Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 HAZIRLAYAN : MEHMET RAC İ KILIÇ.  Anne ve babalar!  Genellikle çocuklarımızın çok zeki oldu ğ unu dü ş ünürüz; ancak okulda bazı derslerden ba ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " HAZIRLAYAN : MEHMET RAC İ KILIÇ.  Anne ve babalar!  Genellikle çocuklarımızın çok zeki oldu ğ unu dü ş ünürüz; ancak okulda bazı derslerden ba ş."— Sunum transkripti:

1  HAZIRLAYAN : MEHMET RAC İ KILIÇ

2

3  Anne ve babalar!  Genellikle çocuklarımızın çok zeki oldu ğ unu dü ş ünürüz; ancak okulda bazı derslerden ba ş arılı olamadıklarını söyleriz.  Neden mi?

4  Biz anne ve babalar çocuklarımızı birer bilgisayar makinası gibi dü ş ünüyor; Matematik, Türkçe, İ ngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler vb tüm derslerden ba ş arılı olmasını bekliyoruz. Dahası, tüm derslerden ba ş arılı olanlara zeki ö ğ renci diye övüyor, derslerin bir kısmından ba ş arılı olamayanları ise haksızca ele ş tiriyoruz.

5 *Her çocuk bir di ğ erinden hem fıtrat hem de zeka olarak farklı yaratılmı ş tır. Bilim adamları ‘Çoklu Zeka Teorisi’ ile çocuklarımızın zekasının tek tip olmadı ğ ını sekiz(8) tip zeka oldu ğ unu söylüyorlar. Bütün çocuklarımızda, do ğ u ş tan bu sekiz tip zekanın de ğ i ş ik seviyelerde bulundu ğ u, Ancak küçük ya ş lardan itibaren bu zekaların geli ş tirilebilece ğ ine dikkat çekiyorlar. *Önemli olan çocuklarımızın ne kadar zeki oldukları de ğ il, hangi konuda zeki olduklarıdır.

6 *Öncelikle en ba ş ta,ö ğ rencimizin ula ş ılabilir bir hedefi olmalıdır. *Bu hedefe ula ş mada kendine güveni tam olmalıdır. *Plânlı ve verimli çalı ş malıdır. *Zamanını verimli kullanmalıdır. *Dersin okulda ö ğ renilece ğ i bilincini ta ş ımalı ve ö ğ retmenlerini iyi dinlemelidir. *Okuma alı ş kanlık ve zevkini kazanmı ş olmalıdır. *Hedefi olan çalı ş kan ö ğ renciler ile arkada ş lıklar kurmalıdır. *Bo ş zamanlarını sosyal etkinliklere katılarak de ğ erlendirmelidir. *Televizyonda her programı seyretmek yerine kendisi için faydalı olabilecek programları izlemelidir.

7 1.Çalı ş maya istekli ba ş lanmalıdır. 2.Çalı ş ma ortamı hazırlanmalıdır. 3.Çalı ş ma için plân ve program yapmak. 4.Ö ğ renci ders çalı ş maya ba ş larken 5N formülünü uygulamalıdır. Neyi ö ğ reniyorum?(Konu) Niçin ö ğ reniyorum?(Amaç) Nasıl ö ğ renece ğ im?(Yöntem) Nelerle ö ğ renece ğ im?(Kaynak Araç-Gereçler) Ne kadar ö ğ rendim?(De ğ erlendirme) 5.Ö ğ renci çalı ş tı ğ ı konu ile ilgili olarak mutlaka özet çıkarmalıdır. 30 dakika ÇALIŞMA 10 dakika TEKRAR 10 dakika DİNLENME

8 *Öncelikle, sevgi ve saygıya dayalı aile içi sa ğ lıklı ili ş kiler kurun. *Çocu ğ unuza güvendi ğ inizi hissettirin. *Çocu ğ unuzu yermeyin, aksine övün, sürekli olumlu mesajlar verin. Asla bir ba ş kasıyla kıyaslamayın *Çocuklara uygun bir çalı ş ma ortamı hazırlayın. *Çocu ğ unuzun ö ğ retmeni ile iyi ili ş kiler kurun. *Çocu ğ unuzun yanında asla maddi ve manevi sorunları konu ş mayın. *Çocu ğ unuzun kapasitesinin çok üzerinde ba ş arılar beklemeyin. *Belli aralıklarla mutlaka aile toplantıları yapın,çocukların dü ş üncelerini dinleyin.

9 Çocu ğ umuzun ileride nasıl bir insan olmasını istiyorsak, öyle anne –baba olmalıyız.

10 *Veli toplantıları sadece ö ğ rencinin ders notlarının ö ğ renildi ğ i ve de ğ erlendirildi ğ i veli-ö ğ retmen görü ş mesi de ğ il, tek tek ö ğ renci sorunlarının tespit edilip, çözüm yollarının üretildi ğ i bir toplantı oldu ğ unu hatırlatır, bilgilerinize arz ederim.


" HAZIRLAYAN : MEHMET RAC İ KILIÇ.  Anne ve babalar!  Genellikle çocuklarımızın çok zeki oldu ğ unu dü ş ünürüz; ancak okulda bazı derslerden ba ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları