Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAKAN Ş AH İ N İŞ GÜVENL İĞİ MÜHEND İ S İ DETAM 2013 İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAKAN Ş AH İ N İŞ GÜVENL İĞİ MÜHEND İ S İ DETAM 2013 İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 HAKAN Ş AH İ N İŞ GÜVENL İĞİ MÜHEND İ S İ DETAM 2013 İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

2 İŞ KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR KANUN; İş Kanunu 10.06.2003 tarihinde resmi gazete de yayınlanmı ş olup yürürlü ğ e girmi ş tir. Aralarında illiyet ba ğ ı ( İş Sözle ş mesi ile ) Kurulmu ş olan i ş veren ile i ş çileri kapsamaktadır.

3 İş Kanunu(77-89 arası maddelerde), işverene İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda işçileri 1. Eğitme 2.Bilgilendirme 3.Denetleme YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR.

4 6331 SAYILI KANUN KİMLERİ KAPSAMAKTADIR. KANUN; 30.06.2012 tarihinde yürürlü ğ e girmi ş tir. KAMU ve ÖZEL SEKTÖR’ e ait bütün İŞ LER İ ve İŞ YERLER İ N İ, Bu i ş yerlerinin; İş verenleri ile i ş veren vekillerini, Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalı ş anları, Faaliyet Konularına bakılmaksızın kapsama almaktadır.. (Md.2/(1)

5 İŞVEREN İÇİN GETİRİLMİŞ OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER İşverenin Yükümlülüklerini 9 Ana Başlık altında toplanmaktadır.

6 1.TEDBİR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İş veren Mesleki risklerin önlenmesi için her türlü tedbiri alacaktır. (Çalı ş anlarına e ğ itim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri içerir)

7 2. ÇALIŞANLARINA EĞİTİM VE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İş veren i ş yeri ile ilgili tehlike ve riskler hakkında çalı ş anlarına E ğ itim verecek ve kendilerini Tehlike ve Riskler konusunda Bilgilendirecektir.

8 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞ VEREN; Çalı ş anlarının Sa ğ lık ve Güvenli ğ ini korumak amacıyla i ş yerinde İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i organizasyonunu olu ş turacaktır. (4857 Sayılı Kanunda 50 Sayısını içeren i ş yerleri için olan bu yükümlülük tüm i ş letme ve i ş yerlerini kapsayacak ş ekilde geni ş letilmi ş tir )

9 4. GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇİN BULUNDURULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞ VEREN; Çalı ş anlarını İş yerinde yapılan faaliyetten kaynaklanacak olan Tehlike ve Risklerden korumak amacıyla gerekli olan koruyucu araç ve gereçleri sa ğ layacaktır.

10 5. GELİŞEN ŞARTLARA UYUM SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. İŞ VEREN; Sa ğ lık ve güvenlik tedbirlerinin de ğ i ş en ş artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyile ş tirilmesi için çalı ş malar yapacaktır. (4857 Sayılı İş Kanununda olmamakla birlikte yargı içtihatları ile geni ş letilen bu bölüm Kanunla düzenlenmi ş tir. )

11 6. DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞ VEREN; İş yerinde alınmı ş olan Tüm i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i tedbirlerine uyulup uyulmadı ğ ını izleyecek, sürekli denetleyecek ve tespit edilmi ş olan uygunsuzlukları derhal giderecektir.

12 7. RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞ VEREN; İş yerinde yapılan faaliyetten kaynaklanacak Tehlikeler nedeniyle Çalı ş anın, Çevrenin ve Üçüncü ki ş ilerin kar ş ıla ş abilece ğ i R İ SKLER İ önlemek amacıyla R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ Yapacak veya yaptıracaktır. ( Bakanlıkça bu hususta yapılan çalı ş ma OSGB Birimleri içerisinde bu konuda AKRED İ TE edilecek olan firmalara yetki verilmesi yönündedir. Risk De ğ erlendirmesi bir uzmanlık i ş i oldu ğ u için her önüne gelen risk de ğ erlendirmesi yapamayacaktır.)

13 8. UYGUN ELEMAN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞ VEREN; Çalı ş ana görev verirken, çalı ş anın sa ğ lık ve güvenlik yönünden i ş e uygunlu ğ unu göz önüne alacak, Yeterli bilgi ve talimat verilenler dı ş ındaki çalı ş anların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

14 9. İŞÇİLERİN TEHLİKEDEN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞ VEREN; Yeterli bilgi ve talimat verilenler dı ş ındaki çalı ş anların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

15 ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM (Md.11/1-b-c) İŞ VEREN; Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ÖLÇÜM ve DE Ğ ERLEND İ RMELER İ yapacak, acil durum planlarını hazırlayacaktır. İŞ VEREN; Acil durumlarla mücadele için; 1. i ş yerinin büyüklü ğ ü 2. Ta ş ıdı ğ ı özel tehlikeler, 3. Yapılan i ş in niteli ğ i, 4. Çalı ş an sayısı ile i ş yerinde bulunan di ğ er ki ş ileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda e ğ itimli yeterli sayıda ki ş iyi görevlendirecek, araç ve gereçleri sa ğ layarak e ğ itim ve tatbikatları yaptıracak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sa ğ layacaktır.

16 ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM (Md.11/1-ç) İŞ VEREN Özellikle; İ lk Yardım, Acil Tıbbi Müdahale, Kurtarma Ve Yangınla Mücadele Konularında, İş yeri dı ş ındaki kurulu ş larla irtibat sa ğ layarak gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

17 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN UYGULANBİLİRLİĞİ Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalı ş malar da i ş veren ÜÇ farklı yöntem izleyerek i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetini yürütülebilecektir. (Md. 6/a)

18 BİRİNCİ YÖNTEM İş verenin; İş Güvenli ğ i Uzmanı, İş yeri Hekimi Ve Di ğ er Sa ğ lık Personeli ‘ni Çalı ş anları Arasından Belirleyip görevlendirerek İş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Organizasyonu Olu ş turması Ve Çalı ş maları Yürütmesidir.

19 İKİNCİ YÖNTEM E Ğ ER; Çalı ş anları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması veya bu hizmetin dı ş arıdan ihtisasla ş mı ş firmalar aracılı ğ ıyla alınmasının firma yararına olaca ğ ı dü ş üncesinin hasıl olması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını, Çalı ş ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı tarafından AKRED İ TE edilmi ş olan ORTAK SA Ğ LIK VE GÜVENL İ K B İ R İ MLER İ NDEN (OSGB) hizmet almak suretiyle yerine getirebilecektir.

20 ÜÇÜNÇÜ YÖNTEM Yine E ğ er, Kendisi İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Mevzuatında belirlenmi ş olan niteliklere ve gerekli bilgi ve belgelere sahip ise ve i ş yeri bu çalı ş mayı yapabilece ğ i tehlike sınıfı içerisinde ise, çalı ş an sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilecektir.

21 6331 sayılı Kanun Gereği 50 ‘ den Fazla çalı ş anı olan Tüm i ş yerleri; 31.ARALIK 2012 Tarihinde, (Altı ay sonra) 50’den az çalı ş anı olan TEHL İ KEL İ ve ÇOK TEHL İ KEL İ SINIFTA yer alan i ş yerleri için 30.HAZ İ RAN 2013 Tarihinde, (Bir yıl sonra) Kamu kurumları ile, 50’ den Az Çalı ş anı olan “ AZ TEHL İ KEL İ SINIFTA “ Yer alan Özel İş yerleri için ise, 30 HAZ İ RAN 2014 Tarihinde yürürlü ğ e girecektir. ( İ K İ Yıl Sonra) YÜRÜRLÜ Ğ E G İ RM İŞ OLACAKTIR.

22 İŞYERİ HEKİMİ

23 İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRELERİ a) Az tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerine; sa ğ lık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak i ş e giri ş ve periyodik muayeneleri ile e ğ itim için i ş çi ba ş ına yılda en az 20 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerine; sa ğ lık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak i ş e giri ş ve periyodik muayeneleri ile e ğ itim için i ş çi ba ş ına yılda en az 25 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerine; sa ğ lık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak i ş e giri ş ve periyodik muayeneleri ile e ğ itim için i ş çi ba ş ına yılda en az 30 dakika.

24 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI iş güvenliği uygulamaları için sorumlu mühendis veya teknik eleman atama zorunluluğu getirilmiştir.

25 İŞ YERLERİNİN TEHLİKE SINIFLARININ BELİRLENMESİ 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ ine İ li ş kin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebli ğ i ekinde yayımlandı. Ayrıca, 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ ine İ li ş kin Tehlike Sınıfları Listesi Tebli ğ i de yürürlükten kaldırıldı. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ ine İ li ş kin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebli ğ i İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ ine İ li ş kin Tehlike Sınıfları Listesi Tebli ğ i İş yerlerinin tehlike sınıfları İş yerlerinin NACE kodlarına bakılarak de ğ erlendirilecektir.

26 HANGİ İŞYERYERLERİNDE HANGİ SINIF UZMAN GÖREV ALABİLECEKTİR (Md.8/5) İş güvenli ğ i uzmanlarının görevlendirilmesinde; 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerinde (A) sınıfı, 2. Tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerinde en az (B) sınıfı, 3. Az tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerinde ise en az(C) sınıfı

27 6331 Sayılı Kanun Gere ğ i; İş güvenli ğ i uzmanı görevlendirme yükümlülü ğ ü GEÇ İ C İ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip i ş güvenli ğ i uzmanı görevlendirme yükümlülü ğ ü, Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip i ş güvenli ğ i uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip i ş güvenli ğ i uzmanı görevlendirme yükümlülü ğ ü, Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip i ş güvenli ğ i uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmi ş sayılır. 31.01.2013 Tarihli resmi gazetede çıkarılan geçici maddeye göre; Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı i ş güvenli ğ i uzmanlı ğ ı belgesine sahip i ş güvenli ğ i uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun i ş lerin yapıldı ğ ı i ş yeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki i ş yerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlü ğ e giri ş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir

28 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ 10’dan az çalı ş anı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan i ş yerlerinde çalı ş an ba ş ına yılda en az 60 dakika. b) Di ğ er i ş yerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalı ş an ba ş ına ayda en az 10 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalı ş an ba ş ına ayda en az 15 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalı ş an ba ş ına ayda en az 20 dakika.

29 İŞVERENİN SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİ KENDİSİNİN OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU ? (Md.8/6) D İ KKAT ! E Ğ ER; Çalı ş tırılan i ş çi sayısı; Çok Tehlikeli i ş yerinde 500 Tehlikeli İş yerinde 750 Az Tehlikeli İş yerinde 1000 Ki ş iyi a ş ıyorsa, Bu i ş yerlerinde Tam Süreli İş yeri Hekimi ve İş Güvenli ğ i Uzmanı görevlendirilmesi gerekece ğ i için,i ş veren i ş yerinde “ İş yeri Sa ğ lık ve Güvenlik Birimi” Kuracaktır.

30 İş Güvenliği uzmanın Görevleri İş yerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması, İş yeri İş Güvenli ğ i Uzmanlarımız tarafından periyodik denetlenerek görülen eksiklikler ve iyile ş tirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması. İş yerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sa ğ lık İş aretlerinin tespiti Kullanılan Ki ş isel Koruyucuların takibi ve iyile ş tirme önerilerinin sunulması, İ zleme ve Ölçme Planının Olu ş turulması ve takibi, Risk Analizlerinin Hazırlanması, Tüm faaliyet alanlarında izlenecek çalı ş ma sistemi sonucunda tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikeler sonucunda olu ş abilecek risklerin de ğ erlendirilmesi çalı ş malarının yapılması. Bu a ş amada, Risk Analizi çalı ş ma grubunun olu ş turulması, Çalı ş ma Grubuna Risk Analizi E ğ itimlerinin verilmesi, Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi, İş yeri Risk Analizlerinin hazırlanması, İ lerleyen a ş amada revizyonların yapılması Dokümantasyon Yapısının Olu ş turulması / İ yile ş tirilmesi İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i talimatlarının iyile ş tirilmesi, KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması, Çalı ş ma talimatlarının hazırlanmasında ve güncellenmesinde teknik destek verilmesi,

31 İş Güvenliği uzmanın Görevleri Acil Durum Çalı ş malarının Yürütülmesi Acil Eylem Planlarının Hazırlanması, İş Kazası Yangın Deprem Sel Yangın E ğ itimi ve Tatbikatı (6 ayda bir) Tatbikat Raporlarının Olu ş turulması İ SG Kurulunun Olu ş turulması ve İş tiraki İ SG Kurulunun Olu ş turulması, İ SG Kuruluna her ay Danı ş man olarak i ş tirak edilmesi, İ SG Kurul İ ç Yönetmeli ğ inin hazırlanması, İ SG Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,

32 Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi NoEğitimin Adı 1İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 2Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi 3 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi a. Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları, b. İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkların Sebepleri Ve İşyerindeki Riskler, c. Kaza, Yaralanma Ve Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması, d. İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, e. Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları, f. İşyerinde Güvenli Ortam Ve Sistemleri Kurma, g. Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı, h. Uyarı İşaretleri, i. Temizlik Ve Düzen, 4Ergonomi & Ekranlı Araçlarla Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Eğitimi 5Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri Eğitimi 6Elle Taşıma İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi 7Gürültü Kontrolü Temel Eğitimi 8İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi 9Kaldırma ve İletme Makinelerinde İş Güvenliği Eğitimi 10Kimyasal Maddelerle Çalışma Temel Eğitimi

33 İş Güvenliği uzmanın Görevleri Çalı ş anlara i ş e giri ş lerde verilecek El Kitaplarının hazırlanması, Olu ş abilecek kaza sonrası kaza- ara ş tırma raporlarının olu ş turulması,

34 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER (Madde 75 ) 1) Kimlik Belgeleri 2) Yasalarca düzenlenmesi gereken her türlü belge ve kayıt  Eğitim Kayıtları,  Sağlık Raporları,  Görev Tanımları,  Çalışma Talimatları,  Güvenlik Talimatları vb.

35 İŞVERENİN SAĞLIK GÖZETİMİ ZORUNLULUĞU (Md.15/1-2) 6331 Sayılı Kanunla Açık bir Ş ekilde belirtilmi ş Yükümlülüklerden birisi de Çalı ş an Sa ğ lı ğ ının Korunması ve Gözetilmesine ili ş kin Hususlardır. İş veren A ş a ğ ıdaki hallerde çalı ş anın sa ğ lık muayenesini yaptırmak zorundadır. BUNLARI 5 BA Ş LIK ALTINDA TOPLAYAB İ L İ R İ Z. 1. Çalı ş anların İş e giri ş lerinde. 2. İş de ğ i ş ikli ğ inde. 3. Çalı ş anın talep etmesi halinde, İş kazası, meslek hastalı ğ ı veya sa ğ lık nedeniyle tekrarlanan i ş ten uzakla ş malardan sonra i ş e dönü ş lerinde 4. İş in devamı süresince, çalı ş anın ve i ş in niteli ğ i ile i ş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 5. ÇOK TEHL İ KEL İ VE TEHL İ KEL İ Sınıflarda yer alan İş lerde çalı ş acakların yapacakları İŞ E UYGUN OLDUKLARINA ili ş kin Rapor olmadan İŞ E BA Ş LATILAMAZ.

36 SAĞLIK RAPORLARI NEREDEN VE HANGİ HEKİMLERDEN ALINABİLECEKTİR. (15/3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sa ğ lık raporları, i ş yeri sa ğ lık ve güvenlik biriminde ( İ SGB)veya hizmet alınan ortak sa ğ lık ve güvenlik biriminde (OSGB) görevli olan İŞ YER İ HEK İ M İ NDEN alınabilecektir. Raporlara itiraz edilmesi halinde Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından belirlenen hakem hastaneler raporları inceleyecektir. Bu hastaneler tarafından verilen kararlar kesindir.

37 Ağır Ve Tehlikeli İşler Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

38 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR İşe girişte ve devamı süresince en az yılda 1 kez, periyodik olarak, sağlık raporu alınacağı hükme bağlanmıştır.

39 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ (Md.17/1) İŞ VEREN; 1. İş e ba ş lamadan önce, 2. Çalı ş ma yeri veya i ş de ğ i ş ikli ğ inde, 3. i ş ekipmanının de ğ i ş tirilmesinde 4. Yeni teknoloji uygulanmasına geçi ş sürecinde Çalı ş anlarının i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i e ğ itimi almasını sa ğ layacaktır. E ğ itimler, de ğ i ş en ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti ğ inde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

40 ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN/İŞ KAZASI GEÇİREN VE ALTI AYDAN FAZLA SÜREYLE İŞTEN UZAK KALANLARIN EĞİTİMİ (Md.17/2-3-4) 1. Çalı ş an temsilcileri özel olarak e ğ itilecek, 2. İş kazası geçiren veya meslek hastalı ğ ına yakalanan çalı ş ana i ş e ba ş lamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalı ğ ının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalı ş ma yöntemleri ile ilgili ilave e ğ itim verilecek, 3. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle i ş ten uzak kalanlara, tekrar i ş e ba ş latılmadan önce bilgi yenileme e ğ itimi verilecektir.

41 MESLEKİ EĞİTİM ALMAYANLAR ÇALIŞTIRILMAYACAKTIR. (Md.17/4) Mesleki e ğ itim alma zorunlulu ğ u bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan i ş lerde, yapaca ğ ı i ş le ilgili mesleki e ğ itim aldı ğ ını belgeleyemeyenler çalı ş tırılamayacaktır.

42 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI

43 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERE AYRILIK (Md.26/1-b) 1. Belirlenen nitelikte İŞ GÜVENL İĞİ UZMANI veya İŞ YER İ HEK İ M İ görevlendirmeyen i ş verene görevlendirmedi ğ i her bir ki ş i için BE Ş B İ N Türk Lirası, aykırılı ğ ın devam etti ğ i her ay için aynı miktar, 2. Sa ğ lık personeli görevlendirmeyen i ş verene İ K İ B İ N BE Ş YÜZ Türk Lirası, aykırılı ğ ın devam etti ğ i her ay için aynı miktar,

44 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERE AYRILIK (Md.26/1 –a) 1. Mesleki risklerin önlenmemesi, 2. E ğ itim ve bilgi verilmemesi dâhil her türlü tedbirin alınmaması 3. Organizasyonun yapılmaması, 4. Gerekli araç ve gereçlerin sa ğ lanmaması, 5. Sa ğ lık ve güvenlik tedbirlerinin de ğ i ş en ş artlara uygun hale getirilmemesi ve 6. Mevcut durumun iyile ş tirilmesi için çalı ş malar yapılmaması 7. İ zlememe, Denetlememe 8. Uygunsuzlukları Gidermeme HER B İ R SUÇ İ Ç İ N 2.000.-TL

45 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERE AYRILIK (Md.26/1-b/c/) 1. Görevlendirdikleri ki ş i veya hizmet aldı ğ ı kurum ve kurulu ş ların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli ihtiyaçlarını yerine getirmeyen i ş verene, her bir ihlal için AYRI AYRI B İ NBE Ş YÜZ Türk Lirası, 2. İş yerinde sa ğ lık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında i ş birli ğ i ve koordinasyonu sa ğ lamayan i ş verene her bir ihlal için AYRI AYRI B İ NBE Ş YÜZ Türk Lirası,

46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE AYKIRI DAVRANMA (Md.26/1-d-ç) 3. Çalı ş anların sa ğ lık ve güvenli ğ ini etkiledi ğ i bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri ki ş i veya hizmet aldı ğ ı kurum ve kurulu ş ları, ba ş ka i ş yerlerinden çalı ş mak üzere kendi i ş yerine gelen çalı ş anları ve bunların i ş verenlerini bilgilendirmeyen i ş verenlere AYRI AYRI 1500.- TÜRK L İ RASI 4. Görevlendirdikleri ki ş i veya hizmet aldı ğ ı kurum ve kurulu ş lar tarafından i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen i ş verene yerine getirilmeyen her bir tedbir için AYRI AYRI B İ N TÜRK L İ RASI,

47 (Md.26/1-ç) İş yeri hekimi ve i ş güvenli ğ i uzmanlarının görevlerini yerine getirmelerine engel olan i ş verenlere her bir ihlal için AYRI AYRI B İ NBE Ş YÜZ TÜRK L İ RASI, Risk de ğ erlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan i ş verene ÜÇB İ N TÜRK L İ RASI, aykırılı ğ ın devam etti ğ i her ay için DÖRTB İ NBE Ş YÜZ Türk Lirası,

48 (Md.26/1-ç) İş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i yönünden çalı ş ma ortamına ve çalı ş anların bu ortamda maruz kaldı ğ ı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve ara ş tırma yükümlülüklerini yerine getirmeyen i ş verene B İ NBE Ş YÜZ TÜRK L İ RASI

49 (Md.26/1-d) Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım hükümlerine aykırı hareket eden, Tahliye ile ilgili yükümlülüklerine yerine getirmeyen i ş verene, uyulmayan her bir yükümlülük için B İ N TÜRK L İ RASI, aykırılı ğ ın devam etti ğ i her ay için aynı miktar,

50 (Md.26/1-d) 1. İş kazalarının ve Meslek Hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli olan incelemeleri yapmayan ve bunlarla ilgili raporları düzenlenemeyen 2. İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadı ğ ı halde i ş yeri ya da i ş ekipmanının zarara u ğ ramasına yol açan, 3. Veya çalı ş an, i ş yeri ya da i ş ekipmanını zarara u ğ ratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen (Ramak Kala Raporları) her bir yükümlülük için AYRI AYRI B İ NBE Ş YÜZ TÜRK L İ RASI

51 (Md.26/1-d) 1. İş kazalarını kazadan sonraki üç i ş günü içinde 2. Sa ğ lık hizmeti sunucuları veya i ş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını,ö ğ rendi ğ i tarihten itibaren üç i ş günü içinde Sosyal Güvenlik SGK Kurumuna Bildirmeyen i ş verene İ K İ B İ N TÜRK L İ RASI

52 (Md.26/1-e) Kendilerine intikal eden i ş kazalarını en geç 10 günde içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen Sa ğ lık hizmeti sunucularına İ K İ B İ N TÜRK L İ RASI, Meslek hastalı ğ ı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen yetkilendirilmi ş sa ğ lık hizmeti sunucularına İ K İ N B İ N TÜRK L İ RASI

53 (Md.26/1-f-g) İş çilerine sa ğ lık gözetimine tabi tutmayan ve sa ğ lık raporu almayan i ş verene her çalı ş an için B İ N TÜRK L İ RASI Çalı ş anlarını,R İ SKLER, YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR, İ LK YARDIM,TAHL İ YE gibi i ş yerinde tehlike olu ş turan hususlarda bilgilendirmeyen i ş verene her bir çalı ş an için B İ N TÜRK L İ RASI

54 (Md.26/1-ğ-h) Çalı ş anlarına i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili e ğ itimleri sa ğ lamayan i ş verene her bir çalı ş an için B İ N TÜRK L İ RASI Çalı ş an Temsilcilerine,çalı ş anlarına ve varsa Sendika temsilcilerine görü ş lerini aktarma ve çalı ş malara katılma imkanı sa ğ lamayan i ş verene her bir aykırılık için ayrı ayrı B İ N TÜRK L İ RASI

55 (Md.26/1-ı) İş yerinde çalı ş an sayısına orantılı olarak Çalı ş an Temsilcisi atamayan ve birden fazla temsilcinin bulundu ğ u i ş yerlerinde Ba ş Temsilci belirlemeyen i ş verene B İ N TÜRK L İ RASI Çalı ş an Temsilcilerinin belirlemi ş oldu ğ u Tehlikeleri önlemek için çalı ş ma yapmayan i ş verene B İ N BE Ş YÜZ TÜRK L İ RASI

56 (Md.26/1-i-J) İş Güvenli ğ i Kurulunu olu ş turmayan i ş verene İ K İ B İ N TÜRK L İ RASI İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Koordinasyonunu sa ğ lamayan, yükümlülü ğ ünü yerine getirmeyen YÖNET İ C İ LERE BE Ş B İ N TÜRKL İ RASI

57 (Md.26/1-k) İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve ara ş tırma yapılmasına, numune alınmasına veya E ğ itim kurum kurumlarında ve OSGB Birimlerinde denetim ve kontrol yapılmasına engel olan i ş verene BE Ş B İ N TÜRK L İ RASI

58 (Md.26/1-l) Verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan i ş i devam ettiren i ş verene fiil ba ş ka bir suç olu ş tursa dahi ON B İ N TÜRK L İ RASI ve belirlenmi ş olan yükümlülü ğ ü yerine getirmeyen i ş veren için ihlale u ğ rayan her i ş çi için getirilmedi ğ i her ay B İ N TÜRK L İ RASI

59 (Md.26/1-m) Büyük kaza önleme politikasını hazırlamayan i ş verene ELL İ B İ N TÜRK L İ RASI Güvenlik Raporunu hazırlayıp Bakanlı ğ ın de ğ erlendirmesine sunmadan i ş yerine faaliyete geçiren, i ş letilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen i ş yerini açan,veya durdurulan i ş e devam eden i ş verene SEKSEN B İ N TÜRKL İ RASI

60 (Md.26/1-n) Çıkartılmı ş olan Yönetmelik Hükümlerine uymayan i ş verene, uyulmayan her hüküm için tespit edildi ğ i tarihten itibaren aylık olarak B İ N TÜRK L İ RASI

61 CEZALARIN TATBİKİ ve SÜRE İ dari Para Cezaları Çalı ş ma ve İŞ KUR İ l Müdürlüklerince verilir. Verilecek Cezalar tebli ğ inden itibaren 30 gün içinde ödenir İ dari Para cezaları Tüzel ki ş ili ğ i olmayan Kamu Kurum ve Kurulu ş ları adına da düzenlenir. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 Sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

62 Te ş ekkür ederim…


"HAKAN Ş AH İ N İŞ GÜVENL İĞİ MÜHEND İ S İ DETAM 2013 İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları