Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı."— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel… 18 Mart 2013 Salı

2 Hiçbir coğrafi sınır gözetmeden Tüm Dünyadaki Diploma Denkliği olan yükseköğretim kurumlarını ile Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programdır. Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

3 Yükseköğretim Kurumlarını uluslararasılaşmak Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, akademik kapasitelerini artırmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır. Mevlana Değişim Programının Mevlana Değişim Programının Amacı

4 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Diğer Programlardan Farkı  Yükseköğretimin Kurumlarının uluslararasılaşması markalaştırması  Yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenciler ve öğretim elemanları dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma verme fırsatını sunmak  Herhangi bir bölge, alan, coğrafya sınırı yok  Karşılıksız burs imkânı  Mevlana Değişim Programı katılımcıları önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilir.

5 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen, Değişime açık Donanımlı ve kendine güvenen, Rekabet duygusu güçlü, Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir. Mevlana Değişim Programı öğrencileri;

6 Mevlana Değişim Programı Protokolü Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü  Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile protokol imzalanmadan değişim yapılamaz  Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır.

7 Öğrenci Değişimi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.  Ön lisans, (2. sınıflar)  Lisans, (2,3,4 sınıflar)  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar) Katılabilir Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar.

8 Öğrenci Değişim Şartları Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00  Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00  Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı  Mevlana Değişim Notu= %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

9 Öğretim Elemanı Değişimi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü  Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları (Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar) Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler.  Araştırma Görevlileri Yüksek Lisans, Doktora öğrenci olarak faydalanabilirler

10 Öğretim Elemanı Değişim Şartları Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Yönetmelikte özel bir şart yok. Dil düzeyi Programa daha önceden katılmamış olmak

11 Değişim Süreleri Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Öğrenci En az 1, En fazla 2 yarıyıl 1 E ğ itim-ö ğ retim yılını a ş amaz Öğretim Elemanı En az 1 hafta En fazla 3 ay

12 Değişim Başvuru Süreci Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Öğrencilerimiz ve Öğretim Elemanlarımız Balıkesir Üniversitesi Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını gerçekleştirebilir.

13 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü  Değişim dönemi başlamadan önce dersler ve krediler belirtilir.  Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir.  Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder.  Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı koordinatörü tarafından imzalanır. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü

14 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü  Gönderen yükseköğretim Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokolünü imzalar ve bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.  Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.  Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz. Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü

15 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

16 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Öğrenim Giderleri Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.

17 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Burslar Öğrenciler ile ilgili hususlar diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

18 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişimin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir. Burslar

19 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Öğretim Elemanları Öğretim elemanları ile ilgili hususlar: Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.

20 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler 1- 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak ödemeler, 2- Ek ders ücreti ödemeleri, olmak üzere iki harcama kalemi bulunmaktadır. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.” Ek ders ücreti ödemesi Usul ve esasların Öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler kenar başlıklı 8inci maddesi “Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.”hükmü uyarınca yürütme kurulu tarafından belirlenen ücretler 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

21 YÖK Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü https://mevlana.yok.gov.tr https://mevlana.yok.gov.tr https://mevlana.yok.gov.tr Bilgilendirme Toplantısı Sunumunda Sayın YÖK Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK ‘ün sunumundan yararlanılmıştır.


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları