Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ DENETİM SUNUMU Buca Belediyesi Ayşe Hanım DÜZGÜN Bayram ADIGÜZEL İç Denetçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ DENETİM SUNUMU Buca Belediyesi Ayşe Hanım DÜZGÜN Bayram ADIGÜZEL İç Denetçi."— Sunum transkripti:

1 İÇ DENETİM SUNUMU Buca Belediyesi Ayşe Hanım DÜZGÜN Bayram ADIGÜZEL İç Denetçi İç Denetçi 11 OCAK İZMİR

2 Sunu Planı • İç Denetimin Tarihsel gelişimi
• Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde İç Denetim • İç Denetim Kavramı • İç Denetimin Denetleyeceği Sistemler • İç Denetim Türleri • İç Denetim ve Teftiş Kavramlarının Farkları

3 İç Denetimin Tarihsel Gelişimi (1)
• 1940lı yıllarda ABD de yapılan bilimsel araştırmalarda, geleneksel denetim anlayışının yolsuzlukları ve hataları önleyemediği,hataların büyük oranda sistemden kaynaklandığı belirlenmiştir. • Bu nedenle sistem denetimi, risk denetimi, performans denetimi ve bilgi teknolojisi denetimi gibi denetim tekniklerini uygulayan iç denetim kavramı önem kazanmaya başlamıştır. • 1941 yılında New York’ta Uluslararası iç denetim Enstitüsü kurularak iç denetim, kurumsal kimliğe kavuşmuştur. Avrupa’da ilk kez 1948 yılında Londra’da oluşturulan iç denetim meslek birlikleri,daha sonra Avrupa’da tüm ülkelerde yaygınlaşmış ve iç denetim kurumsal gelişimini sürdürmüştür.

4 İç Denetimin Tarihsel Gelişimi (2)
• ABD’nde bulunan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), bugün dünya çapında 94 ülkede örgütlenerek iç denetçiliğin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendiren bir meslek olarak gelişimini sağlamaktadır. • İç denetim, bugün Dünya’da bir çok ülkede ve Avrupa Birliğine üye olan tüm ülkelerde gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe, kurumların olmazsa olmaz unsuru olarak kabul edilmektedir.

5 AB Müzakere Sürecinde İç Denetim
• Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin kurulması konusu, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 32. fasıl kapsamında yer almıştır. • Bu fasıl kapsamında, 2003 yılı Aralık ayından itibaren tarama süreci içinde öncelikler listesinde yer alan yasal ve idarî düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. • Söz konusu yasal ve idarî düzenlemelerin yürürlüğe konulmasıyla 32. fasılda tarama süreci tamamlanmış ve 26 Haziran 2007 tarihinden itibaren de müzakere süreci başlamıştır. Bu fasılda müzakere süreci, öngörülen sistemin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesiyle tamamlanacaktır

6 İç Denetim Alanında Yasal ve İdarî Düzenlemeler
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İç Denetim Standartları Kamu İç Denetim Raporlama Standartları Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlâk Kuralları Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Birden Fazla Kamu İdaresi ç Denetçilerinin Ortak Çalışma Usul ve Esasları Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ( )

7 İÇ DENETİMİN TANIMLANMASI
Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; Kaynakların ekonomik, etkili ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile Mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Md.63

8 İç Denetimde, Kadavra Üzerinde Otopsi Yapan Hekim Anlayışı Yoktur.
Poliklinik Hizmeti Veren Hekim Anlayışı Vardır

9 İç denetim, Sistemlerde iyileşme sağlayan poliklinik hizmeti verir

10 Hedeflenen Faaliyet ve Projeler
İç Denetim, Geleceğe Odaklıdır Hedeften Sapmaları Tespit Eder, Hedefe Ulaştıracak Değerlendirmeler Yapar Hedeften Sapmalar Hedeflenen Faaliyet ve Projeler AMAÇ Hedeften Sapmalar Hedeften Sapmalar YÖNETİM

11 Risk Yönetimi, Performans Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri Bulunmayan bir İdare

12 “Gideceğiniz Yeri Bilmiyorsanız Vardığınız Yerin Önemi Yoktur” P
“Gideceğiniz Yeri Bilmiyorsanız Vardığınız Yerin Önemi Yoktur” P.F Drucker

13 RİSKİ RİSKİ RİSKTEN BELİRLEME DEĞERLENDİRME KAÇINMA

14 RİSKİ RİSKİ RİSKİ BELİRLEME DEĞERLENDİRME KABUL ETME

15 İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı
ORGANİZASYONEL KAPSAM FONKSİYONEL KAPSAM BELEDİYENİN TÜM BİRİMLERİ BELEDİYENİN TÜM İŞLEM VE FAALİYETLERİ İç denetim risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. İç denetçi, denetim görevlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

16 İç Denetim Türleri

17 İç Denetim Uygulamaları (1)
Yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar: Uygunluk denetimi: İşlem ve harcama sonrası gerçekleştirilen hukuka uygunluk denetimini ifade etmektedir. Faaliyet ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük,yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğu incelenir. Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin,ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. Malî denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Harcamaların, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğu denetlenir ve değerlendirilir. Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

18 İç Denetim Uygulamaları (2)
Sistem denetimi : Faaliyetlerin, yönetim ve iç kontrol sisteminin; -Organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, -Eksikliklerinin tespit edilmesi, -Kalite ve uygunluğunun araştırılması, -Kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi,suretiyle değerlendirilmesidir. Risk denetimi : Yönetim tarafından oluşturulan ve uygulanan risk yönetim sisteminin ve süreçlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin denetlenmesidir. Bu denetim türünde, nesnel risk analizlerine dayanılarak yönetim ve kontrol yapıları değerlendirme konusu yapılmaktadır. İç denetim, belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. İç denetçi belirtilen bu denetim görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. (5018 sayılı Kanun m.64, Yönetmelik m.8, 15, Yönerge 11)

19 İç Denetim ve Teftiş İÇ DENETİM TEFTİŞ Sistem ve süreçlere odaklı
Şikayete, kişilere ve işlemlere odaklı Mali,Sistem,performans,uygunluk risk denetimi Hukuka Uygunluk Denetimi Asli Görevi Denetim Asli Görevi Soruşturma Hesap verebilirliliğe odaklı Hesap sormaya odaklı Geleceğe yönelik yapılır Geçmişe Yönelik yapılır İyi uygulama geliştirme hedefli Hata bulma hedefli Öncelikli amaç idareyi geliştirmek Öncelikli amaç mevzuata uygunluk Risk odaklı denetim metodolojisi vardır Risk odaklı denetim metodolojisi yoktur Denetimin kaynak maliyetini dikkate alır Kendi maliyetini sorgulamaz Raporlar İDKK gönderiliyor Denetim Raporları kurum içinde kalıyor İDKK denetim stratejisini belirliyor Kurum dışından denetim strateji belirlenmez Sistematik,sürekli Sistematik değil , kesintili

20 İç Denetim Biriminin Yapısı
BAŞKAN İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI

21 İç Denetçinin Görevleri
  a)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.   d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. f)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.   g)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Md. 64

22 İç Denetçinin Bağımsızlığı (1)
• İç denetim birimi doğrudan üst yöneticiyle ilişkilendirilmiştir. (Belediyelerde Üst Yönetici Belediye Başkanıdır) • Denetim faaliyeti, kurumun devam eden işlemlerinden, yönetimin faaliyetlerinden ve günlük isleyişinden bağımsız tutulmuştur. • İç denetçiler, yönetsel ve malî işlemlerin hazırlanması, karar verilmesi ve uygulanması süreçlerinde görev alamazlar. • İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi veya uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. • İç denetçilere ilgili mevzuatta belirtilen iç denetim faaliyetleri dışında görev verilemez.

23 İç Denetçinin Bağımsızlığı (2)
• İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez ve iç denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. • İç denetçilerin görevlerini bağımsız ve hiç bir etki altında kalmadan yapmaları iç denetim birimi yöneticisinin ve Belediye Başkanının sorumluluğundadır. • İç denetimin bağımsızlığı, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenli olarak değerlendirilir. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 25 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 8 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 1110 , 1130

24 İç Denetçinin Yetkileri
İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak; a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek, b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek, c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak, d) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Başkanın bilgisine intikal ettirmek, yetkilerine sahiptir. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 16

25 Denetimde Risk Odaklılık (1)
• İç denetim, kurumun karsı karsıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır. • Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak ç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen esas ve usullere uyulur. • Yönetim tarafından tanımlanan riskler, iç denetim birimince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri belirlenerek sıralanır. • İç denetim birimince, en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır.

26 Denetimde Risk Odaklılık (2)
• Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim programına öncelikle alınır. • Programların hazırlanmasında;Belediye Başkanının riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır. • Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden gözden geçirilir. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 25 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 14 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 2110 , 2130

27 İç Denetim Planı İç denetim planı, iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; 1) Denetimin kapsamını, 2) Denetlenecek alan ve konuları, 3) ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları, içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanan iç denetim strateji belgesi de dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek gerektiğinde değiştirilir. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 39 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 15 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 2010

28 İç Denetim Programı • En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. • Bir yıllık süreyi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı Belediye Başkanının uygun görüsüne sunulur. • İç denetim plan ve programının hazırlanmasında İç Denetim Koordinasyon Kurulu düzenlemeleri esas alınır. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 40 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 16 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 2010 , 2020

29 İç Denetime Hazırlık ve Başlama
Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması “Ön Çalışma” olarak adlandırılır. Ön çalışmada iç denetçiler görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak denetim amaç ve kapsamını tespit eder. Denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülâkat, anket,yerinde gözlem gibi yöntemler ile süreci tanıyarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir değerlendirmesini yapar. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 41 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 18 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları , 2300

30 Açılış Toplantısı • İç denetçi ön çalışma aşamasında, planlanan iç denetim faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak edeceği bir açılış toplantısı yapar. • Açılış toplantısında, denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler,idarenin denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının raporlanması konuları görüşülür. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 41 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 19 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 220” , 1130

31 Çalışma Planı • Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren bireysel çalışma planı hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. •İlgili birimin yöneticisi ve diğer personelle görüşmelerin sonuçlarına göre hazırlanan çalışma planında; a) Denetimin amaç ve hedefleri b) Denetimin kapsamı, c) Denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, d) Tahmini denetim süresi, yer alır. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 41 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 20 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 2200

32 İç Denetimin Yürütülmesi
• Çalışma planı hazırlandıktan sonra denetime başlanır ve denetimler bu çalışma planına ve denetim rehberlerine göre yürütülür. • İç denetçi, yıllık denetim programında ve bireysel denetim planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde eder, inceler ve değerlendirir. • Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme yapılabilmesine olanak verecek şekilde tasarlanır, en riskli alanlara öncelik verilir. • Gerçekleştirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan gözlem, incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar “Çalışma Kağıtları” ile belgelendirilir. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 42 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 21 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 2300

33 Raporlama (1) • Denetim raporları;
- Denetimin amacını, kapsamını ve sonuçlarını, - Denetlenen birim çalışanlarının sorumluluklarını, - Denetlenen birimlerce alınacak tedbirleri, içerecek şekilde İç Denetim Koordinasyonu Üst Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. •İç denetçi, denetim sonucunda hazırladığı taslak denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticisine verir. • Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. • İç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi aynı görüşteyse, denetlenen birim yöneticisi tarafından verilen cevapta, makul bir süre içinde düzeltme ve iyileştirmelerin yapılması konusunda bir eylem planına da yer verilir. Daha sonra iç denetçi , verilen cevapları , eylem planını ve değerlendirmelerini ve rapor özetini içeren nihai raporunu oluşturur.

34 Raporlama (2) •İç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu durumu ve değerlendirmesini de nihai rapora dahil eder. •İç denetçi hazırladığı nihai raporu, Belediye Başkanına sunar. Raporlar Belediye Başkanı tarafından değerlendirildikten sonra gereği için raporda belirtilen birimlere verilir. •İç denetçi ile idare arasında oluşacak görüş ayrılıkları Belediye Başkanı tarafından çözülür. •Belediye Başkanı ile iç denetçi arasında görüş ayrılıkları olması halinde ise durum, anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kuruluna iletilir. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 43,44 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 23 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 2400

35 İç Denetim Sonuçlarının Takibi
•İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler, eylem planında belirtilen süre içerisinde yerine getirilir. •Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir. İç denetim biriminde denetim raporlarının uygulamasını izlemek üzere bir takip sistemi kurulur. •Denetim raporu özeti ve nihai rapor üzerine yapılan işlemlere ilişkin bilgiler raporun sunulduğu tarihten itibaren 2 ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir. Denetim sonuçları İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından da takip edilir. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 45,48 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Md. 24 Uluslararası Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları 2500

36 Sonuç • Kurumumuzda yönetim tarafından kurulacak ve iç denetim tarafından etkinliği değerlendirilecek olan performans yönetim, risk yönetim, kurumsal yönetim ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulması temel nitelikte olan gelişmeye açık alanlardır. • Bir ağacın kökleri ve gövdesi niteliğinde olan bu sistemler kurumsal gelişmenin ve değişimin önünü açan anahtarlar olacaktır. • Bu sistemlerin başarıyla uygulanması halinde, denetim fonksiyonu uluslararası standartlara uygun olarak gelişecek, AB standartlarına uygun yönetsel yapıya kavuşulacak, çağdaş yönetim ve bilgi paylaşım kültürü yaratılacak, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesini sağlayacak kurumsal değişim gerçekleşecek, hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve kalitesi yükselecek, kurumumuzdan hizmet alanların memnuniyeti ve çalışanların mutluluğu artacaktır.


"İÇ DENETİM SUNUMU Buca Belediyesi Ayşe Hanım DÜZGÜN Bayram ADIGÜZEL İç Denetçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları