Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç Denetim Birimi Başkanlığı. SUNUM PLANI İç Denetimin Gelişimiİç Denetim Nedir? 5018 Sayılı Kanuna Göre DenetimBelediyelerde DenetimİBB İç Denetim Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç Denetim Birimi Başkanlığı. SUNUM PLANI İç Denetimin Gelişimiİç Denetim Nedir? 5018 Sayılı Kanuna Göre DenetimBelediyelerde DenetimİBB İç Denetim Birimi."— Sunum transkripti:

1 İç Denetim Birimi Başkanlığı

2 SUNUM PLANI İç Denetimin Gelişimiİç Denetim Nedir? 5018 Sayılı Kanuna Göre DenetimBelediyelerde DenetimİBB İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Faaliyetleri

3 İÇ DENETİME NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?  IMF, NATO, BM, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar uluslararası standartlarda iç denetim faaliyetleri yürütmekte ve üye ülkelerine ortak bir denetimin sağlanabilmesi adına iç denetimin uygulanmasını önermektedirler.  AB, üye ve üyeliğe aday ülkelere kamu kurumlarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla iç denetimi zorunlu kılmıştır.

4 İÇ DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1940`lı yıllarda özel sektörde kendine uygulama alanı bulmuştur. 1941 yılında ABD’de IIA (Uluslararası İç Denetim Enstitüsü) kurulmuştur. 1980`li yıllardan itibaren Amerika, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde kamu sektöründe gelişmeye başlamıştır.

5 İÇ DENETİMİN TÜRKİYE`DEKİ GELİŞİMİ 1990`lı yıllarda özel sektörde uygulanmaya başlanmıştır. 2001 yılında BDDK tarafından bankalar için zorunlu kılınmıştır. 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı yasa ile Kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiştir.

6 İÇ DENETİM İç denetim “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir”.

7 İÇ DENETİM FAALİYETİNİN KAPSAMI Organizasyonel Kapsam Tüm Birimler Fonksiyonel Kapsam Tüm İşlem ve Faaliyetler

8 İÇ DENETİM UYGULAMALARI İç Denetim Uygulamaları Uygunluk Denetimi Performans Denetimi Mali Denetim BT Denetimi Sistem Denetimi

9 İÇ DENETİMİN ÖZELLİKLERİ İç Denetimin Özellikleri Değer KatmaDanışmanlık Güvence Sağlama StandartlarBağımsızlıkRisk Odaklılık

10 İÇ DENETİMİN UNSURLARI İç Denetim YönetişimKontrol Risk Yönetimi

11 YÖNETİŞİM Kurumsal Yönetişim Saydamlık Hesap Verilebilirlik İnsan Odaklılık Sorumluluk Dağılımı Etkin Denetim Etik Değerler Hukukun Üstünlüğü Etkin Sivil Toplum

12 RİSK YÖNETİMİ Kurumsal Risk Yönetimi Kontrol Ortamı Amaçların Belirlenm esi Olayların Tanımlan ması Risklerin Değerlen dirilmesi Risk Cevabı Kontrol Faaliyetler i Bilgi ve İletişim İzleme

13 RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetimi Riski Planlanma Riski Değerlendirme Riski Belirleme Risk Analizi Riske Cevap Verme Transfer Etme Azaltma Kaçınma Katlanma Riski İzleme

14 KONTROL  İdare tarafından yürütülen, sistematik kurallara bağlı, devamlılık arz eden bir süreçtir.  Mali ve mali olmayan bütün faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar.  Tek başına tam bir güvence vermez, iç denetimle desteklenmelidir.  Organizasyonun etkinliğini, üretkenliğini ve verilerin güvenilirliğini artırır.

15 İÇ DENETİM-GELENEKSEL DENETİM İç DenetimGeleneksel Denetim Risk odaklı ve sistematik süreçlerle denetim Risk değerlemesi yapmaz, sistematik değildir Gelecek odaklı, değer katanGeçmişe bakan, hata bulmaya çalışan Değişim lideriStatükoyu koruyucu İdarenin ve yönetimin gelişimine yardımcı Mevzuata sıkı sıkı bağlı, sonuca bakan İdareye güven sağlayıcıdırİdarenin yanlışını arar Sürekli eğitim ve gelişimDüzensiz meslek içi eğitim Hatalara ve aksaklıklara karşı sistemi uyarır Kişisel/tekil hatalara ve aksaklıklara odaklıdır Sistem ve süreç odaklıdırBirey ve olay odaklıdır Üst yöneticiye bağlıdırFarklı otoritelere de bağlıdır İDKK tarafından koordine edilirAralarında koordinasyon yoktur

16 DENETİM MODELİ YAKLAŞIMLARI Dönemsel ve rutin denetim plan ve programlarına dayanan denetim anlayışı Risk bazlı denetim planına dayanan denetim anlayışı Risk bazlı denetim planının yanı sıra risk yönetiminin etkinliği ve verimliliğine ilişkin denetim anlayışı Klasik İç Denetim Modeli Günümüzdeki İç Denetim Modeli Geleceğin Risk Merkezli İç Denetim Modeli Klasik İç Denetim Modeli Günümüzdeki İç Denetim Modeli

17 İÇ DENETÇİ  İÇ DENETÇİ KİM DEĞİLDİR?: Bir müfettiş, onaylayıcı mercii, polis, yargıç değildir.  İÇ DENETÇİ KİMDİR?: Yöneticinin kuruluşuna ilişkin riskleri daha iyi kontrol etmesi ve hedeflerine ulaşmak için bilgi ve verileri değerlendiren bir uzmandır.

18 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA DENETİM 5018 sayılı kanun iç kontrol sisteminin aşağıdaki unsurlardan oluştuğunu belirtmiştir:  Harcama Öncesi Kontrol: Harcama Yetkilileri tarafından yapılır.  Ön Malî Kontrol: Mali hizmetler birimi tarafından yapılır.  İç Denetim: Sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılır.

19 5018 SAYILI KANUNA GÖRE ÜST YÖNETİCİNİN SORUMLULUKLARI  İdarelerinin stratejik plan ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması  Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi  Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi  İdare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğu  Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması, gözetilmesi ve sürdürülmesi

20 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA DENETİM Üst Yönetici 5018 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Sorumluluklarını;  Harcama Yetkilileri  Mali Hizmetler Birimi  İç Denetim Birimi aracılığıyla yerine getirir.

21 BELEDİYELERDE DENETİM 5393’e göre İç DenetimDış Denetim 5018’e göre İç Denetim: İç Denetçiler Dış Denetim: Sayıştay

22 BELEDİYELERDE DENETİM  Belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.  Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.  Belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.  Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

23 İBB BÜNYESİNDE İÇ DENETİM BİRİMİNİN KURULMASI İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı;  5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğince  Üst Yöneticiye bağlı olarak  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 121 sayılı kararı ile kurulmuştur.

24 DENETÇİ PROFİLİ 20 İç Denetçi Kadrosu 6 Dolu Kadro 4 Uluslararası Sertifika 2 Doktora 4 Yüksek Lisans

25 BİRİMİN GÖREVLERİ  Nesnel risk analizlerine dayanarak yönetim ve kontrol yapısını değerlendirmek  Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak  Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek

26 BİRİMİN GÖREVLERİ  Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak  Danışmanlık faaliyetleri yürütmek  Karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, stratejik plana ve performans programlarına uygunluğunu değerlendirmek

27 BİRİMİN SORUMLULUKLARI  Yıllık kurum risk değerlendirmesi yapmak  Denetim planı ve programı hazırlamak  İç denetim faaliyet raporu hazırlamak  Birim Yönergesi hazırlamak  Üst yöneticiye düzenli olarak bilgi vermek

28 MESLEKİ EĞİTİMLER İç Denetim Eğitimi (İDKK-3 ay) Raporlama (TİDE-18 saat) Risk Yönetimi (Smart Age-12 saat) Belediyelerde İç Denetim (TBB-16 saat) Türkiye'de İç Denetim (TİDE-8 saat) Veri Analizi (USİUD-6 saat) IT Yazılımı (TİDE-TURMOB- 3 saat) Adli Bilişim Teknikleri (USİUD-6 saat) İç Kontrol (TÜBİTAK-6 saat) Risk Değerlendirme ve Risk Esaslı Denetim Planlaması (Deloitte-40 Saat)

29 İÇ DENETİM SÜRECİ 1. PLANLAMA 2. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ 3. RAPORLAMA4. DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ

30 1. PLANLAMA 1. Denetim evreninin tanımlanması 2. Denetim alanlarının belirlenmesi 3. Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi 4. Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması 5. Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi 6. Planın hazırlanması ve onaylanması 7. İç denetim programının hazırlanması ve onaylanması 8. Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim

31 2. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ 1. Bilgi toplama/ön araştırma 2. Açılış toplantısı 3. Denetim testlerinin uygulanması 4. Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi 5. Bulguların denetlenen birimle paylaşılması 6. Kapanış toplantısı

32 3. RAPORLAMA 1. Taslak denetim raporunun hazırlanması ve süreç sahibi birimlere gönderilmesi 2. Nihai denetim raporunun hazırlanması ve üst yöneticiye sunulması 3. Nihai raporun Kurula sunulması

33 4. DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ 1. Denetim sonuçlarının izlenmesi  Üst Yönetici tarafından rapor değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimlere gönderilir.  Raporda belirtilen öneri ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı sistemli olarak izlenir ve değerlendirilir. 2. Denetimin değerlendirilmesi 3. Denetçinin değerlendirilmesi

34


"İç Denetim Birimi Başkanlığı. SUNUM PLANI İç Denetimin Gelişimiİç Denetim Nedir? 5018 Sayılı Kanuna Göre DenetimBelediyelerde DenetimİBB İç Denetim Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları