Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN"— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
Mehmet Altındağ; YMM Garip Ayaz; YMM, CPA, MSA Mart 2011-ANKARA

2 MEVZUAT Mevzuat 13/02/2011 TARİHLİ VE 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (RG:25/02/2011-Mük ) Kanun 216 asıl ve 18 geçici olmak üzere 234 maddedir. Yasanın 25 maddesi mali afla ilgilidir. 1 SERİ NO.LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

3 KAPSAM VE SUNUM PLANI KESİNLEŞMİŞ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILARAK TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI, KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARININ TASFİYESİ SURETİYLE VERGİ İDARESİ VE YARGISININ İŞYÜKÜNÜN AZALTILMASI, İNCELEME SAFHASINDA BULUNAN İŞLERİN VE İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI (GV, KV, KDV VE GV İLE KV STOPAJLARI), İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI, KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİANIN ÇIKIŞI SAĞLANARAK KAYITLARIN FİİLİ DURUMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ, KURUMLARIN BİLANÇO VE KAYITLARINDA BULUNMAKLA BİRLİKTE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BİLANÇO VE KAYITLARDAN SİLİNEREK KAYITLARIN FİİLİ DURUMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

4 KAPSAMA GİREN İDARELER İLE KURUM VE KURULUŞLAR
Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri, Hazine Müsteşarlığı KOSGEB YURT- KUR TRT RTÜK TEDAŞ ve bağlı işletmeleri TOBB ve TOBB’a Bağlı Odalar, TÜRMOB,TİB ve BARO OSB

5 KAPSAMA GİREN İDARELER İLE KURUM VE KURULUŞLAR
TCDD Tütün ve Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri Vakıflar Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Kalkınma Ajansları Spor Toto Müdürlüğü

6 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Vergiler ve vergi cezaları, Ecrimisiller, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları, Gümrük vergileri ve idari para cezaları, Sosyal güvenlik primleri (SSK, BAĞ-KUR) , idari para cezaları ile fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklar, İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları, Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları, Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları, YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları, TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları, RTÜK’ün özel radyo ve televizyon kuruluşlarının reklam gelirlerinden aldığı pay ile eğitime katkı payı alacakları,

7 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları, TOBB, TÜRMOB, TİB ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları ile avukatların baro kesenekleri ve staj kredisi borçları, OSB’nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları, Çevre ve Orman Bakanlığının kullandırdığı kredi alacakları, Kültür ve Turizm Bakanlığının kullandırdığı kredi alacakları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kullandırdığı kredi alacakları ile arazi dağıtımı yapılanların arazi bedelleri, Sulama Kooperatifi ve Birliklerinin sulamadan kaynaklanan alacakları,

8 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Kullanım bedelleri hasılatı, ticari kâr payları, arazi tahsis bedeli, ağaçlandırma bedeli, kira bedeli alacakları, Vakıflara ait taşınmazlara ilişkin kira alacakları, Devlet hesabına okutulanlardan mecburi hizmet yüklenimlerini yerine getirmeyenlerin öğrenim giderlerine ilişkin tazminat tutarları, TMO’nun satış bedeli alacakları, Kalkınma ajanslarının alacakları (İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile Sanayi ve Ticari odalarından olan).

9 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ
Vergiler ve gümrük vergileri açısından(6111 sayılı Kanun md.1); 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemler, Beyana dayanan vergilerde 31/12/2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler, 2010 yılına ilişkin 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergiler (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi).

10 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ
Sosyal güvenlik primleri açısından(6111 sayılı Kanun md.1); Kasım 2010 ve önceki aylara ait; İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortalılarına ilişkin primler, yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek primi, SGK’ca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil)bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme araştırma veya tespit sonunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları.

11 Diğer alacaklar açısından(6111 sayılı Kanun md.1);
KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ Elektrik, su alacakları açısından(6111 sayılı Kanun md.1); 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce ödenmesi gerekenler, TOBB, TÜRMOB ve bağlı odaların aidatları açısından(6111 sayılı Kanun md.1); 25/02/2011 tarihinden önce ödenmesi gereken aidatlar, Diğer alacaklar açısından(6111 sayılı Kanun md.1); 31/12/2010 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 25/02/2011 tarihi itibariyle ödenmemiş olanlar.

12 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, İhtilâflı alacakların ihtilâfına son verilerek tahsilatının hızlandırılması, Kanundan önce başlamış inceleme ve tarhiyat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için de Kanundan yararlanma imkânı, Matrah ve vergi artırımı, Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi, Kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi, Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi, Vergi borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi, Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi, 5811 sayılı Kanun kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığı imkânlardan yararlanamayanlara ilave bir hak tanınması.

13 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) Alacak asıllarının tamamı, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının % 50’si, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si, Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar, ödenecektir. Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının (vergi ziyaı, kaçakçılık, ağır kusur, kusur), Para cezalarının kalan % 50’sinin (usulsüzlük, özel usulsüzlük), Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. TEDAŞ, TRT, KOSGEB ve OSB alacaklarında da aynı kurallar uygulanacaktır.

14 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) Kanun kapsamına giren alacakları bu hükümler dairesinde ödemek isteyen borçluların 02/05/ tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekir.  Başvuru dilekçelerinin (Ek:2/A, 2/B, 2/C) ilgili vergi dairelerine verilmesi icap etmektedir.  Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru gerekir. Toplam borçlar için Kanundan yararlanabileceği gibi sadece dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabilinir. Ancak, MTV mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

15 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) 6183 sayılı Kanunun kapsamında vergi dairelerince Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil daireleri adına niyabeten takip edilen alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün değildir. Bu yöndeki taleplerin ilgili gümrük idaresine yapılması gerekir. Tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalardan da vazgeçilmesi gerekir. TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında; 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır. TEFE/ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.

16 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihinde kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş vergiler 25/02/2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleştiği halde ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için de Kanun hükmünden yararlanılabilir (6111 sayılı Kanun md. 2/1-a). 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihinden önce 213 sayılı Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak henüz ödeme süresi geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanılabilir. 213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 25/02/2011 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş, henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılabilir. 25/02/2011 tarihi itibarıyla pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için de Kanun hükümlerinden yararlanılabilir.

17 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) İkmalen, re’sen ya da idarece tarh edilmiş olan ve 25/02/2011 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş ancak henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için tarhiyata ilişkin vergi ve ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanılabilir. Asılları kısmen ödenmiş olan vergilerin ödenmemiş kısmına, vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, ödenmemiş vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur. Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde vergi aslına uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi aslına bağlı cezalar ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

18 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) 25/02/2011 tarihi itibarıyla asılları tamamen ödenmiş vergiler üzerinden hesaplanmış gecikme zammı ve gecikme faizleri; verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılır. Yapılandırılan tutarın, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde vergi aslına uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi aslına bağlı cezalar ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Kanunun yayımlandığı tarihten önce vergi aslının, vergi aslına uygulanan gecikme zammının, gecikme faizinin ve vergi cezalarının ödenmiş olması, ödenmemiş kısmın sadece vergi cezasına uygulanan gecikme zammından ibaret olması halinde, herhangi bir şart aranmaksızın vergi cezalarına uygulanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçilir.

19 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat yapılmışsa, vergi aslının vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanır. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan TEFE/ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmayacak, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme faizinden red ve iade yapılmayacaktır. 25/02/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş borcun sadece vergi aslına bağlı kesilen cezalardan (vergi ziyaı cezaları, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları) ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olması halinde, bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

20 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup, 25/02/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan vergi cezalarının % 50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir. 25/02/2011 tarihinden önce bu cezalara karşılık kısmi ödeme yapılmış olması halinde ödenmemiş kısım için bu Kanundan yararlanılır. İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi cezalarının % 50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, 25/02/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 25/02/2011 tarihinden önce bu cezalardan kısmen tahsilat yapılmış ise kalan tutar üzerinden Kanundan yararlanılabilecektir.

21 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması(6111 sayılı Kanun md.2) İhtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergiler dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yapılandırılır. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır. 2010 yılında tahakkuk eden ve 25/02/2011 tarihine kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine 25/02/2011 tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının ödenmesi suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanılır. Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, 25/02/2011 tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için Kanun hükümlerinden yararlanabilir.

22 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakları ödeme şekli Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine borçlu bulunanların Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, 02/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları; madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup; ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitiminde sona erer. Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; Altı eşit taksit için (1,05), Dokuz eşit taksit için (1,07), Oniki eşit taksit için (1,10), Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayıları ile çarpılır ve bulunan tutar taksitlendirilir.

23 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakları ödeme şekli Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler GİB internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilir. Kendi borçlarını mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir. Mahsuben ödeme için mükelleflerin başvurularını (Ek:2/D) dilekçe ile yapmaları gerekir.

24 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasında diğer hususlar Kanun hükümlerinden yararlanmak için, Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, Gelir (stopaj) vergisi, Kurumlar (stopaj) vergisi, Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır.

25 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Kesinleşmiş alacakları yapılandırılmasında diğer hususlar Kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerden; Mirasçılar, Kefiller, Şirket ortakları ve Kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabilirler. Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması halinde bu kişilerce Kanun hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

26 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı Kamu Alacaklarında(6111 sayılı Kanun md.3) İhtilafın bulunduğu safhaya göre; Alacak asıllarının % 50’si veya % 20’si, Asla bağlı olmayan cezaların %25’i veya %10’u, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir. SGK’nın prim alacak asıllarında ise herhangi bir indirim yapılmayacak, idari para cezalarının % 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar,

27 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı kamu alacakları (6111 sayılı Kanun md.3) Vergi mahkemesi aşaması Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen ve/veya idarece yapılmış tarhiyatlar ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar (6111 sayılı Kanun md.3/1); Verginin /gümrük vergisinin aslının %50’si ödenir. Kalan kısmın tahsilinden vazgeçilir. Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezasının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bunlar yerine , %50’lik vergi aslı üzerinden, aylık TEFE/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

28 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı kamu alacakları (6111 sayılı Kanun md.3) Vergi mahkemesi aşaması Ödeme planı defaten ya da 02/05/2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması, ödeme şartlarının ihlâl edilmemesi, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yoluna (itiraz-temyiz- tashih-î karar) başvurulmaması gerekir. 12 ay 6 taksit 1,05 katı 18 ay 9 taksit 1,07 katı 24 ay 12 taksit 1,10 katı 36 ay 18 taksit 1,15 kat

29 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı kamu alacakları (6111 sayılı Kanun md.3) Temyiz/itiraz aşaması Temyiz veya itiraz aşamasında bulunan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar (Danıştay ya da Bölge İdare Mahkemesinde temyiz /itiraz konusu edilmiş ya da temyiz/itiraz süresi henüz geçmemiş olanlar) (6111 sayılı Kanun md. 3/2) Vergi mahkemesi tarhiyatı terkin etmişse verginin /gümrük vergisinin aslının %20’si ödenecek. Kalan kısmın tahsilinden vazgeçilir. Vergi mahkemesi tarhiyatı tasdik etmişse verginin/gümrük vergisinin aslının tamamı ödenecek. Vergi mahkemesi kararının kısmen tasdik ve kısmen terkin olması halinde, terkin kararına konu kısmın %20’si ve tasdik kısmına ilişkin vergi aslının tamamı ödenecek. Danıştay veya BİM, Vergi Mahkemesi’nin tasdik yönündeki kararını bozmuşsa ilk tarhiyatta/tahakkuka esas alınan verginin/gümrük vergisinin aslının %50’si ödenecek. Danıştay veya BİM, Vergi Mahkemesi’nin terkin yönündeki kararını bozmuşsa ilk tarhiyatta/tahakkuka esas alınan verginin/gümrük vergisinin aslının %50’si ödenecek. Yukarıdaki hallerin tamamında vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezasının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

30 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı kamu alacakları (6111 sayılı Kanun md.3) Temyiz/itiraz aşaması Yukarıdaki hallerin tamamında faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bunlar yerine , vergi aslının tamamı, %20 ve/veya %50’lik vergi aslı üzerinden, aylık TEFE/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. Ödeme defaten ya da 02/05/2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması, ödeme şartlarının ihlâl edilmemesi, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yoluna (itiraz-temyiz- tashih-î karar) başvurulmaması gerekir. 12 ay 6 taksit 1,05 katı 18 ay 9 taksit 1,07 katı 24 ay 12 taksit 1,10 katı 36 ay 18 taksit 1,15 kat

31 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı kamu alacakları (6111 sayılı Kanun md.3) Vergi aslına bağlı olmayan cezalar İhtilaf konusunun sadece vergi aslına bağlı olmayan ceza olması halinde , 25/02/2011 tarihi itibarıyla; Vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan cezaların % 25’inin, Verilmiş en son kararın terkin kararı olması halinde cezaların %10’unun, Verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde tasdik edilen ceza tutarının % 25’inin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir. Sadece vergi aslına bağlı olmayan cezalara yönelik açılmış davalarda üst yargı mercilerince 25/02/ tarihi itibarıyla verilmiş bulunan en son kararın onama veya kısmen onama-kısmen bozma kararı olması halinde, ödenecek tutar onanan kısmın % 25’i, bozulan kısmın % 10’u, bozma kararı olması halinde % 25’i esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılır.

32 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı kamu alacakları (6111 sayılı Kanun md.3) Vazgeçme şekli 02/05/2011 tarihine kadar bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması ve başvuru dilekçesinde dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği yönünde iradenin belirtilmesi şarttır. Mükelleflerin durumlarına uygun dilekçeyi (Ek: 4/A, 4/B, 4/C) iki örnek hazırlayarak 02/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekir. İdari para cezalarına karşı dava açtıkları idarelere başvuruda bulunmaları ve Kanun hükmünden yararlanmak istediklerini ve davadan vazgeçtiklerini belirtir durumlarına uygun dilekçeyi (Ek:4/D-1, 4/D-2, 4/D-3) 3 örnek olarak hazırlayarak 02/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili idarelere vermek suretiyle başvurmaları gerekir. Dilekçelerin alındığı tarih ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine derhal gönderilecektir.

33 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İhtilaflı kamu alacakları (6111 sayılı Kanun md.3) Vazgeçme şekli Birden fazla dava dosyası bulunan mükellefler dilekçelerinde, hangi dava dosyası için Kanun hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, madde hükmünden yararlanma başvuruları kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde, iflas idaresi tarafından açılan ya da ihtilafı devam ettirilen davalardan da iflas idaresince vazgeçilmesi gerekecektir. Kanuni temsilciler bu başvuruları sırasında dilekçelerine temsilci sıfatlarını gösteren belgeyi eklerler.

34 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar (Tarhiyat sonrası uzlaşma aşaması) Uzlaşma için başvurulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş işlemler (6111 sayılı Kanun md. 3/8) Vergi aslının %50’si ödenecek. Bakiye kısmın tahsilinden vazgeçilir. Vergi aslına bağlı cezanın tamamının tahsilinden vazgeçilir. Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bunlar yerine , %50’lik vergi aslı üzerinden, aylık TEFE/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. Ödeme defaten ya da 02/05/2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması, ödeme şartlarının ihlâl edilmemesi, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yoluna (itiraz-temyiz- tashih-î karar) başvurulmaması gerekir. 12 ay 6 taksit 1,05 katı 18 ay 9 taksit 1,07 katı 24 ay 12 taksit 1,10 katı 36 ay 18 taksit 1,15 kat

35 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler (Tarhiyat öncesi uzlaşma dahil) 6111 sayılı Kanun md. 4) Tarh edilecek vergi aslının %50’si tahsil edilir. Vergi aslına bağlı vergi cezasının tamamı terkin edilir. Vergi aslına bağlı olmayan cezanın %25’i tahsil edilir. Gecikme faizi uygulanmayacak; bunun yerine tarh edilen verginin %50’si üzerinden verginin normal vade tarihinden 25/02/2011 tarihine kadar aylık TEFE/ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar ödenir. Ayrıca, ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin sonuna kadar gecikme faizi hesaplanır. Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere 6 eşit taksitte 12 ayda ödenir. İhbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması, yukarıdaki tutarların ödeme planına uygun olarak ödenmesi ve dava açılmaması gerekir.

36 KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verenler (6111 sayılı Kanun md.5) Tahakkuk eden vergi aslının tamamı ödenir. Pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarı, ödemeleri halinde vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir. Gümrük vergileri için de aynı esaslar geçerlidir. Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkânı verilmekte, vergilerin tamamı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmesi şartıyla, bu vergiye bağlı gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Defaten ya da taksitle ödeme imkânı bulunmaktadır. Ödemenin plana uygun olarak yapılması gerekir.

37 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımında bulunabilecek mükellefler (6111 sayılı Kanun md. 6, 7, 8 ve 9) Yıllık GV/KV beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile KDV mükellefleri 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yılları için matrah ve vergi artırımında bulunabilirler. Aynı şekilde; Hizmet erbabına ödenen ücretlerden, Serbest meslek ödemelerinden, Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemelerden, Kira ödemelerinden, Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden, Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden GV/KV stopajı yapmakla sorumlu olanlar da bu ödemelerine ilişkin ilgili yıllar için vergi artırımı yapabilirler.

38 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımında bulunabilecekler (6111 sayılı Kanun md. 6, 7, 8 ve 9) Adi ortaklıklar , Kolektif şirketlerde ortakları, Komandit şirketlerde komandite ortaklar, Adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar, Takdir komisyonlarına sevk edilmiş mükellefler, Haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler, matrah ve vergi artırımından faydalanabilir. Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan etmeyenler, İlgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup bu gelirlerini VD’nin bilgisi dışında bırakanlar,

39 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımında bulunabilecek mükellefler (6111 sayılı Kanun md. 6, 7, 8 ve 9) Hiç beyanname vermemiş olan GV/KV mükellefleri, Yatırım indiriminden stopaj yapanlar (193 sayılı GVK gç.md.61), Bünyelerinde oluşan istisna kazançlardan stopaj yapan yatırım fon ve ortaklıkları (193 sayılı GVK gç.md.67/8, 5520 sayılı KVK md.15/3), KV’den muaf kooperatifler (5520 sayılı KVK md.4/1-k), matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilir.

40 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımından yararlanabilmek için yapılacak başvurunun süresi ve şekli (6111 sayılı Kanun md. 6, 7, 8 ve 9) Başvurunun Süresi Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen GV/KV ve KDV mükellefleri 02/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar GV, KV ve KDV yönünden artırımda bulunabilirler. En geç 02/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvurulmaması halinde matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanılamaz. Başvurunun Şekli Bildirim ve beyanlarını elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler, beyan ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderirler. Elektronik ortamda beyanname/bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlar, başvurularını; GV, KV ve KDV yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında yapabilirler.

41 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımından yararlanabilmek için yapılacak başvurunun süresi ve şekli (6111 sayılı Kanun md. 6, 7, 8 ve 9) Başvurunun Şekli Mükellefiyeti sona erenler ile hakkında mükellefiyet tesis edilmemiş olanların, bildirimlerini elektronik ortamda gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır. Matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin ölüm, gaiplik, tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kişi tarafından birlikte verilmesi gereken hallerde, bildirimler kağıt ortamında verilir. 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında GV, KV, KDV ile muhtasar beyanname yönünden değişik vergi dairelerinin mükellefi olanların, bildirimlerini, en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine vermeleri gerekir. Merkez/şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunanlar, vergi artırımından yararlanmak için merkez/her bir şube için ayrı ayrı vergi artırımında bulunmaları gerekir.

42 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Bilanço ve işletme hesabı esaslarına göre defter tutanlar ticari/zirai kazanç sahipleri ile mesleki kazanç sahipleri Yukarıda bilanço esasına göre defter tutanlar için belirlenen tutarlar; ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri, İşletme hesabına göre defter tutanlar için belirlenen tutarlar ise ticari ve zirai kazanç sahipleri için geçerlidir. Yıl Mükelleflerin kendi beyanına göre matrah artış oranı (%) Bilanço esasına göre defter tutanlar ile SM erbabı için asgari matrah artış tutarı (TL) İşletme hesabına göre defter tutan mükellefler için asgari matrah artış tutarı (TL) Beyan edilecek matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 9.550 6.370 20 2007 25 10.320 6.880 2008 11.220 7.480 2009 15 12.230 8.150

43 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Basit usule tabi ticari kazanç sahipleri Yıl Mükelleflerin kendi beyanına göre matrah artış oranı (%) Beyan edilecek asgari matrah tutarı(TL) Beyan edilecek matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 955 20 2007 25 1.032 2008 1.122 2009 15 1.223

44 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için; Yıl Mükelleflerin kendi beyanına göre matrah artış oranı (%) Beyan edilecek asgari matrah tutarı(TL) Beyan edilecek matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 1.910 20 2007 25 2.064 2008 2.244 2009 15 2.446

45 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Geliri menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irat ve/veya ücret şeklinde olan gelir vergisi mükellefleri için; Yıl Mükelleflerin kendi beyanına göre matrah artış oranı (%) Beyan edilecek asgari matrah tutarı(TL) Beyan edilecek matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 6.370 20 2007 25 6.880 2008 7.480 2009 15 8.150

46 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Özellik arzeden durumlar Ticari/zirai kazancı bilanço/işletme hesabı esasına göre belirlenen GV mükellefleri ile SM erbabının, beyannamelerinde diğer gelir unsurlarının bulunması halinde, ilgili kazanç veya irat için belirlenen asgari matrahlar dikkate alınarak matrah artırımında bulunulmalıdır. Beyannamelerinde, ücret, MSİ ve diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dahil) beyan eden gelir vergisi mükellefleri için, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar esas alınır. Kazancı basit usulde tespit edilen ve, beyannamelerinde vergiye tabi başka gelir unsurları beyan etmeleri halinde, GMSİ, ücret, MSİ ve diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri de işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alırlar. Düzeltme beyanları (25/02/2011 tarihi itibariyle sonuçlandırılanlar dahil) ve ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar üzerine 25/02/2011 tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah ve vergi artırımına esas ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.

47 İlgili yıl matrahı (TL) Artırılan matrah tutarı (TL)
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Özellik arzeden durumlar Örnek:Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefi (A)’nın yıllık beyan ettiği GV matrahı, 2006 yılı için TL, 2007 yılı için TL, 2008 yılı için TL ve 2009 yılı için ise TL’dir. Yıl İlgili yıl matrahı (TL) Artırım oranı Artırılan matrah tutarı (TL) Asgari matrah (TL) Esas matrah (TL) Vergi oranı Ödenecek GV (TL) 2006 40.000 %30 12.000 9.550 % 20 2.400 2007 50.000 %25 12.500 10.320 2.500 2008 70.000 %20 14.000 11.220 2.800 2009 90.000 %15 13.500 12.230 2.700 Toplam 10.400

48 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Özellik arzeden durumlar Örnek: SM erbabı (C)'nin 2008 yılı GV beyannamesinde beyan ettiği GV TL’dir. Mükellefin bu matraha ilişkin beyan ettiği gelirleri aşağıdaki gibidir. Serbest meslek kazancı TL Birinci işverenden alınan ücret TL İkinci işverenden alınan ücret TL Kira geliri TL Matrah artırımına ilişkin GV hesabı: 2008 yılı GV matrahı TL 2008 yılı için artırım oranı %20 Artırılan matrah tutarı ( x %20=) TL Kanunla belirlenen asgari matrah TL

49 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Özellik arzeden durumlar Örnek: Sadece basit usulde vergilendirilen (A)’nın ticari kazancına ilişkin olarak 2006 yılı için beyan ettiği GV TL’dir. 2006 yılı GV matrahı TL 2006 yılı için artırım oranı %30 Artırılan matrah tutarı (5.000 x %30=) TL Kanunla belirlenen asgari matrah TL Ödenmesi gereken GV (1.500 x %20=) TL Örnek: Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen (A)’nın 2008 yılı için beyan ettiği GV matrahı TL’dir. Mükellefin matrahının TL’si basit usulde ticari kazanç, TL’si konut kira gelirinden oluşmaktadır. 2008 yılı GV matrahı TL 2008 yılı İçin artırım oranı %20 Artırılan matrah tutarı (4.800 x %20=) 960 TL Kanunla belirlenen asgari matrah TL (işletme hesabına göre defter tutan mükellefler için tespit edilen tutar)

50 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Özellik arzeden durumlar Örnek: Üç ayrı işverenden elde ettiği ücret gelirinden dolayı yıllık GV beyannamesi vermiş olan mükellef (G)’nin 2009 yılındaki vergi matrahı TL’dir. Ücret gelirinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. bulunmaktadır. Birinci işverenden alınan ücret TL İkinci işverenden alınan ücret TL Üçüncü işverenden alınan ücret TL Buna göre, matrah artırımı aşağıdaki gibi olacaktır. 2009 yılı GV matrahı TL 2009 yılı için artırım oranı %15 Artırılan matrah tutarı ( x %15=) TL Kanunla belirlenen asgari matrah 8,150 TL (işletme hesabına göre defter tutan mükellefler için tespit edilen tutar) Ödenecek vergi (9.750 x %15=) 1,462,50 TL

51 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (Beyannamesinde matrah beyan etmiş olan mükellefler)(Ek:7) Özellik arzeden durumlar Mükellefler, mesken olarak kiraya verilen binalardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin olmak üzere o yıl için belirlenen istisna tutarlarını matrah artırımı yaparken dikkate almayacaklardır(193 sayılı GVK md.21, sayılı Kanun md.6/2). Yıllık GV beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklardır. Bir başka ifadeyle, gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır. GV mükelleflerinin ölümü veya gaipliği halinde, bu mükelleflerin varisleri, muris adına matrah artırımında bulunabilirler. Ancak, tüm mirasçıların birlikte matrah artırımında bulunması gerekir. Şahsi ticari işletmenin faaliyetinin mirasçılar tarafından sürdürülmesi halinde, bu faaliyeti devam ettiren mirasçı veya mirasçıların matrah artırımında bulunması yeterli olacaktır (193 sayılı GVK md.81, 6111 sayılı Kanun md.6/2).

52 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir vergisinde matrah artırımı (GV beyannamelerinde zarar beyan eden/hiç beyanname vermeyen ve gelir elde ettiği halde mükellefiyet tesis ettirmeyenler)(Ek:7) Özellik arzeden durumlar Bu türden mükellefler yukarıda belirtilen ve durumlarına uygun, asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulunacaklardır. Ticari kazancı basit usulde tespit edilmekle birlikte, vergiye tabi başka gelir unsurları elde eden mükellefler ile GMSİ yanında ücret, MSİ ve diğer kazanç ve irat elde eden GV mükellefleri işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklar. Ticaret şirketleri, birinci sınıf tüccar olarak değerlendirildiklerinden, kolektif şirketlerde ortaklar ile komandit şirketlerde komandite ortaklar, bilanço esasına göre defter tutan mükellef olarak değerlendirilir. Adi komandit şirketlerin, MSİ elde eden komanditer ortakları da bu iratlarla ilgili hükümlere tabidir. Adi ortaklıklarda ortaklar, GV beyannamesi vermek zorunda olduklarından bunlar, (bilanço/işletme/SMK) hükümlerinden durumlarına uyan hükümlere tabidirler.

53 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Kurumlar vergisinde matrah artırımı(KV beyannamesinde matrah beyan mükellefler) (Ek:8) Mükellefler dilerlerse ilgili yıllar için bu oranların üzerinde artırımda bulunabilirler. KV mükelleflerince artırıma esas olacak matrah, doğrudan üzerinden KV hesaplanan KV matrahıdır. İlgili yıllar için düzeltme beyannamesi verenler ve düzeltme işlemleri 25/02/2011 tarihine kadar sonuçlandırılanlar dahil olmak üzere, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar üzerine 25/02/ tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah ve vergi artırımına esas ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. Yıl Mükelleflerin kendi beyanı göre matrah artış oranı (%) Kurumlar vergisi mükellefleri için asgari mükellefleri için asgari matrah artış tutarı (TL) Beyan edilecek matrah üzerinden ödenecek vergi oranı 2006 30 19.110 20 2007 25 20.650 2008 22.440 2009 15 24.460

54 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Kurumlar vergisinde matrah artırımı(KV beyannamelerinde zarar beyan edenler/hiç beyanname vermemiş olanlar ile faaliyette bulunduğu veya gelir elde ettiği halde mükellefiyet tesis ettirmemiş olanlar) (Ek:8) Özellik arzeden durumlar 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak; KV beyannamesi vermek mecburiyeti bulunduğu halde, bu mükellefiyetlerini her ne sebeple olursa olsun yerine getirmeyerek ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş ve kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar, Hiç beyanname vermemiş olan mükellefler, KV beyannamelerinde indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmeyenler, Zarar beyan eden mükellefler matrah artırımında bulunabilirler. Artırılacak matrah yukarıda açıklanan asgari matrahlardan az olamaz.

55 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Kurumlar vergisinde matrah artırımı(KV beyannamelerinde zarar beyan edenler/hiç beyanname vermemiş olanlar ile faaliyette bulunduğu veya gelir elde ettiği halde mükellefiyet tesis ettirmemiş olanlar) (Ek:8) Özellik arzeden durumlar 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak; KV beyannamesi vermek mecburiyeti bulunduğu halde, bu mükellefiyetlerini her ne sebeple olursa olsun yerine getirmeyerek ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş ve kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar, Hiç beyanname vermemiş olan mükellefler, KV beyannamelerinde indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmeyenler Zarar beyan eden mükellefler matrah artırımında bulunabilirler. Artırılacak matrah yukarıda açıklanan asgari matrahlardan az olamaz.

56 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Kurumlar vergisinde matrah artırımı(KV beyannamelerinde zarar beyan edenler/hiç beyanname vermemiş olanlar ile faaliyette bulunduğu veya gelir elde ettiği halde mükellefiyet tesis ettirmemiş olanlar) (Ek:8) Özellik arzeden durumlar Tasfiye halinde bulunan kurumların tasfiye dönemlerine ilişkin yıllar için matrah artırımında bulunabilirler. Ancak, bu durum tasfiye işlemlerinin incelenmesini engellemez (5520 sayılı KVK md. 17/8). Bununla birlikte matrah artırımı sonucu ödenen vergiler, tasfiye kârı üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilir. Devir suretiyle infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına devir alan kurumlar tarafından matrah ve vergi artırımında bulunulması mümkündür (5520 sayılı KVK md. 18, 19,20). Tam bölünme işlemlerinde de bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar birlikte, bölünen kurum adına matrah ve vergi artırımında bulunulabilir (5520 sayılı KVK md. 19, 20). KV mükelleflerinin tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinmiş olmaları halinde, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına matrah ve vergi artırımında bulunulamaz. Ancak, tasfiye öncesi dönemler için, kanuni temsilciler hep birlikte; tasfiye dönemleri için, tasfiye memuru /memurları birlikte matrah ve vergi artırımında bulunabilirler.

57 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
GV/KV mükelleflerince matrah artırımı ve matrah beyanında uygulanacak vergi oranları Genel oran (%20) GV ve KV mükelleflerince artırılan veya beyan edilen matrahlara % 20 vergi oranı uygulanacaktır. Artırılan veya beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan GV/KV için ayrıca herhangi bir vergi ya da fon hesaplanmaz. Artırılan matrahlar üzerinden geçici vergi hesaplanmaz. İndirimli oran (%15) Matrah artırımında bulunulan yıllara ait GV ve KV beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerinden anılan beyannamelere ilişkin damga vergisi de dahil olmak üzere tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödemiş bulunan ve borç taksitlendirmesi ve kesinleşmemiş veya dava dava safhasında borcu bulunmayan mükellefler %15 oranında vergi hesaplar ve öderler(6111 sayılı Kanun md. 2, 3). Belirleme (% 15 oranı) her yıl için ayrı ayrı dikkate alınır.

58 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
GV/KV mükelleflerince matrah artırımı ve matrah beyanında uygulanacak vergi oranları İndirimli oran (%15) Örnek:2006 hesap dönemi için matrah artıran KV mükellefinin, döneme ilişkin KV beyannamesini süresinde verip, beyanname üzerinden tahakkuk eden KV’ni süresinde ödemesi halinde, bu vergi türü için 6111 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olması şartıyla, bu mükellef, matrah artırım tutarı üzerinden %15 oranında vergi ödeyecektir. Mükellefin anılan döneme ilişkin olarak daha sonra pişmanlık hükümlerine göre veya kendiliğinden düzeltme beyannamesi vermesi de %15 oranının uygulanmasına engel teşkil etmez. GV ve KV mükelleflerinin süresinde vermiş oldukları yıllık beyannamelerde, zarar beyan edilmiş olması veya ilgili kanunlarında yer alan istisna uygulaması, indirim ve mahsuplar nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış olması durumunda da % 15 vergi oranı uygulanır. İndirimli oranda vergi ödeme hakkı bulunan mükelleflerin başvurularında, bu hususu, başvuruda kullanılan bildirimin ilgili sütununda belirtmeleri gerekir.

59 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar stopajı vergi artırımı Yatırım indirimi istisnası tevkifatında vergi artırımı ve matrah beyanı(Ek: 9) 24/4/2003 tarihinden önce alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar için hesaplanan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 oranında GV stopajı yapılmaktadır (193 sayılı GVK geçici md.61). Vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamak için, bu kazançlar için de vergi artırımı veya matrah beyanında bulunulabilir. 2006, 2007 ve 2008 yılları için bu imkândan yararlanılabilir. Yatırım indirimi istisnasını muhtasar beyannamede beyan etmiş olan mükellefler KV mükellefleri yatırım indirimi istisnası stopaj matrahlarını, 2006 yılı için %30, 2007 yılı için %25, 2008 yılı için %20 oranlarından az olmamak üzere artırmaları gerekir

60 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar stopajı vergi artırımı Yatırım indirimi istisnası için muhtasar beyanname vermemiş olan mükellefler KV beyannamelerinde, yatırım indirimi istisnasına tabi kazancı bulunduğu halde, muhtasar beyanname vermemiş olan KV mükelleflerinin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için, tevkifat matrahlarını; 2006 yılı için TL’den, 2007 yılı için TL’den, 2008 yılı için TL’den az olmamak üzere artırmaları, bu matrahlar üzerinden % 15 oranında vergi ödemeleri gerekir.

61 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar stopajı vergi artırımı Yatırım fon ve ortaklıkları bünyelerinde yapılan stopaj için vergi ve matrah artırımı yapabilir (Ek: 9) Bazı yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır (5520 sayılı KVK md. 5/1-d). Ancak, bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın, vergi tevkifatına tabidir (5520 sayılı KVK md. 15/3, 193 sayılı GVK geçici md.67/8). Anılan fon ve ortaklıkların, vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için, vergi artırımı veya matrah beyanında bulunmaları gerekir. MKY fonları ile MKY ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları nedeniyle 2006 yılı için %30, oranından , Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları nedeniyle 2006 yılı için %30, 2007 yılı için % 25 oranından az olmamak üzere matrah ve vergi artırımı yapmaları gerekir.

62 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar stopajı vergi artırımı Yatırım fon ve ortaklıklarından muhtasar beyanname vermeyenler (Ek: 9) Muhtasar beyanname vermeyenlerin vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için, tevkifat matrahlarını; Menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları nedeniyle 2006 yılı için TL’den, Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları nedeniyle 2006 yılı için TL’den, 2007 yılı için TL’den az olmamak üzere matrah beyan etmeleri ve bu matrahlar üzerinden % 15 oranında vergi ödemeleri gerekir.

63 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar stopajı vergi artırımı Dağıtılan kâr paylarından yapılan stopajın durumu Dağıtılan kâr payları ve dar mükelleflerce ana merkeze aktarılan tutarlar stopaja tabidir (193 sayılı GVK md.94/6- b; 5520 sayılı KVK md.30/3 ve 6). Kanun bu tevkifat yönünden matrah ve vergi artırımına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Dolayısıyla, kâr paylarının dağıtımı sırasında yapılmakta olan vergi tevkifatı, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca, matrah ve vergi artırımı yapılamaz(193 sayılı GVK md.75/1, 2, 3 ve 4).

64 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımı ile matrah beyanına ilişkin diğer hususlar Vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması Matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda, matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için GV/KV vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Daha önce tevkif yoluyla ödenmiş vergilerin durumu GV/KV mükelleflerinin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunmaları halinde, hesaplanan veya artırılan vergilerin tamamını ödemeleri gerekir. Mükelleflerin daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, matrah ve vergi artırımı nedeniyle ödenecek vergilerden mahsup edilmez. Geçmiş yıl zararları GV ve KV mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

65 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımı ile matrah beyanına ilişkin diğer hususlar Geçmiş yıl zararları Söz konusu zararların ilgili yılların mali bilançolarına göre doğmuş olması veya indirim ve istisna uygulamalarından kaynaklanmış olması, durumu değiştirmez. Ancak, matrah artırımında bulunulan yıllara ait olmakla birlikte, 2009 ve önceki yılların kârlarından mahsup edilmiş geçmiş yıl zararlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmaz. Gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılacak istisna ve indirim tutarları ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemez. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin, devreden zararları, artırılan matrahlardan indirilemez.

66 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımı ile matrah beyanına ilişkin diğer hususlar Gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılacak istisna ve indirim tutarları ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemez. Yatırım harcamaları nedeniyle indirime hak kazanılan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla yararlanılamayan yatırım indirimi istisnası tutarları ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemez. Matrah artırımında bulunulan cari yılda zarar beyan edilmiş olması halinde, cari yıl zararının da artırılan matrahlar üzerinden mahsubu veya indirimi söz konusu değildir. Tevkif yoluyla ödenmiş bulunan vergilerin iadesinin talep edilmesi Matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için daha önce tevkif yoluyla ödenmiş vergilerin, iadesine ilişkin taleplerin bulunması halinde, bu talep usulü dairesinde işlem görür (252 Seri No.lu GV GT).

67 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımı ile matrah beyanına ilişkin diğer hususlar Kıst dönemde faaliyette bulunan mükelleflerde asgari matrah beyanı Matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllarda işe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle, kıst dönemde faaliyette bulunulmuş olunması halinde asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplamada ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Ancak, KV mükelleflerinin tasfiyeye girmeleri halinde kıst dönem hesaplaması yapılmaz. Ancak, nihai tasfiye dönemi ile kurumların devir veya tam bölünme hallerinde kıst dönem hesaplaması yapılır.

68 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımı ile matrah beyanına ilişkin diğer hususlar Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin durumu Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan GV veya KV mükellefleri, bu faaliyetleri dolayısıyla 2006, 2007, 2008 ve yılları için matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilirler. Yıllara sari inşaat ve onarım işi bulunan mükellefler, her bir inşaat itibarıyla işin bittiği yıl esas alınmak suretiyle matrah ve vergi artırımında bulunabilirler. Önceki yıllarda başlayan, ancak 2010 yılında bitmiş veya halen devam etmekte olan, yıllara sari inşaat ve onarım işleri için matrah ve vergi artırımından yararlanılamaz. Yıllara sari inşaat ve onarma işine ait istihkaklarından kesilen vergilerin beyannamede mahsubu sonucu vergi iade hakkı doğması ve bu yıllarla ilgili olarak matrah ve vergi artırımında bulunulması halinde, iadesi gereken bu vergilerin, mükelleflerin matrah ve vergi artırımı nedeniyle ödeyecekleri vergilerden mahsubu mümkün değildir.

69 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Katma değer vergisinde artırım(Ek:10) Genel olarak 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları KDV’ni, vergi artırımı olarak, 02/05/2011 tarihine beyan eden mükellefler nezdinde, vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz(6111 sayılı Kanun md.7). 1 No.lu KDV beyannamelerinin tamamını vermiş olan mükellefler KDV mükellefleri, 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan KDV Toplamı” satırında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için %3, 2007 yılı için %2,5, 2008 yılı için %2, 2009 yılı için %1,5 oranında hesaplanacak KDV’yi, ödemeyi kabul etmeleri halinde vergi artırımından yararlanırlar

70 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Katma değer vergisinde artırım 1 No.lu KDV beyannamelerinin tamamını vermiş olan mükellefler Düzeltme beyannamesi verilmiş ve düzeltme işlemlerinin 25/02/2011 tarihine kadar sonuçlandırılmış olması hali de dahil olmak üzere, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar üzerine 25/02/2011 tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. Tecil-terkin edilen vergiler, ilgili dönem beyannamesinde yer alan “Hesaplanan KDV Toplamı” satırındaki tutardan düşülür ve yıllık toplama dahil edilmez. Kısmi tevkifatta işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmı sorumlu sıfatıyla alıcı tarafından, kalan kısmı ise satıcı tarafından beyan edilmektedir. “Yıllık Hesaplanan KDV" tutarının belirlenmesinde, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV dikkate alınmaz. Sadece satıcı tarafından beyan edilen kısım hesaplamaya dahil edilir.

71 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Katma değer vergisinde artırım Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV 2 No.lu KDV beyannameleri için vergi artırımından yararlanılması mümkün değildir. 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, yukarıda belirtildiği üzere satıcılar tarafından yıllık toplama dahil edilmez ve alıcılar tarafından da yıllık toplama dahil edilmez. Artırımın takvim yılı bazında yapılacağı Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları gerekir. Mükelleflerin yıl bazında seçimlik hakları mevcuttur.

72 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Katma değer vergisinde artırım 1 No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV bulunmayan veya Hesaplanan KDV beyanları sadece tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlere ilişkin olanlar İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamı; İstisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşan veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ile Tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşan mükellefler ilgili yıl için GV/KV matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabilirler. Bu mükelleflerin, KDV artırımı talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, GV/KV bakımından artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır.

73 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Katma değer vergisinde artırım Diğer hususlar Vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler nezdinde, artırımda bulundukları yıl veya yılların kapsadığı dönemler itibarıyla KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz. Ancak; Artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecektir. Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılabilir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilir.

74 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Katma değer vergisinde artırım Diğer hususlar Vergi artırımı sonucu ödenen KDV, GV/KV matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz. Ödenen vergiler, KDV beyannamelerine indirim olarak ithal edilemez ve “Ödenmesi Gereken KDV” tutarlarından da indirilemez. Ödenen bu tutarların herhangi bir şekilde iade edilmesi de mümkün değildir. KDV artırım başvuruları, mükelleflerin kendileri veya mükellefi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır. Devir, tam bölünme ve tasfiye işlemleri ile ölüm veya gaiplik hallerinde, küllî halefler, ilgili şirketler, varisler veya kanuni temsilciler tarafından işlemler tekemmül ettirilir.

75 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım (6111 sayılı Kanun md.8) Genel olarak Tevkifat sorumluları ilgili kanunlarında sayılmıştır (193 sayılı GVK md.94; 5520 sayılı KVK md.15). GV ve KV tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için artırımda bulunabilirler. Bu kapsamda artırımda bulunacak olanların, Ücret ödemeleri (193 sayılı GVK md.94/1), Serbest meslek ödemeleri (193 sayılı GVK md.94/2), Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait hakediş ödemeleri (193 sayılı GVK md.94/3 ve 5520 sayılı KVK md.15/1-a), Kira ödemeleri (193 sayılı GVK md.94/5), Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler (193 sayılı GVK md.94/11), Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler (193 sayılı GVK md.94/13), Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri (5520 sayılı KVK md.15/1-b) üzerinden yapılan GV ve KV tevkifatına ilişkin muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine, 02/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaat etmek suretiyle artırım hükümlerinden yararlanabilirler.

76 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım (6111 sayılı Kanun md.8) Ücret ödemeleri (Ek:14) Ödenen ücretlerden; her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen ücret ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için %5, 2007 yılı için %4, 2008 yılı için %3, 2009 yılı için %2 oranında hesaplanan GV’ni ödemeleri halinde, sorumlular nezdinde; vergi artırımı yapılan yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret ödemeleri yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

77 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım (6111 sayılı Kanun md.8) Serbest meslek ödemeleri (Ek:15) Serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan sorumluların; her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan edilen serbest meslek ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için %5, 2007 yılı için %4, 2008 yılı için %3, 2009 yılı için %2 oranında hesaplanan vergiyi ödemeleri halinde; bu konu ile ilgili vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

78 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım (6111 sayılı Kanun md.8) Kira ödemeleri (Ek:15) Kira ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan sorumluların; her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan edilen kira ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için %5, 2007 yılı için %4, 2008 yılı için %3, 2009 yılı için %2, oranında hesaplanan GV veya KV’ni ödemeleri halinde, bu konu ile ilgili vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

79 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım (6111 sayılı Kanun md.8) Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımı ile ilgili ortak hükümler Mükelleflerin (sorumlular) ilgili yılların herhangi bir vergilendirme dönemi için vergi artırımında bulunmaları mümkün olmayıp, yılın tamamı için vergi artırımı yapmaları zorunludur. Ancak, mükelleflerin (sorumlular) yıl bazında seçimlik hakları mevcuttur Ödenen vergiler gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Farklı vergi dairelerine beyanda bulunmuş olan mükelleflerin ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekir. Vergi artırımında bulunulan ödeme türüne ilişkin olarak artırımda bulunulan yıl için gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi yönünden vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olunmaz. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi yönünden artırımda bulunulması durumunda, ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz.

80 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler (6111 sayılı Kanun md.19) GV, KV, KDV ve Stopajlar 31 Mayıs 2011 tarihine kadar tamamen ödenebileceği gibi; talep halinde taksitlendirilebilir. Bu takdirde mükellefçe tercih edilen taksit seçeneğine göre ilgili katsayı uygulanır. Bu vergilerin, ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde; peşin ödenmek istenmişse vade tarihinden, taksitler halinde ödenmek istenmişse taksitlerin vade tarihlerinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için bir kat fazla oranda gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilir. Gecikme zammı, ödenmemiş tutar içerisinde yer alan vergi aslı üzerinden hesaplanacaktır. Taksitlerin süresinde ödememesi, artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmeyecektir. Matrah veya vergi artırımı yapılan dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde verilmediği anlaşılan beyannameler nedeniyle usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

81 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler (6111 sayılı Kanun md.19) Gelir veya kurumlar vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım hükümlerinden yararlanılması durumunda, hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi için herhangi bir istisna ve indirim uygulanması söz konusu olmaz. Matrah ve vergi artırımı sonucunda, hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez. Vergilerin herhangi bir vergiden indirim veya mahsup edilmesi mümkün olmadığı gibi nakden veya mahsuben iade edilmesi de söz konusu değildir. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler dilerlerse vergi incelemesi yapılan yıllar için de matrah ve vergi artırımında bulunabilirler. Matrah ve vergi artırımı yapılmayan yıllar ve dönemler için idare vergi incelemesi yapabilecektir.

82 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler (6111 sayılı Kanun md.19) “Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” hakkında, 25/02/2011 tarihinden önce herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu mükellefler, matrah ve vergi artırımından yararlanamaz. Tespitin VİR ile yapılmış olması gerekir (213 sayılı VUK md. 359/b). Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin ilgili vergi dairelerine vermiş oldukları bildirim veya yaptıkları beyanlarda yer alan bilgiler herhangi bir vergi türü incelemesi için done olarak kullanılmaz. Matrah ve vergi artırımı yapılacak yıllarda faaliyette bulunmuş ve gelir elde etmiş olmakla birlikte bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakan gelir vergisi mükellefleri T.C. kimlik numaralarını, yabancı gerçek kişiler ise varsa yabancı kimlik numaralarını kullanarak artırımda bulunabileceklerdir.

83 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler (6111 sayılı Kanun md.19) Yabancı kimlik numarası olmayan yabancı gerçek kişiler ile kurumlar vergisi mükellefi olması gerekenler ise vergi dairelerine başvurmak suretiyle alacakları vergi kimlik numaralarını kullanarak artırımda bulunabileceklerdir. 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlananların matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlerden de yararlanmaları mümkündür.

84 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ İLE VARLIK BARIŞI
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alma, Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için düzeltme işlemleri yapma, imkânı getirilmektedir. Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerler üzerinden belirli bir oranda vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılarak işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır. Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenler ile süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara ve tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere Varlık Barışından yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir.

85 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Stok ve kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin genel bakış Fiil Hesaplanacak vergi İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtialar için %10, indirimli orana tabi olanlar için tabi olduğu oranın yarısı oranında vergi ödenir. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ÖTV konusuna giren malların kayda alınması Geçerli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenir. İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan malların düzeltilmesi Her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi Düzeltilen tutarın %3’ü oranında vergi ödenir.

86 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Kapsam GV ve KV mükelleflerine işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkânı sağlanıyor. Uygulamadan tüm GV ve KV mükellefleri yararlanabilir. Serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kolektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dahildir.

87 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) işleme özgü beyanname ve ekinde verecekleri envanter (Ek:20/B) listesi ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirirler. Kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedelidir(VUK md.261, mük. Md.266). Bu bedel, mükellefin kendisi tarafından tespit edebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.

88 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan Burada geçen emtia kavramı; Alım satım işletmelerinde satışa hazır malları, İmalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul malları ifade eder. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi, kat karşılığı veya kendi adlarına inşaat yapıp satanlar, varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki gayrimenkulleri (daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini de bildirebilirler.

89 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Bildirilen malların satış bedeli ve amortisman uygulaması Kayıtsız mal bildiren mükellefler, bu malları satmaları halinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamaz. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınır. Bildirime dahil edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılamaz.

90 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Vergisel yükümlülükler (6111 sayılı Kanun md.10/3) Genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10, Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı oranında KDV hesaplanarak, (Ek:20/A) KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile kağıt ortamında veya elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Beyanname, en geç 31/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilir ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenir.

91 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Vergisel yükümlülükler (6111 sayılı Kanun md.10/3) KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz konusu beyannameyi de elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Beyan edilecek ÖTV tutarları, beyan edilecek KDV matrahını oluşturan rayiç bedelin tespitinde dikkate alınmış olduğundan, beyan edilen ÖTV’nin KDV matrahına ayrıca dahil edilmesi ne gerek yoktur ( sayılı Kanun md.10/5). Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılamaz. (2) No.lu beyannamede hesaplanan ve ödenen emtiaya ait hesaplanan KDV, 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır.

92 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Vergisel yükümlülükler (6111 sayılı Kanun md.10/3) Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Bu vergi ödendiği yılın GV ve KV matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. KDV Kanunun 9/2 maddesi uygulanmaz (fiili ya da kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğunun tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle, ziyaa uğratılan KDV’nin, belgesiz mal bulunduran mükelleften aranması).

93 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan edilerek ödenen KDV iade konusu yapılıp yapılamayacağı Belirli işlem dolayısıyla yüklenilen vergiler, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde nakden ve/veya mahsuben iade konusu yapılabilmektedir(KDVK md. 29/2 ve 32). Ancak, emtia dolayısıyla KDV hesaplayarak ve ödeyen ve dolayısıyla indirim hesaplarına intikal ettiren mükellefler tarafından, beyana konu emtianın, iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, iade konusu yapılması mümkündür. Ancak, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığı gibi iadesi de söz konusu değildir.

94 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan edilen kıymetlerin kayda alınması Aktifle alınan emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açılır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere ayrıca kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman kabul edilir (6111 sayılı Kanun md. 10/2). İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

95 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan edilen kıymetlerin kayda alınması Örnek :(A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 20/05/2011 tarihi itibarıyla beyan etmiş; genel oranda KDV’ye tabi olan bu malın kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli TL’dir. ________________________20/5/2011______________________________ _____ 153 TİCARİ MALLAR TL 191 İNDİRİLECEK KDV TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ TL ( 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________ / ______________________________ _____ Bu emtianın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli TL’nin altında olamaz.

96 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan edilen kıymetlerin kayda alınması Örnek: (B) Anonim Şirketi, kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli TL‘dir. _______________________________ / _______________________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR TL 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR TL 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ________________________________ / ________________________________

97 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan edilen kıymetlerin kayda alınması Mükellef, söz konusu makine ve demirbaşlarını 31/12/2011 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce, satmadığı takdirde 31/12/2011 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydı yapacaktır. ________________________________ / ________________________________ 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TL _______________________________ / ___________________________ Mükellefin, makine ve demirbaşlarını peşin olarak TL’ye satması halinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. _____________________________ / ____________________ 102 BANKA HESABI TL 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TL 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TL 391 HESAPLANAN KDV TL 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TL _______________________________ / ________________________________

98 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (6111 sayılı Kanun md.10) Beyan edilen kıymetler Ba Formuna dahil edilecek Beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 10)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne ( ) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

99 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan emtia (6111 sayılı Kanun md.11) Kapsam GV ve KV mükellefleri kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 31/05/ tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenleyerek ve her türlü vergisel yükümlülükleri ifa ederek kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirebilirler. Belge Düzeni Düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır. Değer Tespiti Faturada yer alacak bedel, aynı neviden emtiaların gayrisafi kâr oranı dikkate alınarak tespit edilir. Gayrisafi kâr oranının kayıtlardan tespit edilememesi halinde, bağlı olunan meslek odasının belirleyeceği oran esas alınır.

100 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan emtia (6111 sayılı Kanun md.11) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Düzenlenen fatura yasal defterlere normal satış gibi kaydedilir. Emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanarak ilgili dönem beyannamesine dahil edilir. Satış hasılatı yıllık GV veya KV matrahının hesaplanmasında dikkate alınır. Fatura bedeli “600 Yurtiçi Satışlar”, hesaplanan KDV’de “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilir. Borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun tespit yapılır. İşletme kalemlerindeki artış nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Aktif hesaplarda meydana gelen artışın tespit edilememesi halinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Beyannamenin düzenlenmesi sırasında KKEG olarak dikkate alınacaktır) hesabına borç kaydedilir.

101 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan emtia (6111 sayılı Kanun md.11) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Örnek: (Y) Limited Şirketi, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının, kayıtlarında bulunan ancak stoklarında yer almayan, miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi kârlılık oranı ise %10’dur. Düzenlenen faturada TL satış bedeli ve TL KDV gösterilir. ________________________________ / _________________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV TL ________________________________ / _____________________________________________

102 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan emtia (6111 sayılı Kanun md.11) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Giderlerin nazım hesaplara (KKEG) kaydı: ___________________________ / ________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TL 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI TL Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialar nedeniyle düzenlenen faturalar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce yasal defterlerine, hasılat olarak kaydedilir.

103 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan emtia (6111 sayılı Kanun md.11) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın Bs Formu bildirimi Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne ( ) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

104 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Kapsam KV mükellefleri, 31/12/2010 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulundukları tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarını 31/05/2011 tarihine kadar beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilir. Düzenlemeden, sadece bilanço esasına göre defter tutan KV mükellefleri yararlanabilir. Bilanço düzenleme ve beyan KV mükellefleri, 31/12/2010 tarihli bilançolarında görülen yukarıdaki tutarları 31/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine (Ek: 22) ile beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilir. Elektronik ortamda beyanname veren KV mükellefleri formu elektronik ortamda gönderirler. Elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğu bulunmayanlar, formu kağıt ortamında verebilirler.

105 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Bilanço düzenleme ve beyan Net alacak tutarı TDH Planında yer alan “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331. Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan tutardır. Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanacak ve 31/05/2011 tarihine kadar ödenecektir. Beyanı üzerine, defter kayıtları düzeltilir.

106 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Örnek- (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda kasa hesabı bakiyesi TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 15/4/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olarak görülmektedir. Her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olsa da, 31/12/2010 tarihli bilançosuna fiilen kasada bulunmayan tutar alınarak TL beyan edilecektir. ___________________________15/4/2011___________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL (6111 sayılı Kanunun 11/2 Maddesi) (KKEG) 100 KASA TL ___________________________ / __________________________________ ___________________________15/4/2011 _________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (KKEG) TL

107 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları ___________________________15/4/2011_______________________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TL 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI TL ___________________________ / ______________________________________________________ Örnek: (K) A.Ş.’nin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda kasa hesabında TL görünmekte olup, dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 28/3/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL’dir. Her ne kadar, 31/12/2010 tarihli bilançosunda kasa mevcudu TL olsa da, beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan bu tutar ( TL) kadar beyan edilecektir.

108 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Örnek : (C) A.Ş.’nin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte, gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL 331. Ortaklara Borçlar hesabı (85.000) TL 431. Ortaklara Borçlar hesabı (60.000) TL Beyan tutarı: [( )-( )=] TL ve hesaplanan vergi: ( x %3=) TL olacaktır.

109 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Yukarıdaki beyanla ilgili muhasebe kayıtları ___________________________1/4/2011___________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL (6111 sayılı Kanunun 11/2 Maddesi) (KKEG) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL ___________________________ / ________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL (KKEG) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL ___________________________ / ________________________________ 950 KKEG TL 951 KKEG ALACAKLI HESABI TL ___________________________ / ________________________________ _____________________________

110 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları Örnek: (Y) Ltd. Şti.’nin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla, 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL 431. Ortaklara Borçlar hesabı (80.000) TL Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve borç tutarları; 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL 331. Ortaklara Borçlar hesabı ( ) TL Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; [( )-( )=] TL olsa da 31/12/2010 tarihi itibarıyla net alacak tutarı; ( =) TL’dir. İşlem bu tutar esas alınarak yapılacaktır.

111 STOK BEYANI, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMESİ
Kayıtlarda yer aldığı halde işletme mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ( sayılı Kanun md.11/2) Diğer hususlar Bu kapsamda ödenen vergiler, KV’den mahsup edilmez. Beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, KV matrahının tespitinde gider kabul edilmez. Beyan edilen tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmaz.

112 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler (6111 sayılı Kanun md.19) Süresinde ödenmeyen taksitler (6111 sayılı Kanun md.19/1-a) Ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi /eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen/eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresinin son taksidini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanma devam eder. Süresinde ödenmeyen /eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte yukarıda sürede ödenmemesi, veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi /eksik ödenmesi, yapılandırma hakkını kaybettirir. Matrah/vergi artırımı için hesaplanan veya artırılan GV, KV ve KDV’nin yasal süresinde ve şeklinde halinde, taksitlere uygulanacak gecikme zammı oranı bir kat artırılarak uygulanır (6111 sayılı Kanun md. 9/1-a; sayılı Kanun md.51) .

113 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler (6111 sayılı Kanun md.19) İhlâl nedeni sayılmayan eksik ödemeler (6111 sayılı Kanun md.19/2) Taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmaz. Bununla birlikte, taksit tutarının % 10’u 5 liranın altında ise yüzde % 10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmaz. Bu tutarları aşan eksik ödemeler ihlâl sebebi sayılır. İhlâl halinde kanun hükümlerinden yararlanma (6111 sayılı Kanun md.19/3) Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda şekilde ödenmemiş olması halinde, borçluların ödedikleri tutar kadar Kanun hükümleri kapsamında işlem görür.

114 DİĞER HUSUSLAR 25/02/2011 tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar,
Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar, Tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizler, red ve iade edilmez. Yazılı olarak yapılan başvuruların (elektronik ortamda yapılması zorunlu olan beyan ve bildirimler hariç), taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır. Tebliğin ekleri çoğaltılarak kullanılabilir. Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, katsayı uygulaması hariç , Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi herhangi bir fer’i alacak tatbik edilmez. Kanun kapsamında verilecek, pişmanlıkla/kendiliğinden verilenler hariç, bildirim/beyannameler için damga vergisi alınmaz.

115 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
TEŞEKKÜR EDERİZ.


"6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları