Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında,"— Sunum transkripti:

1 AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 KONTENJANLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizden, öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle araştırma görevlisi sayılarını ve mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 KONTENJANLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanları belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 BAŞVURU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Belirlenen koşulları sağlayan adaylar başvurularını YÖK’ün resmi internet sitesinden beyan usulüne göre yapar. Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre Başkanlığımızca yapılır. Yerleştirilenlerin atama işlemlerini 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca ilgili Üniversiteler yapar. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Söz konusu kadrolara ÖYP puanı esas alınarak atama yapılır. ÖYP Puanı: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES Puanı x 0.50 Not Ortalaması x 0.35 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI

6 ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Örnek ÖYP Puanı Hesaplamaları: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES: 80 x 0.50 = 40 Not Ortalaması: 70 x 0.35 = 24.5 Dil Puanı: 60 x 0.15 = 9 ÖYP PUANI = 73.5 ALES: 80 x 0.50 = 40 Not Ortalaması: 70 x 0.35 = 24.5 Dil Puanı: 0 x 0.15 = 0 ÖYP PUANI = 64.5

7 DİL EĞİTİMİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 7 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI D İ L>=65 EVET HAYIR YURTDIŞINDA 3 AY DİL EĞİTİMİ YURTİÇİNDE 6 AY DİL EĞİTİMİ İstekleri halinde Doğrudan ÖYP lisansüstü programlarına başvuru yapılabilir. 65 ve üstü puan alabilenler istekleri halinde

8 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 9 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca ilgili üniversitelere görevlendirilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35.Maddeyle görevlendirme

11 İ lan sayısı: 3041 Ba ş vuran Aday sayısı: 65.972 Yerle ş en Aday sayısı: 2958 Ataması yapılan aday sayısı: 1726 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 yılında,

12 2010 yılı Yurtiçi Yabancı Dil Eğitim Merkezleri 1- Akdeniz Üniversitesi 2-Anadolu Üniversitesi 3- Ankara Üniversitesi 4- Çukurova Üniversitesi 5- Dokuz Eylül Üniversitesi 6-Erciyes Üniversitesi 7- Gazi Üniversitesi ( İ ngilizce- Fransızca- Almanca) 8-Gaziantep Üniversitesi 9- Hacettepe Üniversitesi 10- İ stanbul Teknik Üniversitesi 11-Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi 12- Sakarya Üniversitesi 13-Selçuk Üniversitesi 14-Yıldız Teknik Üniversitesi 15- Marmara Üniversitesi ( İ ngilizce- Almanca) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 2010 yılında, ÖYP kapsamında atanan ve yurtdı ş ında yabancı dil e ğ itimi almak isteyen ara ş tırma görevlileri; Malta’ya 3’er aylık dönemlerle Yabancı Dil e ğ itimine gönderildi. Haziran -112 ki ş i Temmuz -136 ki ş i A ğ ustos – 41 ki ş i YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 13 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 Malta da Dil E ğ itimi Verilen Okullar ise ; European School of English Ltd. Institute of English Language Studies EC Malta Language House YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 2011 yılında ise; 2011 yılı bütçe uygulama talimatının Kadroların Kullanıma İ li ş kin Esaslar ba ş lıklı 22. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca “….ilave olarak verilen atama izninin en az 3500 adedi, Yüksek Ö ğ retim Kurulu Koordinasyonunda ÖYP kapsamında yeti ş tirilmek amacıyla ara ş tırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılır….” denmektedir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İ lan sayısı: 3676 Ba ş vuran Aday sayısı: 77.895 Yerle ş en Aday sayısı: 3603 Ataması yapılan aday sayısı: 2175 2011 yılında,

17 2011 yılında ise; Ataması gerçekle ş tirilen 1850 ki ş iden yabancı dil puanı 65 altı olan 567 ki ş inin yabancı dil da ğ ılımları da a ş a ğ ıdaki gibidir. İ ngilizce- 558 Almanca- 2 Arapça*- 6 İ spanyolca**-1 * Arapçadan kimse tercih yapmamı ş, İ ngilizce dil e ğ itimi almak için tercih yapmı ş lardır **Kendi iste ğ i ile İ ngilizce e ğ itim almak istemi ş tir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 17 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 2011 yılında ise; 17-21 Ekim tarihleri arasında adayların dil e ğ itimi için tercihleri alınmı ş tır. 14 Kasım 2011 tarihinde ba ş layan dil e ğ itimi için dil merkezlerine yerle ş tirilmeleri gerçekle ş mi ş tir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 18 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 2011 yılı Yurtiçi Dil Eğitim Merkezleri 1- Anadolu Üniversitesi 2-Ankara Üniversitesi 3- Akdeniz Üniversitesi 4- Bo ğ aziçi Üniversitesi 5- Dokuz Eylül Üniversitesi 6- Gazi Üniversitesi ( İ ngilizce- Almanca) 7- Hacettepe Üniversitesi 8- İ stanbul Teknik Üniversitesi 9- Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi 10- Marmara Üniversitesi 11- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 19 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 3041 3676 65972 1726 77895 21752958 3603

21 Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi sayıları Toplam 1563 kişi yurtiçinde yabancı dil eğitimi almıştır. 729 148 567 119

22 2012 yılında ise; 2012 yılı bütçe uygulama talimatının Kadroların Kullanıma İ li ş kin Esaslar ba ş lıklı 22. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca “…. İ lave olarak verilen atama izninin en az 4.000 adedi, Yüksekö ğ retim Kurulu koordinasyonunda Ö ğ retim Üyesi Yeti ş tirme Programı kapsamında yeti ş tirilmek amacıyla ara ş tırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerle ş tirilmeleri, yurt içinde ve yurt dı ş ında yeti ş tirilmeleri ile yüksekö ğ retim kurumlarına sa ğ lanacak di ğ er desteklere ili ş kin usul ve esaslar Yüksekö ğ retim Kurulunca belirlenir.” denmektedir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 22 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 40 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 30 Adıyaman Üniversitesi 38 Adnan Menderes Üniversitesi 42 Afyon Kocatepe Üniversitesi 45 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 33 Ahi Evran Üniversitesi 33 Akdeniz Üniversitesi 47 Aksaray Üniversitesi 31 Amasya Üniversitesi 35 Anadolu Üniversitesi 59 Ankara Üniversitesi 46 Ardahan Üniversitesi 27 Artvin Çoruh Üniversitesi 34 Atatürk Üniversitesi 55 Balıkesir Üniversitesi 43 Bartın Üniversitesi 33 Batman Üniversitesi 33 Bayburt Üniversitesi 33 Bilecik Üniversitesi 31 Bingöl Üniversitesi 34 Bitlis Eren Üniversitesi 34 Boğaziçi Üniversitesi 20 Bozok Üniversitesi 31

24 Bursa Teknik Üniversitesi 30 Celal Bayar Üniversitesi 42 Cumhuriyet Üniversitesi 46 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 43 Çankırı Karatekin Üniversitesi 29 Çukurova Üniversitesi 52 Dicle Üniversitesi 49 Dokuz Eylül Üniversitesi 62 Dumlupınar Üniversitesi 50 Düzce Üniversitesi 37 Ege Üniversitesi 59 Erciyes Üniversitesi 51 Erzincan Üniversitesi 39 Erzurum Teknik Üniversitesi 30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 41 Fırat Üniversitesi 40 Galatasaray Üniversitesi 10 Gazi Üniversitesi 70 Gaziantep Üniversitesi 45 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 44 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 33 Giresun Üniversitesi 40 Gümüşhane Üniversitesi 31 Hacettepe Üniversitesi 49

25 Hakkari Üniversitesi 33 Harran Üniversitesi 35 Hitit Üniversitesi 36 Iğdır Üniversitesi 32 İnönü Üniversitesi 39 İstanbul Teknik Üniversitesi 25 İstanbul Üniversitesi 70 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 31 İzmir Katip çelebi Üniversitesi 31 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 28 K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 47 Kafkas Üniversitesi 38 Karabük Üniversitesi 30 Karadeniz Teknik Üniversitesi 54 Karamanoğlu Mehmetbey Ün. 30 Kastamonu Üniversitesi 30 Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi 31 Kırıkkale Üniversitesi 41 Kırklareli Üniversitesi 38 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 33 Kocaeli Üniversitesi 56 Konya Üniversitesi 41 Mardin Artuklu Üniversitesi 33 Marmara Üniversitesi 59 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 35 Mersin Üniversitesi 35 Mimar Sinan Üniversitesi 29 Muğla Üniversitesi 40 Mustafa Kemal Üniversitesi 46

26 Muş Alparslan Üniversitesi 34 Namık Kemal Üniversitesi 36 Nevşehir Üniversitesi 31 Niğde Üniversitesi 34 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 44 Ordu Üniversitesi 31 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 20 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 29 Pamukkale Üniversitesi 44 Rize Üniversitesi 38 Sakarya Üniversitesi 57 Selçuk Üniversitesi 74 Siirt Üniversitesi 28 Sinop Üniversitesi 28 Süleyman Demirel Üniversitesi 57 Şırnak Üniversitesi 32 Trakya Üniversitesi 47 Tunceli Üniversitesi 28 Türk Alman Üniversitesi 25 Uludağ Üniversitesi 52 Uşak Üniversitesi 37 Yalova Üniversitesi 33 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 26 Yıldız Teknik Üniversitesi 39 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 39 Zonguldak K.Elmas Üniversitesi 42

27 ÖĞRENİM SÜRESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 27 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüksek lisans için: 4 yarıyıl Doktora için : 8 yarıyıl Bütünleştirilmiş doktora için:10 yarıyıl 2 yarıyıl 4 yarıyıl EK SÜRE

28 MECBURİ HİZMET ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 28 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.

29 DANIŞMAN ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 29 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

30 DANIŞMAN ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 30 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Her yarıyıl sonunda hazırlanan rapor kadrosunun bulunduğu üniversiteye gönderilir Tez izleme komitesi

31 YURTDIŞI ÇALIŞMALAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen miktarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında desteklenir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 31 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

32 YURTDIŞI ÇALIŞMALAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Ayrıca ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 32 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri; en geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönerler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 11.12.2014 33 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları