Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
1

2 TARİHİ GELİŞİMİ-1 Amerika’da 1933 yılında Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 yılında Menkul Kıymet Borsaları Yasası çıkarılmış ve bu Yasalarda, menkul kıymetlerin halka arz edilmesi hususu düzenlenmiş olup bu da işletmelerde yalnızca dış denetimle yetinilemeyeceğinin anlaşılmasına yol açmıştır. Bu sebeple işletmeler, iç denetim birimlerini kurmuşlardır. Bu yıllardan sonra iş hayatında ortaya çıkan çeşitli gelişmeler, profesyonellere yetki devri gibi nedenlerle iç denetim mesleği hızla gelişmiş ve yılında ABD’de kurulan İç Denetim Enstitüsü (IIA) ile kurumsal kimlik kazanmıştır. 2

3 TARİHİ GELİŞİMİ-2 Ülkemizde özel sektöre yönelik olarak 1995 yılında İç Denetim Enstitüsü kurulmuştur. Türkiye’de, kamu mali yönetiminde son yıllarda önemli bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim 1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yürürlükten kaldırılarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe konulması ile sağlanmıştır (2003 yılında yayımlanmış olup yürürlülük tarihi ise bazı maddeler için 2003, 2004 ve 2005 yılıdır). İç denetim kavramı da bu Kanununla kamu da yerini almıştır. 3

4 İç Denetimin Organizasyon Yapısındaki Yeri-1
İç Denetimin Organizasyon Yapısındaki Yeri :(İdkk 2008 yılı faaliyet raporundan alıntıdır.) 27’si genel bütçeli, 65’i özel bütçeli 2’si sosyal güvenlik kurumu ve 114’ü de mahalli idare olmak üzere toplam 208 kamu idaresinde iç denetim faaliyeti yürütülmektedir. İç denetim birimlerinin kamu idarelerinin organizasyon yapısı içerisindeki konumu ve İDKK ile ilişkisi aşağıda şematik olarak gösterilmektedir.

5 İç Denetimin Organizasyon Yapısındaki Yeri-2

6 İç Denetimin Organizasyon Yapısındaki Yeri-3
5018 sayılı Kanunun iç denetimle ilgili hükümlerine tabi olan kamu idarelerinde, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetçiler görev yapmaktadırlar. İç denetçiler, sertifika eğitimlerinin alınması, iç denetim alanında hazırlanan mevzuata uyum ve iç denetim raporlarının bir örneğinin gönderilmesi bakımından İDKK ile de iletişim halindedirler. Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi, 08/01/2007 tarihinde ,İç Denetim Birimi Başkanlığı olarak kurulmuştur.

7 İç Denetim Koordinasyon Kurulu-1
İç Denetim Koordinasyon Kurulu 5018 Sayılı Kanunun 67. maddesi gereğince aşağıdaki görevleri yürütür: a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek. b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek. c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak. d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak. e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak. f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek. g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.

8 İç Denetim Koordinasyon Kurulu-2
h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak. İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek. k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek. l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.

9 İç Denetimin Tanımı İç denetim sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üçüncü maddesinde tanımlanmış olup; ”İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.” şeklindedir. 9 9

10 İç Denetimin Tanımı Nesnel güvence sağlama: İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir. Danışmanlık faaliyeti; İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulmasıdır. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. 10 10

11 İç Denetimin Amacı İç denetim; İdarenin faaliyetlerinin; amaç ve politikalara, kalkınma plânına, programlara, stratejik plânlara, performans programlarına ve mevzuata uygun plânlanmasını ve yürütülmesini, Kurumun hedeflerini gerçekleştirmeyi ve kuruma değer kazandırmayı, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, Zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesini, Nesnel güvence sağlamayı, Amaçlar. 11 11

12 İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı Tüm İşlem ve Faaliyetler
FONKSİYONEL KAPSAM ORGANİZASYONEL KAPSAM Tüm Birimler Tüm İşlem ve Faaliyetler İç denetim faaliyetinin kapsamı; İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, “Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.” şeklinde belirtilmiştir. İdarelerin mali ve mali olmayan tüm faaliyetleri iç denetime tabidir. 12 12

13 İç Denetçinin Görevleri
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir (5018 sayılı Kanun md 64): a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

14 İç Denetçinin Tarafsızlığı
- İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır. -İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur. -Üst yönetici, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyecek hususları dikkate alır. -İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçiye, görevlendirme yapılmamışsa üst yöneticiye yazılı olarak başvurur. -İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden iç denetim yapamazlar.

15 İç Denetimin Özellikleri-1
Sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılır. Genel kabul görmüş uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir. Risk odaklı olarak hazırlanan denetim plân ve programlarına göre yerine getirilir. Yönetimin sorumluluklarını üstlenmez. 15 15

16 İç Denetimin Özellikleri-2
Objektiflik ve fonksiyonel bağımsızlık ilkelerine uygun olarak yürütülür. İdarenin malî ve malî olmayan tüm işlemlerini kapsar. Özellikle iç kontrolün kalitesi konusunda makul güvence vermeyi hedefler. Danışmanlık hizmeti verir. İdarelerin çalışmalarına değer katar. Denetlenen birimdeki riskleri tespit edip değerlendirerek kuruma destek sağlar. 16 16

17 İç Denetimin Türleri-1 Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim türleri İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre iç denetim türleri şunlardır: a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. b) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 17 17

18 İç Denetimin Türleri-2 c) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. ç) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. d) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 18 18

19 İç Denetim Türleri İç Denetim Türleri Uygunluk Mali Denetimi Denetim
. Uygunluk Denetimi Mali Denetim İç Denetim Türleri Bilgi Teknolojileri Denetimi Performans Denetimi Sistem Denetimi 19 19

20 RAPOR ÇEŞİTLERİ İç denetim faaliyetleri sonucunda ilgisine göre aşağıdaki raporlar düzenlenir: 1- İç denetçiler tarafından yapılan her türlü uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri sonucunda “Denetim Raporu”. 2- İç denetçiler tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırmalar ile usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine dair çalışmalar sonucunda “İnceleme Raporu”. 3- İç Denetim Biriminin yıllık faaliyet sonuçlarını içeren “İç Denetim Faaliyet Raporu”. 20

21 İç Denetimin Nasıl Yapılır?
1- Denetim Plan ve Programının Hazırlanması 2- Denetimim Yürütülmesi - Ön Çalışma ve Bireysel Çalışma Planı, - Denetimin Gerçekleştirilmesi (Saha Çalışması) 3- Raporlama - Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi, - Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu, 4- İzleme 21

22 Denetim Plan ve Programının Hazırlanması-1
Denetim faaliyetlerinin planlanması, - riskli alanların tespiti ve analizi ile - denetim kaynaklarının tahsisi olmak üzere iki aşamada yapılır. Riskli alanların tespiti, kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyecek veya engellemesi muhtemel durumların belirlenmesi sürecidir. İdarelerin tüm faaliyetleri iç denetim birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları değerlendirilerek, kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler önemine göre sıralanır.           22

23 Denetim Plan ve Programının Hazırlanması-2
Risk değerleme sürecinde ilk adım denetim evreninin tanımlanmasıdır. Denetim evreni, denetlenebilecek alanların tamamını ifade eder. Genel ilke, denetim evreni kapsamına idarenin tüm faaliyetlerinin dahil edilmesidir. Yüksek risk teşkil edebilecek alanlar belirlenerek, - Üç yıllık İç Denetim Planı hazırlanır, - İç Denetim Planına uygun olarak ta yıllık İç Denetim Programı hazırlanır. İç denetim programı onaylandıktan sonra her iç denetçiye, iç denetim birimince görevi yazıyla bildirilir. İç denetçi görevlendirmesi yapıldıktan sonra iç denetim birimince, denetim yapılacak birime bildirim yazısı gönderilir. 23

24 İç Denetimin Yürütülmesi-1
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, iç denetimin yürütülmesinde yol gösterici olmak üzere “Kamu İç Denetim Rehberi” hazırlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı da bu rehbere paralel olarak kendi denetim rehberini hazırlamıştır. 24

25 İç Denetimin Yürütülmesi-2
A-Ön Çalışma ve Bireysel Çalışma Planı Denetim faaliyeti ön çalışmayla başlar. Ön çalışma; denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama/ön araştırma ve açılış toplantısı safhalarından oluşur. Elde edilen bilgiler ışığında denetim amaçları kesinleştirilir, potansiyel sorunlu alanlar ile denetim kapsamı belirlenerek bireysel çalışma planı hazırlanır. Ön çalışma aşamasında ayrıca denetim kontrol listesi oluşturulur. Denetim kontrol listesi, hem denetçiye denetim sırasında izlemesi gereken yolu, hem de denetçinin çalışmalarını izlemekle görevli denetçiye, denetimin hangi aşamada olduğunu göstermek bakımından kolaylık sağlar. 25

26 İç Denetimin Yürütülmesi-3
1-Denetim Amaçlarının Belirlenmesi İç denetçi ön çalışma kapsamında öncelikle, denetim programında öngörülen hedefler doğrultusunda ulaşmak istediği amaçları net olarak ortaya koyar ve bunları çalışma kağıdıyla kayıt altına alır.  2- Bilgi Toplama/Ön Araştırma İç denetçi gerçekleştireceği denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu safhada gerek görülmesi halinde denetlenecek birim yöneticileri veya ilgililerle görüşülebilir. 26

27 İç Denetimin Yürütülmesi-4
3- Açılış Toplantısı İç denetçi, denetimin başlangıcında denetlenecek birim yöneticileri ve ihtiyaç duyulan personelin iştirakiyle bir toplantı yapar. 4- Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi İç denetçi elde ettiği veriler yardımıyla denetlenecek birim ve süreçlere ilişkin potansiyel sorunlu alanları belirler. Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesinden sonra, potansiyel sorunlu alanlar, bu alanlara ilişkin yapısal riskler, bu risklere karşı mevcut kontroller, bu kontroller sonrası bâkiye riskler ve uygulanacak testler bölümlerini içeren “Risk Kontrol Matrisi” hazırlanmalıdır. 27

28 İç Denetimin Yürütülmesi-5
5- Bireysel Çalışma Planının Hazırlanması İç denetçi; denetimin amaç ve hedefleri, denetimin kapsamı, bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, denetim kapsamına alınan birim veya süreçlere ilişkin uygulanacak denetim testleri ile tahmini denetim süresini gösteren bir bireysel çalışma planı oluşturur ve denetim gözetim sorumluluğu kapsamında iç denetim birim yönetiminin uygun görüşüne sunar. İç denetçi, denetim çalışmasını planlarken, denetim görevlendirme yazısında kendisine bildirilen denetim süresine uygun olmak koşulu ile denetimin ana aşamalarına göre süre planlamasını gösteren bir süre planı formu doldurur. 28

29 İç Denetimin Yürütülmesi-6
B- Denetimlerin Gerçekleştirilmesi (Saha Çalışması) Saha çalışması; denetim testlerinin uygulanması, bulguların oluşturulması ve önerilerin geliştirilmesi, bulguların denetlenen birimle paylaşılması ve kapanış toplantısının yapılması aşamalarından oluşur. 1-Denetim Testlerinin Uygulanması Bu aşamada, bireysel çalışma planında belirtilen testler gerçekleştirilir. Bu test, araştırma ve gözlemler ile elde edilen bulgular çalışma kağıtlarına geçirilir. 29

30 İç Denetimin Yürütülmesi-7
2- Bulguların Oluşturulması ve Önerilerin Geliştirilmesi İç denetçi denetim testlerinin uygulanması sonucunda elde ettiği bulguları yeterli kanıtla destekler ve bu bulguları değerlendirerek idaresine katma değer sağlayacak öneriler geliştirir. Denetçi, denetim sırasında tespit ettiği hususları önem derecesine göre sınıflandırarak bulgu formuna işler. 3- Bulguların Denetlenen Birimle Paylaşılması Bulguların oluşturulması sonrasında denetçi, denetim bulgularını kapanış toplantısında görüşülmek üzere bir yazı ekinde denetlenen birime gönderir.  4- Kapanış Toplantısı Denetçi ile denetlenen birim, denetim bulguları ve bunlar üzerine geliştirilen önerileri bir kapanış toplantısında görüşür ve varılan sonuçlar bir tutanağa bağlanır. 30

31 RAPORLAMA-1 A-Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi
Denetçi ile denetlenen birim arasında denetim bulguları üzerinde kapanış toplantısında yapılan görüşmeler de dikkate alınarak denetçi bir taslak rapor hazırlar. Denetçi, taslak denetim raporunu belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere denetime tabi tutulan birim yöneticisine bir yazı ekinde verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu, verilen sürede cevaplandırarak denetçiye gönderir. Risklerin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar ve alınacak önlemler denetlenen birimce bir eylem planına bağlanır. 31

32 RAPORLAMA-2 B- Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu
İç denetçi, denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin değerlendirmelerini de kapsayan nihai raporunu, iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye sunar. İç denetim birim yöneticisi nihai raporun ilgililere iletilmesinden sorumludur. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra, raporda belirtilen birimlere ve strateji geliştirme birimine gönderilir. İç denetçi ile denetlenen birim arasında oluşacak görüş ayrılıkları üst yönetici tarafından çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüş ayrılıkları olması halinde ise durum, anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Kurula iletilir. 32

33 İZLEME İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler, ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine getirilir. Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir. 33

34 YAPILAN DENETİMLER 2008 yılında 3 adet sistem ve 3 adet mali denetim, yılında da adet uygunluk, 2 adet mali ve 5 adet sistem denetimi yapılmıştır. Denetimler neticesinde on (16) adet İç Denetim Raporu ve bir (1) adet İnceleme Raporu yazılmıştır.

35 YAPILAN DENETİMLER Sıra No Denetim Türü Denetim Alanı Denetlenen Birim
Uygunluk İzin İrtifak Gelirleri Antalya Orm. Böl. Müd. Uygunluk İzin İrtifak Gelirleri Muğla Orm.Böl. Müd. Uygunluk İzin İrtifak Gelirleri Kastamonu Orm.Böl.Müd. Mali Özel Büt. Muh.İşlemleri Eskişehir Orm.Böl. Müd. Mali Özel Büt. Muh.İşlemleri Konya Orm. Böl. Müd. Sistem Eğitim Hizmetleri Eğitim Dairesi Başk. Sistem Döner Ser.İhale İşlemleri OGM Merkez Birimi Sistem Döner Ser.Taşınır İşlemleri OGM Merkez Birimi Sistem Özel Büt.Taşınır İşlemleri Ankara Orm. Böl. Müd. Sistem Döner Ser.Taşınır İşl Ankara Orm.İşletme Müd. İzin İrtifak Gelirleri(inceleme) Antalya Orm. Böl. Müd.

36 2010 YILINDA YAPILACAK DENETİMLER
Sıra No Denetim Türü Denetim Alanı Denetlenecek Birim Sistem Dikili Ağaç Satış İşlemleri Mersin Orm. Böl. Müd. Sistem Dikili Ağaç Satış İşlemleri Zonguldak Orm. Böl. Müd. Mali Özel Büt. Muh.İşlemleri Adapazarı Orm.Böl. Müd. Mali Özel Büt. Muh.İşlemleri Isparta Orm.Böl. Müd. Mali Özel Büt. Muh.İşlemleri Amasya Orm.Böl. Müd. Uygunluk İzin İrtifak Gelirleri Sinop Orm.Böl.Müd. Sistem Özel Büt.ve Dön.Ser.Taşınır İşlemleri Trabzon Orm. Böl. Müd. Sistem Özel Büt.ve Dön. Ser.Taşınır İşlemleri Kütahya Orm. Böl. Müd. Sistem Özel Büt.ve Döne.Ser.Taşınır İşlemleri Balıkesir Orm. Böl. Müd. Uygunluk İdari Para Cezaları Bursa Orm. Böl. Müd. Uygunluk Dava Servisi İş ve İşlemleri Çanakkale Orm.Böl. Müd. Sistem İşletme Pazarlama İş ve İşlemleri Denizli Orm.Böl. Müd. Sistem İşletme Pazarlama İş ve İşlemleri Giresun Orm.Böl. Müd.

37 İç Denetim Birimi Başkanı
, TEŞEKKÜRLER Hüseyin GEDİKLİ İç Denetim Birimi Başkanı Tel: 37


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları