Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMESİ."— Sunum transkripti:

1

2 1 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMESİ

3 Hatasız ve düzenli bir teklif dosyası hazırlamak için hazırlamış olduğumuz bu sunu için sadece 10-12 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır.

4 3 Bu sunu, mal alımı ihalelerinde, ihale teklif dosyasında sunulması gereken belgelerin düzenine ve sunulma sırasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

5 4 Amacımız, ihalenin mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlanması, işlerimizin daha hızlı ve düzenli yürümesi, çalışanlarımızın ve sizlerin zamanını daha iyi değerlendirmesidir.

6 5 İhale dokümanında istenilen belgelerin, teklif zarfı içerisinde sunulma şekli ve sırası, burada anlattığımız şekilde olursa bizleri memnun etmiş olursunuz.

7 6 İhale dokümanına uygun olarak hazırlamış olduğunuz Teklif Zarfınızı, İdari Şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar, Hastanemiz Ek Bina 1. katında bulunan satınalma birimine teslim ediniz ve teslim belgenizi ilgili memurdan alınız.

8 7 İhale belgelerinin her biri, konusuna göre ayrı ayrı şeffaf dosya gömleği içerisinde sunulmalıdır.

9 8 Şeffaf dosya gömlekleri, sırasına uygun bir şekilde plastik telli dosya içerisine konulmalıdır.

10 9 Plastik telli dosya, en uygun büyüklükte, bir zarf içerisinde sunulur. Zarfı ihale klasöründe muhafaza ettiğimiz için, zarfın ince ve ancak belgeleri alacak büyüklükte olması bizleri memnun edecek, sizlere de tasarruf sağlamış olacaktır..

11 10 Zarfın ön yüzüne idari şartnamede belirtilen bilgiler yazılır; arka yüzünün yapıştırılan yeri imzalanır, kaşelenir ve/veya mühürlenir.

12 11 Belgelerin teklif zarfı içerisinde sıralanışı: 1-BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ve ekinde BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ, 2- GEÇİCİ TEMİNAT (Nakit veya mektup) 3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 4- Vekaleten teklif verilmişse vekaletname 5-Ticaret Sicil Gazete kayıt belgeleri. (Ortaklık durumunu, hisse oranlarını, faaliyet alanlarını, yetkili kişilerin kimler olduğunu gösteren son gazete ve ya gazeteler olmalıdır.) 6- Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi 7- İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 8-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan kalemler için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ile ilgili belgeler.

13 12 Belgelerin teklif zarfı içerisinde sıralanışı: 9- İlaç teklif eden isteklilerin Ecza Deposu ruhsatı ve ya imalatçı olduğunu gösterir belge. 10-Biyosidal ürünler için ürünün ruhsatı ve İdari Şartname 7.5 maddesinde belirtilen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler 11- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan, ilaç ve biyosidal ürün olmayan kalemler için, İdari Şartname 7.5 maddesinde belirtilen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. 12-Varsa, İş Bitirme Belgesi ve ya iş deneyimini gösteren diğer belgeler. 13-İhale dokümanında istenilen diğer belgeler 14-Kamu Hastaneleri İhale Teklif Hazırlama Programı kullanılarak oluşturulmuş teklif CD’si. CD, sözleşme yapılırken de sunulabilir.

14 13 Belgelerin teklif zarfı içerisinde 3 türlü sunuluş şekli vardır: 1-Belgelerin asılları, veya 2- Suretleri sunulabilecek belgelerin, idari şartnamede belirtilen şekilde notere onaylatılmış suretleri, ve ya 3- Suretleri sunulabilecek belgelerin, Hastanemiz yetkililerine onaylatılmış fotokopileri (Hastanemizde yetkililer:Müd.Yrd. Özcan BULUT ve Satınalma Birim Sorumlusu Halime ÖZTÜRK)

15 14 1-BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ve ekinde BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ, Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli, bilgileri tam ve idari şartnamede belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanmalıdır. (Kısmi tekliflerde İdari Şartname 19. maddeye dikkat) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli, sırasıyla birbirine zımbalanmış olarak ikisi bir aynı şeffaf dosya içerisinde asılları sunulmalıdır.

16 15 Özellikle Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması sütununda istenilen bilgiler konusunda idari şartnamedeki (Madde 19) kısmi teklif verilmesi hususları ile standart formda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Teklif edilen ilaçların ticari isimleri de mutlaka yazılmalıdır. Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması kısmına marka, model, barkot no, varsa katalog no yazılmalıdır. Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyatların kuruş hanesi (virgülden sonra) 2 haneden fazla olabilir, ancak tutar kısmı 2 hane olmalıdır.

17 16 2- GEÇİCİ TEMİNAT (Nakit veya mektup) Geçici Teminat Mektupları, İdari şartnamede ve standart formda belirtilen hususlara uygun düzenlenmiş olmalıdır. Geçici Teminat Mektubunun aslı sunulur. Geçerlilik süresi en az, İdari Şartnamede belirtilen süre kadar olmalıdır. Teklif edilen tutarın en az % 3’ü kadar tutarda olmalıdır. Nakit teminatların, Hastanemiz ek bina 2. katında bulunan DÖNER SERMAYE VEZNESİNE yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde (sadece bu makbuzun olduğu şeffaf dosya gömleği içinde) sunulması gerekir.

18 17 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve ya Gazeteleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 3- Noter tarafından düzenlenmiş Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Bu belgelerin aslı yerine, Satınalma Birimimizce “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmuş ve imzalanmış fotokopilerinin sunulması tavsiye edilir.

19 18 4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekaleti veren tarafından düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Vekaletnamede, ihale işlemleri ile yetkili kılındığı konusunun yazıldığı cümlelerin ve vekil tayin edilen kişinin adının soyadının üzerinin fosforlu bir kalemle işaretlenmesi veya altının çizilmesi ihalede bize zaman kazandıracaktır. Bu belgelerin aslı yerine, Satınalma Birimimizce “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmuş ve imzalanmış fotokopilerinin sunulması tavsiye edilir.

20 19 Sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde, faaliyet alanlarının neler olduğu, firmanın ortakları, ortaklık oranları(sermaye dağılımı), şirket müdürü veya yetkilileri ve adresleri ile (A.Ş.’de) yönetim kurulu üyelerinin son durumları görülmelidir. Ticaret Sicil Gazetelerinde, firmanın adı ve yukarıdaki hususların geçtiği cümlelerin fosforlu bir kalemle işaretlenmesi veya altının çizilmesi ihalede bize zaman kazandıracaktır. 5-Ticaret Sicil Gazeteleri Bu belgelerin aslı yerine, Satınalma Birimimizce “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmuş ve imzalanmış fotokopilerinin sunulması tavsiye edilir.

21 20 6- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Bu belgelerin aslı yerine, Satınalma Birimimizce “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmuş ve imzalanmış fotokopilerinin sunulması tavsiye edilir.

22 21 7- İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

23 22 8- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan kalemler için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ile ilgili İdari Şartnamenin 7.1.ı maddesinde istenilen belgeler. Bu belgeler içerisinde yer alan İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formu üzerine, lütfen, teklif ettiğiniz kalemin ihale sıra numarasını yazınız. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif edilen kalemler, ihale tarihi itibarı ile Bakanlıkça onaylı olmalıdır. İhale Komisyon Kararına kadar “onay”sız duruma düşen kalemler değerlendirme dışı bırakılır.

24 23 9- İlaç teklif eden isteklilerin Ecza Deposu Ruhsatı veya imalatçı olduğunu gösterir belgeyi sunmaları gerekmektedir. 11- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan, ilaç ve biyosidal ürün olmayan kalemler için, İdari Şartname 7.5 maddesinde belirtilen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. 10- Biyosidal ürünler için ürünün ruhsatı ve İdari Şartname 7.5 maddesinde belirtilen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler Bu belgelerin aslı yerine, Satınalma Birimimizce “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmuş ve imzalanmış fotokopilerinin sunulması tavsiye edilir.

25 24 12- Varsa, ihale konusu benzer işe ait İş Bitirme Belgesi ve ya iş deneyimini gösteren diğer belgeler. Bu belgelerin aslı yerine, Satınalma Birimimizce “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmuş ve imzalanmış fotokopilerinin sunulması tavsiye edilir. İş deneyim belgesi, fiyatların eşit olduğu durumlarda birinci en avantajlı teklifi belirlemek için kullanılacaktır.

26 25 13- İhale dokümanında istenilen diğer belgeler ve belirtilen diğer hususlar göz önünde bulundurularak teklif dosyası tamamlanır. 14- Kamu Hastaneleri İhale Teklif Hazırlama Programı kullanılarak oluşturulmuş teklif CD’si. CD, sözleşme yapılırken de sunulabilir. CD’nin üzerinde firma ve ihale adı yazılı olmalıdır.

27 26 Diğer hususlar Numune/Katalog Teslimi İlaç harici teklif edilen kalemlerin, teknik şartnameye uygunluğunu kanıtlamak amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı numune, katalog ve benzeri tanıtım materyali sunulmalıdır. Tanıtım materyali; ihale komisyonuna, ihale tarihi ve saatinden itibaren ihalenin ilk oturumunda, teklif zarflarının açılarak incelenmesi esnasında, numune/katalog teslim tutanağından 3 nüsha düzenleyerek teslim edilecektir. (1 nüshası, isteklide kalacak, 1 nüshası teslim alan teknik üyede kalacak, 1 nüshası da teslimattan sonra dosyada kalacak) Teknik şartnamede numune istenmişse ve ya “numune üzerinden değerlendirilecektir ” ve ya benzeri ibare varsa istenilen miktar kadar numune verilmesi zorunludur.

28 27 Numuneler ve diğer tanıtım materyali, ihale salonunda firmanın ismi okununca, ihale komisyonu teknik üyeleri tarafından teslim alınacaktır. Diğer hususlar Lütfen, numuneleriniz üzerine yapıştıracağınız bir etiketle firma adı ve ihale sıra numarasını yazınız.

29 28 BELGELERİN DİZAYNI İhalede teklif edilen fiyatlar, ihale sona erdiği andan itibaren internet sayfamızdan duyurulmaktadır. Diğer hususlar İhalelerimizin her türlü aşamaları satınalma web sayfasından duyurulmaktadır. İhale dokümanına da buradan ayrıca ulaşabilirsiniz. Web adresimiz: www.tyih.gov.tr (Satınalma Birimi)www.tyih.gov.tr Eposta adresimiz: satinalma@tyih.gov.tr NOT:Mailleriniz cevaplandırılmaktadır.

30 29 İsteğimize uygun şekil ve sıralamada teklif dosyası hazırlayarak bizlere yardımcı olduğunuz için


"1 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları