Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ 07.04.2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ 07.04.2017."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ

2 14 Madde 4 Bölümden oluşuyor
BİÇİM 14 Madde 4 Bölümden oluşuyor BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Malzeme ve Mali Hükümler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

3 AMAÇ, DAYANAK ve KABUL Amacı; ülkemizi etkileyebilecek KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla ilgili bakanlık, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, valilikler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile sivil asker işbirliği çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehlike öncesi, tehlike sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumluluklarını belirlemektir. Dayanak; 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11, 17 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yayın:3 Mayıs 2012 tarih,28281 sayılı Resmi Gazete

4 GÖREVLİ BAKANLIKLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

5 GÖREVLİ KURULUŞLAR Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Genelkurmay Başkanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kızılay Genel Başkanlığı Basın ve yayın kuruluşları Sivil toplum kuruluşları Valilikler

6 GENEL DEĞERLENDİRME Böyle bir yönetmelik gereklidir, önemli bir boşluğu doldurmuştur. Varlığı bile çok önemlidir. Yönetmelikler uygulayıcılara rehber niteliğinde, pratik ve somut metinler olmak zorundadır. Bu yönetmelik gereksinimlere yanıt verecek içerik ve nitelikte değildir. Tüm düzenlemeler GENEL VE SOYUTTUR

7 GENEL DEĞERLENDİRME Gerçekten uzman olanlardan ve büyük bir grubun uzun ve titiz bir çalışması ile hazırlanabilecek zor bir yönetmeliktir. Acele ve bürokratik bir anlayışla hazırlandığı anlaşılmaktadır.Çözüm hazırlanacak ve sayısı 20’den fazla olan YÖNERGELERE BIRAKILMIŞTIR Birden çok bakanlık ve kuruluşları ilgilendiren konularda YÖNERGELER ÇÖZÜM OLAMAZ

8 BAZI ÖRNEKLER

9 TANIMLAR KBRN’nin tanımı yok. Açık bir tanım getirilmeli
Kitle İmha Silahı (KİS) tanımı yok Mutlaka hem tanım verilmeli, bu tanım çok açık olmalı. Olay Yeri Yöneticisi Tanımı yok, İl AFAD Müdürlüğü’ne bir takım görevler verilmiş ama açık ve anlaşılır değil.

10 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Kimyasal ve biyolojik tehdit ve tehlike durumlarında, il çevre ve şehircilik müdürlükleri bünyesinde eğitimli ve donanımlı personel-den oluşmuş numune alma ekipleri kurulacak İlerde bu nitelikte personel yok, nasıl kurulacaktır? Bunlar nasıl kimyasal ve biyolojik numune alacaktır? Kirlenmeye neden olan kaynakların, atıkların ve işlevi biten numunelerin kontrolü ve imhası ile iyileştirme ve kalıcı etkilerin araştırılması ve yaşamın normale dönmesi çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşlar ile valiliklere destek sağlar. Bu kolay bir iş değil, ne ile yapacaktır? Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereği, tehlikeli madde risklerine karşı ilgili kurumlar tarafından “Acil Durum Planları”nın hazırlanmasını sağlar. Çevre bakanlığının elinde ulusal veriler var mı ki? Bu işi yapabilecek kapasitede mi?

11 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
1)Tehlike bölgesindeki tarım alanları ve meralarda, su ürünleri istihsal sahalarında, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarının bulunduğu yer ve bölgelerde etkilenen ve zarar gören yerler ile bu yörelerdeki güvenli bölgelerin tespit edilmesini, kirliliğin yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 2) Kirlilikten etkilenen insan ve hayvanlardan, kirlenen tarım arazileri ve meralardan, su ürünleri istihsal sahalarından, çiftlik ve köylerden, canlı ve cansız üretim araçları ve tesislerinden kurtarılabilecek olanların arındırılmasını, hasar durum tespitinin yapılmasını, numune alınıp analizlerin yapılmasını ilgili kurum, kuruluş ve valiliklerle koordineli olarak sağlar. Bunları neyle ve hangi personelle yapacak? Personel ve ekipman altyapısı var mı? Gıda denetimlerinin bile üstesinden gelemeyen örgüt, bu görevleri nasıl ve ne ile yapabilir?

12 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1) Kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelerin bulundurulduğu, kullanıldığı veya nakledildiği yerler ile ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu bölgelerde KBRN konularında eğitimli ve donanımlı personelden trafik, güvenlik kontrol ve çevre emniyet ekiplerinin kurulmasını sağlar ve gerekli hallerde bu ekipleri göreve sevk eder. Bu görevi hangi personeliyle ve hangi ekipmanla yapacaktır? 2)Tahliye veya boşaltma kararı alınan bölgelerde, belediye ve güvenlik kuvvetleri imkânlarıyla halka gerekli duyuru ve yönlendirme işlemlerinin yapılmasını, panik ve kargaşanın önlenmesini, halkın güvenli ve emin bölgelere taşınmasını sağlar. Tahliye kararını İçişleri Bakanlığı mı verecek? Tahliye çok zor bir iştir? Neyle ve nasıl, hangi algoritimlere göre yapılacaktır?

13 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3) Stratejik açıdan önemli ve nüfusun yoğun olduğu şehirler ile tehlikeli endüstriyel maddeleri üreten sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, valiliklerin talebi doğrultusunda, itfaiye birimleri bünyesinde tespit, kurtarma ve arındırma faaliyetlerini yürütmek üzere KBRN Timlerinin kurulmasını sağlar. Görev sivil savunmadan alınarak itfaiyeye veriliyor! Ama bu görevler Valiliklerin görevlerinde AFAD personeline de verilmiştir.

14 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
1) KBRN etkisi ile kirlenen su havzalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak temizlenmesi ve arındırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Bu işi neyle ve hangi ekipmanla verecektir? 2) Yöreye ilişkin rüzgâr hızı, yönü, yağış miktarı, atmosferin kararlılık durumu ve karışım yüksekliği hakkındaki bilgilerin periyodik aralıklarla ve talep edilmesi halinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine, il afet ve acil durum yönetim merkezlerine ve sahadaki olay yeri koordinatörüne verilmesini sağlar. Yönetmelikte olay yeri koordinatöründen birkaç yerde söz ediliyor? Valilikçe görevlendirilecek olan bu kişi kimdir?

15 SAĞLIK BAKANLIĞI 1) Valiliklerce gönderilen kimyasal ve biyolojik numunelerin analizlerinin yapılmasını sağlar. Biyolojiklerin yanı sıra kimyasalların analizi görevi de Sağlık Bakanlığına yüklenmiş. Bakanlığın bu analizleri yapma yeteneği çok sınırlı. 2) KBRN Tehdit ve tehlikelerine karşı bağışıklık sisteminin geliştirilmesi amacı ile aşı üretir,önleyici ve tedavi edici ürün veya ilaçları önceden temin eder, stoklar ve ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesini sağlar. Yönetmeliğin genel ve soyut önermelerden oluştuğunun en tipik örneklerinden birini bu cümle oluşturuyor. Olağanda bile aşı üretimini üstlenmeyen bir bakanlığa olağanüstü durumda aşı üretimi görevi verilmiş

16 YÖK KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı eğitim, araştırma, geliştirme ve analiz çalışmalarıyla ilgili olarak üniversitelerin veya üniversite hastanelerinin bilimsel ve akademik destek sağlaması hususunda gerekli düzenlemeleri yapar. YÖK ve Üniversitelerin, üniversite hastanelerinin KBRN’ konusunda bilimsel ve akademik destek sağlayabilmesi ne derece olanaklı?

17 VALİLİKLER Olay bölgesindeki müdahale faaliyetlerinin yönlendirilmesi için bir olay yeri koordinatörü görevlendirir. Kimdir? görev ve unvanı-eğitimi nedir? Görevliler dışındaki korunmasız kişilerin tehlikeye maruz kalmaması için genel kolluk kuvvetleri tarafından olay bölgesinde güvenlik çemberi oluşturulmasını sağlar. Kolluk güçleri neyle, hangi koruyucu ekipman ve hangi personelle yapacak? Adli tahkikat gerektiren olaylarda Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesini sağlar. Kim kime bilgi verecek? KBRN nin kendisi başlı başına adli olaydır?

18 VALİLİKLER Tehlikenin kaynağını oluşturan maddelerin tespit ve teşhisi için; kimyasal tehdit ve tehlike durumunda il çevre ve şehircilik müdürlüğü ekiplerince, biyolojik tehlike durumunda il sağlık müdürlüğü ekiplerince, nükleer ve radyolojik tehlike durumunda TAEK Başkanlığı ekiplerince numuneler alınarak bu ekiplerce yeterli korunma önlemleri ve uygun taşıma koşulları altında laboratuarlara sevk edilmesini sağlar. Zoonotik biyolojik ajanlarınkini de mi sağlık ekipleri numune alıp taşıyacak?

19 VALİLİKLER  Kimyasal ve biyolojik numune analizlerinin il halk sağlığı, kamu ve özel kurum ve kuruluş, üniversite laboratuarları veya Sağlık Bakanlığınca belirlenen laboratuarlarda yaptırılmasını sağlar. Kimyasal analizler sağlık bakanlığı halk sağlığı labaratuvarlarında mı yapılacak? RSHMB’nın dışındaki laboratuvarlarda imkansız. Tehlikeli bölgelerdeki halkın, yöreyi emniyetli bir şekilde boşaltması veya tahliyesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Tahliye işi çok ayrıntılı bir çalışma ve organizasyonu gerektirir . Burada yalnızca geçiştirilmiş…

20 EĞİTİM VE TATBİKATLAR 1) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı görev alacak ekip ve personelin eğitici eğitimleri Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde yaptırılır. Diğer–örneğin yurt dışından uluslar arası kurum ve kuruluşlardan eğitim almış uzman ve eğitmenlerin yetkileri ne olacak? 2) Diğer personelin eğitimi ise kurumların eğitici personeli tarafından yapılır.

21 YÖNERGELER Bu Yönetmelikte ve kurumların kendi özel mevzuatında belirtilen KBRN görevlerinin yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca, bu Yönetmeliğin yayımını müteakip bir yıl içinde “KBRNTehlikelere İlişkin Görev Yönergesi” hazırlanır. Yönerge, merkezde kurumların en üst amirlerince, illerde ise valilerce onaylanarak yürürlüğe konulur. Değişen şartlara göre güncelliği sağlanır. Bu yönergeleri hazırlamak daha zor olacaktır, özellikle kurumlar arası alanlarda çözüm getiremeyecektir.Acilen çıkarılmalıdır.

22 AYRICA KBRN’de erken uyarı yalnızca radyolojik serpintide vardır. Yönetmenlikte geçen erken uyarı nasıl ve hangi kurum sağlayacaktır? Biyolojik ajanlarda numune alma, nakil ve analiz ile müdahale görev ve yetkiler sağlık bakanlığı ve gıda, tarım ve hayvancılık bakanlıkları arasında net değildir. Toplu koruma ve korunmadan hiç söz edilmemiştir; oysa ki asıl önemli olan budur.

23 AYRICA Eğitimler için yalnızca AFAD, TSK ve SS Birlik Müdürlüklerinden söz edilmiştir. Kuruluşlar arası eğitimler gerekli olmayacak mı? YÖK böyle bir sorumluluğu olmayacak mı? Uluslar arası eğitim ve sertifikasyonlar ne olacaktır? Eğitimlerde uluslararası bir standardizasyon sağlanması gerekir: Kimyasal Silahlar Yasaklama Örgütü, (OPCW), Biyolojik Silahlar Yasaklama Örgütü (BWC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), INTERPOL ve Birleşmiş Milletler (UN)'in diğer ilgili birimlerinin uluslar arası eğitim, ekipman ve müdahale standartları uygulanacağına ilişkin bir düzenleme yok


"KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ 07.04.2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları