Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YASAL ÇERÇEVE “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YASAL ÇERÇEVE “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine."— Sunum transkripti:

1 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

2 YASAL ÇERÇEVE “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

3 TEMEL İLKELER a) Bütün taşınırların kayıt altına alınması, Kayıtlar harcama birimleri itibarıyla tutulacaktır. b) Kayıtların yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulması, Kayıtlar, harcama yetkilisi adına Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından tutulacaktır.

4 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SORUMLULAR
Harcama yetkilileri, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, Taşınır konsolide görevlileri, Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kullanıcılar, Muhasebe yetkilileri,

5 Harcama yetkilisi harcama biriminin en üst yöneticisidir.
SORUMLULUKLARI Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden ve kullanılması, Kontrollerinin yapılması, Kayıtlarının saydam bir şekilde (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla) tutulması, Yönetim hesabının (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla hazırlanan) verilmesinden sorumludurlar.

6 Giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,
TKKY’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Edinilen taşınırları teslim almak, kullanıma verilen taşınırları teslim etmek, Giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, Sayım yapmak, ihtiyaç planlamasını yapmak, Taşınırların korunmasına ilişkin tedbirleri almak, kaybolan veya çalınanları harcama yetkilisine bildirmek, Taşınır yönetim hesabını hazırlamak, Yönetmelikte verilen görevleri usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmek, Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak, Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamamak.

7 KULLANILMAK ÜZERE TAŞINIR TESLİM EDİLEN GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU
Taşınırı veriliş amacına uygun olarak kullanmak, Muhafaza etmek ve kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek, Görevden ayrıldığında veya ihtiyaç kalmadığında iade etmek, Taşınıra verilen zararı ödemek.

8 MUHASEBE YETKİLİSİNİN SORUMLULUKLARI
Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmak, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamak.

9 KBS Sistemine Geçiş 30 Ekim 2011 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu ekinde yer alan “Öncelikli Politikalar ve Alınacak Tedbirler” başlığı altında düzenlenen beş numaralı tedbirde “merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır kayıt ve işlemleri tek bir sistem üzerinden yapılacaktır” denilmiş ve 2012 yılı aralık ayı hedef tarih olarak alınmıştır. Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 (d) maddesinde de Bakanlık, birimlerinin taşınır kayıt ve işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yaptırmaya, uygulama sonuçlarına göre diğer idarelerin taşınır işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden yürütülmesine ve buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulama tarihini idareler itibarıyla belirlemeye yetkilidir” denilmektedir.

10

11

12

13

14

15 Duyurular&Mesajlar

16 Ambar Tanımlama

17

18 Firma Tanımlama

19 Firma Tanımlama

20

21 Kişi Tanımlama

22

23

24 Giriş İşlemleri

25 Envanter Girişi

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Satın Alma

39

40

41

42

43

44 Bağış veya Yardım Alma

45

46

47

48 DEVİR ALMA

49

50

51

52

53

54 Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir ve Tahsis(2)(3)
MADDE 31 – (1) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. (2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez. (3) (Değişik: 8/10/ /3832 K.) Aşağıda sayılan taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devrinde beş yıl şartı aranmaz: a) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar. b) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar. c) Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlar. ç) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar. d) Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.

55 (4) (Değişik: 4/5/ /504 K.) İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir. (5) (Ek: 14/2/ /2842 K.) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir. (3) (6) (Ek: 8/10/ /3832 K.) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir. (4) (7)(Ek: 4/5/ /504 K.) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlar ile tahsise ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. (4)

56 Taşınırların İdareler Arasında Tahsisinde Aranacak Şartlar
Tahsis, idarenin geçici olarak ortaya çıkan ihtiyaçları için ve sadece ihtiyaç süresiyle sınırlı olarak yapılacaktır. Bununla birlikte, 1) Dozer, vinç, grayder, kepçe, asfaltlama ve betonlama makineleri, kaya kamyonları, yükleyiciler, transpalet, beko-loder, traktör, çöp kamyonu, arazöz ve itfaiye aracı gibi iş makineleri, sondaj makineleri ve bunların ekipmanları altı ay süre ile, 2) Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer dayanıklı taşınırlar ise ihtiyaç süresi aşılmamak koşuluyla üç ay süre ile geçici tahsis yapılabilir. Bu süreler zorunlu hallerde aynı sürelerle sınırlı ve bir kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir (Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği SAYI:3 ).

57 Çıkış İşlemleri

58

59 Devretme

60

61

62

63

64

65

66 Harcama Birimleri Arası Devir
Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. (Ek cümle: 8/10/ /3832 K.) Ancak, aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Devir Alınan Taşınırların Girişi
(2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin birinci nüshası ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

76

77

78

79

80

81

82

83 Ambarlar Arası Devir

84 Ambarlar Arası Devir

85

86 KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI
Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır. Bu Tutanak, bu bentte sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda, bu durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyon kararına, gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına, sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

87 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış
MADDE 28 – (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. (2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. (3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. (4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.

88 (5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır. (6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır.

89 Kamu Zararı Oluşması Durumunda Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu
MADDE 5 – (5) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. (6) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

90 PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
HURDA ÇIKIŞ PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2012/1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, 1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında TL 1.2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde TL 1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde TL 1.4. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır.

91 Kayıttan Düşme

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Taşınır İstek Belgesi Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır. Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir.

101 İstek Birimi Tanımlama

102

103

104 Yerleşim Birimi Tanımlama

105

106

107 Rol Tanımlama

108

109

110 İstek Birimi Talep Girişi

111

112

113 İstek Birimi Talebinin Karşılanması

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Zimmet Verme

123

124

125

126

127

128

129

130

131 Kayıt Arama Menüsü

132

133

134

135

136

137

138 Taşınır Raporları Menüsü

139 Sayım Tutanağı Oluşturma

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149 Yıl Sonu İşlemleri

150

151

152 TİF Düzenlenmeyecek Durumlar
İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,

153 3) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşları servislerince yapılan bakım ve onarımlarında 4) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 5) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. 6) (Ek: 8/10/ /3832 K.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler

154 RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
Madde 11- Resmi mühür kullanan birimin ünvanının değişmesi veya kaldırılması nedeniyle mühürün iptali gerektiğinde, mühür beratı ile birlikte iptal edilmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderme sırasında beratın arka bölümü doldurularak yetkilisince imzalanır ( Tarih ve sayılı Resmi Gazete).

155 ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILAMAYACAK DURUMA GELMİŞ TÜRK BAYRAKLARI
TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ Madde 38 - (Değişik: 22/10/ /13554 K.) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilme usul ve esasları,İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. TÜRK BAYRAĞI YÖNETMELİĞİ Madde 5- Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş olan bayrakları elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar bu bayrakları ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe, yurt dışında büyükelçilik veya başkonsolosluklara teslim ederler.

156 Hurdaya ayrılacak cihazlar seri noları ile birlikte ilgili TK Bölge Müdürlüğüne bildirilir. TK’dan alınan hurdaya ayırma izin yazısıyla birlikte cihazlar MKE’ye devredilir. MKE devir işlemini bitirdikten sonra hurdaya ayırma izin belgesini TK’ya gönderir. TELSİZLER

157 TKKY KEFALET KESİNTİSİ
Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/ /4 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete tabi personel anlaşılır.

158 TEŞEKKÜR EDERİM…


"YASAL ÇERÇEVE “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları