Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sektörler Arası İşbirliği. Amaç: TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 2 Katılımcıların sa ğ lı ğ ın geli ş tirilmesi müdahalesinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sektörler Arası İşbirliği. Amaç: TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 2 Katılımcıların sa ğ lı ğ ın geli ş tirilmesi müdahalesinde."— Sunum transkripti:

1 Sektörler Arası İşbirliği

2 Amaç: TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 2 Katılımcıların sa ğ lı ğ ın geli ş tirilmesi müdahalesinde i ş birli ğ i yapılması gereken payda ş lar ile ileti ş im ve beraber çalı ş ma tekniklerini anlamaları amaçlanmı ş tır.

3 Öğrenim Hedefleri: TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 3 Bu oturumun sonunda katılımcılar; Sa ğ lı ğ ın geli ş tirilmesi müdahalelerinde i ş birli ğ i yapılacak payda ş ları sıralayabilmeli İş birli ğ i yapılan payda ş lar ile ileti ş imde kullanılacak yöntemleri anlatabilmeli Payda ş lar ile beraber çalı ş ma yöntemleri konusunda öneri geli ş tirebilmelidirler

4 Sektörlerarası İşbirliği Deneyimleri

5 Sektörler arası İşbirliği-1 TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 5 Öneri getiren kurumun amaç ve hedefler tanımlanmalıdır. Farklı kurumların ortak bir hedef için bir araya gelebilmeleri için öncelikle ortak bir vizyon olu ş turmaları gerekli olmaktadır. Örgütsel yapı, personelin rutin görev ve sorumluluk alanları,yetki ve sorumlulukların belirlenmesi gerekir. Toplumsal gereksinimlerin ortaya konması ve çözüm önerileri geli ş tirilmesi için sürecin ba ş ında, finansal ve ki ş isel kaynak ayırmak gelmektedir. Organizasyon, personel hareketlili ğ i ve ki ş isel nedenlerden etkilenmeyecek bir yapıda olmalıdır.

6 Sektörler arası İşbirliği-2 TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 6 Belirlenen hedefler ve planlar do ğ rultusunda i ş birli ğ inin yürütümü için ilkelerin belirlenmelidir. Uygulamanın sa ğ lıklı olarak izlenebilmesi için anahtar ölçütlerin belirlenmesi ve ölçütlerin ortaklarca payla ş ımı kar ş ılıklı güvenin artmasına ve gerekti ğ inde hızlı müdahalelere olanak vermektedir. Ba ş arıyla uygulanan bir projenin kalıcılı ğ ını sa ğ layacak kurumsalla ş ma çalı ş maları yapılmalıdır.

7 İlkeler TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 7  “Angarya" olarak de ğ erlendirmemelidir.  Konuların ve kapsamın sınırlarının tanımlanmalıdır.  Ortak yürütülen her basamakta sorumluluk payla ş ılmalıdır.  Sektörlerarası resmi i ş birli ğ i protokollerinin yanı sıra yüz yüze ili ş kilerle de çalı ş malara katkı ve katılım sa ğ lanmalıdır.  İş birli ğ i yapılan program ile sektörlerin rutin hizmetlerinin uzun dönemde çakı ş tınlması amaçlanmalıdır.  Her bir taraf personelini birbirine yakla ş tıran ve birlikte çalı ş maya motive eden bir anlayı ş sergilenmeli ve bu programa yansıtılmalıdır.  Sektörler arası ili ş kiler kesilmemeli ve canlı tutulmalıdır.  Yasal düzenlemeler yapılması sürdürebilirlik için önemlidir.

8 Uygulama TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 8  Kamu, özel ve sivil toplum kurulu ş ları  Hedef grubun tanımlanması  Müdahalede yer alabilecek kurumların belirlenmesi  Kurumların tanımlanması (çalı ş ma alanları, yöntem, personel vb)  Teklifin hazırlanması ve düzeyin belirlenmesi  Müdahelenin amacı, hedefi  İş birli ğ i alanında hazırlanan anla ş ma metninde “ortak amaç”, “kaynak kullanımı”, “sorumluluklar”, “çalı ş ma ilkeleri”, “zaman tablosu” ve “izleme ve de ğ erlendirme” a ş amalarına ili ş kin detaylar yer almalıdır.

9 Sonuç olarak; TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 9 Gereksinim Güçlendirilmesinin önemi Ortak amaç- ortak bakı ş açısı Sosyal barı ş ve kalkınma ortamı


"Sektörler Arası İşbirliği. Amaç: TSM Çalışanlara Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 2 Katılımcıların sa ğ lı ğ ın geli ş tirilmesi müdahalesinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları