Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlker BOZ – KÜRŞAT ULUSOY Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlker BOZ – KÜRŞAT ULUSOY Serbest Muhasebeci Mali Müşavir"— Sunum transkripti:

1 İlker BOZ – KÜRŞAT ULUSOY Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Hazırlayan İlker BOZ – KÜRŞAT ULUSOY Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUN işverenlere ve çalışanlara GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30. 06
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğer bir kısım maddeleri ise altı ay ( ), bir kısmı bir yıl ( ) ve bir kısmı ise iki yıl sonra ( ) yürürlüğe girecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin kurulması ve mevcut olan güvenlik şartlarının iyileştirilmesi” hedef alınmıştır. Bu bakımdan, çalışma hayatında çok önemli değişiklikler yapacak olan bu kanunla, çalışma ve iş hayatına yeni kavramlar girmiş, işverenlere ve çalışanlara azımsanmayacak önemli SORUMLULUKLAR, ayrıca çalışanlar emekçilere de bazı yeni haklar ve yükümlülükler getirilmiştir.

4 TANIMLAR Çalışan Temsilcisi : İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder. Destek Elemanı : İşverence uygun donanım ve ve yeterli eğitime sahip olan çalışanlar arasından seçilir. İş Güvenliği Uzmanı : İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş sağlığı uzmanlığı belgesine sahip, mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder. ( Teknik Eleman: Teknik eleman Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını ifa eder.) İşyeri Hekimi : İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim. İşyeri Sağlık ve Güv.Birimi (İ.S.G.B): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimidir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B): Kamu Kurum ve kuruluşları, sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenlik hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendiren birimdir. Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ifade etmektedir. Genel Müdürlük : İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

5 1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı ve İstisnaları
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE ait tüm işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinde çalışan işveren vekillerine, çırak, stajyer ayrımı gözetmeksizin, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İstisnaları ise; -Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerinde çalışanları hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetleri, -Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, -Ev hizmetleri, -Yanında çalışan işçisi olmaksızın kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, -Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri … Sonuç olarak bir işçinin dahi çalıştığı bakkallar, manavlar, kasap apartmanlar dahil olmak üzere tüm işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek ve risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir.

6 6311 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunun işyerlerindeki yürürlük tarihleri
6331 Kanunun Yayım Tarihi: Kamu Kurumları kanunun yayım tarihinden itibaren 2 yıl sonra ( ) 2- 50’den AZ çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kanunun yayımı tarihiden itibaren 2 yıl sonra ( ) 3- 50’den AZ çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kanunun yayım tarihinden itibaren 1 yıl sonra ( ) 4-50’den ÇOK çalışanı olan çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kanunun yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra ( ) yürürlüğe girecektir.

7 İş sağlığı ve güvenliği kurulu
İşverenler; *** 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu *** Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında bulunmak üzere KURUL oluşturulmak zorundadır. Kurulun Üyeleri: İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, çalışan temsilcisi. SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE DESTEK 1- Kamu kurumları hariç olmak üzere, 10 AZ ÇALIŞANI OLAN (9 kişiye kadar) **** Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri sağlık ve güvenlik hizmetlerinden doğrudan; **** Az tehlikeli işyerlerinde ise, BAKANLAR KURULU KARARI sonucu,sağlık ve güvenlik hizmetleri İçin mali destek Sosyal Güvenlik kurumu tarafından sağlanacaktır. (Md.7) 2-Sigortasız çalıştıran işverenlerin tespiti durumunda yapılan katkı tutarları faiziyle birlikte geri alınacak , ayrıca bu işveren 3 yıl süre ile mali destekten yararlanamayacaktır.

8 Risk değerlendirmesi , ekibi , yenilenmesi
Risk Değerlendirmesi; İşyerinde var olan ya da gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Risk Değerlendirmesi ekibi: 1- İşveren veya işveren vekili 2- iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 3- Çalışan temsilcileri 4- Destek Elemanı 5- Muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

9 Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
İşveren yapmış ve yaptırmış olduğu risk değerlemesini; *** Çok tehlikeli işler en geç 2 yılda bir, *** Tehlikeli işler en geç 4 yılda bir *** Az tehlikeli işler en geç 6 yılda bir yenilenir. Aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda tamamen ve kısmen yenilenir. 1- İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması 2- İşyerinde kullanılan teknoloji ve kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana gelmesi 3-Üretim yöntemindeki değişiklikler 4- İş kazası ,meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi 5- Mevzuat değişikliği olması 6- Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi 7- İşyeri dışından kaynaklanan,işyerini etkileyebilecek tehlikelerin ortaya çıkması durumunda yenilenir.

10 Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları
1- Aynı çalışma ortamında birden fazla işveren olması durumunda, yürütülen işler için her bir işverenin yürüttüğü işler göz önünde bulunularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. 2- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezi site, iş hanı, sanayi bölgeleri ve site vb. risk değerlendirilme çalışmaları yönetim tarafından yürütülür. Yönetim iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almak için işverenleri uyarır. Bu uyarıya uymayan işverenleri bakanlığa bildirir. Asıl işveren ve alt işveren bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirilmesi 1- Bir işyerinde birden fazla işverenin bulunması halinde; a-) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak risk değerlendirme çalışmaların yapar veya yaptırır. b-) Alt işverenin risk değerlendirme konusunda ihtiyaç duyması durumunda,asıl işverenin sorumluluk alanı ile ilgili bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. c-) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları kontrol eder. 2- Alt işverenler hazırlamış oldukları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren bunu kendi çalışmalarıyla birleştirir, buna göre risk kontrol sistemini denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

11 İşverenin genel yükümlülüğü
-İşveren çalıştırdığı işçilerle ilgili her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, mesleki riskleri önlenmesi, her türlü tedbirin alınması, organizasyon yapılması , gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerin günümüz koşullarına uygun hale getirmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması, güvenlik tedbirlerini uyulup uyulmadığını denetlenmesi, varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla yükümdür. - Risk değerlendirmesi yaptırılması. Çalışanlara sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden görev verilmesi, çalışanın sağlık ve güvenlik bakımından işe uygunluğunu ön planda tutulması yapmakla sorumludur. Ayrıca İşveren işle ilgili risk değerlendirmesi yapılması veya yaptırtması gerekmektedir. İşverenin işiyle ilgili uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İşveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maliyetleri çalışanlarına yansıtamaz. (6331 Kanun MD.4) Yukarıda birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirilmeyen işverene her bir yükümlük için ayrı ayrı 2000 TL İ.P.C verilir. (6331 Kanun MD 26-a)

12 Çalışanın yükümlülükleri
Çalışanlar, işverenin talimatları doğrultusunda ve almış oldukları iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri doğrultusunda, kendilerinin veya diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler. **Çalışanlar işyerinde kullanmış oldukları araçları kurallara uygun, doğru olarak kullanmak zorundadır. **Kendilerine verilen kişisel kişisel koruyucu donanımı doğru olarak kullanmak, korumak zorundadırlar. **İşyerinde tespit ettikleri eksiklik veya tehlikeli durumları işverene veya çalışan temsilcisine haber vermek zorundadır. ** Teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen edilen noksanlıkların giderilmesi konusunda işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar. ** Çalışan kendi göreviyle alakalı , iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadır.

13 İş sağlığı ve güvenlik hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 1-) Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirir. Çalışanlar arasında belirlenen niteliklere sahip personelin bulunmaması halinde; bu hizmetin tamamı veya bir kısmı ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN (O.S.G.B) hizmet alınabilir. İşveren tarafından belirlenen nitelik ve gerekli belgeye sahip olunması durumunda,tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak bu hizmeti kendi de yerine getirebilir. İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için TL aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ; diğer sağlık personeli görevlendirmeye işverene TL aykırılığın her ay devam ettiği sürece aynı miktar İ.P.C uygulanır. (6331 Md.26/b) 2-) İşveren; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için araç gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md.26/b) 3-) İşveren; İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak zorundadır. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md. 26/b) 4- İşveren; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinde çalışmak üzere kendi işyerlerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 5- İşveren; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri almak zorundadır. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md. 26/b)

14 İşyeri hekimleri ve uzmanları
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. Yukarıda yazılı hükme aykırı hareket eden işverene her ihlal için TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md. 26/c) (6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. Yukarıda yazılı hükme aykırı hareket eden işverene her ihlal için TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md. 26/c)

15 Risk değerlendirmesi, kontrol ölçüm ve araştırma
1- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. Yukarıda yazılı Risk değerlendirmesi, yapmayan veya yaptırmayan işverene; 3000 TL devam ettiği her ay için ise TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md.26/ç) (2) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. Yukarıda yazılı olan yazılı kurallara aykırı hareket eden işverene, TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md.26/ç)

16 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Tahiye
İşveren çalışma ortamında meydana gelebilecek acil durumlara önlemleri almak Zorundadır.. İşveren acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla acil durum planları hazırlar.işveren işyerinin büyüklüğü, tehlike derecesi , çalışan sayısı ve diğer kişileri de dikkate alarak önleme,koruma tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda yeterli donanıma sahip ve konularda eğitimli yeterli sayıda kişi görevlendirir. Öncelikle ilkyardım, acil tıbbı müdahale,yangınla mücadele işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. İşveren ciddi, önlenemeyen tehlikelerin meydana gelmesi durumunda işçilerini güvenli bir yere tahliye edilebilmeleri için düzenlemeler yapar, çalışanlarını gerekli talimatları verir. Mevcut tehlike devam ettiği sürece ve zorunluluk olmadığı durumlarda işçilerin çalışmasını isteyemez. Yukarıda yazılı olan yazılı kurallara aykırı hareket eden işverene, tl aykırılığın devam ettiği sürece aynı miktar İ.P.C uygulanır. (6331MD.26/d) Yukarıda yazılı olan yazılı kurallara aykırı hareket eden işverene, tl aykırılığın devam ettiği sürece aynı miktar İ.P.C uygulanır. (6331 MD 26/d)

17 İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
1-İşveren; bütün iş kazası ve meslek hastalıkların kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemek zorundadır. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüm neden olmasa bile işyeri yada ekipmanlarının zarara uğramasına yol açan veya uğratma durumu olabilecek olayları inceleyerek ilgili raporlar düzenlemek zorundadır. Yukarıdaki Yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene TL her bir fili için İ.P.C uygulanır. (6331 Md. 26/e) 2- İşveren iş kazalarını kazadan sonraki üç iş gününde, Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene TL İ.P.C uygulanır Md.26/e) 3- Sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık Hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmet Sunucularına TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md.26/e)

18 1-İşverenler çalışanlarının; a-)İşe girişlerinde b-) İş değişikliğinde
SAĞLIK GÖZETİMİ 1-İşverenler çalışanlarının; a-)İşe girişlerinde b-) İş değişikliğinde c-) İş kazası , meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde tap etmeleri durumunda d- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerini yaptırmak zorundadır. Yukarıdaki yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için TL İ.P.C uygulanır. (6331 Md.26/f) 2- İşveren , tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işçilerin yapacakları işe uygun oldukları belirten sağlık raporu olmadan bu işçileri çalıştıramazlar. Yukarıdaki yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için TL İ.P.C Uygulanır.(6331 Md.26/f)

19 Çalışanların eğitimi İşveren; çalıştırdığı işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlar. Bu eğitim özellikle işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde , iş ekipmanlarının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler işin durumuna ve ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde düzenli aralıklarla yeniler. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için TL İ.P.C uygulanır Md.26/ğ İşveren tarafından verilen eğitim maliyeti çalışanlara yansılatamaz. Eğitimlerde geçen süreler çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

20 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ İşveren çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini çalışanlar bildirmek ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için TL İ.P.C uygulanır Md.26/g ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARINI SAĞLAMAK İşveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak zorundadırlar. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için TL İ.P.C uygulanır Md. 26/h

21 res’en aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisi görevlendirir.
İşveren ; işyerinin risk durumu ve çalışan sayılarını göz önündü bulundurarak , çalışan arasından yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumlarda kendileri tarafından res’en aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisi görevlendirir. *** arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1 *** arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2 *** arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3 *** arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4 *** arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5 *** ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ise 6 kişi atanması zorunludur. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene TL İ.P.C uygulanır Md.26/ı Çalışan Temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz, görevlerini yerine getirmeleri için işverence gerekli imkanlar sağlanmak zorundadır. Çalışan temsilcileri, işyerindeki tehlike kaynağının yok edilmesini, riskin azaltılmasını için işverene öneride bulunur. Çalışan, işverenden bunun önlemlerini alınma isteme hakkına sahiptir. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene TL İ.P.C uygulanır Md.26/ı

22 İş sağlığı ve güvenlİĞİ kurulu
1- Elli ve üzerinde çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturur. 2-Altı aydan uzun süren işlerde asıl işveren ve alt işveren ilişkisinde kurul asıl işverence sağlanır. Asıl işveren tarafından oluşturulan kurula alt işveren tarafından temsilci atar. Kurul oluşturması zorunlu olmayan asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula vekaleten temsilci atar. 3- Aynı anda birden fazla işverenin bulunduğu yerlerde, birden fazla kurul oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için TL İ.P.C uygulanır Md.26/i

23 İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
Teftiş, inceleme, araştırma müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları , sanayi bölgeleri veya site vb yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.Yönetim iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için gerekli işverenleri uyarır. Yönetim uyarılara uymayan işverenleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığa bildirir. Bakanlık İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda, ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimlerini yapmaya yetkilidir. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmesine engel olan işverene TL İ.P.C uygulanır Md.26/k Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen YÖNETİMLERE TL İ.P.C uygulanır Md.26/j

24 Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politikası
İşin durdurulması Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politikası 1-İşin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi, gerekli şartları yerine getirmeden devam ettiremez. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene TL İ.P.C uygulanır.6331 Md.25/ı 2-İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. işverene her bir çalışan için TL İ.P.C uygulanır Md. 25/ı Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyü kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. Güvenlik Raporu hazırlama zorunluluğu bulunan işveren, hazırladıkları rapor bakanlık onayından sonra işyerlerini işletmeye açabilir. Yukarıdaki büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene, TL güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlık değerlendirmesine sunmadan faaliyete geçen, işyeri açılmasına bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene TL İ.P.C uygulanır. 6331 Md.29/m

25 ONAYLI DEFTER Onaylı Defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı seri numaralı sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir. Defter ile ilgili Yükümlülükler; a-) İşveren işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü saklamak zorundadır, b-) İşveren, çalıştırdıkları işçilerin sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle saklamak zorundadır. c-) Onaylı defter; işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterlerce her sayfaları mühürlenerek onaylanır. d-) Onaylı defterlere yapılan tespitler sonucu, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı defterlere kaydedilen tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. e-) Çalışanlar işyerinden ayrılarak başka işyerinde çalışmaya başlaması durumunda, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını talep eder, önceki işveren dosyayı onaylayarak 1 ay içinde yeni işverene gönderir. f-) Onaylı defterin asıl sureti İŞVEREN, suretler ise İŞ GÜVENLİGİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ tarafından saklanır. Defter imzalanmaması ve düzenli tutulması işverenin sorumluluğundadır. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defterini ibraz etmek zorundadır.

26 Geçici hükümler Sağlık Raporları Geçici Madde 3- : Çalışanların daha önce 4857 kanun hükümlerine göre alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir. İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü Geçici Madde 4- : Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı belge sahibi iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl süreyle B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi; Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yükümlülüğü , bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi kaydıyla yerine getirmiş sayılır. Atıflar Geçici Madde 1 : İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu kanuna yapılmış sayılır.


"İlker BOZ – KÜRŞAT ULUSOY Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları