’de açıklar. Fakat finansal durum tablosunda sadece ertelenmiş vergi varlığını gösterilir. Neden? 27

28 © 2011 IFRS Foundation Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (z): Dipnot 15 Ertelenmiş Vergi Ertelenmiş vergi varlığının önemli bir tutarının 20X3 yılında nakit olarak alınmasının beklenmesi durumunda, 20X3 yılında alınması beklenen bu tutar 31 Aralık 20X2 tarihli finansal durum tablosunda bir dönen varlık olarak sunulabilir mi? 28

29 © 2011 IFRS Foundation 29 Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (aa): Dipnot 16 Bankalar Cari Hesabı ve Kredi Nakit hesabını (dönen varlık) bankalar cari hesaplarından (kısa vadeli borç) ayrı olarak sunmak yerine, net tutar üzerinden (örneğin, 20X2: 54.900 PB) “nakit ve nakit benzerleri” şeklinde kısa vadeli borç olarak finansal durum tablosunda sunulması (konsolide nakit akış tablosunda sunulduğu şekilde) tercih edilebilir mi?

30 © 2011 IFRS Foundation Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (cc): Dipnot 18 Teminatlı Borçlar için Ayrılan Karşılıklar Eğer teminat daha uzun bir dönem için söz konusu olsaydı(örneğin 3 yıl) açıklamalarda bu dönemler için ayrılan karşılıklardaki değişiklikler hakkında hangi ek kalemleri görmeyi beklerdiniz? 30

31 © 2011 IFRS Foundation Finansal Tabloların Sunuluşu - Örnek Soru (dd+1): Dipnot 25 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Finansal tabloların 10 Mart 20X3 tarihinde onaylanmasından önce, sigorta şirketinden nakit olarak 16.000 PB geri ödeme alınmıştır. Bu durum “neredeyse kesin”dir. Bu tutarın, finansal durum tablosunda bir alacak olarak gösterilmemesinin nedeni nedir? 31


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.7(a) Alıştırma ve Tartışma Bölümler 3-8 Finansal Tabloların Sunuluşu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları