Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(b) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(b) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(b) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 Soru 9: Aşağıdakilerin hangisi Bölüm 12 kapsamındadır? a.Banka kredisi borcu, LIBOR + %2 faiz oranı üzerinden b.IFRS for SMEs hükümlerine göre, bir finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmiş finansal araçlar c.Sabit faizli tahvil d.Her yıl kârın %20’sini çalışanlara ödeme yükümlülüğü, yıl sonundan 6 ay sonrası vadeli e.10 yıllık kira dönemi için, kiraya verene sabit tutarlı ödemeli finansal kiralama yükümlülüğü Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi Bölüm 12 kapsamında değerlendirilir (gerçeğe uygun değer farkının kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesi gereken)? a.Ticari alacaklar b.Bir başka işletmenin satım opsiyonu bulunmayan adi paylarının %5’ine sahip olmak c.Üzerinde önemli etkiye sahip olduğumuz bir işletmenin satım opsiyonu bulunmayan adi paylarının %30’una sahip olmak d.Bugünden dört aylık 3,5 Ringgit sabit fiyattan 100.000 ABD doları satınalma sözleşmesidir. (Ringgit, fonksiyonel para birimimizdir) Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi Bölüm 12 kapsamındaki sözleşmelerdendir? a.İngiltere’de bir gayrimenkul satın almak için 6 aylık sözleşme yapılmıştır. 6 aylık dönemde İngiltere’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %1 artarsa satın alma fiyatında %10 ek ödeme sağlar. b.İngiltere’de bir gayrimenkul satın almak için 6 aylık sözleşme yapılmıştır. 6 aylık dönemde İngiltere’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %1 artarsa satın alma fiyatında %1 ek ödeme sağlar. Sonraki slaytta diğer iki seçenek vardır... Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Soru 11: Diğer iki seçenek... c.Bir gayrimenkul satışı için 6 aylık sözleşme yapılmıştır. Bu süre içinde alıcı finansal güçlükler nedeniyle temerrüde düşerse, satıcının zarar etme ihmali vardır. d.Bir gayrimenkulün yabancı bir alıcıya 1,000,000 PB’ye satışı için 6 aylık sözleşme yapılmıştır. Bu süre içinde alıcının ülkesindeki para birimi PB’ne karşı değer kaybederse, alıcının zarar etme ihtimali vardır. Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Soru 12: 1 Ocak 20X0 tarihinde KOBİ 2.000 PB nakit karşılığında100 hisse senedi opsiyonu satın almıştır. Opsiyon KOBİ’ye, gelecek 2 yıl süresince herhangi bir zamanda hisse başına 50 PB üzerinden kayıtlı XYZ işletmesinin paylarını satın alma hakkını vermektedir. Banka 20 PB’lik bir masraf almıştır. 1 Ocak 20X0 tarihinde XYZ hisse senetlerinin fiyatı 44 PB’dir. KOBİ opsiyon sözleşmesinin ilk ölçümdeki tutarı ne olmalıdır? a. 1.900 PB b. 1.980 PB c. 2.000 PB d. 2.020 PB e. 4.040 PB Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Soru 13: Soru 12’deki bilgiler geçerlidir. 31 Aralık 20X0 tarihinde KOBİ henüz opsiyonu kullanmamıştır; XYZ hisse senedinin fiyatı 47; opsiyonun gerçeğe uygun değeri 2.500’dür.31 Aralık 20X0 tarihinde KOBİ opsiyon sözleşmesi hangi tutardan ölçülmelidir? a. 1.980 b. 2.000 c. 2.020 d. 2.500 e. 4.700 Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Soru 14: IFRS for SMEs hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi için finansal riskten korunma muhasebesi uygulanamaz? a.İtfa edilmiş maliyet değerinden ölçülen borçlanmaya dayalı finansal araçlardaki faiz oranı riski b.İtfa edilmiş maliyet değerinden ölçülen borçlanmaya dayalı finansal araçlardaki DK riski c.Bir firma taahhüdündeki DK riski d.Bir firma taahhüdündeki faiz oranı riski e.Yurtdışındaki bir yatırım ilişkin DK riski Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Soru 15: KOBİ, sahip olduğu stokları 3 ay içinde satmayı planlamaktadır. KOBİ, bu 3 aylık süreçte fiyatların düşmesinden endişe etmektedir ve bu nedenle stokların fiyatlarında düşüş riskinden korunmak için forward sözleşme almıştır. KOBİ’nin, finansal riskten korunma bilgileri finansal riskten korunma muhasebesi için koşulları uygundur. Bu işlem için muhasebeleştirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a.Forward sözleşme GUD ile ölçülen bir finansal varlık veya borç gibi muhasebeleştirilir ve GUD’deki değişiklikler K&Z’da gösterilir. Stokların GUD’ndeki değişiklikler K&Z yansıtılır ve stoğun defter değeri düzeltilir. Diğer seçenekler sonraki slayttadır... Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Soru 15: Cevap seçenekleri, devamı... b.Forward sözleşme GUD ile ölçülen bir finansal varlık veya finansal borç gibi muhasebeleştirilir ve GUD’deki değişiklikler DKG’de gösterilir. Stokun GUD’indeki değişim DKG’de gösterilir ve stokun defter değerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilir. c.Forward sözleşme GUD ile ölçülen bir finansal varlık veya finansal borç gibi muhasebeleştirilir ve forward sözleşmenin GUD’indeki değişim DKG’de gösterilir. Stok maliyet değeri ile ölçüldüğünden stokun GUD’indeki değişiklikler muhasebeleştirilmez. Bölüm 12 – Alıştırma ve tartışma

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Soru 16: Finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmiş bir finansal araç, Bölüm 12 hükümlerine göre, daima kâr veya zarara yansıtılan gerçeğe uygun değer ile mi ölçülür? a. Doğru b. Yanlış Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

13 © 2011 IFRS Foundation 13 Soru 17: Bir işletme özkaynağa dayalı finansal aracın ihracında ölçümü: a.Maliyet değeri üzerinden b.Benzer bir finansal aracın piyasa değeri üzerinden c.Tahsil ettiği veya edeceği diğer kaynakların veya nakdin gerçeğe uygun değeri üzerinden Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Soru 18: Bir işletme bilançoda, konsolide ortaklıklardaki kontrol gücü olmayan payını (varlığını) : a.Özkaynak içerisinde gösterir b.Borçlar içerisinde gösteriri c.Borçlar ve özkaynak arasında gösterilir d.Yukarıdaki (a) veya (c) seçenekleri için muhasebe politikası seçimi (seçimini yıldan yıla tutarlı olarak uygulamalıdır) Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Soru 19: 20 Aralık 20X4 tarihinde, KOBİ A, kendi adi paylarını 15 Ocak 20X5 tarihinde bir hisseye iki hisse olarak bölme kararı almıştır. KOBİ’nin özkaynak tutarı... a. 20 Aralık 20X4 tarihinde artar b. 15 Ocak 20X5 tarihinde artar c. 20 Aralık 20X4 tarihinde azalır d. 15 Ocak 20X5 tarihinde azalır e. Hisse senedi bölünmesi olduğu için değişmeden kalır Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

16 © 2011 IFRS Foundation 16 Soru 20: KOBİ A, 20X2’de X kişisine hisse başına 50 PB’den 100 adet hisse senedi ihraç etmiştir. KOBİ A, 20X2 Eylül ayında her bir hisse için 45 PB ödeyerek kendi hisselerini X’den geri satın almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.KOBİ A’nin özkaynak tutarı hisse senetlerini geri satın alma sonucunda artacaktır b.KOBİ A’nın özkaynak tutarı hisse senetlerini geri satın alma sonucunda azalacaktır c.KOBİ A 20X4 Eylül ayında K&Z’da 500 PB tutarında kazancı muhasebeleştirir. d.KOBİ A, 500 PB tutarındaki kazancı erteler ve sadece hisse senetlerini yeniden sattığı zaman bu kazancı K&Z’da muhasebeleştirir. Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

17 © 2011 IFRS Foundation 17 Soru 21: 20X6’da KOBİ A, 600.000 PB ile X hisse senetlerinin %80’nini satın almıştır. 20X6, 20X7 ve 20X8 yılları için konsolide finansal tablo hazırlanmıştır. 20X9 yılında 250.000 PB karşılığında sahip olduğu hisse senetlerinin ¼ için satış yapılmıştır (artık hisse senetlerinin yalnızca %60’ına sahiptir) Hangisi doğrudur? a.KOBİ A satıştan kaynaklanan 100.000 PB’lik kazancı muhasebeleştirir. b.KOBİ A, elinde kalan hisse senetlerini GUD’den (250.000 / 0,25 x ¾ = 750.000 PB) yeniden değerlendirir ve kazancını (750.000 – 450.000 = 300.000 PB) K&Z’da muhasebeleştirir. c.(b) seçeneğindeki bilgiler ve değerler aynıdır; ancak kazanç DKG’de muhasebeleştirilir. d.Kazanç yoktur, sadece özkaynakta bir düzeltme söz konusudur. Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

18 © 2011 IFRS Foundation 18 Soru 22: 20X6 yılında KOBİ A, 500.000 PB ile X hisse senetlerinin %40’nı satın almıştır. Maliyet değeri üzerinden değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. 20X9 yılında KOBİ A, ortaklık payları ile orantılı olarak bu hisse senetlerini bir temettü ödemesi gibi dağıtmıştır. Temettü dağıtımı tarihinde: • X hisse senedinin gerçeğe uygun değeri 1.200.000 PB’dir. • Eğer KOBİ A özkaynak yöntemini kullanmış olsaydı, defter değeri 800.000 PB olmuş olacaktı. Hangisi doğrudur? Seçenekler sonraki slaytta... Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

19 © 2011 IFRS Foundation 19 Soru 22: Cevap seçenekleri... a.KOBİ A, dağıtım işlemi sonucu 300.000’lik kazancı muhasebeleştirir. b.KOBİ A, dağıtım işlemi sonucu 700.000’lik kazancı muhasebeleştirir. c.KOBİ A dağıtım işlemi sonucu 280.000’lik kazancı muhasebeleştirir. d.Dağıtım, ortaklar ile yapılan bir özkaynak işlemidir ve hiçbir kazanç veya kayıp muhasebeleştirilmez. Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma

20 © 2011 IFRS Foundation 20 Soru 23: 1 Ocak 20X1 tarihinde KOBİ A, on yıl sonra dönüştürülebilir tahvili %5 nominal değerden ihraç etmiştir. Nominal değeri ve vade tutarı = 100.000’dir. Dönüştürme özelliği bulunmasaydı, KOBİ A %12 ödemiş olacaktı. Hangisi doğrudur? a.31/12/20X1 tarihli bilançoda tahvil borcu 100.000 olacaktır b.31/12/20X1 tarihli bilançoda tahvil borcu 100.000’den daha büyük bir tutar olacaktır c.20X1 yılı için faiz gideri 5.000’den daha büyük bir tutar olacaktır d.20X1 yılı için faiz gideri 5.000’den daha küçük bir tutar olacaktır e.20X1 yılı için faiz gideri 5.000 olacaktır Bölüm 22 – Alıştırma ve tartışma


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(b) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları