Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI SADECE İŞ KAZASI MI ..?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI SADECE İŞ KAZASI MI ..?"— Sunum transkripti:

1

2

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?

4 İŞ KAZASI

5 MESLEK HASTALIĞI SADECE İŞ KAZASI MI ..?

6

7

8

9 İSTATİSKİLERE GÖRE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI
(2010 SGK VERİLERİ) TOPLAM KAYDEDİLEN İŞ KAZASI 62 903 TOPLAM KAYDEDİLEN MESLEK HASTALIĞI 533 KAZA VE HASTALIK SONUCU TOPLAM ÖLÜM 1444 KAZA VE HASTALIK SONUCU TOPLAM SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ KİŞİ SAYISI 2085 TOPLAM KAYIP İŞ GÜNÜ SAYISI KAYIP EKONOMİK DEĞER ?????????????????????????

10 GENEL SAĞLIK KAVRAMI Dünya Sağlık Örgütü sağlığı;” yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır.

11 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan SİSTEMLİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA “ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” denilmektedir.

12 İş Sağlığı ve Güvenliği
Çok bilimli bir yaklaşımdır. Koruyucu amaçlıdır. Bütün çalışanları kapsamalıdır.

13 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı:
Çalışanları Korumak Üretim Güvenliğini Sağlamak İşletme Güvenliğini Sağlamak

14 PSİKO-SOSYAL VE EKONOMİK YARARLAR
I-İşletme açısından yararları İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle; -İşletmenin sağlık giderleri azalacak, -Tazminat giderleri azalacak, -Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak, -Üretimde kalite yükselecek, -İşletme güven ve prestij kazanacak, -Pazar payı yükselecek, -İşletme ekonomik yönden güçlü hale gelecek, -Çalışanların aktif katılımıyla motivasyon artacaktır.

15 II-Ülke açısından -Hastalanan ve iş göremez duruma gelen çalışanların sayısı azalacak, -Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak, -Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileşecek, -Çalışma barışına katkı sağlayacak, -Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak, -Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak, -Ülkemiz, uluslararası İSG alanında prestij kazanacaktır.

16 İş sağlığı ve iş güvenliği alanında;
“önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır” ilkesi benimsenmelidir.

17 ÇALIŞAN İŞVEREN DEVLET

18 5510 SGK İLGİLİ TÜZÜK VE YÖNETMELİK İŞ KANUNU 4857
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 BORÇLAR KANUNU UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU 5510 SGK İLGİLİ TÜZÜK VE YÖNETMELİK

19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kabul Tarihi: 20/6/2012 Resmi Gazete Tarihi/Sayısı : /28339

20 MADDE 2 – Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

21 MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almak, organizasyonu yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak. 4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlemek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermek. İŞVEREN BU HİZMETLERİ BİREYSEL OLARAK YERİNE GETİREBİLİR YADA OSGB DEN HİZMET SATIN ALARAK YAPAR. CEZA MADDESİ : /1-a 2.156 Türk Lirası / her yükümlülük için

22 MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
CEZA MADDESİ : /1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmak. 6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmak. 6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmak. 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamak. 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamak. 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek. 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmek. 5.390 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) 2.695 1.617 Türk Lirası 1.078 Türk Lirası / her tedbir için

23 MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
8/1 .İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamamak. 8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmak. CEZA MADDESİ : /1-c 1.617 Türk Lirası / uzman ,hekim ve birim için ayrı ayrı

24 10/1 .Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak.
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma CEZA MADDESİ : /1-ç 10/1 .Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak. 10/4 .Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmak. 3.234 Türk Lirası 4.851 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) 1.617

25 MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
Acil durumları belirlemek, acil durumlar için tedbir almak, acil durum planlarını hazırlamak, destek elemanı görevlendirmek, araç gereç sağlamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmak. İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ MADDE 16- Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, (HER 20 de 1 ) ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, (HER 10 da 1 ) bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. CEZA MADDESİ : /1-d 1.078 Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

26 MADDE 12 - Tahliye Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istememek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmamak. CEZA MADDESİ : /1-d 1.078 Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

27 MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
CEZA MADDESİ : /1-e 14/1. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlemek. 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmek. 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmesi. 1.617 Türk Lirası / her yükümlülük için 2.156 Türk Lirası

28 15/1 .Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmak.
MADDE 15 - Sağlık gözetimi 15/1 .Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmak. 15/2 .Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almak. CEZA MADDESİ : /1-f 1.078 Türk Lirası / her çalışan için

29 1.078 CEZA MADDESİ : 26/1-g MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak ; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler,kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler gibi konularda bilgilendirir CEZA MADDESİ : /1-g 1.078 Türk Lirası / her çalışan için

30 1.078 CEZA MADDESİ : 26/1-ğ MADDE 17 - Çalışanların eğitimi
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. CEZA MADDESİ : /1-ğ 1.078 Türk Lirası / her çalışan için

31 MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanların görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması işverenin sorumluluğundadır. CEZA MADDESİ : /1-h 1.078 Türk Lirası / her çalışan için

32 MADDE 20 - Çalışan temsilcisi
CEZA MADDESİ : /1-ı 20/1 . İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmek. 20/3 . İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmemek. 20/4 . Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamak. 1.078 Türk Lirası 1.617 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için

33 MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu
İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamak. CEZA MADDESİ : /1-i 2.156 Türk Lirası / her aykırılık için

34 MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
23/2 . Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, SANAYİ BÖLGELERİ veya SİTELERİ gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon** yönetim tarafından sağlanır. YÖNETİM, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. CEZA MADDESİ : /1-j 5.390 Türk Lirası (Yönetimlere)

35 MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmamak. CEZA MADDESİ : /1-k 5.390 Türk Lirası (Yönetimlere)

36 MADDE 25 - İşin durdurulması
CEZA MADDESİ : /1-l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek. 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 10.780 Türk Lirası 1.078 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

37 53.900 86.240 Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamak.
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi CEZA MADDESİ : /1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamak. Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmemek. İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmemek. Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmemek. 53.900 Türk Lirası 86.240

38 MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmemek. CEZA MADDESİ : /1-n 1.078 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) , her her hüküm için

39 GEÇİCİ MADDE 1 – Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. GEÇİCİ MADDE 2 – 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. GEÇİCİ MADDE 3 – Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir.

40 YILLIK 15 MİLYAR DOLARDIR
TÜRKİYEDE İŞ KAZALARI SEBEBİYLE ÖDENEN MİKTAR YILLIK 15 MİLYAR DOLARDIR

41 ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN ÇOK DAHA UCUZDUR

42

43 BURSA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
1947 YILINDA KURULMUŞ, BAKANLAR KURULU KARARI İLE ‘KAMU YARARINA’ FAALİYET GÖSTEREN BİR DERNEKTİR.

44 DERNEĞİMİZİN AMACI ; YAYILMASI ÇOK KOLAY OLAN TÜBERKÜLOZ MİKROBUNU EN ERKEN DÖNEMDE TEŞHİS ETMEK, TEDAVİSİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE YAYILMASINI ENGELLEMEKTİR.

45 BURSA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ÇATISI ALTINDA
DOĞRU ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ BURVERTA İKTİSADİ İŞLETMESİ VESA İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET VERMEKTEDİR.

46 DERNEK ÇATISI ALTINDA HİZMET VEREN ŞİRKETLER ;
HER AY DÜZENLİ YAPILAN HASTA YARDIMLARINA KAYNAK OLUŞTURMAK, DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ , UÜTF , ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’ NDE YATAN ÇOCUKLARA ‘QUANTİFERON GOLD’ TEST UYGULAMASININ ÜCRETSİZ SUNULMASINI SÜRDÜRMEK AMACI İLE KURULMUŞLARDIR.

47


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI SADECE İŞ KAZASI MI ..?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları